ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วันชัย แหลมหลักสกุล
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สมภพ ตลับแก้ว 5
2 ยุทธการ อาจารีย์ 3
3 สงกรานต์ บางศรันย์ทิพย์ 2
4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 2
5 นราธิป แสงซ้าย 2
6 สมศักดิ์ ร่มสนธิ์ 2
7 แจ่มจันทร์ ธรรมสุจริต 2
8 มยุรี ตันติสิระ 1
9 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
10 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
11 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
12 Supa Chantharasakul 1
13 บรรจง คณะวรรณ 1
14 Garnpimol C. Ritthidej 1
15 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
16 Vimolmas Lipipun 1
17 Naiyana Chaiyabutr 1
18 Puttipongse Varavudhi 1
19 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
20 ละอองทิพย์ เหมะ 1
21 Kitpramuk Tantayaporn 1
22 Sumphan Wongseripipatana 1
23 Ampa Luiengpirom 1
24 Sompol Sanguanrungsirikul 1
25 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
26 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
27 Vanida Chantarateptawan 1
28 กาญจนา แก้วเทพ 1
29 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
30 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
31 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
32 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
33 Srilert Chotpantarat 1
34 ศิริชัย ศิริกายะ 1
35 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
36 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
37 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
38 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
39 Kittisak Likhitwitayawuid 1
40 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
41 วัฒนชัย สมิทธากร 1
42 Wilai Anomasiri 1
43 Jaitip Paiboon 1
44 Panee Boonthavi 1
45 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
46 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
47 Chonticha Srisawang 1
48 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
49 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
50 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
51 นภสร โกวรรธนะกุล 1
52 Phanphen Wattanaarsakit 1
53 วินัย งามแสง 1
54 Jittima Chatchawansaisin 1
55 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
56 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
57 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
58 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
59 Waraporn Siriterm 1
60 Kasidit Nootong 1
61 Chayaporn Supachartwong 1
62 สิทธิพร แอกทอง 1
63 Anawatch Mitpratan 1
64 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
65 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
66 พรรณี กาญจนพลู 1
67 Chakkaphan Sutthirat 1
68 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
69 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
70 สุมา เมืองใย 1
71 วิมล เหมะจันทร 1
72 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
73 Chalermpol Leevailoj 1
74 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
75 ประคอง ชอบเสียง 1
76 สุมิตรา พูลทอง 1
77 Yeshey Penjor 1
78 กำจัด มงคลกุล 1
79 รุ่งราวี ทองกันยา 1
80 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
81 ชอุ่ม มลิลา 1
82 ๋Janes, Gavin W. 1
83 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
84 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
85 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
86 Rajalida Lipikorn 1
87 Thada Jirajaras 1
88 ประธาน ดาบเพชร 1
89 กมลชนก ยวดยง 1
90 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
91 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
92 อวย เกตุสิงห์ 1
93 Walaisiri Muangsiri 1
94 เอกชัย อดุลยธรรม 1
95 ไววิทย์ พุทธารี 1
96 อัมพิกา ไกรฤทธิ์ 1
97 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
98 Pornpimol Muanjai 1
99 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
100 Varunee Padmasankh 1
101 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
102 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
103 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
104 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
105 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
106 สมชัย วัฒนการุณ 1
107 Acom Sornsute 1
108 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
109 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
110 Chariya Uiyyasathian 1
111 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
112 Pantharee Boonsatorn 1
113 กระมล ทองธรรมชาติ 1
114 Thanathon Sesuk 1
115 Suchin Arunsawatwong 1
116 สุวดี ยาป่าคาย 1
117 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
118 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
119 ศุกันยา ห้วยผัด 1
120 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
121 ชลัช ชวกุล 1
122 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
123 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
124 อุทัย บุญประเสริฐ 1
125 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
126 วิไล ชินธเนศ 1
127 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
128 คัคนางค์ มณีศรี 1
129 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
130 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
131 Somying Tumwasorn 1
132 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
133 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
134 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
135 Boonchai Sangpetngam 1
136 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
137 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
138 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
139 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
140 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
141 จามร วสุรัตน์มณี 1
142 สายฝน ควรผดุง 1
143 สิริพร สิวราวุฒิ 1
144 สมพร พรมดี 1
145 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
146 วาสนา เสียงดัง 1
147 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
148 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
149 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
150 สุวิชา ทองสิมา 1
151 วัลลภ แย้มเหมือน 1
152 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
153 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
154 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
155 ธวัชชัย สันติสุข 1
156 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
157 สำเริง แย้มโสภี 1
158 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
159 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2551 2
3 2549 1
4 2546 1
5 2538 2
6 543 13
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2551
2 การศึกษาข้อมูลเวลามาตรฐานการทำงาน สำหรับอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ โดยประยุกต์ใช้ระบบการวัดวิธี-เวลา MTM-2
3 การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ไม้ประกับไผ่ โดยใช้หลักการยศาสตร์
ปี พ.ศ. 2549
4 การสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ของกลุ่มหัตถกรรมไม้ไผ่บ้านแก่งแคบ จังหวัดกาญจนบุรี
ปี พ.ศ. 2546
5 การวินิจฉัยอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน
ปี พ.ศ. 2538
6 การออกแบบระบบบำรุงรักษาเครื่องมือที่ใช้ในการแยกพลาสมาโลหิต ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
7 การออกแบบระบบบำรุงรักษาเครื่องมือที่ใช้ในการแยกพลาสมาโลหิต ณศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย