ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วันชัย อรุณประภารัตน์
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์ 5
2 สิทธิชัย ตันธนะสฤษดิ์ 5
3 ปฬาณี ฐิติวัฒนา 4
4 เสาวนีย์ สารเนตร 3
5 ดรรชนี เอมพันธุ์ 3
6 นิทัศน์ นุ่นสง 3
7 ภูมิอุษา ชาลีพรหม 3
8 ประสงค์ สงวนธรรม 3
9 ธีระพงษ์ ชุมแสงศรี 3
10 พัฒนา อนุรักษ์พงศธร 3
11 นภวรรณ ฐานะกาญจน์ 2
12 สารัฐ รัตนะ 2
13 ยุทธพงษ์ คีรีมังคละ 2
14 กิตติชัย รัตนะ 2
15 ธันวา จิตต์สงวน 2
16 จินดา กลับกลาย 1
17 จุฑาพร ฉันทากร 1
18 พูลศิริ กิจวรรณ 1
19 เติมศิริ จงพูลผล 1
20 พงษ์สันติ์ สีจันทร์ 1
21 มนตรี วรพันธ์ 1
22 นายธีรพงษ์ ชุมแสงศรี 1
23 น.ส. รติกร น่วมภักดี 1
24 พยัตติพล ณรงคะชวนะ 1
25 ฝอยฝา ชุติดำรง 1
26 ตุลวิทย์ สถาปนจารุ 1
27 น.ส.เสาวนีย์ สารเนตร 1
28 ยุทธนา ตาละลักษมณ์ 1
29 สมนิมิตร พุกงาม 1
30 จักรกฤษณ์ มหัจฉริยวงศ์ 1
31 Timthy Wood() 1
32 ถกล ประกายรุ้งทอง 1
33 รัฐชา ชัยชนะ 1
34 พัชรีพันธ์ รัตโนดม 1
35 ภัทรณัฐ วงศ์อินทร 1
36 นายสัญชัย เอี่ยมประเสริฐ 1
37 นายเจริญ ปานันท์ 1
38 วิชา นิยม 1
39 วีระภาส คุณรัตนสิริ 1
40 นางสาวประภาชื่น จันทไช้ 1
41 นายตีรณรรถ ศรีสุนนท์ 1
42 ขวัญชัย ดวงสถาพร 1
43 นางสาวธนิดา ภักดี 1
44 นางสาวกรรณิการ์ จันทร์สุข 1
45 ปิยวัตน์ (ซ้ำ) ดิลกสัมพันธ์ 1
46 ภัทรนัฐ วงศ์อินทร 1
47 รติกร น่วมภักดี 1
48 นายภัทรนัฐ วงศ์อินทร 1
49 น.ส.แสงจันทร์ วายทุกข์ 1
50 ธีรพงษ์ ชุมแสงศรี 1
51 อุษารดี ภู่มาลี 1
52 .อุษารดี ภู่มาลี 1
53 สมบัติ ชิณะวงศ์ 1
54 แสงจันทร์ วายทุกข์ 1
55 น.ส.อุษารดี ภู่มาลี 1
56 นิมิตร เฉิดฉันท์พิพัฒน์ 1
57 เจษฎา แก้วกัลยา 1
58 สุทธิณี พรพันธุ์ไพบูลย์ 1
59 รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล 1
60 ชัยพร ศิริพรไพบูลย์ 1
61 สิริรัตน์ สุขสุเสียง 1
62 สุมิตร สุวรรณ 1
63 บัญชา ขวัญยืน 1
64 ธนภณ พันธเสน 1
65 อุทัยรัตน์ ณ นคร 1
66 มยุรี นาสา 1
67 เอกรินทร์ อนุกูลยุทธธน 1
68 สุภัทรา ถึกสถิตย์ 1
69 สราวุธ สังข์แก้ว 1
70 เรณุกา กลับสุข 1
71 ชัชชัย ตันตสิรินทร์ 1
72 พัชนุช วงศ์วรรธนะ ฟอสเตอร์ 1
73 กัญญาภา อร่ามรักษ์ 1
74 เพกา เสนาะเมือง 1
75 ยุพยง เหมะศิลปิน 1
76 วรวิทย์ สิริพลวัฒน์ 1
77 ณัฐพล ชัยยวรรณาการ 1
78 ชูเกียรติ รักซ้อน 1
79 มยุรี ถนอมสุข 1
80 สันติ ทองพำนัก 1
81 สาคร ชินวงค์ 1
82 ชัชรี นฤทุม 1
83 ชูพันธุ์ ชมภูจันทร์ 1
84 สมชาย ดอนเจดีย์ 1
85 วุฒิชัย กปิลกาญจน์ 1
86 สคาร ทีจันทึก 1
87 รัชด ชมภูนิช 1
88 บรรจบ ภิรมย์คำ 1
89 พรพรรณ เจิดอัศวสิน 1
90 อรรถศิษฐ์ วงศ์มณีโรจน์ 1
91 สุขี บุญสร้าง 1
92 สุพิตร สมาหิโต 1
93 สุริน ชุมสาย ณ อยุธยา 1
94 ดำรงค์ ศรีพระราม 1
95 โบว์ บรรลือ 1
