ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วัธนี พรรณเชษฐ์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 4
2 ประวิตร นิลสุวรรณกุล 2
3 สุรีย์ ยงสกุลโรจน์ 2
4 ณรงค์ มะลี 2
5 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
6 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
7 กาญจนา แก้วเทพ 1
8 Jaitip Paiboon 1
9 Vanida Chantarateptawan 1
10 ศิริชัย ศิริกายะ 1
11 Wilai Anomasiri 1
12 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
13 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
14 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
15 Supa Chantharasakul 1
16 Sumphan Wongseripipatana 1
17 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
18 Kittisak Likhitwitayawuid 1
19 Panee Boonthavi 1
20 วัฒนชัย สมิทธากร 1
21 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
22 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
23 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
24 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
25 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
26 Somying Tumwasorn 1
27 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
28 อุทัย บุญประเสริฐ 1
29 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
30 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
31 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
32 วิไล ชินธเนศ 1
33 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
34 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
35 Chalermpol Leevailoj 1
36 Garnpimol C. Ritthidej 1
37 Srilert Chotpantarat 1
38 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
39 Boonchai Sangpetngam 1
40 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
41 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
42 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
43 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
44 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
45 ๋Janes, Gavin W. 1
46 ชอุ่ม มลิลา 1
47 รุ่งราวี ทองกันยา 1
48 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
49 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
50 ประคอง ชอบเสียง 1
51 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
52 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
53 Chakkaphan Sutthirat 1
54 Yeshey Penjor 1
55 สุมิตรา พูลทอง 1
56 Phanphen Wattanaarsakit 1
57 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
58 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
59 วินัย งามแสง 1
60 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
61 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
62 กำจัด มงคลกุล 1
63 นภสร โกวรรธนะกุล 1
64 พรรณี กาญจนพลู 1
65 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
66 Ampa Luiengpirom 1
67 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
68 Naiyana Chaiyabutr 1
69 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
70 บรรจง คณะวรรณ 1
71 Vimolmas Lipipun 1
72 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
73 มยุรี ตันติสิระ 1
74 Sompol Sanguanrungsirikul 1
75 Puttipongse Varavudhi 1
76 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
77 วิมล เหมะจันทร 1
78 สุมา เมืองใย 1
79 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
80 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
81 Kitpramuk Tantayaporn 1
82 ละอองทิพย์ เหมะ 1
83 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
84 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
85 สิทธิชัย จันทราวดี 1
86 กระมล ทองธรรมชาติ 1
87 Thanathon Sesuk 1
88 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
89 สุวดี ยาป่าคาย 1
90 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
91 สมชัย วัฒนการุณ 1
92 Pantharee Boonsatorn 1
93 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
94 ศุกันยา ห้วยผัด 1
95 Suchin Arunsawatwong 1
96 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
97 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
98 ประธาน ดาบเพชร 1
99 Thada Jirajaras 1
100 อวย เกตุสิงห์ 1
101 กมลชนก ยวดยง 1
102 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
103 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
104 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
105 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
106 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
107 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
108 Anawatch Mitpratan 1
109 สิทธิพร แอกทอง 1
110 Chayaporn Supachartwong 1
111 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
112 Chonticha Srisawang 1
113 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
114 Jittima Chatchawansaisin 1
115 Waraporn Siriterm 1
116 Kasidit Nootong 1
117 Chariya Uiyyasathian 1
118 Acom Sornsute 1
119 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
120 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
121 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
122 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
123 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
124 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
125 Rajalida Lipikorn 1
126 เอกชัย อดุลยธรรม 1
127 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
128 รัตนา โอภาเฉลิมพันธุ์ 1
129 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
130 พิชาติ เกษเรือง 1
131 สำเริง แย้มโสภี 1
132 รัชนี คีตะนิธินันท์ 1
133 วัลลภ แย้มเหมือน 1
134 จิตติมา จุนเจือจาน 1
135 สมศักดิ์ โภไคยรัตน์ 1
136 ธวัชชัย สันติสุข 1
137 สันติ์ ฉายตระกูล 1
138 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
139 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
140 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
141 สายสุรีย์ ภิรยะกากุล 1
142 บุญเสริม วิมุกตะนันทน์ 1
143 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
144 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
145 สุวิชา ทองสิมา 1
146 ปัจจัย บุนนาค 1
147 สุทธิเดช กอศรีพร 1
148 ไววิทย์ พุทธารี 1
149 จารุวรรณ เมณฑกา 1
150 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
151 Pornpimol Muanjai 1
152 Walaisiri Muangsiri 1
153 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
154 Varunee Padmasankh 1
155 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
156 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
157 สายฝน ควรผดุง 1
158 สิริพร สิวราวุฒิ 1
159 สมพร พรมดี 1
160 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
161 วาสนา เสียงดัง 1
162 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
163 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
164 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
165 คัคนางค์ มณีศรี 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2533 1
3 2526 1
4 2524 1
5 2523 1
6 2522 1
7 2520 1
8 543 2