ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วันทนา เหรียญมงคล
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 14
2 นัฏฐา แก้วนพรัตน์ 13
3 ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท์ 6
4 ฉัตรชัย วัฒนาภิรมย์สกุล 6
5 กมลทิพย์ วิวัฒนวงศา 4
6 เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน 4
7 อนุศักดิ์ ศิริคติธรรม 3
8 อรุณพร อิฐรัตน์ 3
9 Wantana Reanmongkol 3
10 งบประมาณแผ่นดิน 3
11 เจษฎี แก้วศรีจันทร์ 3
12 เสน่ห์ แก้วนพรัตน์ 3
13 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 3
14 ทิตย์พวัลย์ นาคเพ็ง 3
15 Pisit Bouking 2
16 เฉลิมเกียรติ สงคราม 2
17 กิจจา สว่างเจริญ 2
18 พิศิษฐ์ บัวกิ่ง 2
19 สมสมร ชิตตระการ 2
20 ธนภร อำนวยกิจ 1
21 สุทธวัฒน์ เบญจกุล 1
22 เสาวลักษณ์ พงษ์ไพจิตร 1
23 นิวรรณ อินทรักษา 1
24 นีลาม ซูนิล บาเลคกา 1
25 ปราณี พงศ์ไพบูลย์ 1
26 ธรรมนูญ โปรดปราน 1
27 ปิยมาภรณ์ ภู่เจริญ 1
28 วิบูลย์ ฤทธิทิศ 1
29 อุนิตษา สังข์เกตุ 1
30 มาลินี วงศ์นาวา 1
31 สุธิดา ไชยสวัสดิ์ 1
32 สุภาภรณ์ การเสนารักษ์ 1
33 ฉวีวรรณ รัตนจามิตร 1
34 นิวัติ แก้วประดับ 1
35 เอกสิทธิ์ กุมารสิทธิ์ 1
36 สุภาภรณ์ ประเศรษโฐ 1
37 อุราพร วงศ์วัชรานนท์ 1
38 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
39 วิทยา จันทสูตร 1
40 ประกร จูฑะพงษ์ 1
41 จันทิภา ปุริทราภิบาล 1
42 ภุชงค์ วรรัตนานุรักษ์ 1
43 ถนอมจิต สุภาวิตา 1
44 สุวิภา อึ้งไพบูลย์ 1
45 สิริรัศมิ์ ปิ่นสุวรรณ 1
46 โครงการวิจัย Matching Fund 1
47 เบญจมาส จันทร์ฉวี 1
48 เบญจมาศ จันทร์ฉวี 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2562 1
2 2561 1
3 2556 2
4 2555 1
5 2554 1
6 2553 2
7 2552 3
8 2551 1
9 2550 4
10 2549 2
11 2548 1
12 2547 6
13 2546 2
14 2545 2
15 2543 1
16 2529 1
17 543 69
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 การศึกษาเภสัชจลนศาสตร์ของยา tramadol ในรูปยาเหน็บทวารในอาสาสมัครสุขภาพดี
ปี พ.ศ. 2561
2 ศึกษาฤทธิ์ต้านการอักเสบ ระงับปวด ลดไข้ และทดสอบความเป็นพิษเฉียบพลันของ สารสกัดและสารสำคัญจากแก่นแสมสารในสัตว์ทดลอง
ปี พ.ศ. 2556
3 การศึกษาเภสัชจลนศาสตร์ของยา tramadol ในรูปยาเหน็บทวารในอาสาสมัครสุขภาพดี
4 ศึกษาฤทธิ์ต้านการอักเสบ ระงับปวด และสมานแผลของตำรับทาสารสกัดมาตรฐานเปลือกผลทับทิมในสัตว์ทดลอง
ปี พ.ศ. 2555
5 ศึกษากลุ่มอาการ Neuroleptic Malignant Syndrome ที่สัมพันธ์กับยาต้านโรคจิตรุ่นใหม่ในผู้ป่วยจิตเวช
ปี พ.ศ. 2554
6 การศึกษาฤทธิ์ต้านการอักเสบ ระงับปวด ลดไข้ และทดสอบความเป็นพิษเฉียบพลันของสาร rhinacanthin-C และสารสกัดมาตรฐานใบทองพันชั่งในสัตว์ทดลอง
ปี พ.ศ. 2553
7 ศึกษาฤทธิ์ต้านการอักเสบ ระงับปวดและลดไข้ และความเป็นพิษเฉียบพลันของสารสังเคราะห์ไทเอโซลอะนาล็อกในสัตว์ทดลอง
8 รูปแบบการใช้ยาและอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาในผู้ป่วยbipolar disorder
ปี พ.ศ. 2552
