ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 21
2 บุญเลิศ ส่องสว่าง 4
3 สุภาพรรณ ใจรื่น 4
4 อัจฉรา ไชยูปถัมภ์ 3
5 พันธ์ศักดิ์ พลสารัมย์ 3
6 นิดา วุฒิวัย 2
7 จินตนา ยูนิพันธุ์ 2
8 สุชัญญา ดุษฎีอำไพ 2
9 ละอองทิพย์ เหมะ 2
10 วราภรณ์ บวรศิริ 2
11 ศิริชัย ศิริกายะ 1
12 เอกชัย อดุลยธรรม 1
13 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
14 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
15 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
16 Vanida Chantarateptawan 1
17 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
18 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
19 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
20 Srilert Chotpantarat 1
21 Thada Jirajaras 1
22 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
23 Jaitip Paiboon 1
24 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
25 Wilai Anomasiri 1
26 สมศรี อ่ำสำอางค์ 1
27 วัฒนชัย สมิทธากร 1
28 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
29 ศิริจิตร ตันติวุฒิกุล 1
30 Chalermpol Leevailoj 1
31 กาญจนา แก้วเทพ 1
32 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
33 ศิริพร ครุฑกาศ 1
34 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
35 Pornpimol Muanjai 1
36 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
37 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
38 วิไล ชินธเนศ 1
39 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
40 อุทัย บุญประเสริฐ 1
41 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
42 ศุกันยา ห้วยผัด 1
43 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
44 คัคนางค์ มณีศรี 1
45 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
46 Pantharee Boonsatorn 1
47 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
48 Thanathon Sesuk 1
49 Somying Tumwasorn 1
50 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
51 สุภัตรา วีรพลิน 1
52 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
53 Boonchai Sangpetngam 1
54 กมลชนก ยวดยง 1
55 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
56 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
57 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
58 สุวดี ยาป่าคาย 1
59 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
60 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
61 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
62 Sumphan Wongseripipatana 1
63 กำจัด มงคลกุล 1
64 สุมิตรา พูลทอง 1
65 วรพรรณ กีรานนท์ 1
66 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
67 สุวัฒนา สุวรรณเขตนิคม 1
68 ธนีนาฏ ณ สุนทร 1
69 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
70 Chakkaphan Sutthirat 1
71 พรนภา บรรจงกาลกุล 1
72 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
73 ศรีเกียรติ อนันต์สวัสดิ์ 1
74 ชอุ่ม มลิลา 1
75 Phanphen Wattanaarsakit 1
76 วัชนีย์ เชาว์ดำรงค์ 1
77 สิทธิพร แอกทอง 1
78 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
79 สุมิตรา วิริยะ 1
80 Kasidit Nootong 1
81 ชรีย์นาท จิตต์บรรเทา 1
82 ละออง วรรณโคตร 1
83 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
84 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
85 นวลทิพย์ อรุณศรี 1
86 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
87 สุวรรณา อนุสันติ 1
88 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
89 สมฤดี วงษ์สมิง 1
90 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
91 Garnpimol C. Ritthidej 1
92 Vimolmas Lipipun 1
93 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
94 จรัญญา พงษ์สุทธิรักษ์ 1
95 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
96 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
97 Panee Boonthavi 1
98 สินธะวา คามดิษฐ์ 1
99 Kittisak Likhitwitayawuid 1
100 Supa Chantharasakul 1
