ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วันเฉลิม โปรา
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- วันเฉลิม ปาโร
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 8
2 กัมปนาท สุวรรนาวุธ 5
3 เอกชัย ลีลารัศมี 4
4 สมชาย ประสิทธิ์จูตระกูล 2
5 วิชิต พิบูลวิทยากุล 1
6 อมรพงศ์ โกฎวิเชียร 1
7 สิวะรัฐ ลิมปพยอม 1
8 พงษ์พจน์ ชัยบุญเรือง 1
9 พิศิษฐ์ รัตนไพศาล 1
10 นัยวุฒิ วงษ์โคเมท 1
11 ไพโรจน์ ศิรินามารัตนะ 1
12 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
13 กฤษดินท์ กมลพัฒนะ 1
14 ศิโรช ศรีสดใส 1
15 เยาวลักษณ์ ทองขาว 1
16 ภัทรพงศ์ เก้าเอี้ยน 1
17 Wanchalerm Pora 1
18 อาภรณ์ ธีรมงคลรัศมี 1
19 แชมป์ ประภาสวัสดิ์ 1
20 ธีระพงษ์ ประทุมศิริ 1
21 เจษฎา ชินรุ่งเรือง 1
22 เชาวน์ดิศ อัศวกุล 1
23 สมชาย จิตะพันธ์กุล 1
24 ทับทิม อ่างแก้ว 1
25 ไชยวัฒน์ ศรีวงศ์เจริญ, 2525- 1
26 วาทิต เบญจพลกุล 1
27 สุภาวดี อร่ามวิทย์ 1
28 แนบบุญ หุนเจริญ 1
29 ณัฐ กาญจนศิริ 1
30 ดวงฤดี วงค์ล่ำซำ 1
31 ชัยเชษฐ์ สายวิจิตร 1
32 ประสิทธิ์ ทีฆพุฒิ 1
33 วิทยากร อัศดรวิเศษ 1
34 นิศาชล ตั้งเสงี่ยมวิสัย 1
35 กวิน เลขานนท์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 2
2 2558 1
3 2556 4
4 2554 1
5 2552 2
6 2550 1
7 2547 2
8 2546 4
9 2544 1
10 2543 1
11 2538 1
12 2537 1
13 543 6
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การพัฒนาระบบติดตามจุดกำลังไฟฟ้าสูงสุดของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ด้วยระเบียบวิธีรบกวนและสังเกตที่ถูกปรับแต่ง
2 การพัฒนาต้นแบบระบบเฝ้าสังเกตหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่ายบนมาตรฐานไออีซี 61850
ปี พ.ศ. 2558
3 ปลั๊กอัจฉริยะแบบไวไฟที่มีฟังก์ชันเปิดปิดและวัดพลังงาน
ปี พ.ศ. 2556
4 เครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบพกพา 2 ช่องสัญญาณที่มีการลดทอนสัญญาณรบกวนจากไฟบ้านแบบปรับตัวได้
5 การพัฒนาต้นแบบอุปกรณ์เก็บรวบรวมข้อมูลบนมาตรฐานดีแอลเอ็มเอสและไพร์ม
6 เทคนิคการบีบอัดข้อมูลสำหรับระบบจัดการพลังงานไฟฟ้าภายในอาคารบนพื้นฐานของมาตรฐาน IEEE1888
7 การพัฒนาระบบการอ่านมิเตอร์โดยอัตโนมัติตามมาตรฐาน ZigBee Smart Energy Profile
ปี พ.ศ. 2554
8 การพัฒนาระบบตรวจวัดและควบคุมระยะไกลสำหรับบ้านอัตโนมัติโดยใช้มาตรฐาน Zigbee
ปี พ.ศ. 2552
9 การพัฒนาระบบการอ่านมิเตอร์โดยอัตโนมัติผ่านคลื่นวิทยุย่านความถี่ 2.4 GHz ตามมาตรฐาน Zigbee/IEEE 802.15.4
10 การพัฒนาระบบการอ่านมิเตอร์โดยอัตโนมัติผ่านคลื่นวิทยุย่านความถี่ 2.4 GHZ ตามมาตรฐาน Zigbee/IEEE 802.15.4 /
ปี พ.ศ. 2550
11 การพัฒนาระบบการอ่านค่ามิเตอร์โดยอัตโนมัติผ่านโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่
ปี พ.ศ. 2547
12 การออกแบบมิเตอร์วัดพลังงานไฟฟ้าตามช่วงเวลาแบบ 3 เฟส ความแม่นยำ 0.2 ใช้กับระบบอ่านค่ามิเตอร์แบบอัตโนมัติด้วยคลื่นวิทยุ
13 โครงการเสริมสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและภาคเอกชนทางด้านการวิจัยและพัฒนา ปีที่ 2 : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
ปี พ.ศ. 2546
14 การออกแบบหน่วยประมวลผลสัญญาณดิจิทัลขนาด 16 บิตที่ประกอบด้วยตัวกรองเอฟไออาร์ที่ปรับความยาวได้
15 การออกแบบมิเตอร์วัดพลังงานไฟฟ้าตามช่วงเวลาแบบ 3 เฟส ที่ใช้ในอาคารที่ระดับความแม่นยำ 0.5
16 ต้นแบบระบบอ่านค่าพลังงานจากเครื่องวัดพลังงานไฟฟ้าโดยอัตโนมัติด้วยแสงอินฟราเรด
17 วงจรกรองแบบต่อเนื่องทางเวลาในเทคโนโลยี 0.7 ไมโครเมตรซีมอสสำหรับสัญญาณวิดีโอซึ่งถูกสุ่มที่ความถี่ 13.5 เมกะเฮิรตช์
ปี พ.ศ. 2544
18 เครื่องกำจัดผีในสัญญาณโทรทัศน์โดยใช้วงจรกรองเอฟไออาร์แบบเอฟพีจีเอ
ปี พ.ศ. 2543
19 โครงการออกแบบระบบจำกัดผีในสัญญาณโทรทัศน์
ปี พ.ศ. 2538
20 แบบจำลองภาษาวีเอชดีแอลของวงจรรวมที่ใช้กับเทเลเท็กซต์
ปี พ.ศ. 2537
21 แบบจำลองภาษาวีเอชดีแอลของวงจรรวมที่ใช้กับเทเลเท็กซต์