ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิจิตต์ศรี สงวนวงศ์
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การเตรียมความพร้อมขององค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก) ในการดำเนินธุรกิจทางการตลาดเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ปี พ.ศ. 2554
2 การวิเคราะห์เปรียบเทียบการกระจายรายได้และปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อรายได้ของครัวเรือนสมาชิกสหกรณ์การเกษตรดอนเจดีย์ จำกัด และกลุ่มเกษตรกรในอำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
ปี พ.ศ. 2553
3 การประเมินผลการดำเนินงานของแผนงาน ผลผลิต/โครงการตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 ของกรมป่าไม้
4 การศึกษาความพึงพอใจของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนต่อการให้บริการธุรกรรมทางการเงินและสวัสดิการของชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด
5 การเกษตรที่สนับสนุนโดยชุมชน กรณีศึกษา :กลุ่มเกษตรกร "โครงการผักประสานใจ" อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี
ปี พ.ศ. 2552
6 การพัฒนาธุรกิจ ชสอ.ให้มีความหลากหลาย
ปี พ.ศ. 2551
7 โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างทักษะการบริหารสหกรณ์ หลักสูตร : การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรสหกรณ์ออมทรัพย์
ปี พ.ศ. 2549
8 การประเมินประสิทธิผลของระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาล
9 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการผลิตบัณฑิต กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : บัณฑิตวิทยาลัย
10 แนวทางการพัฒนาสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
11 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการผลิตบัณฑิต กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการย่อยที่ 8: บัณฑิตวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2548
12 แนวทางการพัฒนาเครือข่ายกลุ่ม/องค์กรประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี
ปี พ.ศ. 2547
13 แผนแม่บทการพัฒนาและส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมสิ่งทอจังหวัดชัยภูมิ