101 มยุรี ตันติสิระ 1
102 ปุณยวีร์ ฐิติธัญวรัตม์ 1
103 สุกัญญา โฆวิไลกูล 1
104 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
105 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
106 ไพโรจน์ ด้วงวิเศษ 1
107 วิมล เหมะจันทร 1
108 Kitpramuk Tantayaporn 1
109 Sompol Sanguanrungsirikul 1
110 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
111 สุปราณี วีชะรังสรรค์ 1
112 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
113 ภัทริยา งามมุข 1
114 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
115 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
116 Walaisiri Muangsiri 1
117 แน่งน้อย พัวพัฒนกุล 1
118 Puttipongse Varavudhi 1
119 พิกุล บุญประเสริฐ 1
120 Varunee Padmasankh 1
121 Naiyana Chaiyabutr 1
122 Rajalida Lipikorn 1
123 สุภาพรรณ ไชยเศรษฐ 1
124 บรรจง คณะวรรณ 1
125 ประธาน ดาบเพชร 1
126 Ampa Luiengpirom 1
127 สุนทราวดี เธียรพิเชฐ 1
128 อนุศักดิ์ สมิตสันต์ 1
129 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
130 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
131 สุมา เมืองใย 1
132 พรรณี กาญจนพลู 1
133 อัญชลี สีตบุตร 1
134 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
135 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
136 โกเมท เทือกสุบรรณ 1
137 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
138 ประนอม รอดคำดี 1
139 ไววิทย์ พุทธารี 1
140 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
141 อวย เกตุสิงห์ 1
142 สุภา หรูจิตตวิวัฒน์ 1
143 ประดับ นิลพังงา 1
144 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
145 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
146 ชูชีพ พุทธประเสริฐ 1
147 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
148 อำไพ โกมลมิศร์ 1
149 Chariya Uiyyasathian 1
150 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
151 สุภัชฌาน์ ศรีเอี่ยม 1
152 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
153 อารมณ์ วุฒิพฤกษ์ 1
154 ชูศักดิ์ เอกเพชร 1
155 สมชัย วัฒนการุณ 1
156 ชื่นอารมณ์ ภาระพฤติ 1
157 Suchin Arunsawatwong 1
158 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
159 สายพิณ ธรรมบำรุง 1
160 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
161 สามารถ คงสะอาด 1
162 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
163 มยุรี สุทธิเลิศอรุณ 1
164 กระมล ทองธรรมชาติ 1
165 จิรวัฒน์ วีรังกร 1
166 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
167 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
168 บุญธรรม จิตไธสง 1
169 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
170 ธงชัย วงศ์เสนา 1
171 Anawatch Mitpratan 1
172 จินตนา สายทองคำ 1
173 ธวัชชัย สันติสุข 1
174 Chayaporn Supachartwong 1
175 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
176 ธนู อุทัยพันธุ์ 1
177 สำเริง แย้มโสภี 1
178 Jittima Chatchawansaisin 1
179 เมืองทอง แขมมณี 1
180 Waraporn Siriterm 1
181 จรีพร พูลสงวน 1
182 สมพร นาคสุวรรณ 1
183 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
184 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
185 Acom Sornsute 1
186 รัชนี คำแสน 1
187 เยาวลักษณ์ คัคโนภาส 1
188 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
189 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
190 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
191 จุฑารัตน์ ทับทอง 1
192 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
193 Chonticha Srisawang 1
194 วัลลภ แย้มเหมือน 1
195 รุ่งราวี ทองกันยา 1
196 วาสนา เสียงดัง 1
197 ประกอบ คุปรัตน์ 1
198 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
199 Yeshey Penjor 1
200 ผุสดี ถาวรกูล 1
201 ๋Janes, Gavin W. 1
202 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
203 ประคอง ชอบเสียง 1
204 อาภรณ์ รอดอรินทร์ 1
205 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
