ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วัฒนา วณิชชานนท์
หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 ผลของกิจกรรมกีฬาและนันทนาการที่มีต่อการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
2 การพัฒนาศักยภาพนักสื่อสารสุขภาพโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมสุขภาวะของชนเผ่ามปีในชุมชนบ้านดง ตำบลสวนเขื่อน อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
ปี พ.ศ. 2555
3 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรบนฐานทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นของเทศบาลแม่หล่ายอย่างมีส่วนร่วม
ปี พ.ศ. 2554
4 การใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาการทำงานเป็นทีมของเยาวชนในเขตอำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
5 การศึกษาการกระโดดเชือกที่มีต่อการเต้นของหัวใจ น้ำหนักตัวความดันเลือดและไขมันในเลือด ของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่เฉลิมพระเกียรติ
6 การใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาการทำงานเป็นทีมของเยาวชน
ปี พ.ศ. 2553
7 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของเทศบาลแม่หล่ายอย่างมีส่วนร่วม เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกและพฤติกรรมของเยาวชนและประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง