ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วัลลีย์ อมรพล
หน่วยงาน กรมวิชาการเกษตร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อนุสรณ์ เทียนศิริฤกษ์ 8
2 ดาวรุ่ง คงเทียน 8
3 ศุภกาญจน์ ล้วนมณี 8
4 สุภาพร สุขโต 7
5 กอบเกียรติ ไพศาลเจริญ 7
6 พินิจ กัลยาศิลปิน 7
7 สมฤทัย ตันเจริญ 7
8 อนันต์ ทองภู 7
9 ศรีสุดา ทิพยรักษ์ 6
10 รุ่งรวี บุญทั่ง 6
11 ธำรง เชื้อกิตติศักดิ์ 6
12 วันทนา เลิศศิริวรกุล 5
13 บุญญาภา ศรีหาตา 5
14 สุทัศนีย์ วงศ์ศุปไทย 5
15 นิลุบล ทวีกุล 5
16 วนิดา โนบรรเทา 5
17 สมควร คล้องช้าง 5
18 กัญญรัตน์ จำปำทอง 5
19 ประพิศ วองเทียม 4
20 สมพงษ์ ทองช่วย 4
21 จิณณจาร์ หาญเศรษฐสุข 4
22 นรีลักษณ์ วรรณสาย 4
23 อุดม วงศ์ชนะภัย 4
24 จงรักษ์ จารุเนตร 4
25 ศิริลักษณ์ ล้านแก้ว 4
26 ศิวิไล ลาภบรรจบ 4
27 ปรีชา กาเพ็ชร 4
28 เสาวรี บำรุง 4
29 เทอดศักดิ์ อนากาศ 3
30 ยุทธจักร วงษ์วัฒนะ 3
31 เอมอร เพชรทอง 3
32 ยงศักดิ์ สุวรรณเสน 3
33 มณี หาชานนท์ 3
34 จิตติลักษณ์ พลพวก 3
35 ศิริรัตน์ เถื่อนสมบัติ 3
36 ปาริฉัตร สังข์สะอาด 3
37 วรยุทธ ศิริชุมพันธ์ 3
38 อุมาพร รักษาพราหมณ์ 3
39 นิพนธ์ ภาชนะวรรณ 3
40 อนุชา เหลาเคน 3
41 สุธีรา ถาวรรัตน์ 3
42 อานนท์ มลิพันธ์ 3
43 พัฒน์นรี รักษ์คิด 3
44 กุลชาติ นำคจันทึก 3
45 สุรีรัตน์ โตสิรภัทร 3
46 เมธาพร พุฒขำว 3
47 สุมนำ งามผ่องใส 3
48 วิภาวรรณ กิติวัชระเจริญ 3
49 แฉล้ม มาศวรรณา 3
50 จำนง ชัญถาวร 3
51 เบญจรัตน์ วุฒิกมลชัย 3
52 บรรณพิชญ์ สัมฤทธิ์ 3
53 ภานุวัฒน์ มูลจันทะ 3
54 วาสนา วันดี 3
55 ณิชารีย์ มณีชาติ 3
56 หทัยรัตน์ อุไรรงค์ 3
57 สาคร โรจนัย 3
58 กุสุมา รอดแผ้วพาล 3
59 จุไรรัตน์ หวังเป็น 3
60 สุรสิทธิ์ อรรถจารุสิทธิ์ 3
61 วสันต์ วรรณจักร์ 3
62 วุฒิพล จันสระคู 3
63 วิทูร อมรพล 3
64 โอภาษ บุญเส็ง 3
65 เหรียญทอง พานสายตา 3
66 กุลวิไล สุทธิลักษณวนิช 3
67 ภัสชญภณ หมื่นแจ้ง 3
68 โอภำษ บุญเส็ง 3
69 กิติพร เจริญสุข 3
70 สุวลักษณ์ อะมะวัลย์ 3
71 ศักดา พุทธพาธ 3
72 บุญเหลือ ศรีมุงคุณ 3
73 ประสงค์ วงศ์ชนะภัย 3
74 เพียงเพ็ญ ศรวัต 3
75 อัจฉรำ ลิ่มศิลา 3
76 สุชาติ คำอ่อน 3
77 จิราลักษณ์ ภูมิไธสง 3
78 ศุจิรัตน์ สงวนรังศิริกุล 3
79 จารุวรรณ บางแวก 3
80 จรุงสิทธิ์ ลิ่มศิลา 3
81 ปรีชา แสงโสดา 3