206 พรรณวิภา ธัญญะคุปต์ 1
207 สายฝน ควรผดุง 1
208 นิภา วงษ์พิพัฒน์พงษ์ 1
209 วินัย งามแสง 1
210 สุวิชา ทองสิมา 1
211 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
212 ธนิดา วัฒนะโชติ 1
213 สมพร พรมดี 1
214 ประไพศรี ตยานันท์ 1
215 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
216 ประไพ นวลแสง 1
217 สิริพร สิวราวุฒิ 1
218 นภสร โกวรรธนะกุล 1
219 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2554 3
3 2553 3
4 2552 2
5 2551 1
6 2545 2
7 2544 3
8 2543 1
9 2542 1
10 2541 1
11 2540 3
12 2539 6
13 2538 3
14 2536 1
15 2534 1
16 2533 2
17 2532 7
18 2531 2
19 2530 4
20 2529 2
21 2528 1
22 2527 1
23 2526 3
24 2525 4
25 2524 3
26 2523 3
27 2522 1
28 543 11
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 รูปแบบการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาด้วยระบบการสอนรายบุคคลสำหรับนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก
ปี พ.ศ. 2554
2 การพัฒนากลยุทธ์การพัฒนาบทบาทสถาบันอุดมศึกษาด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
3 การพัฒนาระบบการให้คำปรึกษานิสิตนักศึกษาสำหรับสถาบันอุดมศึกษาในกรุงเทพมหานคร
4 การพัฒนาอัตลักษณ์นิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
ปี พ.ศ. 2553
5 List assignment problems
6 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต1
7 การจัดการคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเอกชน ในเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
ปี พ.ศ. 2552
8 การศึกษามาตรฐานครูคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2
9 สภาพและปัญหาการจัดการการศึกษาตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษของโรงเรียนเอกชน ในจังหวัดนนทบุรี และจังหวัดปทุมธานี
ปี พ.ศ. 2551
10 แนวทางการพัฒนาคุณธรรม ที่พึงประสงค์ของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2
ปี พ.ศ. 2545
11 การพัฒนารูปแบบและกลยุทธ์การบริหารคุณภาพ สำหรับกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเอกชน
12 การนำเสนอรูปแบบและโครงสร้างของการจัดการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2544
13 การพัฒนารูปแบบการบริการนิสิตนักศึกษาเพื่อสนับสนุน พันธภาระต่อการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
14 การพัฒนารูปแบบการบริการนิสิตนักศึกษาเพื่อสนับสนุน พันธภาระต่อการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
15 การวิเคราะห์คุณลักษณะทางวัฒนธรรมไทยของนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2543
16 การพัฒนาแผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนทางครุศาสตร์ ในสถาบันราชภัฏ
ปี พ.ศ. 2542
17 รูปแบบการพัฒนาลักษณะความเป็นครูวิชาชีพของนิสิตนักศึกษาครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์
ปี พ.ศ. 2541
18 รูปแบบการพัฒนานิสิตนักศึกษาพยาบาลเพื่อลดความเครียด
ปี พ.ศ. 2540
19 การวิเคราะห์การดำเนินงานตามนโยบายกองทุนเงินให้กู้ยืม เพื่อการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
20 การพัฒนารูปแบบการสอนบูรณาการเพื่อส่งเสริมจริยธรรม ของนักศึกษาพยาบาล ในวิทยาลัยพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข
21 การวิเคราะห์หลักสูตรนาฏศิลป์ ระดับปริญญาตรีของสถาบันอุดมศึกษา
ปี พ.ศ. 2539
22 การวิเคราะห์จำแนกปัจจัยที่เกี่ยวกับการเรียนของกลุ่มนิสิตนักศึกษา ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงและต่ำ ในสถาบันผลิตครูสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย
23 การศึกษากลยุทธ์การรับเข้าศึกษาวิชาชีพพยาบาลในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย
24 การวิเคราะห์วัฒนธรรมอาจารย์สถาบันอุดมศึกษาไทย
25 การศึกษาการพัฒนาคุณธรรมนักศึกษาครูในวิทยาลัยครู
26 การศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาต่อและไม่ศึกษาต่อ ของนักศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลป
27 วิถีการศึกษาด้วยตนเองของนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปี พ.ศ. 2538
28 การวิเคราะห์การจัดการแนะแนวการศึกษาและอาชีพในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย
29 รูปแบบการพัฒนาระดับความสุขสมบูรณ์ของนิสิตนักศึกษาในกรุงเทพมหานคร
30 บทบาทของบุคลากรนิสิตนักศึกษาที่มีต่อการพัฒนานิสิตนักศึกษาในหอพัก
ปี พ.ศ. 2536
31 การศึกษาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาเอกชน กับหน่วยงานต่างประเทศ
ปี พ.ศ. 2534
32 พัฒนาการของกิจกรรมนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปี พ.ศ. 2533
33 การประเมินโครงการคุรุทายาทของวิทยาลัยครู
34 การศึกษาบทบาทของกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปี พ.ศ. 2532
35 การเปรียบเทียบลักษณะนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำแนกตามสาขาวิชา
36 คุณภาพบัณฑิตของโรงเรียนนายเรืออากาศตามการรับรู้ ของอาจารย์โรงเรียนนายเรืออากาศ และผู้บังคับบัญชาของบัณฑิต
37 การพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยเอกชน
38 ทิศทางการส่งเสริมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนของทบวงมหาวิทยาลัย
39 การเปรียบเทียบลักษณะนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
40 สภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
41 การนำเสนอแนวทางพัฒนาหอพักนักศึกษาในสหวิทยาลัยศรีอยุธยา
ปี พ.ศ. 2531
42 การนำเสนอแนวทางการพัฒนาบัณฑิตศึกษาสาขามนุษยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
43 การพัฒนานักศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
ปี พ.ศ. 2530
44 แนวทางพัฒนานักศึกษาตามความคิดเห็นของผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษาในสหวิทยาลัยอีสาน-เหนือ และสหวิทยาลัยอีสาน-ใต้
45 วิถีชีวิตนักศึกษาแพทย์ : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น
46 ความคิดเห็นของผู้บริหารและอาจารย์ต่อการดำเนินงาน ของมหาวิทยาลัยเอก ชนในประเทศไทย
47 แนวทางพัฒนานักศึกษาตามความคิดเห็นของผู้บริหาร อาจารย์และนักศึกษาในสหวิทยาลัยรัตนโกสินทร์
ปี พ.ศ. 2529
48 การเปรียบเทียบลักษณะนิสิตจำแนกตามสาขาวิชา : การศึกษาเฉพาะกรณี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
49 การวิเคราะห์พฤติกรรมการสอนวิชาการพยาบาลพื้นฐานของอาจารย์พยาบาล ในวิทยาลัยพยาบาล เขตกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2528
50 การวิเคราะห์โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคลากรนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2527
51 การจัดบริการนักศึกษาของวิทยาลัยครูในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2526
52 การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายของนักศึกษาวิทยาลัยครู
53 การนำเสนอโครงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร วิชาภาษาไทย ในวิทยาลัยครู
54 การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ปี พ.ศ. 2525
55 พฤติกรรมผู้นำของอธิการบดีตามทัศนะของผู้บริหารในมหาวิทยาลัย
56 งานบุคลากรนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัย
57 ภารกิจของผู้บริหารกิจการนักศึกษาในวิทยาลัยครูตามทัศนะของผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษาในวิทยาลัยครูภาคใต้
58 ความคิดเห็นของอาจารย์และนักศึกษาเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษาในวิทยาลัยครูภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2524
59 ความคิดเห็นของอาจารย์และนักศึกษาเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษาในวิทยาลัยครูภาคตะวันตก
60 การบริการนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัยภาคใต้
61 ความคิดเห็นของอาจารย์และนักศึกษาเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษาในวิทยาลัยครูภาคเหนือ
ปี พ.ศ. 2523
62 ความต้องการการศึกษาต่อเนื่องของพยาบาลวิชาชีพ ในโรงพยาบาลศูนย์
63 ความคิดเห็นของอาจารย์และนักศึกษาเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษาในวิทยาลัยครูส่วนกลาง
64 ความคิดเห็นของอาจารย์และนักศึกษาเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษา ในวิทยาลัยครูภาคใต้
ปี พ.ศ. 2522
65 การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมวิชาภาษาไทย เรื่อง "คำลักษณะนาม" สำหรับระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา