ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วารุณี ธนะแพสย์
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ศุมาพร เกษมสำราญ 25
2 วุฒินันท์ คงทัด 15
3 อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล 15
4 พิลาณี ไวถนอมสัตย์ 15
5 วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต 13
6 ธงชัย สุวรรณสิชณน์ 10
7 ชัยพร สามพุ่มพวง 9
8 สาริมา สุนทรารชุน 8
9 สนธิสุข ธีระชัยชยุติ 7
10 เพ็ญขวัญ ชมปรีดา 6
11 ณัฐภรณ์ สุทธิวิจิตรภักดี 5
12 วิชัย หฤทัยธนาสันติ์ 5
13 พงษ์ศิริ วินิจฉัย 5
14 ประภัสสร รักถาวร 4
15 เกษม หฤทัยธนาสันติ์ 3
16 ปฐมา จาตกานนท์ 3
17 ปิติพร ฤทธิเรืองเดช 3
18 ดร.สุนีย์ โชตินีรนาท 3
19 ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์ 3
20 หทัยรัตน์ ริมคีรี 3
21 นางสาวพรพิมล จันทร์ฉาย 3
22 นายภัทร คมกมล 3
23 พัสตราภรณ์ ห้วยศรีจันทร์ 3
24 นายอาทิตย์ จันทร์หิรัญ 3
25 Dr.Akihiko Kosugi 2
26 นงนุช อังยุรีกุล 2
27 สุธีรา วิทยากาญจน์ 2
28 อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ 2
29 นางสาว ยวงเพชร อิฐรัตน์ 2
30 พูลประเสริฐ ปิยะอนันต์ 2
31 ปริศนา สิริอาชา 2
32 น.ส.จิราพร อนุสรณ์วงศ์ชัย 2
33 ปานมนัส ศิริสมบูรณ์ 2
34 นางจันทรา สวัสดิบุตร 1
35 นางสาวสายทิพย์ โสรัตน์ 1
36 นางสาวพิมพ์แก้ว กิติรัตน์ธนโชติ 1
37 นางพิรุณ สีนวล 1
38 รณฤทธิ์ ฤทธิรณ 1
39 อังศุมาลย์ จันทราปัตย์ 1
40 จุฬาลักษณ์ จารุนุช 1
41 น.ส. วรานันท์ วิญญรัตน์ 1
42 อุไรวรรณ นิลเพ็ชร์ 1
43 ปราโมทย์ สฤษดิ์นิรันดร์ 1
44 นายเทพพนม แสงเพลิง 1
45 อรรถยา เกียรติสุนทร 1
46 งามผ่อง คงคาทิพย์ 1
47 Prof. Dr. Yukihiro Ozaki 1
48 พัลลภัช นิลสุวรรณโฆษิต 1
49 บุญวงศ์ ไทยอุตส่าห์ 1
50 นางสาวศิริมาดา มงคลวิทย์ 1
51 นางสาวรื่นฤดี แก้วชื่นชัย 1
52 นางสาวบุษบา ปัญญาชน 1
53 Prof.Sumio Kawano 1
54 สุจินต์ ภัทรภูวดล 1
55 วิเชียร กีรตินิจกาล 1
56 ดร.ณมาพร อัตถวิโรจน์ 1
57 ชัชวาล จันทราสุริยารัตน์ 1
58 ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ 1
59 ยุพา ปานแก้ว (มงคลสุข) 1
60 ฤดี ธีระวนิช 1
61 อุไรวรรณ ดิลกคุณานันท์ 1
62 Mr. Satoru Miyata 1
63 Dr. Akira Sugimoto 1
64 จริยา จันทร์ไพแสง 1
65 Kozo Morimitsu 1
66 ผศ.ดร. สนธิสุข ธีระชัยชยุติ 1
67 วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล 1
68 อัครพจน์ จิสประพัจน์ 1
69 นายสนธิสุข ธีระชัยชยุติ 1
70 สุพนิดา วินิจฉัย 1
71 Dr.Masashi Machida 1
72 ประเทือง พุฒซ้อน 1
73 จีรวรรณ มณีโรจน์ 1
74 นายนิติ เติมเวศชยานนท์ 1
75 Prof.Yukihiro Ozaki 1
76 รองศาสตราจารย์ดร. ปานมนัส ศิริสมบูรณ์ 1
77 มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์ 1
78 ยุทธนา บรรจง 1
79 เทพา ผุดผ่อง 1
80 วันชัย วรวัฒนเมธีกุล 1
81 วรศักดิ์ สมตน 1
82 นางสาวอุมาพร อมรธีระกุล 1
83 นางสาวมลนพรรษ สงพิมพ์ 1
84 อรรัตน์ มงคลพร 1
85 จุลภาค คุ้นวงศ์ 1
86 สิริกุล วะสี 1
87 กรุง สีตะธนี 1
88 Dr.Yoshinori Murata 1
89 Dr. Seiichiro Isobe 1
90 ซาโตรุะ มิยาตะ 1
91 ยวงเพชร อิฐรัตน์ 1
92 สายทิพย์ โสรัตน์ 1
93 ดร.อันธิกา บุญแดง 1