82 สันติ พรหมคำ 3
83 สุภาวดี สมภาค 3
84 ชญาดา ดวงวิเชียร 3
85 วีระศักดิ์ เทพจันทร์ 3
86 วินัย ศรวัต 3
87 ประนอม ใจอ้าย 3
88 อิสระ พุทธสิมมา 3
89 ฉลอง เกิดศรี 3
90 รัฐกร สืบคา 2
91 จงรักษ์ จำรุเนตร 2
92 สุภำพร สุขโต 2
93 ดำวรุ่ง คงเทียน 2
94 สาธิต อารีรักษ์ 2
95 ไพรสน รุจิคุณ 2
96 ประภาศรี จงประดิษฐ์นันท์ 2
97 วริศ แคนคอน 2
98 เมธำพร พุฒขำว 2
99 ศราริน กลิ่นโพธิ์กลับ 2
100 มำลัย กล่อมแก้ว 2
101 สรรเพชญ์ อิ้มพัฒน์ 2
102 ศุภกำญจน์ ล้วนมณี 2
103 วัฒนศักดิ์ ชมภูนิช 2
104 ภาวนา ลิกขนานนท์ 2
105 อุบล หินเธาว์ 2
106 วารีย์ ทองมี 2
107 เชำวนำถ พฤทธิเทพ 2
108 อนงค์นาฏ พรหมทะสาร 2
109 อรรถสิทธิ์ บุญธรรม 2
110 ทักษิณา ศันสยะวิชัย 2
111 อภิชำต เมืองซอง 2
112 กาญจนา กิระศักดิ์ 2
113 กอบเกียรติ ไพศำลเจริญ1 2
114 ศรีสุดำ ทิพยรักษ์ 2
115 ศิริขวัญ ภู่นา 2
116 เนติรัฐ ชุมสุวรรณ 2
117 พัชรินทร์ นำมวง์ 2
118 ณัฐพงศ์ ศรีสมบัติ 2
119 สมชำย บุญประดับ 2
120 แววตา พลกุล 2
121 นภาพร คำนวณทิพย์ 2
122 เหรียญทอง พำนสำยตำ 2
123 พรพรรณ สุทธิแย้ม 2
124 กิตจเมต แจ้งศริกุล 2
125 นงลักษ์ ปั้นลาย 2
126 เจิม จาประโคน 2
127 สุรสิทธิ์ อรรถจำรุสิทธิ์ 2
128 ปัทมกร พงวาเรศ 2
129 เสำวรี บำรุง 2
130 จินดารัตน์ ชื่นรุ่ง 2
131 รัชดำ ปรัชเจริญวนิชยุ์ 2
132 รมิดา ขันตรีกรม 2
133 ทัศนีย์ บุตรทอง 2
134 อนุศำสตร์ สุ่มมำตร 2
135 นรีลักษณ์ วรรณสำย 2
136 สรัตนา เสนาะ 2
137 อุชฎา สุขจันทร์ 2
138 วนิดำ โนบรรเทำ 2
139 ชูศักดิ์ สัจจพงษ์ 2
140 ปฏิมำภรณ์ จินจำคำม 2
141 สุมาลี โพธิ์ทอง 1
142 มนตรี ปานตู 1
143 ศุภกน์ ล้วนมณี 1
144 จิราภา เมืองคล้าย 1
145 ธรรมรัตน์ ทองมี 1
146 สมบูรณ์ วันดี 1
147 มาลัย กล่อมแก้ว 1
148 ปิยะรัตน์ จังพล 1
149 ดารารัตน์ มณีจันทร์ 1
150 ชัยวัฒน์ กะการดี 1
151 วรกานต์ ยอดชมภู 1
152 รัชดา ปรัชเจริญวนิชย์ 1
153 สมชาย บุญประดับ 1
154 เบญจมาศ คำสืบ 1
155 ประชา ถ้ำทอง 1
156 ประชา ถ้าทอง 1
157 เชาวนาถ พฤทธิเทพ 1
158 อัมราวรรณ ทิพยวัฒน์ 1
159 ปฏิมาภรณ์ จินจาคาม 1
160 กัญญรัตน์ จำปาทอง 1
161 พัชรินทร์ นามวง์ 1
162 เมธาพร พุฒขาว 1
163 อนุศาสตร์ สุ่มมาตร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2563 1
2 2560 1
3 2559 2
4 2558 3
5 543 7