ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิจารณ์ วิชชุกิจ
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เอ็จ สโรบล 20
2 เจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์พิเชษฐ์ 15
3 ปิยะ กิตติภาดากุล 11
4 อรรควุฒิ ทัศน์สองชั้น 7
5 เฉลิมพล ภูมิไชย์ 7
6 ประภาส ช่างเหล็ก 6
7 จำลอง เจียมจำนรรจา 5
8 สุรพล จัตุพร 4
9 กล้าณรงค์ ศรีรอต 4
10 นายจำนงค์ ชัญถาวร 4
11 จินดารัฐ วีระวุฒิ 3
12 สุตเขตต์ นาคะเสถียร 3
13 วัชรี เลิศมงคล 3
14 ภัศจี คงศีล 3
15 เกื้อกูล ปิยะจอมขวัญ 2
16 บัญชา ชิณศรี 2
17 สกล ฉายศรี 2
18 ราเชนทร์ ถิรพร 2
19 นายภานุวัฒน์ มูลจันทะ 2
20 พิพัฒน์ วีระถาวร 2
21 พชรดา ฉายศรี 2
22 จีรเกียรติ อติบุณโยภาส 2
23 ปิยะ ดวงพัตรา 2
24 นางสุวลักษณ์ อะมะวัลย์ 2
25 สราวุธ รุ่งเมฆารัตน์ 2
26 สุภาวดี บุญมา 2
27 ชัยสิทธิ์ ทองจู 2
28 เกรียงไกร แก้วตระกูลพงษ์ 2
29 วรรณสิริ วรรณรัตน์ 2
30 นายชินาธิปกรณ์ พงศ์ภิญโญภาพ 1
31 ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ 1
32 สุวิมล สัจจวาณิชย์ 1
33 อุดมศักดิ์ เลิศสุชาตวนิช 1
34 นิติ ชูเชิด 1
35 วิไล สันติโสภาศรี 1
36 น.ส.สุขุมาล หวานแก้ว 1
37 ศิริวัลย์ สร้อยกล่อม 1
38 กฤตยา เพชรผึ้ง 1
39 อัศนีย์ ก่อตระกูล 1
40 สุภาพร กลิ่นคง 1
41 กาญจนา กู้โรจนวงศ์ 1
42 คนึงนิตย์ เหรียญวรากร 1
43 ชัยภูมิ บัญชาศักดิ์ 1
44 รศ. ดร. ประหยัด โภคฐิติยุกต์ 1
45 ปาริชาติ พรมโชติ 1
46 อนงค์ภัทร สุทธางคกูล 1
47 สาโรช โศภีรักข์ 1
48 นางสาวรุ่งทิวา วันสุขศรี 1
49 เรณุมาศ มาอุ่น 1
50 พัชราพร ฤกษ์หร่าย 1
51 สิริกุล วะสี 1
52 อลงกรณ์ อินทรักษา 1
53 วราภา มหากาญจนกุล 1
54 ธงชัย มาลา 1
55 บดินทร์ รัศมีเทศ 1
56 วารุณี วารัญญานนท์ 1
57 จุลวรรณา ดนตรี 1
58 เสถียร แสงแถวทิม 1
59 พนามาศ ตรีวรรณกุล 1
60 เมตตา เชยสมบัติ 1
61 สรินดา สุขรัตน์ 1
62 ธนวรรห์ บำรุงเศรษฐพงษ์ 1
63 ธานี ศรีวงศ์ชัย 1
64 สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม 1
65 น้ำฝน ลำดับวงศ์ 1
66 สิริกร กาญจนสุนทร 1
67 จุฑาทิพย์ ภัทราวาท 1
68 ไพรินทร์ กะทิพรมราช 1
69 อรนัดดา ชิณศรี 1
70 ศฐาคุปต์ เค็น นากาชิมา 1
71 พรศักดิ์ เอี่ยมนาคะ 1
72 ศรีเมฆ ชาวโพงพาง 1
73 น.ส.ศุภจิต สะเพชร 1
74 อัญชนา ท่านเจริญ 1
75 นางน้ำทิพย์ ทองนาค 1
76 Anthony Charies Belloth 1
77 Mr.Hernan Ceballos 1
78 นายสุดเขตต์ นาคะเสถียร 1
79 วาสนา วงษ์ใหญ่ 1
80 ประเสริฐ ฉัตรวชิระวงษ์ 1
81 นิตยา วานิกร 1
82 สุเทพ ทองแพ 1
83 ดร. เกื้อกูล ปิยะจอมขวัญ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 4
2 2556 9
3 2555 1
4 2554 1
5 2553 6
6 2552 2
7 2550 2
8 2547 2
9 2546 1
10 2541 1
11 1086 1
12 543 20
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การปรับปรุงพันธุ์มันสำปะหลังเพื่อเพิ่มผลิตภาพทางผลผลิตและปริมาณแป้งสำหรับการใช้ในอุตสาหกรรม
2 โครงการทดสอบและเตรียมมันสำปะหลังพันธุ์ใหม่
3 โครงการพัฒนาพันธุ์และเทคโนโลยีการผลิตมันสำปะหลัง เพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพ
