ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วัลลภ แย้มเหมือน
หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 2
2 กระมล ทองธรรมชาติ 1
3 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
4 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
5 ศุกันยา ห้วยผัด 1
6 Pantharee Boonsatorn 1
7 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
8 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
9 Thanathon Sesuk 1
10 สมชัย วัฒนการุณ 1
11 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
12 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
13 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
14 กมลชนก ยวดยง 1
15 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
16 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
17 สุวดี ยาป่าคาย 1
18 Suchin Arunsawatwong 1
19 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
20 Acom Sornsute 1
21 Chayaporn Supachartwong 1
22 สิทธิพร แอกทอง 1
23 Anawatch Mitpratan 1
24 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
25 Jittima Chatchawansaisin 1
26 Chonticha Srisawang 1
27 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
28 Kasidit Nootong 1
29 Waraporn Siriterm 1
30 Chariya Uiyyasathian 1
31 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
32 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
33 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
34 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
35 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
36 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
37 อวย เกตุสิงห์ 1
38 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
39 ธวัชชัย สันติสุข 1
40 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
41 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
42 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
43 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
44 สมพร พรมดี 1
45 สุวิชา ทองสิมา 1
46 สำเริง แย้มโสภี 1
47 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
48 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
49 วิไล ชินธเนศ 1
50 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
51 อุทัย บุญประเสริฐ 1
52 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
53 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
54 คัคนางค์ มณีศรี 1
55 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
56 สิริพร สิวราวุฒิ 1
57 สายฝน ควรผดุง 1
58 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
59 Varunee Padmasankh 1
60 Pornpimol Muanjai 1
61 Walaisiri Muangsiri 1
62 เอกชัย อดุลยธรรม 1
63 ประธาน ดาบเพชร 1
64 Thada Jirajaras 1
65 Rajalida Lipikorn 1
66 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
67 ไววิทย์ พุทธารี 1
68 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
69 วาสนา เสียงดัง 1
70 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
71 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
72 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
73 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
74 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
75 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
76 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
77 Jaitip Paiboon 1
78 วัฒนชัย สมิทธากร 1
79 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
80 Wilai Anomasiri 1
81 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
82 กาญจนา แก้วเทพ 1
83 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
84 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
85 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
86 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
87 Garnpimol C. Ritthidej 1
88 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
89 Vimolmas Lipipun 1
90 Supa Chantharasakul 1
91 Sumphan Wongseripipatana 1
92 Kittisak Likhitwitayawuid 1
93 Panee Boonthavi 1
94 Vanida Chantarateptawan 1
95 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
96 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
97 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
98 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
99 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
100 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
101 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
102 Somying Tumwasorn 1
103 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
104 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
105 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
106 Srilert Chotpantarat 1
107 ศิริชัย ศิริกายะ 1
108 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
109 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
110 Chalermpol Leevailoj 1
111 Boonchai Sangpetngam 1
112 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
113 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
114 มยุรี ตันติสิระ 1
115 ชอุ่ม มลิลา 1
116 ๋Janes, Gavin W. 1
117 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
118 ประคอง ชอบเสียง 1
119 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
120 พรรณี กาญจนพลู 1
121 Chakkaphan Sutthirat 1
122 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
123 รุ่งราวี ทองกันยา 1
124 สุมิตรา พูลทอง 1
125 นภสร โกวรรธนะกุล 1
126 Phanphen Wattanaarsakit 1
127 วินัย งามแสง 1
128 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
129 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
130 Yeshey Penjor 1
131 กำจัด มงคลกุล 1
132 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
133 สุมา เมืองใย 1
134 Ampa Luiengpirom 1
135 Sompol Sanguanrungsirikul 1
136 Naiyana Chaiyabutr 1
137 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
138 บรรจง คณะวรรณ 1
139 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
140 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
141 Kitpramuk Tantayaporn 1
142 Puttipongse Varavudhi 1
143 วิมล เหมะจันทร 1
144 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
145 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
146 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
147 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
148 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
149 ละอองทิพย์ เหมะ 1
150 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2539 1
3 2538 1