ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วัลลีย์ อมรพล
หน่วยงาน กรมวิชาการเกษตร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อนุสรณ์ เทียนศิริฤกษ์ 8
2 ดาวรุ่ง คงเทียน 8
3 ศุภกาญจน์ ล้วนมณี 8
4 สุภาพร สุขโต 7
5 กอบเกียรติ ไพศาลเจริญ 7
6 พินิจ กัลยาศิลปิน 7
7 สมฤทัย ตันเจริญ 7
8 อนันต์ ทองภู 7
9 ศรีสุดา ทิพยรักษ์ 6
10 รุ่งรวี บุญทั่ง 6
11 ธำรง เชื้อกิตติศักดิ์ 6
12 วันทนา เลิศศิริวรกุล 5
13 บุญญาภา ศรีหาตา 5
14 สุทัศนีย์ วงศ์ศุปไทย 5
15 นิลุบล ทวีกุล 5
16 วนิดา โนบรรเทา 5
17 กัญญรัตน์ จำปำทอง 5
18 สมควร คล้องช้าง 5
19 สมพงษ์ ทองช่วย 4
20 อุดม วงศ์ชนะภัย 4
21 ประพิศ วองเทียม 4
22 ศิริลักษณ์ ล้านแก้ว 4
23 นรีลักษณ์ วรรณสาย 4
24 ศิวิไล ลาภบรรจบ 4
25 ปรีชา กาเพ็ชร 4
26 จิณณจาร์ หาญเศรษฐสุข 4
27 เสาวรี บำรุง 4
28 จงรักษ์ จารุเนตร 4
29 เอมอร เพชรทอง 3
30 เทอดศักดิ์ อนากาศ 3
31 ศิริรัตน์ เถื่อนสมบัติ 3
32 จิตติลักษณ์ พลพวก 3
33 อุมาพร รักษาพราหมณ์ 3
34 มณี หาชานนท์ 3
35 ยงศักดิ์ สุวรรณเสน 3
36 พัฒน์นรี รักษ์คิด 3
37 นิพนธ์ ภาชนะวรรณ 3
38 วาสนา วันดี 3
39 อนุชา เหลาเคน 3
40 อานนท์ มลิพันธ์ 3
41 ปาริฉัตร สังข์สะอาด 3
42 สุธีรา ถาวรรัตน์ 3
43 ยุทธจักร วงษ์วัฒนะ 3
44 โอภำษ บุญเส็ง 3
45 วิภาวรรณ กิติวัชระเจริญ 3
46 สุรีรัตน์ โตสิรภัทร 3
47 สุมนำ งามผ่องใส 3
48 จำนง ชัญถาวร 3
49 วรยุทธ ศิริชุมพันธ์ 3
50 กุลชาติ นำคจันทึก 3
51 เมธาพร พุฒขำว 3
52 จุไรรัตน์ หวังเป็น 3
53 ณิชารีย์ มณีชาติ 3
54 ภานุวัฒน์ มูลจันทะ 3
55 หทัยรัตน์ อุไรรงค์ 3
56 บรรณพิชญ์ สัมฤทธิ์ 3
57 สาคร โรจนัย 3
58 กุสุมา รอดแผ้วพาล 3
59 เบญจรัตน์ วุฒิกมลชัย 3
60 สุรสิทธิ์ อรรถจารุสิทธิ์ 3
61 วุฒิพล จันสระคู 3
62 วิทูร อมรพล 3
63 เหรียญทอง พานสายตา 3
64 เพียงเพ็ญ ศรวัต 3
65 โอภาษ บุญเส็ง 3
66 วสันต์ วรรณจักร์ 3
67 กุลวิไล สุทธิลักษณวนิช 3
68 สุวลักษณ์ อะมะวัลย์ 3
69 แฉล้ม มาศวรรณา 3
70 อัจฉรำ ลิ่มศิลา 3
71 ศักดา พุทธพาธ 3
72 ภัสชญภณ หมื่นแจ้ง 3
73 บุญเหลือ ศรีมุงคุณ 3
74 จรุงสิทธิ์ ลิ่มศิลา 3
75 ประสงค์ วงศ์ชนะภัย 3
76 ศุจิรัตน์ สงวนรังศิริกุล 3
77 สุชาติ คำอ่อน 3
78 สุภาวดี สมภาค 3
79 ปรีชา แสงโสดา 3
80 วีระศักดิ์ เทพจันทร์ 3
81 กิติพร เจริญสุข 3
