ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วันชัย มีชาติ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะรัฐศาสตร์ 7
2 อรมณี สุนทรนนท์ 5
3 อัมพร จิตรานุเคราะห์ 2
4 วชิราภรณ์ จันทร์โพธิ์พาศ 2
5 หัสญา พิมพ์สระเกษ 2
6 สุจิตรา บัวแช่ม 2
7 สรวิศ นฤปิติ 2
8 สุมาลี สุขดานนท์ 2
9 สุนันทา เจริญปัญญายิ่ง 2
10 พิทยา บวรวัฒนา 1
11 ทรงธรรม ชูเงิน 1
12 กุณฑลทิพย พานิชภักดิ์ 1
13 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
14 อำนาจ ธนานันทชัย 1
15 พงศ์ภัทร สิรันทวิเนติ 1
16 ธเรศ ศรีสถิตย์ 1
17 วรรณรัตน์ เธียรพจีกุล 1
18 Wanchai Meechati 1
19 รจนา อินคง 1
20 น้ำหวาน โสภา 1
21 ชนกพร ดีมาก 1
22 สุจริต คูณธนกุลวงศ์ 1
23 สุริชัย หวันแก้ว 1
24 อมรา พงศาพิชญ์ 1
25 อุทัย บุญประเสริฐ 1
26 ศิริเพ็ญ ศุภกาญจนกันติ 1
27 วัฒนา สุวรรณแสง จั่นเจริญ 1
28 จรัส สุวรรณมาลา 1
29 สุวัฒนา ธาดานิติ 1
30 ประธาน อารีพล 1
31 นพนันท์ ตาปนานนท์ 1
32 วุฒิชัย พรรณเชษฐ์ 1
33 เพ็ญพร ธีระสวัสดิ์ 1
34 แสงสันต์ พานิช 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 2
2 2557 1
3 2556 2
4 2555 2
5 2554 1
6 2552 3
7 2547 1
8 2532 1
9 2529 1
10 543 6
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของข้าราชการฝ่ายปกครองในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
2 การเปรียบเทียบบริการด้านการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในเขตเมือง
ปี พ.ศ. 2557
3 ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการนำนโยบายแก้ปัญหาหนี้นอกระบบไปปฏิบัติ
ปี พ.ศ. 2556
4 การตรวจสอบรัฐวิสาหกิจไทยตามหลักธรรมาภิบาล: กรณีศึกษาการขายหุ้นบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในปี พ.ศ. 2544
5 การเมืองในการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงในระบบราชการไทย
ปี พ.ศ. 2555
6 การนำนโยบายป้องกันและควบคุมไข้หวัดนกไปปฏิบัติ : กรณีศึกษาจังหวัดนครราชสีมา
7 การนำนโยบายป้องกันและควบคุมไข้หวัดนกไปปฏิบัติ : กรณีศึกษาจังหวัดนครราชสีมา
ปี พ.ศ. 2554
8 การศึกษากระบวนการและผลของการเสริมสร้างพลังในสามชุมชนนำร่องของโครงการบ้านมั่นคง กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2552
9 ทัศนคติของผู้นำนโยบายไปสู่การปฏิบัติในกระบวนการนำนโยบายไปปฏิบัติของนโยบายการพัฒนาฝีมือแรงงาน
10 บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านที่อยู่อาศัยตามนโยบายการกระจายอำนาจ : กรณีศึกษา เทศบาลนครสมุทรสาคร
11 ทัศนคติของผู้นำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ในกระบวนการนำนโยบายการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ปี พ.ศ. 2547
12 การบริหารจัดการชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : ศึกษากรณีศูนย์การเรียนชุมชนพลาญข่อย ต.โนนก่อ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี
ปี พ.ศ. 2532
13 นโยบายการยกระดับราคาข้าวเปลือกของรัฐบาล : ศึกษาการนำนโยบายไปปฏิบัติของจังหวัดนครสวรรค์
ปี พ.ศ. 2529
14 โครงการการศึกษาเพื่อกำหนดกรอบการวางแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 5 : รายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์