ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วัลลีย์ อมรพล
หน่วยงาน กรมวิชาการเกษตร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อนุสรณ์ เทียนศิริฤกษ์ 8
2 ดาวรุ่ง คงเทียน 8
3 ศุภกาญจน์ ล้วนมณี 8
4 อนันต์ ทองภู 7
5 สุภาพร สุขโต 7
6 สมฤทัย ตันเจริญ 7
7 กอบเกียรติ ไพศาลเจริญ 7
8 พินิจ กัลยาศิลปิน 7
9 รุ่งรวี บุญทั่ง 6
10 ธำรง เชื้อกิตติศักดิ์ 6
11 ศรีสุดา ทิพยรักษ์ 6
12 กัญญรัตน์ จำปำทอง 5
13 วนิดา โนบรรเทา 5
14 สมควร คล้องช้าง 5
15 สุทัศนีย์ วงศ์ศุปไทย 5
16 นิลุบล ทวีกุล 5
17 วันทนา เลิศศิริวรกุล 5
18 บุญญาภา ศรีหาตา 5
19 อุดม วงศ์ชนะภัย 4
20 นรีลักษณ์ วรรณสาย 4
21 สมพงษ์ ทองช่วย 4
22 ปรีชา กาเพ็ชร 4
23 ศิริลักษณ์ ล้านแก้ว 4
24 จิณณจาร์ หาญเศรษฐสุข 4
25 เสาวรี บำรุง 4
26 ประพิศ วองเทียม 4
27 จงรักษ์ จารุเนตร 4
28 ศิวิไล ลาภบรรจบ 4
29 สาคร โรจนัย 3
30 หทัยรัตน์ อุไรรงค์ 3
31 บรรณพิชญ์ สัมฤทธิ์ 3
32 เบญจรัตน์ วุฒิกมลชัย 3
33 สุรีรัตน์ โตสิรภัทร 3
34 เมธาพร พุฒขำว 3
35 จุไรรัตน์ หวังเป็น 3
36 ภานุวัฒน์ มูลจันทะ 3
37 จิตติลักษณ์ พลพวก 3
38 สุมนำ งามผ่องใส 3
39 มณี หาชานนท์ 3
40 อุมาพร รักษาพราหมณ์ 3
41 วาสนา วันดี 3
42 กุสุมา รอดแผ้วพาล 3
43 ณิชารีย์ มณีชาติ 3
44 วิทูร อมรพล 3
45 กุลวิไล สุทธิลักษณวนิช 3
46 ภัสชญภณ หมื่นแจ้ง 3
47 วสันต์ วรรณจักร์ 3
48 สุรสิทธิ์ อรรถจารุสิทธิ์ 3
49 ยงศักดิ์ สุวรรณเสน 3
50 วุฒิพล จันสระคู 3
51 บุญเหลือ ศรีมุงคุณ 3
52 ศักดา พุทธพาธ 3
53 กุลชาติ นำคจันทึก 3
54 จำนง ชัญถาวร 3
55 โอภำษ บุญเส็ง 3
56 สุวลักษณ์ อะมะวัลย์ 3
57 อัจฉรำ ลิ่มศิลา 3
58 วิภาวรรณ กิติวัชระเจริญ 3
59 ประสงค์ วงศ์ชนะภัย 3
60 ชญาดา ดวงวิเชียร 3
61 ฉลอง เกิดศรี 3
62 สันติ พรหมคำ 3
63 จิราลักษณ์ ภูมิไธสง 3
64 ศุจิรัตน์ สงวนรังศิริกุล 3
65 สุชาติ คำอ่อน 3
66 อิสระ พุทธสิมมา 3
67 วินัย ศรวัต 3
68 เหรียญทอง พานสายตา 3
69 ศิริรัตน์ เถื่อนสมบัติ 3
70 โอภาษ บุญเส็ง 3
71 จรุงสิทธิ์ ลิ่มศิลา 3
72 ประนอม ใจอ้าย 3
73 วีระศักดิ์ เทพจันทร์ 3
74 สุภาวดี สมภาค 3
75 เพียงเพ็ญ ศรวัต 3
76 ปาริฉัตร สังข์สะอาด 3
77 สุธีรา ถาวรรัตน์ 3
78 พัฒน์นรี รักษ์คิด 3
79 เทอดศักดิ์ อนากาศ 3
80 จารุวรรณ บางแวก 3
81 เอมอร เพชรทอง 3
