ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วัธนี พรรณเชษฐ์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 4
2 ประวิตร นิลสุวรรณกุล 2
3 สุรีย์ ยงสกุลโรจน์ 2
4 ณรงค์ มะลี 2
5 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
6 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
7 Phanphen Wattanaarsakit 1
8 Chonticha Srisawang 1
9 นภสร โกวรรธนะกุล 1
10 กำจัด มงคลกุล 1
11 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
12 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
13 วินัย งามแสง 1
14 Chayaporn Supachartwong 1
15 Waraporn Siriterm 1
16 Kasidit Nootong 1
17 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
18 สิทธิพร แอกทอง 1
19 Anawatch Mitpratan 1
20 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
21 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
22 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
23 Jittima Chatchawansaisin 1
24 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
25 สุมา เมืองใย 1
26 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
27 พรรณี กาญจนพลู 1
28 วิมล เหมะจันทร 1
29 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
30 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
31 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
32 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
33 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
34 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
35 รุ่งราวี ทองกันยา 1
36 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
37 Yeshey Penjor 1
38 ชอุ่ม มลิลา 1
39 ๋Janes, Gavin W. 1
40 Chakkaphan Sutthirat 1
41 ประคอง ชอบเสียง 1
42 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
43 สุมิตรา พูลทอง 1
44 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
45 Thada Jirajaras 1
46 Rajalida Lipikorn 1
47 เอกชัย อดุลยธรรม 1
48 Walaisiri Muangsiri 1
49 ประธาน ดาบเพชร 1
50 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
51 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
52 กมลชนก ยวดยง 1
53 อวย เกตุสิงห์ 1
54 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
55 Varunee Padmasankh 1
56 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
57 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
58 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
59 จารุวรรณ เมณฑกา 1
60 ไววิทย์ พุทธารี 1
61 Pornpimol Muanjai 1
62 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
63 สุทธิเดช กอศรีพร 1
64 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
65 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
66 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
67 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
68 Pantharee Boonsatorn 1
69 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
70 Acom Sornsute 1
71 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
72 ละอองทิพย์ เหมะ 1
73 Chariya Uiyyasathian 1
74 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
75 ศุกันยา ห้วยผัด 1
76 สุวดี ยาป่าคาย 1
77 Suchin Arunsawatwong 1
78 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
79 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
80 Thanathon Sesuk 1
81 สมชัย วัฒนการุณ 1
82 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
83 กระมล ทองธรรมชาติ 1
84 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
85 Sompol Sanguanrungsirikul 1
86 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
87 สิทธิชัย จันทราวดี 1
88 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
89 คัคนางค์ มณีศรี 1
90 สันติ์ ฉายตระกูล 1
91 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
92 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
93 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
94 สายสุรีย์ ภิรยะกากุล 1
95 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
96 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
97 Somying Tumwasorn 1
98 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
99 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
100 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
101 อุทัย บุญประเสริฐ 1
102 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
103 วิไล ชินธเนศ 1
104 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
105 บุญเสริม วิมุกตะนันทน์ 1
106 ธวัชชัย สันติสุข 1
107 สิริพร สิวราวุฒิ 1
108 สมพร พรมดี 1
109 ปัจจัย บุนนาค 1
110 สายฝน ควรผดุง 1
111 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
112 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
113 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
114 วาสนา เสียงดัง 1
115 สุวิชา ทองสิมา 1
116 รัชนี คีตะนิธินันท์ 1
117 รัตนา โอภาเฉลิมพันธุ์ 1
118 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
119 สมศักดิ์ โภไคยรัตน์ 1
120 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
121 พิชาติ เกษเรือง 1
122 วัลลภ แย้มเหมือน 1
123 จิตติมา จุนเจือจาน 1
124 สำเริง แย้มโสภี 1
125 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
126 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
127 Sumphan Wongseripipatana 1
128 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
129 Garnpimol C. Ritthidej 1
130 Supa Chantharasakul 1
131 Kittisak Likhitwitayawuid 1
132 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
133 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
134 Panee Boonthavi 1
135 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
136 Vimolmas Lipipun 1
137 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
138 Naiyana Chaiyabutr 1
139 Puttipongse Varavudhi 1
140 Ampa Luiengpirom 1
141 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
142 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
143 มยุรี ตันติสิระ 1
144 บรรจง คณะวรรณ 1
145 วัฒนชัย สมิทธากร 1
146 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
147 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
148 Srilert Chotpantarat 1
149 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
150 Chalermpol Leevailoj 1
151 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
152 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
153 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
154 Boonchai Sangpetngam 1
155 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
156 ศิริชัย ศิริกายะ 1
157 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
158 Jaitip Paiboon 1
159 Wilai Anomasiri 1
160 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
161 กาญจนา แก้วเทพ 1
162 Vanida Chantarateptawan 1
163 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
164 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
165 Kitpramuk Tantayaporn 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2533 1
3 2526 1
4 2524 1
5 2523 1
6 2522 1
7 2520 1
8 543 2