ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วัฒนชัย สมิทธากร
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- วัฒนชัย สมิทธากร,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 6
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 2
3 ศศิธร บรรจงกุลลิขิต 2
4 จิราชัย เลาหสมพลเลิศ 2
5 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 2
6 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 2
7 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
8 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
9 อุทัย บุญประเสริฐ 1
10 Somying Tumwasorn 1
11 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
12 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
13 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
14 วิไล ชินธเนศ 1
15 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
16 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
17 Chalermpol Leevailoj 1
18 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
19 Srilert Chotpantarat 1
20 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
21 Boonchai Sangpetngam 1
22 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
23 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
24 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
25 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
26 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
27 ธัญญาภรณ์ วั่นเลี่ยง 1
28 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
29 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
30 สำเริง แย้มโสภี 1
31 วัลลภ แย้มเหมือน 1
32 สิริพร สิวราวุฒิ 1
33 สมพร พรมดี 1
34 สุวิชา ทองสิมา 1
35 พัฒนเทพ เครือชะเอม 1
36 ธวัชชัย สันติสุข 1
37 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
38 อิมรอน หะยียูโซะ 1
39 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
40 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
41 ธีรภัทร สิงห์ประเสริฐ 1
42 นันทวัฒน์ โกสุมภ์สวรรค์ 1
43 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
44 คัคนางค์ มณีศรี 1
45 Vanida Chantarateptawan 1
46 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
47 Ampa Luiengpirom 1
48 Sompol Sanguanrungsirikul 1
49 บรรจง คณะวรรณ 1
50 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
51 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
52 มยุรี ตันติสิระ 1
53 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
54 Naiyana Chaiyabutr 1
55 Kitpramuk Tantayaporn 1
56 วิมล เหมะจันทร 1
57 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
58 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
59 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
60 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
61 Puttipongse Varavudhi 1
62 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
63 ละอองทิพย์ เหมะ 1
64 Vimolmas Lipipun 1
65 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
66 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
67 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
68 Jaitip Paiboon 1
69 กาญจนา แก้วเทพ 1
70 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
71 ศิริชัย ศิริกายะ 1
72 สายฝน ควรผดุง 1
73 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
74 Wilai Anomasiri 1
75 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
76 Sumphan Wongseripipatana 1
77 Supa Chantharasakul 1
78 Garnpimol C. Ritthidej 1
79 Panee Boonthavi 1
80 Kittisak Likhitwitayawuid 1
81 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
82 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
83 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
84 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
85 Jittima Chatchawansaisin 1
86 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
87 Chayaporn Supachartwong 1
88 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
89 Chonticha Srisawang 1
90 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
91 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
92 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
93 สิทธิพร แอกทอง 1
94 Anawatch Mitpratan 1
95 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
96 Chariya Uiyyasathian 1
97 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
