ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วันวิสา สุดประเสริฐ
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 พรรณี พักคง 4
2 อมรรัตน์ จังธนสมบัติ 4
3 นายสุพล คันฉ้อง 3
4 นางดารุณี พีขุนทด 3
5 นายอารักษ์ วิทิตธีรานนท์ 2
6 ธเนส สุขสมพงษ์ 2
7 นายธวัชชัย อิทธิพูนธนกร 2
8 นางสาวชลธิชา เผ่าผาง 2
9 โสวุฒิ ทองประจวบโชค 1
10 อาทิตยา สุขเกษม 1
11 พิพัฒน์พงษ์ จันทร์แดง 1
12 อังศุมาลิน อินแตง 1
13 นายรชตินทร์ สัมมาประสิทธิ์ 1
14 สหการ มณฑลวัฒนา 1
15 นางสุชิน อุดมสมพร 1
16 นางสาวอาทิตยา สุขเกษม 1
17 นายสหการ มณฑลวัฒนา 1
18 ไพบูลย์ เรืองพัฒนพงศ์ 1
19 นายธงชัย สุดประเสริฐ 1
20 นฤปวัจก์ เงินวิจิตร 1
21 สุนทรี ขุนทอง 1
22 นางสาวอังศุมาลิน อินแตง 1
23 นายโสวุฒิ ทองประจวบโชค 1
24 วารุณี วารัญญานนท์ 1
25 นางสาวศริญญา วงษ์สนิท 1
26 นางสาวเบญจวรรณ รังสิมาภรณ์ 1
27 ศรายุทธ ขัดคำ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2554 2
3 2553 9
4 2552 2
5 2551 6
6 543 6
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 มาตรวัดรังสีทางชีวภาพ: การเตรียมความพร้อมรองรับเหตุฉุกเฉินทางรังสีในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2554
2 การประเมินนิวไคลด์กัมมันตรังสีในดินตะกอนบริเวณอ่าวไทยตอนบน
3 ความสัมพันธ์ระหว่างความเสียหายของดีเอ็นเอกับการได้รับรังสีแกมมาและรังสีเอกซ์แบบเฉียบพลัน
ปี พ.ศ. 2553
4 การตรวจสอบอาหารฉายรังสีด้วยเทคนิค ESR
5 การประเมินนิวไคลด์กัมมันตรังสีในดินตะกอนบริเวณอ่าวไทยตอนบน
6 ความสัมพันธ์ระหว่างความเสียหายของดีเอ็นเอกับการได้รับรังสีแกมมาและรังสีเอกซ์แบบเฉียบพลัน
7 การตรวจวัดความเสียหายของโครโมโซมในผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับรังสีชนิดก่อไอออนปริมาณต่ำ โดยวิธีไมโครนิวเคลียส
8 การตรวจสอบเส้นหมี่ฉายรังสี ด้วยเทคนิคอิเล็กตรอนสปินเรโซแนนซ์
9 การปรับปรุงความสามารถในการย่อยโปรตีนของกากเมล็ดสบู่ดำ โดยการฉายรังสีแกมมา
10 การตรวจสอบกระเทียมผงฉายรังสีเชิงปริมาณด้วยเทคนิคเทอร์โมลูมิเนสเซนซ์
11 การศึกษาการขับถ่ายไอโอดีน - 131 ทางปัสสาวะของผู้ปฏิบัติงานรังสี
12 การวัดและประเมินค่าการกระเจิงของระดับรังสีแกมมาอ้างอิงในห้องปฏิบัติการวัดรังสีมาตรฐานทุติยภูมิ ด้วยระบบวัดแบบอิมเมจจิงเพลต
ปี พ.ศ. 2552
13 การพัฒนาระบบบันทึกข้อมูลสำหรับเครื่องวิเคราะห์สัญญาณหลายช่องชนิดพกพาโดยใช้เอสดีการ์ด
14 การพัฒนาระบบบันทึกข้อมูลสำหรับเครื่องวิเคราะห์สัญญาณหลายช่องชนิดพกพาโดยใช้เอสดีการ์ด
ปี พ.ศ. 2551
15 การตรวจสอบเครื่องปรุงรสฉายรังสีเชิงปริมาณด้วยเทคนิคเทอร์โมลูมิเนสเซนต์
16 การตรวจสอบเส้นหมี่ฉายรังสีด้วยเทคนิคเทอร์โมลูมิเนสเซนต์
17 การวัดและประเมินค่าการกระเจิงของระดับรังสีแกมมาอ้างอิงในห้องปฏิบัติการมาตรฐานทุติยภูมิ (SSDL) ด้วยระบบวัดแบบอิมเมจจิงเพลท
18 การศึกษาอัตราการขับถ่ายสารรังสีจากร่างกายของคนไทย
19 การตรวจวัดผลของรังสีแกมมาที่มีต่อโครโมโซมด้วยวิธี Cytokinesis-blocked micronucleus
20 ผลของรังสีแกมมาต่อกิจกรรมของสารยับยั้งทริปซินในเมล็ดสบู่ดำ