ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิจิตรา ลีละศุภกุล
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 คุณลักษณะของโปรตีโอมในผลส้มต่อการต้านทานโรคซึ่งเหนี่ยวนำโดยสารไลโปเปปไทด์จากแบซิลลัส ซับทิลลิส อิลิซิเตอร์และเชื้อราก่อโรค
2 การใช้ประโยชน์จากของเหลือทิ้งจากโรงงานอาหารทะเลในการผลิตเชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์เพื่อผลิตสารไลโปเปปไทด์สำหรับคุมโรคผลเน่าส้มหลังเก็บเกี่ยว
ปี พ.ศ. 2558
3 การแสดงออกของยีนป้องกันโรคของผลส้มในระยะหลังการเก็บเกี่ยวเมื่อกระตุ้นด้วยจุลินทรีย์ปฏิปักษ์แบซิลลัส ซับทิลลิสและสารปฏิชีวนะ
ปี พ.ศ. 2557
4 การแสดงออกของยีนป้องกันโรคของผลส้มในระยะหลังการเก็บเกี่ยวเมื่อกระตุ้นด้วยจุลินทรีย์ปฏิปักษ์แบซิลลัส ซับทิลลิสและสารปฏิชีวนะ
ปี พ.ศ. 2553
5 การประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ปฏิปักษ์ร่วมกับสารเคมีในการควบคุมโรคเน่าราเขียวและเหนี่ยวนำการแสดงออกของยีนบนผลส้มหลังการเก็บเกี่ยว
6 ศักยภาพของสูตรชีวภัณฑ์แบซิลลัสซับทิลลิสสำหรับควบคุมโรคราผลเน่าเพนนิซีเลียมระยะหลังการเก็บเกี่ยวของส้ม
7 ชีวภัณฑ์ป้องกันโรคผลเน่าราเขียวเพนนิซิลเลียม สำหรับเก็บรักษาผลส้มโชกุนหลังการเก็บเกี่ยว
8 ประเมินการใช้จุลินทรีย์ปฏิปักษ์ในการควบคุมโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราของพริก
ปี พ.ศ. 2552
9 ประเมินการใช้จุลินทรีย์ปฏิปักษ์ในการควบคุมโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราของพริก
ปี พ.ศ. 2550
10 ศักยภาพการเหนี่ยวนำความแข็งแกร่งของต้นส้ม ของจุลินทรีย์ต้านโรคแบบซิลลัส
ปี พ.ศ. 2549
11 การควบคุมโรคของผลส้มหลังการเก็บเกี่ยวโดยชีววิธี
ปี พ.ศ. 2548
12 ศักยภาพการเหนี่ยวนำความแข็งแกร่งของต้นส้มของจุลินทรีย์ต้านโรคแบซิลลัส
ปี พ.ศ. 2546
13 การขยายผลการใช้จุลินทรีย์ Bacillus subtilis สำหรับการควบคุมโรคของไม้ผล I
14 การควบคุมโรคของผลส้มหลังการเก็บเกี่ยวโดยชีววิธี
ปี พ.ศ. 2545
15 การขยายผลการใช้จุลินทรีย์ B. subtilis (ABS/TRF) ในการควบคุมคุณภาพน้ำในบ่อเลี้ยงกุ้ง
ปี พ.ศ. 2544
16 การขยายผลการใช้จุลินทรีย์ Bacillus Subtilis สำหรับการควบคุมโรคของไม้ผล I.
17 การขยายผลการใช้จุลินทรีย์ Bacillus subtilis สำหรับการควบคุมโรคไม้ผล : [1] ควบคุมเชื้อราสาเหตุโรคโคนและรากเน่าและกลุ่มราโรคผลเน่าของทุเรียน
ปี พ.ศ. 2543
18 การพัฒนา Antagonist Bacillus subtilis สำหรับควบคุมโรคข้าว ระยะที่ 2
19 การพัฒนา Antagonist Bacillus subtilis สำหรับควบคุมโรคข้าว