98 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
99 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
100 Kasidit Nootong 1
101 Waraporn Siriterm 1
102 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
103 วินัย งามแสง 1
104 Phanphen Wattanaarsakit 1
105 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
106 ประคอง ชอบเสียง 1
107 ชอุ่ม มลิลา 1
108 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
109 Chakkaphan Sutthirat 1
110 สุมา เมืองใย 1
111 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
112 พรรณี กาญจนพลู 1
113 ๋Janes, Gavin W. 1
114 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
115 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
116 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
117 นภสร โกวรรธนะกุล 1
118 กำจัด มงคลกุล 1
119 Yeshey Penjor 1
120 รุ่งราวี ทองกันยา 1
121 สุมิตรา พูลทอง 1
122 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
123 Acom Sornsute 1
124 Varunee Padmasankh 1
125 Pornpimol Muanjai 1
126 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
127 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
128 Walaisiri Muangsiri 1
129 Thada Jirajaras 1
130 Rajalida Lipikorn 1
131 เอกชัย อดุลยธรรม 1
132 สิริวัฒน์ จุ้ยสุวรรณทัต 1
133 ไววิทย์ พุทธารี 1
134 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
135 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
136 วาสนา เสียงดัง 1
137 เอกราช ประกอบกิจ 1
138 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
139 อัฐพล เตชะรัตนประเสริฐ 1
140 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
141 เอกสิทธิ์ ลิ้มสุวรรณ 1
142 ประธาน ดาบเพชร 1
143 อวย เกตุสิงห์ 1
144 ศุกันยา ห้วยผัด 1
145 กระมล ทองธรรมชาติ 1
146 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
147 สมชัย วัฒนการุณ 1
148 Pantharee Boonsatorn 1
149 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
150 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
151 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
152 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
153 Thanathon Sesuk 1
154 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
155 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
156 กมลชนก ยวดยง 1
157 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
158 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
159 สุวดี ยาป่าคาย 1
160 Suchin Arunsawatwong 1
161 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2557 2
3 2555 1
4 2554 2
5 2553 3
6 2551 3
7 2550 2
8 2547 3
9 2534 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การประยุกต์ใช้อัลกอริทึมหิ่งห้อยในการออกแบบอย่างเหมาะสมสำหรับโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
ปี พ.ศ. 2557
2 การออกแบบอย่างเหมาะสมสำหรับอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยอัลกอริทึมการจำลองการอบเหนียว
3 การออกแบบอย่างเหมาะสมที่สุดสำหรับอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยวิธีฮาร์โมนีเสิร์ช
ปี พ.ศ. 2555
4 การวิเคราะห์แบบไร้เชิงเส้นของโครงข้อหมุนสามมิติที่พิจารณาความไม่สมบูรณ์ตั้งต้น
ปี พ.ศ. 2554
5 การวิเคราะห์พฤติกรรมไร้เชิงเส้นทางวัสดุของโครงข้อแข็งคอนกรีตเสริมเหล็ก
6 การวิเคราะห์โครงข้อแข็งคอนกรีตเสริมเหล็กแบบไร้เชิงเส้น ทางเรขาคณิต
ปี พ.ศ. 2553
7 การหาแรงในค้ำยันนอกระนาบของโครงข้อหมุนด้วยการวิเคราะห์แบบไร้เชิงเส้น
8 List assignment problems
9 การหาแรงในค้ำยันนอกระนาบของโครงข้อหมุนด้วยการวิเคราะห์แบบไร้เชิงเส้น
ปี พ.ศ. 2551
10 พฤติกรรมของรอยต่อคานคอนกรีตสำเร็จรูปรับโมเมนต์ดัด
11 การทำนายการแตกร้าวของคานคอนกรีตเสริมเหล็กโดยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์
12 พฤติกรรมของรอยต่อคานคอนกรีตสำเร็จรูปรับโมเมนต์ดัด
ปี พ.ศ. 2550
13 การคำนวณออกแบบอย่างเหมาะสมสำหรับคานคอนกรีตต่อเนื่องอัดแรงบางส่วน
14 เหล็กปลอกที่เหมาะสมสำหรับเสาคอนกรีตเสริมด้วยเหล็กเส้นข้ออ้อยแรงดึงสูง
ปี พ.ศ. 2547
15 การควบคุมการโก่งตัวของคานโดยใช้วัสดุเพียโซอิเลคทริค
16 การวิเคราะห์แผ่นประกอบภายใต้อุณหภูมิเปลี่ยนแปลงโดยใช้ฟังก์ชันพหุนามกำลังสาม
17 การวิเคราะห์หน่วยแรงเนื่องจากอุณหภูมิในภาวะชั่วครู่ของทรงกระบอกกลวงที่ประกอบด้วยวัสดุเป็นชั้นๆ
ปี พ.ศ. 2534
18 การวิเคราะห์โครงสร้างแผ่นพื้นท้องเรียบ ด้วยวิธีอย่างง่าย
19 การวิเคราะห์โครงสร้างแผ่นพื้นท้องเรียบด้วยวิธีอย่างง่าย
20 การวิเคราะห์โครงสร้างแผ่นพื้นท้องเรียบ ด้วยวิธีอย่างง่าย