ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วัลลีย์ อมรพล
หน่วยงาน กรมวิชาการเกษตร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อนุสรณ์ เทียนศิริฤกษ์ 8
2 ดาวรุ่ง คงเทียน 8
3 ศุภกาญจน์ ล้วนมณี 8
4 อนันต์ ทองภู 7
5 สุภาพร สุขโต 7
6 สมฤทัย ตันเจริญ 7
7 กอบเกียรติ ไพศาลเจริญ 7
8 พินิจ กัลยาศิลปิน 7
9 รุ่งรวี บุญทั่ง 6
10 ธำรง เชื้อกิตติศักดิ์ 6
11 ศรีสุดา ทิพยรักษ์ 6
12 กัญญรัตน์ จำปำทอง 5
13 วนิดา โนบรรเทา 5
14 สมควร คล้องช้าง 5
15 สุทัศนีย์ วงศ์ศุปไทย 5
16 นิลุบล ทวีกุล 5
17 วันทนา เลิศศิริวรกุล 5
18 บุญญาภา ศรีหาตา 5
19 อุดม วงศ์ชนะภัย 4
20 นรีลักษณ์ วรรณสาย 4
21 สมพงษ์ ทองช่วย 4
22 ปรีชา กาเพ็ชร 4
23 ศิริลักษณ์ ล้านแก้ว 4
24 จิณณจาร์ หาญเศรษฐสุข 4
25 เสาวรี บำรุง 4
26 ประพิศ วองเทียม 4
27 จงรักษ์ จารุเนตร 4
28 ศิวิไล ลาภบรรจบ 4
29 กุลชาติ นำคจันทึก 3
30 จำนง ชัญถาวร 3
31 โอภำษ บุญเส็ง 3
32 อัจฉรำ ลิ่มศิลา 3
33 ประสงค์ วงศ์ชนะภัย 3
34 ศักดา พุทธพาธ 3
35 สุวลักษณ์ อะมะวัลย์ 3
36 สุมนำ งามผ่องใส 3
37 บรรณพิชญ์ สัมฤทธิ์ 3
38 บุญเหลือ ศรีมุงคุณ 3
39 จุไรรัตน์ หวังเป็น 3
40 เบญจรัตน์ วุฒิกมลชัย 3
41 สุรีรัตน์ โตสิรภัทร 3
42 เมธาพร พุฒขำว 3
43 วิภาวรรณ กิติวัชระเจริญ 3
44 ฉลอง เกิดศรี 3
45 วีระศักดิ์ เทพจันทร์ 3
46 จรุงสิทธิ์ ลิ่มศิลา 3
47 ประนอม ใจอ้าย 3
48 วินัย ศรวัต 3
49 สาคร โรจนัย 3
50 อิสระ พุทธสิมมา 3
51 เพียงเพ็ญ ศรวัต 3
52 เหรียญทอง พานสายตา 3
53 วสันต์ วรรณจักร์ 3
54 กุลวิไล สุทธิลักษณวนิช 3
55 สุรสิทธิ์ อรรถจารุสิทธิ์ 3
56 วุฒิพล จันสระคู 3
57 วิทูร อมรพล 3
58 ภัสชญภณ หมื่นแจ้ง 3
59 โอภาษ บุญเส็ง 3
60 แฉล้ม มาศวรรณา 3
61 กิติพร เจริญสุข 3
62 วรยุทธ ศิริชุมพันธ์ 3
63 นิพนธ์ ภาชนะวรรณ 3
64 อานนท์ มลิพันธ์ 3
65 อนุชา เหลาเคน 3
66 ปรีชา แสงโสดา 3
67 จารุวรรณ บางแวก 3
68 ชญาดา ดวงวิเชียร 3
69 หทัยรัตน์ อุไรรงค์ 3
70 สันติ พรหมคำ 3
71 สุชาติ คำอ่อน 3
72 สุภาวดี สมภาค 3
73 ศุจิรัตน์ สงวนรังศิริกุล 3
74 สุธีรา ถาวรรัตน์ 3
75 จิราลักษณ์ ภูมิไธสง 3
76 อุมาพร รักษาพราหมณ์ 3
77 มณี หาชานนท์ 3
78 กุสุมา รอดแผ้วพาล 3
79 ภานุวัฒน์ มูลจันทะ 3
80 ปาริฉัตร สังข์สะอาด 3
81 ณิชารีย์ มณีชาติ 3
82 จิตติลักษณ์ พลพวก 3
