ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วารุณี ศิริจรจารุ
หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 รูปแบบรังที่ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงชันโรงในเชิงการค้า (ปี 2557)
2 รูปแบบรังที่ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงชันโรงในเชิงการค้า
ปี พ.ศ. 2555
3 การแพร่ทำลายของด้วงรังผึ้ง (Small Hive Beetle) และปัจจัยทางกายภาพที่มีผลต่อการเจริญเติบโต
ปี พ.ศ. 2550
4 ความหลากชนิดของชันโรงและพืชอาหารในเขตอนุรักษ์พันธุ์พืชบ้านโปง
5 ความหลากชนิดของชันโรงและพืชอาหารในเขตอนุรักษ์พันธุ์พืชบ้านโปง
ปี พ.ศ. 2549
6 ผลของการควบคุมศัตรูพืชโดยใช้สารเคมีและการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานต่อต้นทุน และผลผลิตของส้ม
ปี พ.ศ. 2548
7 การใช้คลื่นไมโครเวฟในการให้ความร้อนแก่มะม่วงเพื่อการส่งออก
ปี พ.ศ. 2547
8 ผลของการควบคุมศัตรูพืชโดยใช้สารเคมี และการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานต่อต้นทุนและผลผลิตของส้ม
ปี พ.ศ. 2545
9 การศึกษาทางด้านอนุกรมวิธานของเพลี้ยอ่อนในภาคเหนือของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2537
10 การศึกษาด้วงก้นกระดกที่มีพิษในภาคกลางของประเทศไทย