ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วัลลภัคร์ พลทรัพย์
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 ผลกระทบของเงินทดแทนกรณีว่างงานที่มีต่อระยะเวลาการว่างงานของแรงงานในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2553
2 การศึกษาอุตสาหกรรมเส้นใยสังเคราะห์ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2552
3 การผลิตแก๊สไฮโดรเจน จากขี้เลื่อยโดยแกสิพิเคชันด้วยไอน้ำแบบมีตัวเร่งปฏิกิริยา
4 การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนของการปลูกถั่วฝักยาวแบบชีวภาพและแบบเคมี ในตำบลป่าเด็ง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
5 การศึกษามูลค่าการใช้ประโยชน์และความเต็มใจจ่ายค่าธรรมเนียม : กรณีศึกษาป่าประ กิ่งอำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช
6 การประเมินมูลค่าความเต็มใจที่จะจ่าย ในการลดมลภาวะเสียงจากอากาศยาน ของชุมชนบริเวณโดยรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
7 การวิเคราะห์ต้นทุนผลประโยชน์ของโครงการระบบบำบัดน้ำเสียแอ็คทิเวตเตท สลัดจ์ แบบใหม่
ปี พ.ศ. 2551
8 ผลกระทบของเงินทดแทนกรณีว่างงานที่มีผลต่อระยะเวลาการว่างงานของแรงงานในประเทศไทย
9 การวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ ของผลกระทบจากมลภาวะของเสียงต่อราคาบ้าน : กรณีศึกษาท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง