ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วัลลภ แย้มเหมือน
หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 2
2 Thanathon Sesuk 1
3 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
4 สุวดี ยาป่าคาย 1
5 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
6 กระมล ทองธรรมชาติ 1
7 สมชัย วัฒนการุณ 1
8 ศุกันยา ห้วยผัด 1
9 Suchin Arunsawatwong 1
10 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
11 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
12 อวย เกตุสิงห์ 1
13 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
14 ประธาน ดาบเพชร 1
15 กมลชนก ยวดยง 1
16 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
17 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
18 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
19 Pantharee Boonsatorn 1
20 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
21 Kasidit Nootong 1
22 Waraporn Siriterm 1
23 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
24 Anawatch Mitpratan 1
25 สิทธิพร แอกทอง 1
26 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
27 Chayaporn Supachartwong 1
28 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
29 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
30 Acom Sornsute 1
31 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
32 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
33 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
34 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
35 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
36 Chariya Uiyyasathian 1
37 Thada Jirajaras 1
38 Rajalida Lipikorn 1
39 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
40 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
41 คัคนางค์ มณีศรี 1
42 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
43 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
44 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
45 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
46 ธวัชชัย สันติสุข 1
47 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
48 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
49 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
50 Somying Tumwasorn 1
51 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
52 อุทัย บุญประเสริฐ 1
53 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
54 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
55 วิไล ชินธเนศ 1
56 สำเริง แย้มโสภี 1
57 สุวิชา ทองสิมา 1
58 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
59 ไววิทย์ พุทธารี 1
60 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
61 Pornpimol Muanjai 1
62 Varunee Padmasankh 1
63 เอกชัย อดุลยธรรม 1
64 Walaisiri Muangsiri 1
65 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
66 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
67 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
68 สายฝน ควรผดุง 1
69 สิริพร สิวราวุฒิ 1
70 สมพร พรมดี 1
71 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
72 วาสนา เสียงดัง 1
73 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
74 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
75 Jittima Chatchawansaisin 1
76 Chonticha Srisawang 1
77 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
78 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
79 Kittisak Likhitwitayawuid 1
80 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
81 วัฒนชัย สมิทธากร 1
82 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
83 Wilai Anomasiri 1
84 Jaitip Paiboon 1
85 Panee Boonthavi 1
86 Sumphan Wongseripipatana 1
87 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
88 มยุรี ตันติสิระ 1
89 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
90 Vimolmas Lipipun 1
91 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
92 Supa Chantharasakul 1
93 Garnpimol C. Ritthidej 1
94 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
95 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
96 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
97 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
98 Boonchai Sangpetngam 1
99 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
100 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
101 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
102 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
103 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
104 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
105 Chalermpol Leevailoj 1
106 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
107 Vanida Chantarateptawan 1
108 กาญจนา แก้วเทพ 1
109 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
110 ศิริชัย ศิริกายะ 1
111 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
112 Srilert Chotpantarat 1
113 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
114 บรรจง คณะวรรณ 1
115 รุ่งราวี ทองกันยา 1
116 สุมิตรา พูลทอง 1
117 Yeshey Penjor 1
118 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
119 ๋Janes, Gavin W. 1
120 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
121 ประคอง ชอบเสียง 1
122 ชอุ่ม มลิลา 1
123 กำจัด มงคลกุล 1
124 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
125 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
126 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
127 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
128 วินัย งามแสง 1
129 Phanphen Wattanaarsakit 1
130 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
131 นภสร โกวรรธนะกุล 1
132 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
133 Chakkaphan Sutthirat 1
134 Kitpramuk Tantayaporn 1
135 Puttipongse Varavudhi 1
136 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
137 Naiyana Chaiyabutr 1
138 Sompol Sanguanrungsirikul 1
139 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
140 Ampa Luiengpirom 1
141 ละอองทิพย์ เหมะ 1
142 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
143 สุมา เมืองใย 1
144 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
145 พรรณี กาญจนพลู 1
146 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
147 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
148 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
149 วิมล เหมะจันทร 1
150 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2539 1
3 2538 1