ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วัธนี พรรณเชษฐ์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 4
2 ประวิตร นิลสุวรรณกุล 2
3 สุรีย์ ยงสกุลโรจน์ 2
4 ณรงค์ มะลี 2
5 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
6 วาสนา เสียงดัง 1
7 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
8 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
9 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
10 จารุวรรณ เมณฑกา 1
11 สายฝน ควรผดุง 1
12 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
13 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
14 ปัจจัย บุนนาค 1
15 จิตติมา จุนเจือจาน 1
16 สำเริง แย้มโสภี 1
17 พิชาติ เกษเรือง 1
18 วัลลภ แย้มเหมือน 1
19 รัชนี คีตะนิธินันท์ 1
20 สมพร พรมดี 1
21 ไววิทย์ พุทธารี 1
22 สุวิชา ทองสิมา 1
23 สิริพร สิวราวุฒิ 1
24 Pornpimol Muanjai 1
25 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
26 กมลชนก ยวดยง 1
27 อวย เกตุสิงห์ 1
28 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
29 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
30 สุวดี ยาป่าคาย 1
31 Suchin Arunsawatwong 1
32 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
33 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
34 ประธาน ดาบเพชร 1
35 Varunee Padmasankh 1
36 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
37 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
38 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
39 Walaisiri Muangsiri 1
40 Thada Jirajaras 1
41 Rajalida Lipikorn 1
42 เอกชัย อดุลยธรรม 1
43 สุทธิเดช กอศรีพร 1
44 สมศักดิ์ โภไคยรัตน์ 1
45 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
46 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
47 Boonchai Sangpetngam 1
48 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
49 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
50 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
51 Somying Tumwasorn 1
52 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
53 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
54 Chalermpol Leevailoj 1
55 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
56 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
57 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
58 กาญจนา แก้วเทพ 1
59 Vanida Chantarateptawan 1
60 ศิริชัย ศิริกายะ 1
61 Srilert Chotpantarat 1
62 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
63 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
64 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
65 อุทัย บุญประเสริฐ 1
66 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
67 สายสุรีย์ ภิรยะกากุล 1
68 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
69 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
70 บุญเสริม วิมุกตะนันทน์ 1
71 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
72 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
73 ธวัชชัย สันติสุข 1
74 สันติ์ ฉายตระกูล 1
75 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
76 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
77 วิไล ชินธเนศ 1
78 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
79 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
80 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
81 สิทธิชัย จันทราวดี 1
82 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
83 คัคนางค์ มณีศรี 1
84 รัตนา โอภาเฉลิมพันธุ์ 1
85 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
86 Kitpramuk Tantayaporn 1
87 ละอองทิพย์ เหมะ 1
88 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
89 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
90 Puttipongse Varavudhi 1
91 Sompol Sanguanrungsirikul 1
92 Ampa Luiengpirom 1
93 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
94 Naiyana Chaiyabutr 1
95 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
96 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
97 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
98 Chakkaphan Sutthirat 1
99 ประคอง ชอบเสียง 1
100 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
101 พรรณี กาญจนพลู 1
102 วิมล เหมะจันทร 1
103 สุมา เมืองใย 1
104 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
105 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
106 บรรจง คณะวรรณ 1
107 วัฒนชัย สมิทธากร 1
108 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
109 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
110 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
111 Wilai Anomasiri 1
112 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
113 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
114 Jaitip Paiboon 1
115 Panee Boonthavi 1
116 Kittisak Likhitwitayawuid 1
117 Vimolmas Lipipun 1
118 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
119 มยุรี ตันติสิระ 1
120 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
121 Garnpimol C. Ritthidej 1
122 Supa Chantharasakul 1
123 Sumphan Wongseripipatana 1
124 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
125 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
126 ๋Janes, Gavin W. 1
127 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
128 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
129 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
130 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
131 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
132 สิทธิพร แอกทอง 1
133 Waraporn Siriterm 1
134 Kasidit Nootong 1
135 Chariya Uiyyasathian 1
136 Acom Sornsute 1
137 ศุกันยา ห้วยผัด 1
138 สมชัย วัฒนการุณ 1
139 กระมล ทองธรรมชาติ 1
140 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
141 Pantharee Boonsatorn 1
142 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
143 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
144 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
145 Anawatch Mitpratan 1
146 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
147 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
148 กำจัด มงคลกุล 1
149 นภสร โกวรรธนะกุล 1
150 สุมิตรา พูลทอง 1
151 Yeshey Penjor 1
152 ชอุ่ม มลิลา 1
153 รุ่งราวี ทองกันยา 1
154 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
155 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
156 วินัย งามแสง 1
157 Jittima Chatchawansaisin 1
158 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
159 Chayaporn Supachartwong 1
160 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
161 Chonticha Srisawang 1
162 Phanphen Wattanaarsakit 1
163 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
164 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
165 Thanathon Sesuk 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2533 1
3 2526 1
4 2524 1
5 2523 1
6 2522 1
7 2520 1
8 543 2