ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วาสนา สุขกุล
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2555 4
3 2554 1
4 543 5
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 ศึกษาเปรียบเทียบผลจากการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดต่างๆต่อการเปลี่ยนแปลงสมบัติทางเคมีและกายภาพบางประการของดินในระบบการปลูกพืชผักอินทรีย์
ปี พ.ศ. 2555
2 การวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและอุปสรรคของการเรียนรายวิชา การจัดการความขัดแย้งท้องถิ่น (AE 425)
3 รูปแบบการจัดการความขัดแย้งท้องถิ่น: กรณีศึกษาอ่างเก็บน้ำแม่ขาน จังหวัดเชียงใหม่
4 การวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและอุปสรรคของการเรียนรายวิชา การจัดการความขัดแย้งท้องถิ่น (AE 425)
5 รูปแบบการจัดการความขัดแย้งท้องถิ่น: กรณีศึกษาอ่างเก็บน้ำแม่ขาน จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2554
6 การสร้างเครือข่ายโรงเรียนต้นแบบ :