83 วาสนา วันดี 3
84 ยงศักดิ์ สุวรรณเสน 3
85 พัฒน์นรี รักษ์คิด 3
86 เทอดศักดิ์ อนากาศ 3
87 ยุทธจักร วงษ์วัฒนะ 3
88 เอมอร เพชรทอง 3
89 ศิริรัตน์ เถื่อนสมบัติ 3
90 จงรักษ์ จำรุเนตร 2
91 ไพรสน รุจิคุณ 2
92 รัฐกร สืบคา 2
93 สาธิต อารีรักษ์ 2
94 สุภำพร สุขโต 2
95 ประภาศรี จงประดิษฐ์นันท์ 2
96 มำลัย กล่อมแก้ว 2
97 เชำวนำถ พฤทธิเทพ 2
98 วริศ แคนคอน 2
99 เมธำพร พุฒขำว 2
100 ศราริน กลิ่นโพธิ์กลับ 2
101 ดำวรุ่ง คงเทียน 2
102 อรรถสิทธิ์ บุญธรรม 2
103 ภาวนา ลิกขนานนท์ 2
104 อนงค์นาฏ พรหมทะสาร 2
105 วัฒนศักดิ์ ชมภูนิช 2
106 อุบล หินเธาว์ 2
107 กิตจเมต แจ้งศริกุล 2
108 ศุภกำญจน์ ล้วนมณี 2
109 กอบเกียรติ ไพศำลเจริญ1 2
110 ศรีสุดำ ทิพยรักษ์ 2
111 ทักษิณา ศันสยะวิชัย 2
112 อภิชำต เมืองซอง 2
113 กาญจนา กิระศักดิ์ 2
114 สรรเพชญ์ อิ้มพัฒน์ 2
115 เสำวรี บำรุง 2
116 พัชรินทร์ นำมวง์ 2
117 นภาพร คำนวณทิพย์ 2
118 เนติรัฐ ชุมสุวรรณ 2
119 ณัฐพงศ์ ศรีสมบัติ 2
120 สมชำย บุญประดับ 2
121 เหรียญทอง พำนสำยตำ 2
122 เจิม จาประโคน 2
123 วารีย์ ทองมี 2
124 นรีลักษณ์ วรรณสำย 2
125 ปัทมกร พงวาเรศ 2
126 นงลักษ์ ปั้นลาย 2
127 แววตา พลกุล 2
128 พรพรรณ สุทธิแย้ม 2
129 จินดารัตน์ ชื่นรุ่ง 2
130 อนุศำสตร์ สุ่มมำตร 2
131 ศิริขวัญ ภู่นา 2
132 รัชดำ ปรัชเจริญวนิชยุ์ 2
133 สุรสิทธิ์ อรรถจำรุสิทธิ์ 2
134 อุชฎา สุขจันทร์ 2
135 รมิดา ขันตรีกรม 2
136 ทัศนีย์ บุตรทอง 2
137 ปฏิมำภรณ์ จินจำคำม 2
138 สรัตนา เสนาะ 2
139 วนิดำ โนบรรเทำ 2
140 ชูศักดิ์ สัจจพงษ์ 2
141 ชัยวัฒน์ กะการดี 1
142 สมบูรณ์ วันดี 1
143 สุมาลี โพธิ์ทอง 1
144 มนตรี ปานตู 1
145 วรกานต์ ยอดชมภู 1
146 ประชา ถ้าทอง 1
147 ธรรมรัตน์ ทองมี 1
148 เบญจมาศ คำสืบ 1
149 ประชา ถ้ำทอง 1
150 ปิยะรัตน์ จังพล 1
151 ดารารัตน์ มณีจันทร์ 1
152 พัชรินทร์ นามวง์ 1
153 อัมราวรรณ ทิพยวัฒน์ 1
154 รัชดา ปรัชเจริญวนิชย์ 1
155 เชาวนาถ พฤทธิเทพ 1
156 สมชาย บุญประดับ 1
157 เมธาพร พุฒขาว 1
158 กัญญรัตน์ จำปาทอง 1
159 ศุภกน์ ล้วนมณี 1
160 มาลัย กล่อมแก้ว 1
161 อนุศาสตร์ สุ่มมาตร 1
162 ปฏิมาภรณ์ จินจาคาม 1
163 จิราภา เมืองคล้าย 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2563 1
2 2560 1
3 2559 2
4 2558 3
5 543 7