ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วารุณี อัสธีรวัฒน์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Chayaporn Supachartwong 1
2 Kasidit Nootong 1
3 Anawatch Mitpratan 1
4 สิทธิพร แอกทอง 1
5 Jittima Chatchawansaisin 1
6 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
7 Chonticha Srisawang 1
8 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
9 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
10 Waraporn Siriterm 1
11 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
12 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
13 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
14 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
15 Chariya Uiyyasathian 1
16 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
17 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
18 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
19 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
20 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
21 ๋Janes, Gavin W. 1
22 สุมิตรา พูลทอง 1
23 ประคอง ชอบเสียง 1
24 ชอุ่ม มลิลา 1
25 พรรณี กาญจนพลู 1
26 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
27 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
28 รุ่งราวี ทองกันยา 1
29 กำจัด มงคลกุล 1
30 นภสร โกวรรธนะกุล 1
31 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
32 วินัย งามแสง 1
33 Phanphen Wattanaarsakit 1
34 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
35 Yeshey Penjor 1
36 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
37 Acom Sornsute 1
38 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
39 Pornpimol Muanjai 1
40 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
41 ไววิทย์ พุทธารี 1
42 Varunee Padmasankh 1
43 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
44 Rajalida Lipikorn 1
45 เอกชัย อดุลยธรรม 1
46 Walaisiri Muangsiri 1
47 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
48 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
49 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
50 สายฝน ควรผดุง 1
51 สิริพร สิวราวุฒิ 1
52 วาสนา เสียงดัง 1
53 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
54 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
55 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
56 Thada Jirajaras 1
57 ประธาน ดาบเพชร 1
58 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
59 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
60 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
61 ศุกันยา ห้วยผัด 1
62 กระมล ทองธรรมชาติ 1
63 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
64 สมชัย วัฒนการุณ 1
65 Pantharee Boonsatorn 1
66 Thanathon Sesuk 1
67 Suchin Arunsawatwong 1
68 กมลชนก ยวดยง 1
69 อวย เกตุสิงห์ 1
70 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
71 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
72 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
73 สุวดี ยาป่าคาย 1
74 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
75 Chakkaphan Sutthirat 1
76 สุมา เมืองใย 1
77 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
78 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
79 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
80 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
81 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
82 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
83 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
84 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
85 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
86 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
87 Srilert Chotpantarat 1
88 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
89 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
90 ศิริชัย ศิริกายะ 1
91 Chalermpol Leevailoj 1
92 Boonchai Sangpetngam 1
93 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
94 Somying Tumwasorn 1
95 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
96 ธวัชชัย สันติสุข 1
97 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
98 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
99 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
100 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
101 สุวิชา ทองสิมา 1
102 วัลลภ แย้มเหมือน 1
103 สำเริง แย้มโสภี 1
104 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
105 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
106 วิไล ชินธเนศ 1
107 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
108 อุทัย บุญประเสริฐ 1
109 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
110 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
111 คัคนางค์ มณีศรี 1
112 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
113 กาญจนา แก้วเทพ 1
114 Vanida Chantarateptawan 1
115 Ampa Luiengpirom 1
116 Kitpramuk Tantayaporn 1
117 Naiyana Chaiyabutr 1
118 Sompol Sanguanrungsirikul 1
119 บรรจง คณะวรรณ 1
120 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
121 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
122 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
123 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
124 Puttipongse Varavudhi 1
125 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
126 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
127 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
128 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
129 วิมล เหมะจันทร 1
130 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
131 ละอองทิพย์ เหมะ 1
132 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
133 มยุรี ตันติสิระ 1
134 วัฒนชัย สมิทธากร 1
135 Jaitip Paiboon 1
136 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
137 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
138 Wilai Anomasiri 1
139 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
140 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
141 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
142 Kittisak Likhitwitayawuid 1
143 Supa Chantharasakul 1
144 Vimolmas Lipipun 1
145 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
146 Garnpimol C. Ritthidej 1
147 Panee Boonthavi 1
148 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
149 Sumphan Wongseripipatana 1
150 สมพร พรมดี 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 List assignment problems