ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วันเพ็ญ กฤตผล
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- วันเพ็ญ กฤตผล
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อุทัย ตันละมัย 6
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 5
3 ศิริโสภาคย์ บูรพาเดชะ 4
4 พสุ เดชะรินทร์ 3
5 ดนุชา คุณพนิชกิจ 3
6 พันธุมดี เกตะวันดี 3
7 ศรัณย์ อารยะรังสฤษฎ์ 2
8 ดวงสมร อรพิทธิ์ 2
9 อรนุช สูงสว่าง 2
10 ดวงสมร อรพินท์ 2
11 ดนุชา คุณพานิชกิจ 2
12 นฤมล สมิตินันทน์ 1
13 จีรนันท์ นาคสมทรง 1
14 ดวงมณี โกมารทัต 1
15 ศันธยา กิตติโกวิท 1
16 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
17 จินตนา บุญบงการ 1
18 เสถียร รุจิรวนิช 1
19 กรรณิการ์ บัณสิทธิ์ 1
20 วรรณี ขาวจันทร์ 1
21 ปรีชา เทวินทรภักดี 1
22 สุวิมล โล่ห์สิริวัฒน์ 1
23 สุวรรณี ตันติวงศ์ 1
24 พิศมร ทังสุบุตร 1
25 วิมล รอดเพ็ชร 1
26 ไพจิตร โรจนวานิช 1
27 สุรัตนา วัฒนารมย์ 1
28 ลดาวัลย์ ลีลาปิยมิตร 1
29 จิรวัลย์ แก้วไสย 1
30 ทศพร แย้มบุญเรือง 1
31 วณี ลุ่มเจริญ 1
32 จิตติมา ลิ้มนุสนธิ์ 1
33 มนฤดี แป้นกลัด 1
34 อินทิรา เทศวิศาล 1
35 ชัยยันต์ สิบพันทา 1
36 วราวุฒิ นิ่มพิทักษ์พงศ์ 1
37 วราวุฒิ นิ่มพิทักษ์พงศ์ 1
38 มะลิ จันทนะสุด 1
39 อรอนงค์ เจนพาณิชย์ 1
40 อรจิตร์ เกียรติมงคลเลิศ 1
41 เพ็ญศรี ตรีทัพ 1
42 สุทธารักษ์ รตโนภาส 1
43 จันทร์ทิวา ฉัตรพิริยกุล 1
44 สมชัย ศักดิ์ศิริสัมพันธ์ 1
45 จริยา บุณยกิดา 1
46 สงวนศรี เก่งกิจโกศล 1
47 บุญช่วย แท่นจันทร์ 1
48 ชัยยันต์ โปษยานนท์ 1
49 เปรมจิตต์ สวนศิลป์พงศ์ 1
50 พรทิพย์ อ่อนเนียม 1
51 ดำรงค์ วงศ์ทวีปกิจ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2548 3
2 2537 1
3 2536 1
4 2535 2
5 2534 1
6 2533 3
7 2532 2
8 2530 1
9 2529 3
10 2528 1
11 2527 1
12 2526 3
13 2525 3
14 2523 1
15 2516 1
16 543 7
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2548
1 การเปรียบเทียบบทบาทของระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ในธุรกิจโรงพยาบาลและโรงแรม
2 การรวมและการกระจายแนวคิดของการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ในธุรกิจโรงพยาบาลและโรงแรม
3 ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุนตัวแทนกับการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบกรณีศึกษาบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2537
4 ระบบบัญชีเพื่อการประมวลผลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2536
5 การวิเคราะห์การบริหารทุนหมุนเวียนของบริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : รายงานการวิจัย
ปี พ.ศ. 2535
6 การออกแบบระบบบัญชีสำหรับใช้คอมพิวเตอร์ ของศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7 ระบบบัญชีเพื่อการบริหารของกรมสรรพสามิต
ปี พ.ศ. 2534
8 ระบบบัญชีของโรงงานไม้ไผ่ กรมสรรพสามิต
ปี พ.ศ. 2533
9 การกำหนดตัวแบบโครงสร้างต้นทุนสำหรับสินค้าเกษตรกรรมที่มีการส่งออก : รายงานผลการวิจัย
10 โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อช่วยในการวิเคราะห์การลงทุนและการดำเนินงานของธุรกิจโรงแรม : รายงานผลการประดิษฐ์
11 ระบบบัญชีต้นทุนสำหรับธุรกิจผลิตเครื่องปรับอากาศรถยนต์
ปี พ.ศ. 2532
12 ระบบบัญชีสำหรับการบริหารโรงเรียนรัฐบาลระดับมัธยมศึกษา
13 ระบบบัญชีโครงการกู้เงินต่างประเทศของส่วนราชการ
ปี พ.ศ. 2530
14 การวิเคราะห์ต้นทุนการใช้บรรจุสินค้าเพื่อการตั้งราคาสำหรับกิจการเดินเรือสินค้า : รายงานผลการวิจัย
ปี พ.ศ. 2529
15 ระบบบัญชีต้นทุนของอุตสาหกรรมแบตเตอรี่
16 ระบบบัญชีของกิจการขนส่งสินค้าทางเรือระหว่างประเทศ
17 ระบบบัญชีต้นทุนและการควบคุมสินค้าคงเหลือ ขององค์การส่งเสริมกิจการโคนม แห่งประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2528
18 ระบบบัญชีของกิจการผลิตเครื่องเรือนด้วยหวาย
ปี พ.ศ. 2527
19 ระบบบัญชีของหน่วยงานบริการวิชาการที่มีรายได้จากการให้บริการอื่น - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2526
20 ระบบบัญชีโรงพยาบาลเอกชน
21 ระบบบัญชีต้นทุนขององค์การแก้ว
22 ระบบบัญชีของบริษัทเงินทุนและหลักทรัพย์
ปี พ.ศ. 2525
23 การศึกษาสภาพทางเศรษฐกิจของประชากรในเขตจังหวัดสมุทรสงคราม : รายงานการวิจัย
24 ระบบบัญชีขององค์การเภสัชกรรม
25 ระบบบัญชีต้นทุนขององค์การทอผ้า
ปี พ.ศ. 2523
26 ระบบบัญชีของการท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2516
27 ปัญหาการตรวจสอบฐานะเงินได้ของบุคคลเพื่อการประเมินภาษีเงินได้