ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วันทนีย์ พันธชาติ
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Wantanee Phantachat 15
2 อรอินทรา ภู่ประเสริฐ 5
3 Onintra Poobrasert 5
4 สิริลักษณ์ ลักษมีวณิชย์ 2
5 Sirilak Luxsameevanich 2
6 จักรพงศ์ พิพิธภักดี 2
7 สุเมธ เลิศอมรสิน 2
8 Jagkapong Pipitpukdee 2
9 Kasititorn Pooparadai 2
10 พรรณี พนิตประชา 2
11 Pannee Panitpracha 2
12 กษิติธร ภูภราดัย 2
13 Sumate Lertamonsin 2
14 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
15 สมพล ชัยมงคล 1
16 กัลยา ติงศภัทิย์ 1
17 Anchana Na Ranong 1
18 Sompol Chaimongkhon 1
19 Jurai Tapwong 1
20 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1
21 อลิสา คงทน 1
22 Kalaya Udomvitid 1
23 Boonthip Siritharungsri 1
24 กัลยา อุดมวิทิต 1
25 Alisa Kongthon 1
26 ปราจรีย์ แท่นทอง 1
27 Alisa Suwannarat 1
28 อลิสา สุวรรณรัตน์ 1
29 Namnueng Mitsamarn 1
30 Thaweesak Koanantakool 1
31 ทวีศักดิ์ กออนันตกูล 1
32 Monthika Boriboon 1
33 มณฑิกา บริบูรณ์ 1
34 พีระเชฏฐ์ พงษ์ศิริ 1
35 ดิศภูมิ มะกะระธัช 1
36 น้ำหนึ่ง มิตรสมาน 1
37 วรากร เกศทับทิม 1
38 มาลี สุรเชษฐ์ 1
39 จุไร ทัพวงษ์ 1
40 อัญชนา ณ ระนอง 1
41 บุญทิพย์ สิริธรังศรี 1
42 Waragorn Gestubtim 1
43 วิชญะ นาครักษ์ 1
44 Wichaya Nakrak 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2553 2
3 2552 2
4 2551 1
5 2550 4
6 2548 4
7 2544 1
8 2526 1
9 543 20
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 The Study of the pet robot therapy in Thai Autistic children
ปี พ.ศ. 2553
2 โครงการจัดทำแผนจัดตั้งศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารสำหรับผู้ที่บกพร่องทางการได้ยินและผู้ที่บกพร่องทางการพูด
3 แนวทางการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับผู้ที่มีปัญหาทางการเรียนรู้
ปี พ.ศ. 2552
4 โครงการพัฒนาโปรแกรมและอุปกรณ์เพื่อช่วยการสื่อสาร
5 รายงานการศึกษา แนวทางการให้บริการโทรคมนาคมสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2551
6 แนวทางการจัดบริการเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกด้านต่างๆ สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2550
7 โครงการการศึกษาวิจัยการพัฒนาทักษะการสื่อสารของเด็กออทิสติกด้วยการใช้-ระบบการแลกเปลี่ยนภาพเพื่อการสื่อสาร
8 Happiness through Independent Living : Best Practice in Assistive Technology Development in Thailand
9 แนวทางการออกแบบเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงระดับพื้นฐาน
10 การศึกษาความเป็นไปได้ในการบำบัดเด็กออทิสติก ด้วยหุ่นยนต์สัตว์เลี้ยง
ปี พ.ศ. 2548
11 การพัฒนา e-learning สำหรับคนหูหนวก ตอนที่ 1
12 การพัฒนา e-learning สำหรับคนหูหนวก (JMix และ The Masher)
13 การพัฒนา e-learning สำหรับคนหูหนวก ตอนที่ 2 (Hot Potatoes)
14 การสร้างแบบฝึกหัดลักษณะจับคู่และอักษรไขว้
ปี พ.ศ. 2544
15 ข้อแนะนำในการสร้างแบบตัวพิมพ์ไทย
ปี พ.ศ. 2526
16 ภาษาถิ่นย่อยของคำเมือง : การศึกษาศัพท์
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
17 Analysis of multi-meaning graphic symbols for Thai Picture-based Communication System
18 Perception of graphic symbols for Thai Picture-based communication system
19 Core vocabulary of Thai language for Thai picture based communication system
20 Implementing assistive technology service delivery system internationally - A complex issue
21 The Study of the pet robot therapy in Thai Autistic children
22 Polysemy interpretation of graphic symbols for Thai picture-based communication system
23 A Study of colour identification in Thai people with young adult age 18-25 year old and elderly age 60 year and over
24 A study of the legibility of thai letters in thai young adults aged 19-25 years old and older adults aged 60 years old and over
25 Association strategies of a symbol sequence for producing thai words used in thai picture-based communication system
26 Using thai picture-based system: A case study of thai children with cerebral palsy
27 Icon sequences of Thai Picture-Based Communication System
28 Wii-habilitation in stroke patients: A systematic review
29 Icon combination for thai picture-based communication system