ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิจารณ์ วิชชุกิจ
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เอ็จ สโรบล 20
2 เจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์พิเชษฐ์ 15
3 ปิยะ กิตติภาดากุล 11
4 เฉลิมพล ภูมิไชย์ 7
5 อรรควุฒิ ทัศน์สองชั้น 7
6 ประภาส ช่างเหล็ก 6
7 จำลอง เจียมจำนรรจา 5
8 นายจำนงค์ ชัญถาวร 4
9 สุรพล จัตุพร 4
10 กล้าณรงค์ ศรีรอต 4
11 ภัศจี คงศีล 3
12 วัชรี เลิศมงคล 3
13 สุตเขตต์ นาคะเสถียร 3
14 จินดารัฐ วีระวุฒิ 3
15 วรรณสิริ วรรณรัตน์ 2
16 ชัยสิทธิ์ ทองจู 2
17 เกรียงไกร แก้วตระกูลพงษ์ 2
18 นายภานุวัฒน์ มูลจันทะ 2
19 สราวุธ รุ่งเมฆารัตน์ 2
20 เกื้อกูล ปิยะจอมขวัญ 2
21 นางสุวลักษณ์ อะมะวัลย์ 2
22 บัญชา ชิณศรี 2
23 พชรดา ฉายศรี 2
24 ปิยะ ดวงพัตรา 2
25 ราเชนทร์ ถิรพร 2
26 สกล ฉายศรี 2
27 จีรเกียรติ อติบุณโยภาส 2
28 สุภาวดี บุญมา 2
29 พิพัฒน์ วีระถาวร 2
30 ธนวรรห์ บำรุงเศรษฐพงษ์ 1
31 สรินดา สุขรัตน์ 1
32 ศฐาคุปต์ เค็น นากาชิมา 1
33 เมตตา เชยสมบัติ 1
34 จุลวรรณา ดนตรี 1
35 สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม 1
36 ไพรินทร์ กะทิพรมราช 1
37 จุฑาทิพย์ ภัทราวาท 1
38 อรนัดดา ชิณศรี 1
39 พรศักดิ์ เอี่ยมนาคะ 1
40 พนามาศ ตรีวรรณกุล 1
41 ธานี ศรีวงศ์ชัย 1
42 เสถียร แสงแถวทิม 1
43 สุเทพ ทองแพ 1
44 Anthony Charies Belloth 1
45 นางน้ำทิพย์ ทองนาค 1
46 ดร. เกื้อกูล ปิยะจอมขวัญ 1
47 นางสาวรุ่งทิวา วันสุขศรี 1
48 น้ำฝน ลำดับวงศ์ 1
49 อัญชนา ท่านเจริญ 1
50 ศรีเมฆ ชาวโพงพาง 1
51 นิตยา วานิกร 1
52 ประเสริฐ ฉัตรวชิระวงษ์ 1
53 นายสุดเขตต์ นาคะเสถียร 1
54 Mr.Hernan Ceballos 1
55 น.ส.ศุภจิต สะเพชร 1
56 วาสนา วงษ์ใหญ่ 1
57 อัศนีย์ ก่อตระกูล 1
58 ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ 1
59 อุดมศักดิ์ เลิศสุชาตวนิช 1
60 นายชินาธิปกรณ์ พงศ์ภิญโญภาพ 1
61 นิติ ชูเชิด 1
62 สุวิมล สัจจวาณิชย์ 1
63 คนึงนิตย์ เหรียญวรากร 1
64 สุภาพร กลิ่นคง 1
65 น.ส.สุขุมาล หวานแก้ว 1
66 ศิริวัลย์ สร้อยกล่อม 1
67 กฤตยา เพชรผึ้ง 1
68 วิไล สันติโสภาศรี 1
69 กาญจนา กู้โรจนวงศ์ 1
70 วารุณี วารัญญานนท์ 1
71 อลงกรณ์ อินทรักษา 1
72 ปาริชาติ พรมโชติ 1
73 เรณุมาศ มาอุ่น 1
74 รศ. ดร. ประหยัด โภคฐิติยุกต์ 1
75 อนงค์ภัทร สุทธางคกูล 1
76 สาโรช โศภีรักข์ 1
77 พัชราพร ฤกษ์หร่าย 1
78 บดินทร์ รัศมีเทศ 1
79 สิริกุล วะสี 1
80 ชัยภูมิ บัญชาศักดิ์ 1
81 วราภา มหากาญจนกุล 1
82 ธงชัย มาลา 1
83 สิริกร กาญจนสุนทร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 4
2 2556 9
3 2555 1
4 2554 1
5 2553 6
6 2552 2
7 2550 2
8 2547 2
9 2546 1
10 2541 1
11 1086 1
12 543 20
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การปรับปรุงพันธุ์มันสำปะหลังเพื่อเพิ่มผลิตภาพทางผลผลิตและปริมาณแป้งสำหรับการใช้ในอุตสาหกรรม
2 โครงการทดสอบและเตรียมมันสำปะหลังพันธุ์ใหม่
3 โครงการพัฒนาพันธุ์และเทคโนโลยีการผลิตมันสำปะหลัง เพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพ
4 โครงการพัฒนามันสำปะหลังพันธุ์ waxy
ปี พ.ศ. 2556
5 การนำเข้าเชื้อพันธุ์ต้านทานต่อโรคและแมลง รวมถึงคุณลักษณะเฉพาะ เพื่อพัฒนาสายพันธุ์ที่มีศักยภาพไว้ใช้ในโครงการปรับปรุงพันธุ์มันสำปะหลัง
6 การนำเข้าเชื้อพันธุ์ต้านทานโรคและแมลง รวมถึงมีคุณลักษณะเฉพาะเพื่อพัฒนาสายพันธุ์ที่มีศักยภาพไว้ใช้ในการปรับปรุงพันธุ์มันสำปะหลัง
7 การประเมินและพัฒนาเชื้อพันธุ์มันสำปะหลังให้ต่้านทานต่อแมลงหวี่ขาวและโรคใบด่างมันสำปะหลัง เพื่อรับมือการระบาดในอนาคต
8 การปรับปรุงพันธุ์มันสำปะหลัง เพื่อการจัดการศัตรูพืช การบริโภค และอุตสาหกรรม
9 การปรับปรุงพันธุ์มันสำปะหลังเพื่อเพิ่มผลิตภาพทางผลผลิตและปริมาณแป้งสำหรับการใช้ในอุตสาหกรรม
10 การปรับปรุงพันธุ์มันสำปะหลังให้มีไซยาไนด์ต่ำและผลผลิตสูงสำหรับใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมอาหาร
11 การศึกษาโรคอุบัติใหม่ในมันสำปะหลังที่มีสาเหตุจากไส้เดือนฝอยและเชื้อไฟโตพลาสมา
12 การหาค่าความเหมาะสมตลอดวัฏจักรชีวิตของเอทานอลชีวภาพในประเทศไทย โดยโปรแกรมเชิงเส้นแบบหลายวัตถุประสงค์
13 โครงการประเมินผลโครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน
ปี พ.ศ. 2555
14 โครงการที่ปรึกษาทางการเกษตรเพื่อประเมินการผลิตมันสำปะหลังของบริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด
ปี พ.ศ. 2554
15 slag Utilization for Agriculture in Thailand
ปี พ.ศ. 2553
16 การเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังโดยใช้พันธุ์ดีของ มก.(ห้วยบง 80) ร่วมกับเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสม
17 โครงการการเพิ่มขยายจำนวนแตนเบียนเพื่อควบคุมเพลี้ยแป้งสีชมพู
18 โครงการทดสอบพันธุ์มันสำปะหลังที่เหมาะสมสำหรับภาคตะวันตก
19 โครงการพัฒนาพันธุ์มันสำปะหลังและเทคโนโลยีการผลิตมันสำปะหลีงเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพ
20 โครงการวิจัยพื้นที่ทีเหมาะสมสำหรับปลูกมันสำปะหลังพันธุ์ห้วยบง 60 และห้วยบง 80
21 โครงการเพิ่มอัตราการใช้ปุ๋ยร่วมกับการให้น้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง
ปี พ.ศ. 2552
22 โครงการทดสอบพันธุ์มันสำปะหลังที่เหมาะสมสำหรับภาคตะวันตก
23 โครงการพัฒนาพันธุ์มันสำปะหลัง
ปี พ.ศ. 2550
24 อิทธิพลของระยะเวลาและวิธีการเก็บรักษาต้นพันธุ์ต่อความงอกการเจริญเติบโต และผลผลิตของมันสำปะหลัง
25 ผลของพันธุ์ อายุการเก็บเกี่ยว และฤดูปลูกต่อการสังเคราะห์แป้งของมันสำปะหลัง
ปี พ.ศ. 2547
26 โครงการศึกษาวิธีการจัดการดินที่เหมาะสมกับมันสำปะหลังที่ปลูกในดินกลุ่มชุดดินต่างๆ
27 โครงการศึกษาวิธีการจัดการดินที่เหมาะสมกับสับปะรดที่ปลูกในดินกลุ่มชุดดินต่างๆ
ปี พ.ศ. 2546
28 โครงการศึกษาวิธีการจัดการดินที่เหมาะสมกับมันสำปะหลังที่ปลูกในดินกลุ่มชุดต่างๆ
ปี พ.ศ. 2541
29 การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบทางชีวเคมีและคุณสมบัติทางเคมีฟิสิกส์ของแป้งในหัวมันสำปะหลังเปรียบเทียบพันธุ์ และอายุการเก็บเกี่ยว
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
30 แก้ไขชื่อโครงการ