ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วัฒนชัย สมิทธากร,
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- วัฒนชัย สมิทธากร
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 6
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 2
3 จิราชัย เลาหสมพลเลิศ 2
4 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 2
5 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 2
6 ศศิธร บรรจงกุลลิขิต 2
7 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
8 Chonticha Srisawang 1
9 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
10 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
11 Jittima Chatchawansaisin 1
12 อวย เกตุสิงห์ 1
13 นภสร โกวรรธนะกุล 1
14 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
15 Tadchanon Chuman 1
16 วินัย งามแสง 1
17 Suchin Arunsawatwong 1
18 Rajalida Lipikorn 1
19 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
20 Varunee Padmasankh 1
21 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
22 ไววิทย์ พุทธารี 1
23 Walaisiri Muangsiri 1
24 Waraporn Siriterm 1
25 ประธาน ดาบเพชร 1
26 Anawatch Mitpratan 1
27 กระมล ทองธรรมชาติ 1
28 Chayaporn Supachartwong 1
29 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
30 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
31 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
32 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
33 ประคอง ชอบเสียง 1
34 นิศา วิชพันธุ์ 1
35 Kasidit Nootong 1
36 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
37 สุมา เมืองใย 1
38 สิทธิพร แอกทอง 1
39 พรรณี กาญจนพลู 1
40 Chariya Uiyyasathian 1
41 มณีวรรณ กมลพัฒน 1
42 รุ่งราวี ทองกันยา 1
43 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
44 Yeshey Penjor 1
45 สมชัย วัฒนการุณ 1
46 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
47 ๋Janes, Gavin W. 1
48 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
49 มยุรี จารุปาน 1
50 กัญญา ศุภปิติพร 1
51 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
52 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
53 เอกสิทธิ์ ลิ้มสุวรรณ 1
54 เอกราช ประกอบกิจ 1
55 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
56 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
57 อัฐพล เตชะรัตนประเสริฐ 1
58 สิริวัฒน์ จุ้ยสุวรรณทัต 1
59 เอกชัย อดุลยธรรม 1
60 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
61 Pornpimol Muanjai 1
62 Narong Punnim 1
63 Ong, Say Kee 1
64 Acom Sornsute 1
65 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
66 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
67 กมลชนก ยวดยง 1
68 Thada Jirajaras 1
69 สุวดี ยาป่าคาย 1
70 Thanathon Sesuk 1
71 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
72 Pantharee Boonsatorn 1
73 ศุกันยา ห้วยผัด 1
74 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
75 Chulalongkorn University.Faculty of Arts 1
76 Siriporn Sriwarakan 1
77 วาสนา เสียงดัง 1
78 ธัญญาภรณ์ วั่นเลี่ยง 1
79 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
80 สายฝน ควรผดุง 1
81 นพปฎล เสงี่ยมศักดิ์, 2522- 1
82 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
83 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
84 ธวัชชัย ศิริโคจรสมบัติ, 2523- 1
85 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
86 คทาวุธ ไชยแสน, 2521- 1
87 พัฒนเทพ เครือชะเอม 1
88 สิริพร สิวราวุฒิ 1
89 วัลลภ แย้มเหมือน 1
90 อิมรอน หะยียูโซะ 1
91 สำเริง แย้มโสภี 1
92 คัคนางค์ มณีศรี 1
93 สุวิชา ทองสิมา 1
94 ธีรภัทร สิงห์ประเสริฐ 1
95 สมพร พรมดี 1
96 นันทวัฒน์ โกสุมภ์สวรรค์ 1
97 สุนีย์ นัยจรัญ 1
98 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
99 ละอองทิพย์ เหมะ 1
100 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์ 1
101 กาญจนา แก้วเทพ 1
102 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
103 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
104 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
105 Chulalongkorn University. Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
106 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
107 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
108 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
109 ศิริชัย ศิริกายะ 1
110 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
111 Wilai Anomasiri 1
112 Chulalongkorn University. Faculty of Pharmaceutical Science 1
113 Sumphan Wongseripipatana 1
114 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
115 Garnpimol C. Ritthidej 1
116 Kittisak Likhitwitayawuid 1
117 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
118 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
119 รัชทิน จันทร์เจริญ 1
120 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทย์ศาสตร์ 1
121 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
122 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
123 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
124 อุดมลักษณ์ กุลพิจิตร 1
125 Chulalongkorn University. Graduate School 1
126 พวงแก้ว ปุณยกนก 1
127 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์ 1
128 อุทัย บุญประเสริฐ 1
129 ธวัชชัย สันติสุข 1
130 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
131 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
132 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
133 วิไล ชินธเนศ 1
134 Somying Tumwasorn 1
135 Chulalongkorn University. Faculty of Science 1
136 Chulalongkorn University. Faculty of Engineering 1
137 ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล 1
138 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
139 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
140 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
141 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
142 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
143 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
144 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
145 Boonchai Sangpetngam 1
146 Vimolmas Lipipun 1
147 ประคอง สุทธสาร 1
148 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
149 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
150 บรรจง คณะวรรณ 1
151 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
152 ชอุ่ม มลิลา 1
153 Chakkaphan Sutthirat 1
154 Supa Chantharasakul 1
155 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
156 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
157 สุมิตรา พูลทอง 1
158 Ampa Luiengpirom 1
159 Puttipongse Varavudhi 1
160 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
161 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
162 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
163 Phanphen Wattanaarsakit 1
164 Prakong Tangpraprutkul 1
165 กำจัด มงคลกุล 1
166 Naiyana Chaiyabutr 1
167 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
168 Panee Boonthavi 1
169 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
170 Vanida Chantarateptawan 1
171 Sompol Sanguanrungsirikul 1
172 ลัดดาวัลย์ บุญรัตนกรกิจ, 1
173 Kitpramuk Tantayaporn 1
174 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
175 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
176 Chalermpol Leevailoj 1
177 มยุรี ตันติสิระ 1
178 Srilert Chotpantarat 1
179 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
180 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
181 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
182 วิมล เหมะจันทร 1
183 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
184 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
185 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
186 Chulalongkorn University.Graduate school 1
187 นพพงษ์ บุญจิตราดุลย์ 1
188 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
189 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
190 Jaitip Paiboon 1
191 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2557 2
3 2555 1
4 2554 2
5 2553 3
6 2551 3
7 2550 2
8 2547 3
9 2534 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การประยุกต์ใช้อัลกอริทึมหิ่งห้อยในการออกแบบอย่างเหมาะสมสำหรับโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
ปี พ.ศ. 2557
2 การออกแบบอย่างเหมาะสมสำหรับอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยอัลกอริทึมการจำลองการอบเหนียว
3 การออกแบบอย่างเหมาะสมที่สุดสำหรับอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยวิธีฮาร์โมนีเสิร์ช
ปี พ.ศ. 2555
4 การวิเคราะห์แบบไร้เชิงเส้นของโครงข้อหมุนสามมิติที่พิจารณาความไม่สมบูรณ์ตั้งต้น
ปี พ.ศ. 2554
5 การวิเคราะห์พฤติกรรมไร้เชิงเส้นทางวัสดุของโครงข้อแข็งคอนกรีตเสริมเหล็ก
6 การวิเคราะห์โครงข้อแข็งคอนกรีตเสริมเหล็กแบบไร้เชิงเส้น ทางเรขาคณิต
ปี พ.ศ. 2553
7 การหาแรงในค้ำยันนอกระนาบของโครงข้อหมุนด้วยการวิเคราะห์แบบไร้เชิงเส้น
8 List assignment problems
9 การหาแรงในค้ำยันนอกระนาบของโครงข้อหมุนด้วยการวิเคราะห์แบบไร้เชิงเส้น
ปี พ.ศ. 2551
10 พฤติกรรมของรอยต่อคานคอนกรีตสำเร็จรูปรับโมเมนต์ดัด
11 การทำนายการแตกร้าวของคานคอนกรีตเสริมเหล็กโดยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์
12 พฤติกรรมของรอยต่อคานคอนกรีตสำเร็จรูปรับโมเมนต์ดัด
ปี พ.ศ. 2550
13 การคำนวณออกแบบอย่างเหมาะสมสำหรับคานคอนกรีตต่อเนื่องอัดแรงบางส่วน
14 เหล็กปลอกที่เหมาะสมสำหรับเสาคอนกรีตเสริมด้วยเหล็กเส้นข้ออ้อยแรงดึงสูง
ปี พ.ศ. 2547
15 การควบคุมการโก่งตัวของคานโดยใช้วัสดุเพียโซอิเลคทริค
16 การวิเคราะห์แผ่นประกอบภายใต้อุณหภูมิเปลี่ยนแปลงโดยใช้ฟังก์ชันพหุนามกำลังสาม
17 การวิเคราะห์หน่วยแรงเนื่องจากอุณหภูมิในภาวะชั่วครู่ของทรงกระบอกกลวงที่ประกอบด้วยวัสดุเป็นชั้นๆ
ปี พ.ศ. 2534
18 การวิเคราะห์โครงสร้างแผ่นพื้นท้องเรียบ ด้วยวิธีอย่างง่าย
19 การวิเคราะห์โครงสร้างแผ่นพื้นท้องเรียบด้วยวิธีอย่างง่าย
20 การวิเคราะห์โครงสร้างแผ่นพื้นท้องเรียบ ด้วยวิธีอย่างง่าย