ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วันชัย วรวัฒนเมธีกุล
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 นงนุช รักสกุลไทย 4
2 ปราณิศา เชื้อโพธิ์หัก 4
3 ช่อฟ้า ทองไทย 2
4 ดร.ชุลีรัตน์ บรรจงลิขิตกุล 2
5 ฐิตาภา สมิตินนท์ 2
6 วรรณพ วิเศษสงวน 2
7 เรืองวิชญ์ ยุ้นพันธ์ 2
8 กำจัด รื่นเริงดี 2
9 สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ 2
10 สุวลี จันทร์กระจ่าง 1
11 รมณี สงวนดีกุล 1
12 นิลุบล เล่าอั้น 1
13 กาญจนภาชน์ ลิ่วมโนมนต์ 1
14 นวพร วรรณวิศาล 1
15 ชยานันท์ แดงใหม่ 1
16 ณัฐพล ฟ้าภิญโญ 1
17 จีรภา หินซุย 1
18 วรรณวิมล คล้ายประดิษฐ์ 1
19 สิทธิชัย วัฒนวิภัทรเจริญ 1
20 วรศักดิ์ สมตน 1
21 วารุณี ธนะแพสย์ 1
22 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
23 วันเพ็ญ มีสมญา 1
24 จิราพร รุ่งเลิศเกรียงไกร 1
25 ปัทมา ระตะนะอาพร 1
26 จุฑา มุกดาสนิท 1
27 ผศ.ดร.อนันต์ ทองทา 1
28 เยาวภา ไหวพริบ 1
29 นันทิภา พันธุ์สวัสดิ์ 1
30 จีรวรรณ มณีโรจน์ 1
31 ศรุดา (ตวิษา) โลหะนะ 1
32 สมจิต อ่อนเหม 1
33 ชมดาว สิกขะมณฑล 1
34 ดร.สุมิตรา บุญบำรุง 1
35 เปรมวดี เทพวงศ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 7
2 2553 1
3 2552 1
4 2551 2
5 2550 1
6 2545 1
7 2544 1
8 2531 1
9 543 5
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การผลิตน้ำมันปลาแซลมอน และการปรับโครงสร้างกรดไขมันในน้ำมันปลาแซลมอนสำหรับเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
2 การผลิตโปรตีนไฮโดรไลเซทจากเศษเหลือส่วนท้องปลาแซลมอนที่ผ่านการแยกน้ำมันออกเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากส่วนเหลือปลาแซลมอนจากโรงงานอุตสาหกรรม
4 การวิจัยและพัฒนาเพื่อใช้ประโยชน์และเพิ่มมูลค่าเศษเหลือจากอุตสาหกรรมแปรรูปปลาแซลมอน
5 การศึกษาการผลิตปลาสวรรค์แผ่นฮาลาลจากปลาทะเล
6 การศึกษาวิธีการสกัดกรดไฮยาลูโรนิกจากเศษเหลือปลาแซลมอน
7 การสกัดคอลลาเจนและเจลลาตินจากเศษเหลือของการแปรรูปปลาแซลมอน เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง การเคลือบผิวผลิตภัณฑ์ และอุตสาหกรรมอาหารประเภทอื่น ๆ
ปี พ.ศ. 2553
8 โครงการศึกษาข้อมูลการผลิตปลานิลครบวงจร
ปี พ.ศ. 2552
9 การผลิตกลูโคซามีนจากเศษเหลือของกุ้งขาว
ปี พ.ศ. 2551
10 การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์ปลาแผ่นอบกรอบ
11 การเก็บเกี่ยวและการใช้ประโยชน์เศษเหลือจากน้ำล้างซูริมิโดยใช้วิธีปรับพีเอช
ปี พ.ศ. 2550
12 คุณภาพและการยืดอายุการเก็บรักษาปูนิ่ม (Scylla serrata Forskal)โดยใช้โอโซน กรดแอซีติก กรดแล็กติก กรดแอสคอร์บิกและการเก็บรักษาภายใต้สภาวะปรับบรรยากาศ
ปี พ.ศ. 2545
13 การประยุกต์ใช้ของเสียจากอุตสาหกรรมกุ้งกุลาดำในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2544
14 การประยุกต์ใช้ของเสียจากอุตสาหกรรมกุ้งกุลาดำในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2531
15 การสกัดแอลจิเนตจากสาหร่ายทะเลสีน้ำตาลบางสกุลในประเทศไทย