82 อานนท์ มลิพันธ์ 3
83 ยุทธจักร วงษ์วัฒนะ 3
84 อนุชา เหลาเคน 3
85 ปรีชา แสงโสดา 3
86 แฉล้ม มาศวรรณา 3
87 กิติพร เจริญสุข 3
88 วรยุทธ ศิริชุมพันธ์ 3
89 นิพนธ์ ภาชนะวรรณ 3
90 จินดารัตน์ ชื่นรุ่ง 2
91 อนุศำสตร์ สุ่มมำตร 2
92 เสำวรี บำรุง 2
93 รัชดำ ปรัชเจริญวนิชยุ์ 2
94 ศิริขวัญ ภู่นา 2
95 อุชฎา สุขจันทร์ 2
96 ปฏิมำภรณ์ จินจำคำม 2
97 ทัศนีย์ บุตรทอง 2
98 สรัตนา เสนาะ 2
99 วนิดำ โนบรรเทำ 2
100 ชูศักดิ์ สัจจพงษ์ 2
101 รมิดา ขันตรีกรม 2
102 มำลัย กล่อมแก้ว 2
103 จงรักษ์ จำรุเนตร 2
104 ไพรสน รุจิคุณ 2
105 รัฐกร สืบคา 2
106 สุภำพร สุขโต 2
107 สุรสิทธิ์ อรรถจำรุสิทธิ์ 2
108 ประภาศรี จงประดิษฐ์นันท์ 2
109 ศราริน กลิ่นโพธิ์กลับ 2
110 กิตจเมต แจ้งศริกุล 2
111 เชำวนำถ พฤทธิเทพ 2
112 วริศ แคนคอน 2
113 เมธำพร พุฒขำว 2
114 นรีลักษณ์ วรรณสำย 2
115 พัชรินทร์ นำมวง์ 2
116 กอบเกียรติ ไพศำลเจริญ1 2
117 กาญจนา กิระศักดิ์ 2
118 อรรถสิทธิ์ บุญธรรม 2
119 ศุภกำญจน์ ล้วนมณี 2
120 อนงค์นาฏ พรหมทะสาร 2
121 อภิชำต เมืองซอง 2
122 ทักษิณา ศันสยะวิชัย 2
123 สาธิต อารีรักษ์ 2
124 แววตา พลกุล 2
125 สรรเพชญ์ อิ้มพัฒน์ 2
126 ศรีสุดำ ทิพยรักษ์ 2
127 ภาวนา ลิกขนานนท์ 2
128 ดำวรุ่ง คงเทียน 2
129 นภาพร คำนวณทิพย์ 2
130 เหรียญทอง พำนสำยตำ 2
131 เนติรัฐ ชุมสุวรรณ 2
132 ณัฐพงศ์ ศรีสมบัติ 2
133 วัฒนศักดิ์ ชมภูนิช 2
134 เจิม จาประโคน 2
135 สมชำย บุญประดับ 2
136 อุบล หินเธาว์ 2
137 นงลักษ์ ปั้นลาย 2
138 วารีย์ ทองมี 2
139 พรพรรณ สุทธิแย้ม 2
140 ปัทมกร พงวาเรศ 2
141 สุมาลี โพธิ์ทอง 1
142 มนตรี ปานตู 1
143 ศุภกน์ ล้วนมณี 1
144 จิราภา เมืองคล้าย 1
145 ธรรมรัตน์ ทองมี 1
146 สมบูรณ์ วันดี 1
147 มาลัย กล่อมแก้ว 1
148 ปิยะรัตน์ จังพล 1
149 ดารารัตน์ มณีจันทร์ 1
150 ชัยวัฒน์ กะการดี 1
151 วรกานต์ ยอดชมภู 1
152 รัชดา ปรัชเจริญวนิชย์ 1
153 สมชาย บุญประดับ 1
154 เบญจมาศ คำสืบ 1
155 ประชา ถ้ำทอง 1
156 ประชา ถ้าทอง 1
157 เชาวนาถ พฤทธิเทพ 1
158 อัมราวรรณ ทิพยวัฒน์ 1
159 ปฏิมาภรณ์ จินจาคาม 1
160 กัญญรัตน์ จำปาทอง 1
161 พัชรินทร์ นามวง์ 1
162 เมธาพร พุฒขาว 1
163 อนุศาสตร์ สุ่มมาตร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2563 1
2 2560 1
3 2559 2
4 2558 3
5 543 7