ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วันชัย แหลมหลักสกุล
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สมภพ ตลับแก้ว 5
2 ยุทธการ อาจารีย์ 3
3 สงกรานต์ บางศรันย์ทิพย์ 2
4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 2
5 นราธิป แสงซ้าย 2
6 สมศักดิ์ ร่มสนธิ์ 2
7 แจ่มจันทร์ ธรรมสุจริต 2
8 Suchin Arunsawatwong 1
9 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
10 Thanathon Sesuk 1
11 สุวดี ยาป่าคาย 1
12 ศุกันยา ห้วยผัด 1
13 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
14 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
15 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
16 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
17 กมลชนก ยวดยง 1
18 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
19 Rajalida Lipikorn 1
20 Thada Jirajaras 1
21 ประธาน ดาบเพชร 1
22 กระมล ทองธรรมชาติ 1
23 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
24 อวย เกตุสิงห์ 1
25 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
26 Acom Sornsute 1
27 Waraporn Siriterm 1
28 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
29 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
30 Kasidit Nootong 1
31 Anawatch Mitpratan 1
32 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
33 Chayaporn Supachartwong 1
34 สิทธิพร แอกทอง 1
35 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
36 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
37 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
38 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
39 สมชัย วัฒนการุณ 1
40 Walaisiri Muangsiri 1
41 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
42 Chariya Uiyyasathian 1
43 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
44 Pantharee Boonsatorn 1
45 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
46 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
47 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
48 จามร วสุรัตน์มณี 1
49 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
50 ธวัชชัย สันติสุข 1
51 สำเริง แย้มโสภี 1
52 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
53 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
54 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
55 คัคนางค์ มณีศรี 1
56 อุทัย บุญประเสริฐ 1
57 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
58 Somying Tumwasorn 1
59 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
60 วิไล ชินธเนศ 1
61 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
62 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
63 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
64 วัลลภ แย้มเหมือน 1
65 สุวิชา ทองสิมา 1
66 อัมพิกา ไกรฤทธิ์ 1
67 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
68 ชลัช ชวกุล 1
69 ไววิทย์ พุทธารี 1
70 Pornpimol Muanjai 1
71 Varunee Padmasankh 1
72 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
73 Jittima Chatchawansaisin 1
74 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
75 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
76 สายฝน ควรผดุง 1
77 สิริพร สิวราวุฒิ 1
78 สมพร พรมดี 1
79 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
80 วาสนา เสียงดัง 1
81 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
82 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
83 เอกชัย อดุลยธรรม 1
84 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
85 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
86 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
87 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
88 วัฒนชัย สมิทธากร 1
89 Jaitip Paiboon 1
90 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
91 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
92 Wilai Anomasiri 1
93 Kittisak Likhitwitayawuid 1
94 Panee Boonthavi 1
95 Vimolmas Lipipun 1
96 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
97 มยุรี ตันติสิระ 1
98 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
99 Garnpimol C. Ritthidej 1
100 Sumphan Wongseripipatana 1
101 Supa Chantharasakul 1
102 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
103 กาญจนา แก้วเทพ 1
104 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
105 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
106 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
107 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
108 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
109 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
110 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
111 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
112 Boonchai Sangpetngam 1
113 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
114 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
115 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
116 Vanida Chantarateptawan 1
117 ศิริชัย ศิริกายะ 1
118 Srilert Chotpantarat 1
119 Chalermpol Leevailoj 1
120 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
121 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
122 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
123 รุ่งราวี ทองกันยา 1
124 สุมิตรา พูลทอง 1
125 Yeshey Penjor 1
126 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
127 ๋Janes, Gavin W. 1
128 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
129 ประคอง ชอบเสียง 1
130 ชอุ่ม มลิลา 1
131 กำจัด มงคลกุล 1
132 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
133 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
134 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
135 Chonticha Srisawang 1
136 วินัย งามแสง 1
137 Phanphen Wattanaarsakit 1
138 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
139 นภสร โกวรรธนะกุล 1
140 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
141 Chakkaphan Sutthirat 1
142 Kitpramuk Tantayaporn 1
143 Puttipongse Varavudhi 1
144 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
145 Naiyana Chaiyabutr 1
146 Sompol Sanguanrungsirikul 1
147 บรรจง คณะวรรณ 1
148 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
149 Ampa Luiengpirom 1
150 ละอองทิพย์ เหมะ 1
151 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
152 สุมา เมืองใย 1
153 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
154 พรรณี กาญจนพลู 1
155 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
156 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
157 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
158 วิมล เหมะจันทร 1
159 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2551 2
3 2549 1
4 2546 1
5 2538 2
6 543 13
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2551
2 การศึกษาข้อมูลเวลามาตรฐานการทำงาน สำหรับอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ โดยประยุกต์ใช้ระบบการวัดวิธี-เวลา MTM-2
3 การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ไม้ประกับไผ่ โดยใช้หลักการยศาสตร์
ปี พ.ศ. 2549
4 การสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ของกลุ่มหัตถกรรมไม้ไผ่บ้านแก่งแคบ จังหวัดกาญจนบุรี
ปี พ.ศ. 2546
5 การวินิจฉัยอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน
ปี พ.ศ. 2538
6 การออกแบบระบบบำรุงรักษาเครื่องมือที่ใช้ในการแยกพลาสมาโลหิต ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
7 การออกแบบระบบบำรุงรักษาเครื่องมือที่ใช้ในการแยกพลาสมาโลหิต ณศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย