ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วันเพ็ญ ชัยคำภา
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ประมวญ เทพชัยศรี 10
2 มนัส จงสงวน 9
3 ยุวพร สากลวารี 6
4 อัญชลี ตั้งตรงจิตร 6
5 พจนีย์ ศรีมาโนชญ์ 6
6 นิทัศน์ สุขรุ่ง 5
7 สุรางค์ ไตรธีระประภาพ 4
8 ไพศาล เวชชพิพัฒน์ 4
9 พงษ์พีระ สุวรรณกูล 4
10 ณัฏฐิยา หิรัญกาญจน์ 4
11 อลงกร อมรศิลป์ 4
12 เผด็จ สิริยะเสถียร 4
13 สิทธิศักดิ์ หรรษาเวก 4
14 พรรณทิพา ฉัตรชาตรี 4
15 ศิริวรรณ วนานุกูล 4
16 ศุภมิตร ชุณห์สุทธิวัฒน์ 4
17 ปิยะศักดิ์ ชะอุ่มพฤกษ์ 4
18 สุชีรา ฉัตรเพริดพราย 4
19 ผ่องศรี ทองทวี 4
20 กมล สกุลวิระ 4
21 นวพรรณ จารุรักษ์ 4
22 วิโรจน์ พงษ์พันธุ์เลิศ 4
23 อภิรดี เทียมบุญเลิศ 4
24 ธีรพร ชินชัย 4
25 จุฑาทิพย์ เขียวเจริญ 4
26 จินตนา จิรถาวร 4
27 รุ่งโรจน์ ธนาวงษ์นุเวช 4
28 สันนิภา สุรทัตต์ 4
29 อภิวัฒน์ มุทิรางกูร 4
30 กอบกาญจน์ ทองประสม 4
31 พิสิฐ ตั้งกิจวานิชย์ 4
32 อุไร ไชยศรี 4
33 วันชัย มาลีวงษ์ 4
34 ทศพร วิมลเก็จ 4
35 ยุวดี มหาคุณกิจเจริญ 4
36 คณิศักดิ์ อรวีระกุล 4
37 ไพโรจน์ โชติวิทยธารากร 4
38 วนิดา นพพรพันธุ์ 4
39 ทายาท ดีสุดจิต 4
40 อิศรางค์ นุชประยูร 4
41 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 4
42 รุจิภัตต์ สำราญสำรวจกิจ 4
43 ยง ภู่วรวรรณ 4
44 อภิชัย คงพัฒนะโยธิน 4
45 Wanpen Chaicumpa 3
46 ฉวีวรรณ บุนนาค 2
47 วรรณะ มหากิตติคุณ 2
48 สุพล มโนรมณ์ 2
49 วิโรจน์ กิติคุณ 2
50 พรพรรณ ดีระพัฒน์ 2
51 ปกิต วิชยานนท์ 2
52 อินทิรา กระหม่อมทอง 2
53 เกรียงศักดิ์ พูนสุข 2
54 ยุพา เกิดพืชน์ 2
55 นิตยา อินทรวัฒนา 2
56 สมชาย ลีลากุศลวงศ์ 2
57 ไพบูลย์ พันธุประภาส 2
58 สถาพร มานัสสถิตย์ 2
59 ศรีสุรางค์ ตันติมาวานิช 2
60 กฤษณา เพ็งสา 2
61 ผิวพรรณ มาลีวงษ์ 2
62 ชัยศิริ วงศ์คำ 2
63 พักตร์พิมล มหรรณพ 2
64 กรองแก้ว ศุภวัฒน์ 2
65 สมศักดิ์ พรหมปลูก 2
66 นิมิตร มรกต 2
67 ยุวพร เรืองคุณาภรณ์ 2
68 ฐิติมา วงศาโรจน์ 2
69 สุชาติ ปริยานนท์ 2
70 ปิยะรัตน์ บุตราภรณ์ 2
71 ประภาศรี จงสุขสันติกุล 2
72 ประยุทธ์ พุทธิรักษ์กุล 2
73 เสาวลักษณ์ จุลพิษ 2
74 พัชรินทร์ แสงจารึก 1
75 นิตยา อินทราวัฒนา 1
76 สันติ ถุงสุวรรณ 1
77 อรลักษณ์ เสรีฉันทฤกษ์ 1
78 จินตนา พัชรประกิติ 1
79 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
80 อภิชัย ศรีจันทร์ 1
81 จีระพงษ์ ทะนงศักดิ์ศรีกุล 1
82 ลดาภรณ์ โพธิทัต 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2557 1
3 2556 1
4 2554 1
5 2553 1
6 2552 1
7 2550 1
8 2549 1
9 2548 1
10 2544 1
11 2543 1
12 2540 1
13 2537 1
14 2529 1
15 2523 1
16 1086 1
17 543 48
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การพัฒนาชุดตรวจสำเร็จรูปแบบอิมมูโนโครมาโตกราฟีเพื่อตรวจการปนเปื้อนเชื้อซัลโมเนลลาในอาหารอย่างแม่นยำและรวดเร็ว (ต่อยอดจากปี 2556)
ปี พ.ศ. 2557
2 การพัฒนาชุดตรวจสำเร็จรูปแบบอิมมูโนโครมาโตกราฟีเพื่อตรวจการปนเปื้อนเชื้อซัลโมเนลลาในอาหารอย่างแม่นยำและรวดเร็ว
ปี พ.ศ. 2556
3 การพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพในการตรวจวัดความเสถียรของระบบบำบัดน้ำเสียด้วยระบบเติมอากาศ
ปี พ.ศ. 2554
4 การใช้คลังฟาจที่ดิสเพลย์แอนติบอดีของมนุษย์เพื่อผลิตแอนติบอดีชนิดโมโนโคลนาลที่เป็นโปรตีนของมนุษย์โดยสมบูรณ์สำหรับลบล้างพิษจากสัตว์ทะเล
ปี พ.ศ. 2553
5 การพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพในการตรวจวัดความเสถียรของระบบบำบัดน้ำเสียด้วยระบบเติมอากาศ
ปี พ.ศ. 2552
6 การผลิตแอนติบอดีสายเดี่ยวของมนุษย์ชนิดโมโนโคลนาลต่อโปรตีนของไวรัส H5N1 เพื่อใช้รักษาโรคไข้หวัดใหญ่ในคนโดยใช้เทคนิคฟาจดิสเพลย์
ปี พ.ศ. 2550
7 การเปลี่ยนโมโนโคลนาลแอนติบอดีของหนูไมซ์ให้มีโครงสร้างคล้ายคลึงอิมมิวโนกลอบูลินส์ของมนุษย์ เพื่อใช้ในการรักษาโรคฉี่หนู (เลปโตสไปโรซีส) และการพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคฉี่หนู (เลปโตสไปโรซีส) ที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคที่เกิดจากเชื้อหลายสายพันธุ์ได้
ปี พ.ศ. 2549
8 การเปลี่ยนโมโนโคลนาลแอนติบอดีของหนูไมซ์ ให้มีโครงสร้างคล้ายคลึงอิมมิวโนกลอบูลินส์ของมนุษย์ เพื่อใช้ในการรักษาโรคฉี่หนู (เลปโตสไปโรซีส) และการพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคฉี่หนู ที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคที่เกิดจากเชื้อหลายสายพันธุ์ได้
ปี พ.ศ. 2548
9 วิทยาภูมิคุ้มกันเพื่อวินิจฉัยโรคติดเชื้อ และ การพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคอหิวาต์ชนิดกิน
ปี พ.ศ. 2544
10 การตรวจหาสารพิษของเชื้อไอกรนในผู้ที่มีอาการเป็นหวัดหรือไอเรื้อรัง
ปี พ.ศ. 2543
11 การวินิจฉัยโรคติดเชื้อซัลโมเนลโลซีสอย่างรวดเร็วโดยใช้แท่งจุ่ม
ปี พ.ศ. 2540
12 การพัฒนาวิธีการวินิจฉัยอหิวาต์ซึ่งเกิดจากเชื้อ Vibrio cholerae serogroup O:139 และการตรวจหาแอนติเจนอย่างรวดเร็ว
ปี พ.ศ. 2537
13 การตรวจหาแอนติเจนของเชื้ออหิวาต์อย่างรวดเร็ว
ปี พ.ศ. 2529
14 ภูมิคุ้มกันโรคอหิวาต์ : ความเป็นแอนติเจนเสริมกัน ระหว่างสารพิษของเชื้ออหิวาต์ / โปรคอเลอราจีนอยด์ และฮีแมกกลูตินิน /
ปี พ.ศ. 2523
15 การศึกษาภูมิคุ้มกันต่อเชื้ออหิวาต์ : การตรวจหาภูมิคุ้มกันต่อเชื้ออหิวาต์ในผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีน และผู้ป่วยด้วยโรคอหิวาต์
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
16 การศึกษาภูมิคุ้มกันของลำไส้ต่อเชื้ออหิวาต์ : การตรวจหาแอนติบอดีย์ ต่อเชื้ออหิวาต์ในคนไข้ และผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคอหิวาต์