ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วันทนา เลิศศิริวรกุล
หน่วยงาน กรมวิชาการเกษตร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 บุญญาภา ศรีหาตา 5
2 สุภาพร สุขโต 5
3 วัลลีย์ อมรพล 5
4 พินิจ กัลยาศิลปิน 5
5 ศิริรัตน์ เถื่อนสมบัติ 4
6 ศุจิรัตน์ สงวนรังศิริกุล 4
7 เทอดศักดิ์ อนากาศ 3
8 สมพงษ์ ทองช่วย 3
9 เอมอร เพชรทอง 3
10 ยงศักดิ์ สุวรรณเสน 3
11 ศิริลักษณ์ ล้านแก้ว 3
12 ยุทธจักร วงษ์วัฒนะ 3
13 ปาริฉัตร สังข์สะอาด 3
14 สุธีรา ถาวรรัตน์ 3
15 จงรักษ์ จารุเนตร 3
16 ประพิศ วองเทียม 3
17 กัญญรัตน์ จำปำทอง 3
18 รุ่งรวี บุญทั่ง 3
19 ศิวิไล ลาภบรรจบ 3
20 พัฒน์นรี รักษ์คิด 3
21 อุมาพร รักษาพราหมณ์ 3
22 นรีลักษณ์ วรรณสาย 3
23 จุไรรัตน์ หวังเป็น 3
24 เมธาพร พุฒขำว 3
25 สุรีรัตน์ โตสิรภัทร 3
26 จำนง ชัญถาวร 3
27 สุมนำ งามผ่องใส 3
28 สาคร โรจนัย 3
29 หทัยรัตน์ อุไรรงค์ 3
30 จิณณจาร์ หาญเศรษฐสุข 3
31 มณี หาชานนท์ 3
32 กุสุมา รอดแผ้วพาล 3
33 ภานุวัฒน์ มูลจันทะ 3
34 ณิชารีย์ มณีชาติ 3
35 จิตติลักษณ์ พลพวก 3
36 สุทัศนีย์ วงศ์ศุปไทย 3
37 จรุงสิทธิ์ ลิ่มศิลา 3
38 เพียงเพ็ญ ศรวัต 3
39 วีระศักดิ์ เทพจันทร์ 3
40 ประนอม ใจอ้าย 3
41 อิสระ พุทธสิมมา 3
42 วินัย ศรวัต 3
43 โอภาษ บุญเส็ง 3
44 วิภาวรรณ กิติวัชระเจริญ 3
45 อานนท์ มลิพันธ์ 3
46 กุลชาติ นำคจันทึก 3
47 สุวลักษณ์ อะมะวัลย์ 3
48 อัจฉรำ ลิ่มศิลา 3
49 ศักดา พุทธพาธ 3
50 ฉลอง เกิดศรี 3
51 โอภำษ บุญเส็ง 3
52 แฉล้ม มาศวรรณา 3
53 กิติพร เจริญสุข 3
54 วรยุทธ ศิริชุมพันธ์ 3
55 นิพนธ์ ภาชนะวรรณ 3
56 ชญาดา ดวงวิเชียร 3
57 อนุชา เหลาเคน 3
58 ปรีชา แสงโสดา 3
59 ธำรง เชื้อกิตติศักดิ์ 3
60 จารุวรรณ บางแวก 3
61 สันติ พรหมคำ 3
62 จิราลักษณ์ ภูมิไธสง 3
63 สุชาติ คำอ่อน 3
64 เสาวรี บำรุง 3
65 สุภาวดี สมภาค 3
66 เบญจรัตน์ วุฒิกมลชัย 2
67 วาสนา วันดี 2
68 ดาวรุ่ง คงเทียน 2
69 อนงค์นาฏ พรหมทะสาร 2
70 วัฒนศักดิ์ ชมภูนิช 2
71 เหรียญทอง พานสายตา 2
72 อุบล หินเธาว์ 2
73 สมควร คล้องช้าง 2
74 ภาวนา ลิกขนานนท์ 2
75 อนุสรณ์ เทียนศิริฤกษ์ 2
76 กาญจนา กิระศักดิ์ 2
77 ศรีสุดา ทิพยรักษ์ 2
78 สมฤทัย ตันเจริญ 2
79 นิลุบล ทวีกุล 2
80 ทักษิณา ศันสยะวิชัย 2
81 อรรถสิทธิ์ บุญธรรม 2
82 ศุภกาญจน์ ล้วนมณี 2
83 ปรีชา กาเพ็ชร 2
84 ประชา ถ้ำทอง 1
85 ดารารัตน์ มณีจันทร์ 1
86 มนตรี ปานตู 1
87 เบญจมาศ คำสืบ 1
88 ธรรมรัตน์ ทองมี 1
89 ประชา ถ้าทอง 1
90 อุดม วงศ์ชนะภัย 1
91 กอบเกียรติ ไพศาลเจริญ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 1
3 1086 2
4 543 3