ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วันชัย ธรรมสัจการ
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- วันชัย ธรรมสัจจการ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 บัญชา สมบูรณ์สุข 18
2 ประวัติ เวทย์ประสิทธิ์ 6
3 เก็ตถวา บุญปราการ 6
4 เอมอร เจียรมาศ 6
5 ศรัณยู กาญจนสุวรรณ 5
6 ธีรศักดิ์ จินดาบถ 5
7 ศศิวิมล สุขบท 5
8 นิรันดร์ จุลทรัพย์ 5
9 บรรเจิด พฤฒิกิตติ 5
10 พิไลวรรณ ประพฤติ 5
11 สุรพงษ์ ยิ้มละมัย 4
12 เกษตรชัย และหีม 4
13 อุทิศ สังขรัตน์ 3
14 พรนค์พิเชฐ แห่งหน 3
15 ธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร 3
16 ปัญญา เทพสิงห์ 3
17 นัยนา มากแก้วกุล 3
18 อภิชัย สังขพันธ์ 3
19 กัลยา นิติเรืองจรัส 3
20 นัฏิยา ชูถึง 3
21 ประวัติ แดงบรรจง 2
22 อำนวย ศรีระแก้ว 2
23 นราทิพย์ จั่นสกุล 2
24 สุวัฒน์ชัย ดวงพัตรา 2
25 นภาสรรค์ ว่องสนั่นศิลป์ 2
26 จินตนา วิสารทพงศ์ 2
27 อิงอร จุลทรัพย์ 2
28 ทัศนีย์ เมืองแก้ว 2
29 สุรเชษฐ์ ชิระมณี 1
30 พรชัย ลิขิตธรรมโรจน์ 1
31 จิรัชยา เจียวก๊ก 1
32 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 1
33 ประวิทย์ โตวัฒนะ 1
34 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 1
35 นิพนธ์ ทิพย์ศรีนินิต 1
36 อภิรักษ์ จันทวงศ์ 1
37 ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2559 3
3 2556 4
4 2552 2
5 2545 1
6 543 37
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การปฏิบัติงาน ธรรมาภิบาล และความเป็นธรรมของแรงงานจ้าง ในการทำสวนยางพาราของครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพาราในจังหวัดสงขลา
ปี พ.ศ. 2559
2 สภาพและปัญหาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาของโรงเรียนเทศบาลใน 3 จังหวัดชายแดนใต้
3 พฤติกรรมการปฏิบัติงานและสุขภาวะของแรงงานครัวเรือนในครัวเรือนเกษตรกรชาวสาวยางพาราในจังหวัดสงขลา
4 ทัศนคติและความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
ปี พ.ศ. 2556
5 การปฏิบัติงาน ธรรมาภิบาล และความเป็นธรรมของแรงงานจ้าง ในการทำสวนยางพาราของครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพาราในจังหวัดสงขลา
6 การคงอยู่และความตั้งใจลาออกจากงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย จังหวัดสงขลา
7 ระบบตลาดผักและผลไม้ไทยในตลาดประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
8 ระบบตลาดผักและผลไม้ไทยในตลาดประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ปี พ.ศ. 2552
9 เครือข่ายการเชื่อมโยงธุรกรรมของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต : เงื่อนไข กระบวนการ รูปแบบ และผลกระทบต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม
10 กระบวนการปรับเปลี่ยนกองทุนการเงินชุมชนสู่ธนาคารหมู่บ้าน: บทเรียนในอดีต และปัจจุบัน เพื่ออนาคต
ปี พ.ศ. 2545
11 กระบวนทัศน์ทางจริยธรรมของนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์