ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วาณี ชนเห็นชอบ
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Vanee Chonhenchob 12
2 วรรณี ฉินศิริกุล 11
3 อศิรา เฟื่องฟูชาติ 10
4 Wannee Chinsirikul 9
5 กาญจนา บุญเรือง 8
6 นพดล เกิดดอนแฝก 7
7 อนุวัตร แจ้งชัด 7
8 Kanchana Boonruang 5
9 Noppadon Kerddonfag 5
10 กมลวรรณ แจ้งชัด 4
11 พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี 3
12 ศศิธร ตรงจิตภักดี 3
13 สุขเกษม สิทธิพจน์ 3
14 Anuvat Jangchud 3
15 Waravut Pattaropong 3
16 วราวุธ ภัทโรพงศ์ 3
17 ดร.อศิรา เฟื่องฟูชาติ 2
18 นายนพดล เกิดดอนแฝก 2
19 จินตนา อุปดิสสกุล 2
20 ไพศาล วุฒิจำนงค์ 2
21 ดร.วรรณี ฉินศิริกุล 2
22 ธงชัย สุวรรณสิชณน์ 2
23 Noppadol Kerddonfag 2
24 ตะวัน สุขน้อย 2
25 สุรพิชญ ลอยกุลนันท์ 2
26 Tawan Sooknoi 2
27 ชาริณี วิโนทพรรษ์ 2
28 ดวงพร ศิริกิตติกุล 2
29 Panitee Tippayatum 1
30 ปณิธี ทิพยธรรม 1
31 ชลลดา ฤตวิรุฬห์ 1
32 Kamolwan Jangchud 1
33 Natwadee Thongchan 1
34 ณัฐวดี ทองจันทร์ 1
35 Charinee Winotapan 1
36 อรพินท์ ชัยกำพลเลิศ 1
37 เสาวภา ไชยวงศ์ 1
38 นงนุช สุนทรรุจนวงศ์ 1
39 เบญจวรรณ กิ่งแก้ว 1
40 สุพจน์ ประทีปถิ่นทอง 1
41 พรชัย ราชตนะพันธุ์ 1
42 Saowapa Chaiwong 1
43 Navaporn Srinavakul 1
44 Arisa Fuongfuchat 1
45 ธรรมรัตน์ ปัญญธรรมาภรณ์ 1
46 กฤตภาส คงรัตน์ 1
47 Grittabhad Kongrath 1
48 ตติยา ตรงสถิตกุล 1
49 ธนาวดี ลี้จากภัย 1
50 Thanawadee Leejarkpai 1
51 Jittiporn Kruenate 1
52 จิตติ์พร เครือเนตร 1
53 Doungporn Sirikittikul 1
54 Charinee Winotapun 1
55 ปิติรัตน์ กลิ่นธรรม 1
56 Pitirat Klintham 1
57 นายสุพจน์ ประทีปถิ่นทอง 1
58 เลอพงศ์ จารุพันธ์ 1
59 สรญา พิบูลกุลสัมฤทธิ์ 1
60 Sorraya Phiboonkulsamrit 1
61 นวพร ศรีนวกุล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2554 3
3 2553 3
4 2552 5
5 2551 4
6 2550 3
7 2549 8
8 2548 2
9 543 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การวิจัยและพัฒนาเนื้อหาข้อมูลอาหารท้องถิ่น โครงการจัดแสดงสินค้าแนวคิดการพัฒนาร้านค้า (Concept Shop) และผลิตภัณฑ์ต้นแบบ OTOP
ปี พ.ศ. 2554
2 การศึกษาและสร้างฐานข้อมูลด้านการบรรจุผลิตผลเกษตรเขตร้อน
3 ระบบการบรรจุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง
4 เทคโนโลยีการบรรจุหน่อไม้ฝรั่งและการใช้ Analytical Hierarchy Process (AHP) เป็นแนวทางในการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการขายปลีก
ปี พ.ศ. 2553
5 ดัชนีชี้วัดระดับการสุกสำหรับบรรจุภัณฑ์ทุเรียนตัดแต่งพร้อมรับประทาน
6 การยืดอายุการเก็บพริกหวานเขียวภายใต้บรรยากาศดัดแปลงโดยใช้ฟิล์มที่ยอมให้แก๊สซึมผ่านได้สูง
7 การศึกษาและสร้างฐานข้อมูลด้านการบรรจุผลิตผลเกษตรเขตร้อนปีที่ 3
ปี พ.ศ. 2552
8 การพัฒนาฟิล์มกำจัดก๊าซเอทิลีนเพื่อชะลอการสุกและการเสื่อมสภาพของผลิตผลสด
9 Development of Antimicrobial EVA/LDPE Films Incorporated with Thymol and Eugenol
10 Study the effects of reduced oxygen, elevated carbon dioxide and controlled/modified atmosphere on quality and shelf-life of ‘Kluai Khai’ banana
11 High Permeable Films Used for Modified Atmosphere Packaging Improve Quality and Shelf Life of Baby Corn
12 ผลของวัสดุห่อต่อคุณภาพของแก้วมังกรพันธุ์เนื้อขาวและพันธุ์เนื้อแดง
ปี พ.ศ. 2551
13 การพัฒนาแผ่นฟิล์มคัดเลือกช่วงแสงที่ย่อยสลายได้เพื่อใช้ในการเพิ่มคุณภาพของมะม่วงน้ำดอกไม้ขณะเติบโต
14 การศึกษาสภาวะอันตรายระหว่างการขนส่งในประเทศไทย
15 การศึกษาและสร้างงานข้อมูลด้านการบรรจุผลิตผลเกษตรเขตร้อน
16 การศึกษาและสร้างฐานข้อมูลด้านการบรรจุผลิตผลเกษตรเขตร้อน
ปี พ.ศ. 2550
17 Maximum CO2 and Minimum O2 Tolerance of ‘Nam Dok Mai See Thong’ Mangoes in Controlled Atmosphere Storage
18 การพัฒนาระบบและวิธีจำลองสภาวะการขนส่งและกระจ่ายสินค้าของผลิตผลเกษตรเขตร้อน
19 การศึกษาและสร้างฐานข้อมูลด้านการบรรจุผลิตผลเกษตรเขตร้อน
ปี พ.ศ. 2549
20 การพัฒนาฟิล์มต่อต้านจุลินทรีย์เพื่อยืดอายุผลิตผลเกษตรและผลิตภัณฑ์อาหาร
21 การพัฒนาฟิล์มควบคุมการผ่านของก๊าซและความชื้นเพื่อยืดอายุผลิตผลสดทางการเกษตร
22 การพัฒนาฟิล์มแอคทีฟที่สามารถกำจัดก๊าซเอทิลีนเพื่อชะลอการสุกและการเสื่อมสภาพของผลิตผลสด
23 การพัฒนาสารเคลือบเพื่อใช้ในผลิตผลการเกษตร
24 การพัฒนาระบบและวิธีจำลองสภาวะการขนส่งและกระจายสินค้าของผลิตผลเกษตรเขตร้อน
25 การพัฒนาสารเคลือบจากวัสดุธรรมชาติเพื่อเพิ่มคุณภาพผลิตผลเกษตร
26 การพัฒนาแผ่นฟิล์มต่อต้านจุลินทรีย์เพื่อยืดอายุผลิตผลเกษตรและผลิตภัณฑ์อาหาร
27 การศึกษาสภาวะการขนส่งทางรถบรรทุกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ปี พ.ศ. 2548
28 การพัฒนาฟิล์มต่อต้านจุลินทรีย์เพื่อยืดอายุผลิตผลเกษตรและผลิตภัณฑ์อาหาร
29 การพัฒนาฟิล์มบรรจุภัณฑ์แอคทีฟเพื่อยืดอายุผักและผลไม้สด