82 จิราลักษณ์ ภูมิไธสง 3
83 จารุวรรณ บางแวก 3
84 สันติ พรหมคำ 3
85 ประนอม ใจอ้าย 3
86 อิสระ พุทธสิมมา 3
87 วินัย ศรวัต 3
88 ฉลอง เกิดศรี 3
89 ชญาดา ดวงวิเชียร 3
90 จงรักษ์ จำรุเนตร 2
91 ไพรสน รุจิคุณ 2
92 รัฐกร สืบคา 2
93 สาธิต อารีรักษ์ 2
94 สุภำพร สุขโต 2
95 ประภาศรี จงประดิษฐ์นันท์ 2
96 มำลัย กล่อมแก้ว 2
97 เชำวนำถ พฤทธิเทพ 2
98 วริศ แคนคอน 2
99 เมธำพร พุฒขำว 2
100 ศราริน กลิ่นโพธิ์กลับ 2
101 ดำวรุ่ง คงเทียน 2
102 ศุภกำญจน์ ล้วนมณี 2
103 วัฒนศักดิ์ ชมภูนิช 2
104 ภาวนา ลิกขนานนท์ 2
105 อุบล หินเธาว์ 2
106 วารีย์ ทองมี 2
107 กิตจเมต แจ้งศริกุล 2
108 อนงค์นาฏ พรหมทะสาร 2
109 อรรถสิทธิ์ บุญธรรม 2
110 ทักษิณา ศันสยะวิชัย 2
111 ศรีสุดำ ทิพยรักษ์ 2
112 อภิชำต เมืองซอง 2
113 กาญจนา กิระศักดิ์ 2
114 กอบเกียรติ ไพศำลเจริญ1 2
115 สรรเพชญ์ อิ้มพัฒน์ 2
116 ศิริขวัญ ภู่นา 2
117 เนติรัฐ ชุมสุวรรณ 2
118 นภาพร คำนวณทิพย์ 2
119 สมชำย บุญประดับ 2
120 ณัฐพงศ์ ศรีสมบัติ 2
121 สุรสิทธิ์ อรรถจำรุสิทธิ์ 2
122 พัชรินทร์ นำมวง์ 2
123 เจิม จาประโคน 2
124 พรพรรณ สุทธิแย้ม 2
125 นรีลักษณ์ วรรณสำย 2
126 นงลักษ์ ปั้นลาย 2
127 เหรียญทอง พำนสำยตำ 2
128 แววตา พลกุล 2
129 ปัทมกร พงวาเรศ 2
130 จินดารัตน์ ชื่นรุ่ง 2
131 เสำวรี บำรุง 2
132 รัชดำ ปรัชเจริญวนิชยุ์ 2
133 ศิวิไล ลำภบรรจบ 2
134 ทัศนีย์ บุตรทอง 2
135 อุชฎา สุขจันทร์ 2
136 รมิดา ขันตรีกรม 2
137 วนิดำ โนบรรเทำ 2
138 อนุศำสตร์ สุ่มมำตร 2
139 สรัตนา เสนาะ 2
140 ปฏิมำภรณ์ จินจำคำม 2
141 ชูศักดิ์ สัจจพงษ์ 2
142 สุมาลี โพธิ์ทอง 1
143 มนตรี ปานตู 1
144 ศุภกน์ ล้วนมณี 1
145 จิราภา เมืองคล้าย 1
146 ธรรมรัตน์ ทองมี 1
147 สมบูรณ์ วันดี 1
148 มาลัย กล่อมแก้ว 1
149 ปิยะรัตน์ จังพล 1
150 ดารารัตน์ มณีจันทร์ 1
151 ชัยวัฒน์ กะการดี 1
152 วรกานต์ ยอดชมภู 1
153 รัชดา ปรัชเจริญวนิชย์ 1
154 สมชาย บุญประดับ 1
155 เบญจมาศ คำสืบ 1
156 ประชา ถ้ำทอง 1
157 ประชา ถ้าทอง 1
158 เชาวนาถ พฤทธิเทพ 1
159 อัมราวรรณ ทิพยวัฒน์ 1
160 ปฏิมาภรณ์ จินจาคาม 1
161 กัญญรัตน์ จำปาทอง 1
162 พัชรินทร์ นามวง์ 1
163 เมธาพร พุฒขาว 1
164 อนุศาสตร์ สุ่มมาตร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2563 1
2 2560 1
3 2559 2
4 2558 3
5 543 7