94 Dr. Makiko Takenaka 1
95 รัติยา พงศ์พิสุทธา 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 5
2 2556 8
3 2555 8
4 2554 8
5 2553 7
6 2552 2
7 2551 5
8 2550 2
9 2549 6
10 2548 1
11 2547 2
12 2545 2
13 543 40
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 Development of Cassava Pulp to Ethanol for Pilot Plant
2 Development of fermenting-yeast for practical application
3 Evaluation of change in functional ingredients of Thai tropical fruits during processing and its application in food product
4 การตรวจสอบปริมาณเคอร์คูมินในยาสมุนไพรขมิ้นชันแบบรู้ผลเร็วด้วยเนียร์อินฟราเรดสเปคโตรสโกปี
5 การทดสอบการยอมรับของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากข้าวโพดลูกผสมแอนโธไซยานินสูง
ปี พ.ศ. 2556
6 Development of Cassava Pulp to Ethanol for Pilot Plant
7 The modification of thermotolerant yeast on acid tolerance
8 การพัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห์การปลอมปนในข้าวหอมมะลิเปลือกและข้าวหอมมะลิขาวอย่างรวดเร็วด้วยเทคนิคเนียร์อินฟราเรด
9 การพัฒนาวิธีการวิเคราะห์ปริมาณไซยาไนด์ในมันสำปะหลังด้วยเทคนิคเนียร์อินฟราเรดสเปกโตรสโกปี
10 การวิเคราะห์คุณภาพแป้งมันสำปะหลังแบบรวดเร็วและไม่ทำลายตัวอย่างโดยใช้เทคนิคสเปกโตรสโกปีิิอินฟราเรดย่านใกล้
11 การวิเคราะห์ปริมาณองค์ประกอบทางเคมีในมันเส้นด้วยวิธีเนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี
12 การเพิ่มมูลค่าชีวมวลปาล์มน้ำมัน และน้ำมันกรดปาล์มเพื่อพลังงานทดแทนและวัสดุชีวภาพ
13 ศูนย์วิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะทางศูนย์วิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการตรวจสอบคุณภาพ สินค้าโดยวิธีไม่ทำลาย
ปี พ.ศ. 2555
14 Cassava Pulp amd sugarcane bagasse to Ethanol Process Development via Ammonia Gas Absorption Fiber Expansion Pretreatment
15 The identification of fermentation inhibitor and the improvement of yeast strain for appropriate ethanol production on tropical biomass
16 การผลิตแป้งข้าวหอมมะลิเพื่อผลิตขนมปังและขนมอบเชิงพาณิชย์
17 การพัฒนา SMEs สู่มาตรฐานคุณภาพ
18 การพัฒนากระบวนการผลิตแป้งข้าวหอมมะลิของโรงงานโม่แป้ง จังหวัดร้อยเอ็ดและการถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้แป้งข้าวหอมมะลิในการผลิตขนมปังและขนมอบในเชิงพาณิชย์
19 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเฮมพ์ ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเฮมพ์อย่างสร้างสรรค์แบบครบวงจร
20 การใช้เทคนิค Near Infrared spectroscopy ในการประเมินค่าความชื้น ความเหนียว และความขาวของเนื้อปลาบด(ซูริมิ)แช่เยือกแข็ง
21 การผลิตแป้งข้าวหอมมะลิเพื่อผลิตขนมปังและขนมอบเชิงพาณิชย์
ปี พ.ศ. 2554
22 Cassava Pulp to Ethanol Process Development via Ammonia Gas Absorption Fiber Expansion Pretreatment
23 Development of a near-infrared spectroscopic method of analysis to evaluate major chemical components in sugarcane genetic resources/ปีที่ 2