96 ภัทรนันท์ ทักขนนท์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 3
2 2554 4
3 2553 1
4 2551 3
5 2550 2
6 2548 3
7 2547 1
8 543 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การจัดทำฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติในศูนย์เรียนรู้การพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ธ.ก.ส.
2 การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการโครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3 การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการประเมินถิ่นที่อยู่ที่เหมาะสมของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง
ปี พ.ศ. 2554
4 โครงการจัดทำศูนย์ข้อมูลสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี
5 โครงการจัดทำแผนการจัดการพื้นที่กลุ่มป่าตะวันออก
6 การวิเคราะห์ความเสี่ยงที่จะเกิดคดีป่าไม้โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ จังหวัดตาก
7 การประมาณการกักเก็บคาร์บอนเหนือพื้นดินของป่าไม้ด้วยเทคนิคการสำรวจ ระยะไกลบริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ตื่น จังหวัดตาก
ปี พ.ศ. 2553
8 การประยุกต์ภูมิสารสนเทศในการติดตามตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินป่าไม้ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน จังหวัดฉะเชิงเทรา
ปี พ.ศ. 2551
9 ระบบสนับสนุนการวางแผนการจัดการ แหล่งนันทนาการทางธรรมชาติอย่างยั่งยืน ระยะที่ 2
10 โครงการศึกษาจัดทำมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมธรรมชาติโป่งพุร้อน
11 การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการกำหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้ำโดยใช้ตัวแปรสัดส่วนพื้นที่ผิว :
ปี พ.ศ. 2550
12 โครงการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจในการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติ
13 โครงการจัดทำร่างมาตรฐานภูมิสารสนเทศ-ระบบให้บริการระบุตำแหน่งหลายรูปแบบสำหรับแสดงเส้นทางและการนำร่อง
ปี พ.ศ. 2548
14 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการคุณภาพน้ำ บริเวณลุ่มน้ำป่าสัก
15 การใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนในเขตป่าเขาภูหลวง วังน้ำเขียว โครงการย่อยที่ 1 การจัดทำฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในเขตพื้นที่ป่าภูหลวง วังน้ำเขียว
16 ระบบสนับสนุนการวางแผนการจัดการแหล่งนันทนาการทางธรรมชาติอย่างยั่งยืนระยะที่ 1
ปี พ.ศ. 2547
17 การพัฒนาใช้ไบรโอซัววเป็นดัชนีทางชีวภาพชนิดใหม่เพื่อการประเมินคุณภาพน้ำแบบบูรณาการโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนบริเวณลุ่มน้ำบางประกง