ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วัฒนชัย สมิทธากร
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- วัฒนชัย สมิทธากร,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 6
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 2
3 ศศิธร บรรจงกุลลิขิต 2
4 จิราชัย เลาหสมพลเลิศ 2
5 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 2
6 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 2
7 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
8 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
9 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
10 วิมล เหมะจันทร 1
11 Puttipongse Varavudhi 1
12 Kitpramuk Tantayaporn 1
13 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
14 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
15 ละอองทิพย์ เหมะ 1
16 Chakkaphan Sutthirat 1
17 ประคอง ชอบเสียง 1
18 ชอุ่ม มลิลา 1
19 ๋Janes, Gavin W. 1
20 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
21 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
22 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
23 พรรณี กาญจนพลู 1
24 Naiyana Chaiyabutr 1
25 สุมา เมืองใย 1
26 บรรจง คณะวรรณ 1
27 Sumphan Wongseripipatana 1
28 Supa Chantharasakul 1
29 Garnpimol C. Ritthidej 1
30 Panee Boonthavi 1
31 Kittisak Likhitwitayawuid 1
32 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
33 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
34 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
35 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
36 Vimolmas Lipipun 1
37 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
38 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
39 Ampa Luiengpirom 1
40 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
41 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
42 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
43 มยุรี ตันติสิระ 1
44 Sompol Sanguanrungsirikul 1
45 Yeshey Penjor 1
46 Chariya Uiyyasathian 1
47 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
48 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
49 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
50 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
51 Waraporn Siriterm 1
52 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
53 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
54 Acom Sornsute 1
55 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
56 กระมล ทองธรรมชาติ 1
57 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
58 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
59 ศุกันยา ห้วยผัด 1
60 สมชัย วัฒนการุณ 1
61 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
62 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
63 Pantharee Boonsatorn 1
64 Kasidit Nootong 1
65 Anawatch Mitpratan 1
66 นภสร โกวรรธนะกุล 1
67 Phanphen Wattanaarsakit 1
68 วินัย งามแสง 1
69 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
70 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
71 สุมิตรา พูลทอง 1
72 Wilai Anomasiri 1
73 กำจัด มงคลกุล 1
74 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
75 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
76 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
77 Chayaporn Supachartwong 1
78 สิทธิพร แอกทอง 1
79 Jittima Chatchawansaisin 1
80 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
81 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
82 Chonticha Srisawang 1
83 รุ่งราวี ทองกันยา 1
84 กาญจนา แก้วเทพ 1
85 เอกราช ประกอบกิจ 1
86 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
87 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
88 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
89 เอกสิทธิ์ ลิ้มสุวรรณ 1
90 ไววิทย์ พุทธารี 1
91 อัฐพล เตชะรัตนประเสริฐ 1
92 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
93 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
94 วาสนา เสียงดัง 1
95 วัลลภ แย้มเหมือน 1
96 สำเริง แย้มโสภี 1
97 ธัญญาภรณ์ วั่นเลี่ยง 1
98 สุวิชา ทองสิมา 1
99 สมพร พรมดี 1
100 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
101 สายฝน ควรผดุง 1
102 สิริพร สิวราวุฒิ 1
103 สิริวัฒน์ จุ้ยสุวรรณทัต 1
104 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
105 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
106 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
107 กมลชนก ยวดยง 1
108 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
109 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
110 Thanathon Sesuk 1
111 สุวดี ยาป่าคาย 1
112 Suchin Arunsawatwong 1
113 อวย เกตุสิงห์ 1
114 ประธาน ดาบเพชร 1
115 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
116 Varunee Padmasankh 1
117 Pornpimol Muanjai 1
118 Walaisiri Muangsiri 1
119 เอกชัย อดุลยธรรม 1
120 Thada Jirajaras 1
121 Rajalida Lipikorn 1
122 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
123 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
124 Boonchai Sangpetngam 1
125 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
126 Chalermpol Leevailoj 1
127 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
128 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
129 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
130 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
131 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
132 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
133 Srilert Chotpantarat 1
134 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
135 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
136 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
137 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
138 Vanida Chantarateptawan 1
139 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
140 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
141 ศิริชัย ศิริกายะ 1
142 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
143 Somying Tumwasorn 1
144 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
145 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
146 อิมรอน หะยียูโซะ 1
147 ธีรภัทร สิงห์ประเสริฐ 1
148 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
149 พัฒนเทพ เครือชะเอม 1
150 ธวัชชัย สันติสุข 1
151 นันทวัฒน์ โกสุมภ์สวรรค์ 1
152 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
153 คัคนางค์ มณีศรี 1
154 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
155 อุทัย บุญประเสริฐ 1
156 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
157 วิไล ชินธเนศ 1
158 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
159 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
160 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
161 Jaitip Paiboon 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2557 2
3 2555 1
4 2554 2
5 2553 3
6 2551 3
7 2550 2
8 2547 3
9 2534 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การประยุกต์ใช้อัลกอริทึมหิ่งห้อยในการออกแบบอย่างเหมาะสมสำหรับโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
ปี พ.ศ. 2557
2 การออกแบบอย่างเหมาะสมสำหรับอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยอัลกอริทึมการจำลองการอบเหนียว
3 การออกแบบอย่างเหมาะสมที่สุดสำหรับอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยวิธีฮาร์โมนีเสิร์ช
ปี พ.ศ. 2555
4 การวิเคราะห์แบบไร้เชิงเส้นของโครงข้อหมุนสามมิติที่พิจารณาความไม่สมบูรณ์ตั้งต้น
ปี พ.ศ. 2554
5 การวิเคราะห์พฤติกรรมไร้เชิงเส้นทางวัสดุของโครงข้อแข็งคอนกรีตเสริมเหล็ก
6 การวิเคราะห์โครงข้อแข็งคอนกรีตเสริมเหล็กแบบไร้เชิงเส้น ทางเรขาคณิต
ปี พ.ศ. 2553
7 การหาแรงในค้ำยันนอกระนาบของโครงข้อหมุนด้วยการวิเคราะห์แบบไร้เชิงเส้น
8 List assignment problems
9 การหาแรงในค้ำยันนอกระนาบของโครงข้อหมุนด้วยการวิเคราะห์แบบไร้เชิงเส้น
ปี พ.ศ. 2551
10 พฤติกรรมของรอยต่อคานคอนกรีตสำเร็จรูปรับโมเมนต์ดัด
11 การทำนายการแตกร้าวของคานคอนกรีตเสริมเหล็กโดยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์
12 พฤติกรรมของรอยต่อคานคอนกรีตสำเร็จรูปรับโมเมนต์ดัด
ปี พ.ศ. 2550
13 การคำนวณออกแบบอย่างเหมาะสมสำหรับคานคอนกรีตต่อเนื่องอัดแรงบางส่วน
14 เหล็กปลอกที่เหมาะสมสำหรับเสาคอนกรีตเสริมด้วยเหล็กเส้นข้ออ้อยแรงดึงสูง
ปี พ.ศ. 2547
15 การควบคุมการโก่งตัวของคานโดยใช้วัสดุเพียโซอิเลคทริค
16 การวิเคราะห์แผ่นประกอบภายใต้อุณหภูมิเปลี่ยนแปลงโดยใช้ฟังก์ชันพหุนามกำลังสาม
17 การวิเคราะห์หน่วยแรงเนื่องจากอุณหภูมิในภาวะชั่วครู่ของทรงกระบอกกลวงที่ประกอบด้วยวัสดุเป็นชั้นๆ
ปี พ.ศ. 2534
18 การวิเคราะห์โครงสร้างแผ่นพื้นท้องเรียบ ด้วยวิธีอย่างง่าย
19 การวิเคราะห์โครงสร้างแผ่นพื้นท้องเรียบด้วยวิธีอย่างง่าย
20 การวิเคราะห์โครงสร้างแผ่นพื้นท้องเรียบ ด้วยวิธีอย่างง่าย