ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วัลลภ อารีรบ
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และรู้จักในชื่อของ
- Wallop Arirob
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ดร. สุดชาย กำเนิดมณี 4
2 วิทยา ปั้นสุวรรณ 4
3 คณพล จุฑามณี 3
4 นวลปรางค์ ไชยตะขบ 2
5 จุฑามณี แสงสว่าง 2
6 นางสาวจุฑาลักษณ์ วงศ์ชัยชนะ 2
7 กนกวรรณ จันทร์เจริญชัย 1
8 นางสาวรัตนา ผดุงรักษ์วิทยา 1
9 ดร.กัณฑ์วีร์ วิวัฒน์พาณิชย์ 1
10 กฤษณ์ วันอินทร์ 1
11 นิรันดร์ จันทวงศ์ 1
12 Vasu Dabbaransi 1
13 จักร แสงมา 1
14 วุฒิยา สาหร่ายทอง 1
15 ชยันต์ พิภพลาภอนันต์ 1
16 กัมปนาท เพ็ญสุภา 1
17 รัตนา ผดุงรักษ์วิทยา 1
18 จุฑาลักษณ์ วงศ์ชัยชนะ 1
19 สุดชาย กำเนิดมณี 1
20 กรรณิการ์ สัจจาพันธ์ 1
21 ศุภกร พรขุนทด 1
22 ผุสดี อุปลา 1
23 ฤทัยรัตน์ น้อยคนดี 1
24 ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์ 1
25 สุภัทรา ถึกสถิตย์ 1
26 นายวรธรรม อุ่นจิตติชัย 1
27 อัฉรา ภาวะศุทธิ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 2
2 2554 4
3 2553 2
4 2552 1
5 2551 2
6 2549 1
7 543 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การพัฒนาโรงงานต้นแบบเพื่อสกัดสารแทนนินจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
2 โครงการเพิ่มรายได้และช่องทางการจำหน่ายข้าวให้เกษตรกรในระดับตำบลกิจกรรม: การศึกษาการยกระดับราคาและประกันรายได้สินค้าเกษตร
ปี พ.ศ. 2554
3 การพัฒนาโรงงานต้นแบบเพื่อสกัดสารแทนนินจากใบมันสำปะหลัง
4 การศึกษาความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติด้านพืชพรรณในพื้นที่ศูนย์ภูฟ้าพัฒนาฯ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน
5 โครงการวิจัย การศึกษาความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติด้านพืชพรรณในพื้นที่ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา อ.บ่อเกลือ จ.น่าน
6 ผลของแมกนีเซียมคลอไรด์ต่อกิจกรรมเอนไซม์ไรบูโลสบิสฟอสเฟต คาร์บอกซิเลส การเคลื่อนย้ายอิเล็กตรอนในระบบที่สองของการสังเคราะห์แสง ปริมาณน้ำตาล และการสะสมของธาตุอาหารบางชนิดของข้าวหอมสุพรรณบุรี
ปี พ.ศ. 2553
7 การผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากใบมันสำปะหลัง
8 การพัฒนาสารสกัดแทนนินจากใบมันสำปะหลัง เพื่อการควบคุมแมลงศัตรูพืช
ปี พ.ศ. 2552
9 Effects of magnesium chloride on some photosynthesis-related compounds in maize (Zea may L.)
ปี พ.ศ. 2551
10 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากใบมันสำปะหลัง : แทนนิน
11 การศึกษาแนวทางเพิ่มความสามารถในการผสมเกสรเพื่อเพิ่มการติดผลในพืชกลุ่มส้ม
ปี พ.ศ. 2549
12 ฐานข้อมูลพืชสมุนไพรไทย