9 ศึกษาข้อมูลย้อนหลังของการใช้ยาในกลุ่ม Bencodiazepine ร่วมกัน
10 รูปแบบการใช้ยาต้านซึมเศร้าในผู้ป่วยนอก ณ โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์
11 การศึกษาอาการไม่พึงประสงค์จากยาที่ใช้ในผู้ป่วยนอก
ปี พ.ศ. 2551
12 การพัฒนาตำรับยา tramadol ทางทวารหนักและประเมินฤทธิ์แก้ปวดในหนูถีบจักรและหนูขาว
ปี พ.ศ. 2550
13 Investigation of the anti-inflammatory, analgesic and antipyretic activities of the extracts from the rhizome of Dioscorea membranacea Pierre in experimental animals
14 Evaluation of the anti-inflammatory, antinociceptive and antipyretic activities of the extracts from Smilax corbularia Kunth rhizomes in mice and rats (in vivo)
15 Antipyretic activity of the extracts of Hibiscus sabdariffa calyces L. in experimental animals
16 ศึกษาปัญหาการใช้ยาและการให้คำปรึกษาด้านยาแก่ผู้ป่วยนอก ณ โรงพยาบาลจิตเวชสงขลานครินทร์
ปี พ.ศ. 2549
17 ผลของสารสกัดจากใบกระท่อมต่อพฤติกรรมและการดื้อยาต่อฤทธิ์แก้ปวดในสัตว์ทดลอง
18 การศึกษาปัจจัยเสี่ยงของการเกิด diabetic foot ulcerในผู้ป่วยเบาหวานที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์
ปี พ.ศ. 2548
19 การพัฒนาสารสกัดจากเปลือกมังคุดเพื่อใช้ในเครื่องสำอางและอาหารเสริมสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2547
20 ศึกษาฤทธิ์ต้านการอักเสบ ระงับปวด และสมานแผลของตำรับทาสารสกัดมาตรฐานเปลือกผลทับทิมในสัตว์ทดลอง
21 ความรู้และความคิดเห็นของนักศึกษาและอาจารย์พี่เลี้ยงต่อการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานในเภสัชศาสตร์ศึกษา
22 การศึกษาทางเภสัชวิทยาและพิษวิทยาของใบกระท่อม
23 การศึกษาฤทธิ์แก้ปวด แก้ไข และแก้อักเสบของสารสกัดหวข้าวเย็นในสัตว์ทดลอง
24 ประเมินฤทธิ์แก้ปวด แก้ไข และแก้อักเสบ ของสารสกัดจาก Smilax corbularia ในสัตรว์ทดลอง
25 พิษเฉียบพลันและพิษกึ่งเรื้อรังของสไปรูไลน่าในสัตว์ทดลอง
ปี พ.ศ. 2546
26 ผลของสารสกัดจากชั้นเมทานอลและคลอโรฟอร์มของว่านมหาเมฆต่อการแก้ปวดในหนูถีบจักร
27 การศึกษาฤทธิ์แก้ปวด แก้อักเสบ และบีบมดลูกในสัตว์ทดลองของสารสกัดว่านมหาเมฆ
ปี พ.ศ. 2545
28 ศึกษาฤทธิ์แก้ปวด ลดไข้ และแก้อักเสบของสมุนไพรไทย :จันทน์แดง
29 ศึกษาฤทธิ์เบื้องต้นทางเภสัชวิทยาของสมุนไพรไทย : ใบเข็มดง
ปี พ.ศ. 2543
30 การศึกษาฤทธิ์แก้ปวด ลดไข้ ของสารสกัดจากชั้นเมทานอลของต้นถอบแถบน้ำ
ปี พ.ศ. 2529
31 ผลของไพเพอรีนที่มีต่อปฏิกริยาที่เกี่ยวข้องกับพลังงานของไมโตคอนเดรีย ที่แยกจากตับหนูขาว
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
32 Selection and Characterization of Lactobacillus spp. for Anti-Gastrointestinal and Vaginal Pathogens. Part I. Selection and Characterization of Lactobacillus spp. Against Gastrointestinal Pathogens.
33 รูปแบบการส่งต่อผู้ป่วยจิตเวช ณ โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์