24 Research on Development of an Ethanol Production System Using Agricultural Residues in Southeast Aisa.
25 The development of microorganisms to produce fuel ethanol efficiently from biomass
26 การตรวจสอบคุณภาพภายในของมะม่วงด้วยเทคนิคเนียร์อินฟราเรดสเปกโตรสโคปี
27 การวิเคราะห์ปริมาณเนื้อยางแห้งในน้ำยางสดและน้ำยางข้นโดยการวัดที่ต้นยางพาราโดยตรงด้วยวิธีไม่ทำลายโดยใช้เทคนิคเนียร์อินฟราเรดสเปคโตรสโคปี
28 ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการตรวจสอบคุณภาพสินค้าโดยวิธีไม่ทำลาย
29 การประเมินคุณภาพของสับปะรดด้วยเทคนิคเนียร์อินฟราเรด
ปี พ.ศ. 2553
30 Researches on Screening and characterization of innovative fungi having strong saccharification abilities for lignocellulosic materials
31 การจัดการเชื้อพันธุกรรมพริก
32 การพัฒนาการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีหลักในส่วนที่ได้จากต้นอ้อยด้วยวิธีเนียร์อินฟราเรดสเปกโตรสโกปี
33 การพัฒนาสมการสำหรับหาปริมาณสารเคอร์คูมินอยด์ในขมิ้นชันแบบรวดเร็วโดยการประยุกต์ใช้แสงย่านใกล้อินฟราเรด
34 การศึกษาเบื้องต้นเพื่อทำนายปริมาณน้ำมันจากผลปาล์มน้ำมันโดยวิธีไม่ทำลายด้วยเทคนิคเนียร์อินฟราเรดสเปกโตรสโกปี
35 เทคนิคการตรวจสอบยางไหลภายในผลมังคุดแบบไม่ทำลายโดยวิธีการวัดการดูดกลืนพลังงานแสงในช่วงความยาวคลื่นที่ตามองเห็นและช่วงใก้ลอินฟราเรด
36 เทคนิคการตรวจสอบยางไหลภายในผลมังคุดแบบไม่ทำลาย โดยวิธีการวัดการดูดกลืนพลังงานแสง ในช่วงความยาวคลื่นที่ตามองเห็นและช่วงใกล้อินฟราเรด
ปี พ.ศ. 2552
37 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเนียร์อินฟราเรดสเปกโตรโกปีเพื่อตรวจหาไข่และหนอนของแมลงวันผลไม้ในเปลือกและเนื้อมะม่วงสดโดยไม่ทำลายตัวอย่าง
38 เทคนิคการตรวจสอบเปลือกแข็งในมังคุดแบบไม่ทำลายโดยวิธีการวัดการดูดกลืนแสงในย่านใกล้อินฟราเรด
ปี พ.ศ. 2551
39 Development of on-line sorting machine for detecting internal defects and soluble solids of amngosteen
40 Researches on Screening and characterization of innovative fungi having strong saccharification abilities for lignocellulosic materials
41 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเนียร์อินฟราเรดสเปกโตรโกปีเพื่อตรวจหาไข่และหนอนของแมลงวันผลไม้ในเปลือกและเนื้อมะม่วงสดโดยไม่ทำลายตัวอย่าง
42 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ถ่ายทอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางบำรุงผิว ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวหนังและผลิตภัณฑ์สุคนธบำบัด
43 การวิเคราะห์องค์ประกอบของกรดไขมันในน้ำมันปาล์มแบบวิธีไม่ทำลายโดยใช้เทคนิค Near-Infrared Spectroscopy
ปี พ.ศ. 2550
44 Researches on Screening and characterization of innovative fungi having strong saccharification abilities for lignocellulosic materials
45 การตรวจสอบสิ่งเจือปนในน้ำนมวัวดิบแบบรวดเร็วและการหาปริมาณองค์ประกอบน้ำนมโดยไม่ทำลายด้วยเทคนิคแสงย่านใกล้อินฟราเรด
ปี พ.ศ. 2549
46 การตรวจสอบคุณภาพภายในของส้มโดยวิธีไม่ทำลายด้วยการใช้เทคนิค Near Infrared Spectroscopy
47 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเนียร์อินฟราเรดสเปกโตรสโกปี เพื่อตรวจหาไข่และหนอนของแมลงวันผลไม้ในเปลือกและเนื้อมะม่วงสดโดยไม่ทำลายตัวอย่าง
48 โครงการเทคนิคการตรวจสอบเนื้อแก้วในมังคุดแบบไม่ทำลายโดยวิธีการวัดการดูดกลืนแสงในย่านใกล้อินฟราเรด
49 การตรวจสอบสินค้าเกษตรโดยวิธีไม่ทำลาย
50 การศึกษาวิธีการสกัด ปริมาณและวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี ในน้ำมันเมล็ดเสาวรส เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางประเภทลบริ้วรอย ที่มีส่วนผสมของน้ำมันเมล็ดเสาวรส
51 การพัฒนากระดาษฟางข้าวที่ทำด้วยมือเพื่อการพิมพ์สกรีน
ปี พ.ศ. 2548
52 การพัฒนากระดาษฟางข้าวด้วยมือแบบไทยเพื่อใช้พิมพ์สกรีน
ปี พ.ศ. 2547
53 การพัฒนามาตรฐานกระบวนการผลิตและปรับปรุงสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์แชมพูสมุนไพร
54 โครงการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ยาดมและพิมเสนน้ำ
ปี พ.ศ. 2545
55 การพัฒนากรรมวิธีการผลิตและการใช้จากใบเสม็ดขาว (Melaleuca Leucadendra, Linn) ที่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมและทดแทนการรนำเข้าสารเคมีเกษตรที่มีฤทธิ์ไล่แมลงและควบคุมจุลินทรีย์ สำหรับการเกษตรของกลุ่มเกษตรกรภาคตะวันออก
56 โครงการเสริมรายได้แก่บัณฑิตยุคใหม่ในการผลิตปาท่องโก๋จากแป้งข้าวเจ้าทดแทนแป้งสสาลีและการผลิตน้ำนมถั่วเหลืองในภาวะเศรษฐกิจที่ยังมีปัญหา