ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วันทนา เลิศศิริวรกุล
หน่วยงาน กรมวิชาการเกษตร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 บุญญาภา ศรีหาตา 5
2 สุภาพร สุขโต 5
3 วัลลีย์ อมรพล 5
4 พินิจ กัลยาศิลปิน 5
5 ศิริรัตน์ เถื่อนสมบัติ 4
6 ศุจิรัตน์ สงวนรังศิริกุล 4
7 ณิชารีย์ มณีชาติ 3
8 สาคร โรจนัย 3
9 จุไรรัตน์ หวังเป็น 3
10 เมธาพร พุฒขำว 3
11 นรีลักษณ์ วรรณสาย 3
12 ภานุวัฒน์ มูลจันทะ 3
13 จิตติลักษณ์ พลพวก 3
14 ยงศักดิ์ สุวรรณเสน 3
15 ศิริลักษณ์ ล้านแก้ว 3
16 กัญญรัตน์ จำปำทอง 3
17 สุรีรัตน์ โตสิรภัทร 3
18 อุมาพร รักษาพราหมณ์ 3
19 มณี หาชานนท์ 3
20 กุสุมา รอดแผ้วพาล 3
21 กุลชาติ นำคจันทึก 3
22 เพียงเพ็ญ ศรวัต 3
23 โอภาษ บุญเส็ง 3
24 จรุงสิทธิ์ ลิ่มศิลา 3
25 วีระศักดิ์ เทพจันทร์ 3
26 วินัย ศรวัต 3
27 ประนอม ใจอ้าย 3
28 วิภาวรรณ กิติวัชระเจริญ 3
29 ศักดา พุทธพาธ 3
30 เอมอร เพชรทอง 3
31 จำนง ชัญถาวร 3
32 โอภำษ บุญเส็ง 3
33 สุวลักษณ์ อะมะวัลย์ 3
34 อัจฉรำ ลิ่มศิลา 3
35 สุมนำ งามผ่องใส 3
36 หทัยรัตน์ อุไรรงค์ 3
37 จารุวรรณ บางแวก 3
38 สุภาวดี สมภาค 3
39 ปรีชา แสงโสดา 3
40 กิติพร เจริญสุข 3
41 วรยุทธ ศิริชุมพันธ์ 3
42 แฉล้ม มาศวรรณา 3
43 เสาวรี บำรุง 3
44 สุชาติ คำอ่อน 3
45 สมพงษ์ ทองช่วย 3
46 อิสระ พุทธสิมมา 3
47 ชญาดา ดวงวิเชียร 3
48 สันติ พรหมคำ 3
49 จิราลักษณ์ ภูมิไธสง 3
50 ธำรง เชื้อกิตติศักดิ์ 3
51 ฉลอง เกิดศรี 3
52 รุ่งรวี บุญทั่ง 3
53 ศิวิไล ลาภบรรจบ 3
54 พัฒน์นรี รักษ์คิด 3
55 เทอดศักดิ์ อนากาศ 3
56 นิพนธ์ ภาชนะวรรณ 3
57 สุทัศนีย์ วงศ์ศุปไทย 3
58 ปาริฉัตร สังข์สะอาด 3
59 ยุทธจักร วงษ์วัฒนะ 3
60 ประพิศ วองเทียม 3
61 อนุชา เหลาเคน 3
62 อานนท์ มลิพันธ์ 3
63 จิณณจาร์ หาญเศรษฐสุข 3
64 จงรักษ์ จารุเนตร 3
65 สุธีรา ถาวรรัตน์ 3
66 เบญจรัตน์ วุฒิกมลชัย 2
67 วาสนา วันดี 2
68 ดาวรุ่ง คงเทียน 2
69 อนงค์นาฏ พรหมทะสาร 2
70 วัฒนศักดิ์ ชมภูนิช 2
71 เหรียญทอง พานสายตา 2
72 อุบล หินเธาว์ 2
73 สมควร คล้องช้าง 2
74 ภาวนา ลิกขนานนท์ 2
75 อนุสรณ์ เทียนศิริฤกษ์ 2
76 กาญจนา กิระศักดิ์ 2
77 ศรีสุดา ทิพยรักษ์ 2
78 สมฤทัย ตันเจริญ 2
79 นิลุบล ทวีกุล 2
80 ทักษิณา ศันสยะวิชัย 2
81 อรรถสิทธิ์ บุญธรรม 2
82 ศุภกาญจน์ ล้วนมณี 2
83 ปรีชา กาเพ็ชร 2
84 ประชา ถ้ำทอง 1
85 ดารารัตน์ มณีจันทร์ 1
86 มนตรี ปานตู 1
87 เบญจมาศ คำสืบ 1
88 ธรรมรัตน์ ทองมี 1
89 ประชา ถ้าทอง 1
90 อุดม วงศ์ชนะภัย 1
91 กอบเกียรติ ไพศาลเจริญ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 1
3 1086 2
4 543 3