4 โครงการพัฒนามันสำปะหลังพันธุ์ waxy
ปี พ.ศ. 2556
5 การนำเข้าเชื้อพันธุ์ต้านทานต่อโรคและแมลง รวมถึงคุณลักษณะเฉพาะ เพื่อพัฒนาสายพันธุ์ที่มีศักยภาพไว้ใช้ในโครงการปรับปรุงพันธุ์มันสำปะหลัง
6 การนำเข้าเชื้อพันธุ์ต้านทานโรคและแมลง รวมถึงมีคุณลักษณะเฉพาะเพื่อพัฒนาสายพันธุ์ที่มีศักยภาพไว้ใช้ในการปรับปรุงพันธุ์มันสำปะหลัง
7 การประเมินและพัฒนาเชื้อพันธุ์มันสำปะหลังให้ต่้านทานต่อแมลงหวี่ขาวและโรคใบด่างมันสำปะหลัง เพื่อรับมือการระบาดในอนาคต
8 การปรับปรุงพันธุ์มันสำปะหลัง เพื่อการจัดการศัตรูพืช การบริโภค และอุตสาหกรรม
9 การปรับปรุงพันธุ์มันสำปะหลังเพื่อเพิ่มผลิตภาพทางผลผลิตและปริมาณแป้งสำหรับการใช้ในอุตสาหกรรม
10 การปรับปรุงพันธุ์มันสำปะหลังให้มีไซยาไนด์ต่ำและผลผลิตสูงสำหรับใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมอาหาร
11 การศึกษาโรคอุบัติใหม่ในมันสำปะหลังที่มีสาเหตุจากไส้เดือนฝอยและเชื้อไฟโตพลาสมา
12 การหาค่าความเหมาะสมตลอดวัฏจักรชีวิตของเอทานอลชีวภาพในประเทศไทย โดยโปรแกรมเชิงเส้นแบบหลายวัตถุประสงค์
13 โครงการประเมินผลโครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน
ปี พ.ศ. 2555
14 โครงการที่ปรึกษาทางการเกษตรเพื่อประเมินการผลิตมันสำปะหลังของบริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด
ปี พ.ศ. 2554
15 slag Utilization for Agriculture in Thailand
ปี พ.ศ. 2553
16 การเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังโดยใช้พันธุ์ดีของ มก.(ห้วยบง 80) ร่วมกับเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสม
17 โครงการการเพิ่มขยายจำนวนแตนเบียนเพื่อควบคุมเพลี้ยแป้งสีชมพู
18 โครงการทดสอบพันธุ์มันสำปะหลังที่เหมาะสมสำหรับภาคตะวันตก
19 โครงการพัฒนาพันธุ์มันสำปะหลังและเทคโนโลยีการผลิตมันสำปะหลีงเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพ
20 โครงการวิจัยพื้นที่ทีเหมาะสมสำหรับปลูกมันสำปะหลังพันธุ์ห้วยบง 60 และห้วยบง 80
21 โครงการเพิ่มอัตราการใช้ปุ๋ยร่วมกับการให้น้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง
ปี พ.ศ. 2552
22 โครงการทดสอบพันธุ์มันสำปะหลังที่เหมาะสมสำหรับภาคตะวันตก
23 โครงการพัฒนาพันธุ์มันสำปะหลัง
ปี พ.ศ. 2550
24 อิทธิพลของระยะเวลาและวิธีการเก็บรักษาต้นพันธุ์ต่อความงอกการเจริญเติบโต และผลผลิตของมันสำปะหลัง
25 ผลของพันธุ์ อายุการเก็บเกี่ยว และฤดูปลูกต่อการสังเคราะห์แป้งของมันสำปะหลัง
ปี พ.ศ. 2547
26 โครงการศึกษาวิธีการจัดการดินที่เหมาะสมกับมันสำปะหลังที่ปลูกในดินกลุ่มชุดดินต่างๆ
27 โครงการศึกษาวิธีการจัดการดินที่เหมาะสมกับสับปะรดที่ปลูกในดินกลุ่มชุดดินต่างๆ
ปี พ.ศ. 2546
28 โครงการศึกษาวิธีการจัดการดินที่เหมาะสมกับมันสำปะหลังที่ปลูกในดินกลุ่มชุดต่างๆ
ปี พ.ศ. 2541
29 การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบทางชีวเคมีและคุณสมบัติทางเคมีฟิสิกส์ของแป้งในหัวมันสำปะหลังเปรียบเทียบพันธุ์ และอายุการเก็บเกี่ยว
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
30 แก้ไขชื่อโครงการ