ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วัฒนชัย สมิทธากร
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- วัฒนชัย สมิทธากร,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 6
2 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 2
3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 2
4 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 2
5 ศศิธร บรรจงกุลลิขิต 2
6 จิราชัย เลาหสมพลเลิศ 2
7 Phanphen Wattanaarsakit 1
8 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
9 นภสร โกวรรธนะกุล 1
10 วินัย งามแสง 1
11 กำจัด มงคลกุล 1
12 Yeshey Penjor 1
13 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
14 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
15 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
16 Jittima Chatchawansaisin 1
17 สิทธิพร แอกทอง 1
18 Anawatch Mitpratan 1
19 Kasidit Nootong 1
20 Chayaporn Supachartwong 1
21 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
22 Chonticha Srisawang 1
23 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
24 สุมิตรา พูลทอง 1
25 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
26 ชอุ่ม มลิลา 1
27 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
28 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
29 สุมา เมืองใย 1
30 วิมล เหมะจันทร 1
31 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
32 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
33 ละอองทิพย์ เหมะ 1
34 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
35 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
36 พรรณี กาญจนพลู 1
37 Waraporn Siriterm 1
38 ๋Janes, Gavin W. 1
39 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
40 ประคอง ชอบเสียง 1
41 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
42 Chakkaphan Sutthirat 1
43 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
44 รุ่งราวี ทองกันยา 1
45 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
46 อวย เกตุสิงห์ 1
47 ประธาน ดาบเพชร 1
48 Thada Jirajaras 1
49 กมลชนก ยวดยง 1
50 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
51 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
52 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
53 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
54 Rajalida Lipikorn 1
55 เอกชัย อดุลยธรรม 1
56 สิริวัฒน์ จุ้ยสุวรรณทัต 1
57 ไววิทย์ พุทธารี 1
58 อัฐพล เตชะรัตนประเสริฐ 1
59 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
60 Pornpimol Muanjai 1
61 Walaisiri Muangsiri 1
62 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
63 Varunee Padmasankh 1
64 Suchin Arunsawatwong 1
65 สุวดี ยาป่าคาย 1
66 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
67 Acom Sornsute 1
68 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
69 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
70 Chariya Uiyyasathian 1
71 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
72 Puttipongse Varavudhi 1
73 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
74 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
75 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
76 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
77 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
78 Thanathon Sesuk 1
79 กระมล ทองธรรมชาติ 1
80 ศุกันยา ห้วยผัด 1
81 Pantharee Boonsatorn 1
82 สมชัย วัฒนการุณ 1
83 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
84 Ampa Luiengpirom 1
85 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
86 อิมรอน หะยียูโซะ 1
87 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
88 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
89 ธีรภัทร สิงห์ประเสริฐ 1
90 ธวัชชัย สันติสุข 1
91 นันทวัฒน์ โกสุมภ์สวรรค์ 1
92 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
93 คัคนางค์ มณีศรี 1
94 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
95 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
96 Somying Tumwasorn 1
97 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
98 อุทัย บุญประเสริฐ 1
99 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
100 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
101 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
102 วิไล ชินธเนศ 1
103 พัฒนเทพ เครือชะเอม 1
104 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
105 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
106 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
107 วาสนา เสียงดัง 1
108 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
109 เอกราช ประกอบกิจ 1
110 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
111 เอกสิทธิ์ ลิ้มสุวรรณ 1
112 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
113 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
114 สายฝน ควรผดุง 1
115 สำเริง แย้มโสภี 1
116 ธัญญาภรณ์ วั่นเลี่ยง 1
117 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
118 วัลลภ แย้มเหมือน 1
119 สุวิชา ทองสิมา 1
120 สิริพร สิวราวุฒิ 1
121 สมพร พรมดี 1
122 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
123 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
124 Sumphan Wongseripipatana 1
125 Supa Chantharasakul 1
126 Garnpimol C. Ritthidej 1
127 Panee Boonthavi 1
128 Kittisak Likhitwitayawuid 1
129 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
130 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
131 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
132 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
133 Vimolmas Lipipun 1
134 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
135 Sompol Sanguanrungsirikul 1
136 Naiyana Chaiyabutr 1
137 บรรจง คณะวรรณ 1
138 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
139 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
140 มยุรี ตันติสิระ 1
141 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
142 Wilai Anomasiri 1
143 Jaitip Paiboon 1
144 Chalermpol Leevailoj 1
145 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
146 Srilert Chotpantarat 1
147 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
148 Boonchai Sangpetngam 1
149 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
150 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
151 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
152 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
153 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
154 กาญจนา แก้วเทพ 1
155 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
156 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
157 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
158 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
159 ศิริชัย ศิริกายะ 1
160 Vanida Chantarateptawan 1
161 Kitpramuk Tantayaporn 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2557 2
3 2555 1
4 2554 2
5 2553 3
6 2551 3
7 2550 2
8 2547 3
9 2534 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การประยุกต์ใช้อัลกอริทึมหิ่งห้อยในการออกแบบอย่างเหมาะสมสำหรับโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
ปี พ.ศ. 2557
2 การออกแบบอย่างเหมาะสมสำหรับอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยอัลกอริทึมการจำลองการอบเหนียว
3 การออกแบบอย่างเหมาะสมที่สุดสำหรับอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยวิธีฮาร์โมนีเสิร์ช
ปี พ.ศ. 2555
4 การวิเคราะห์แบบไร้เชิงเส้นของโครงข้อหมุนสามมิติที่พิจารณาความไม่สมบูรณ์ตั้งต้น
ปี พ.ศ. 2554
5 การวิเคราะห์พฤติกรรมไร้เชิงเส้นทางวัสดุของโครงข้อแข็งคอนกรีตเสริมเหล็ก
6 การวิเคราะห์โครงข้อแข็งคอนกรีตเสริมเหล็กแบบไร้เชิงเส้น ทางเรขาคณิต
ปี พ.ศ. 2553
7 การหาแรงในค้ำยันนอกระนาบของโครงข้อหมุนด้วยการวิเคราะห์แบบไร้เชิงเส้น
8 List assignment problems
9 การหาแรงในค้ำยันนอกระนาบของโครงข้อหมุนด้วยการวิเคราะห์แบบไร้เชิงเส้น
ปี พ.ศ. 2551
10 พฤติกรรมของรอยต่อคานคอนกรีตสำเร็จรูปรับโมเมนต์ดัด
11 การทำนายการแตกร้าวของคานคอนกรีตเสริมเหล็กโดยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์
12 พฤติกรรมของรอยต่อคานคอนกรีตสำเร็จรูปรับโมเมนต์ดัด
ปี พ.ศ. 2550
13 การคำนวณออกแบบอย่างเหมาะสมสำหรับคานคอนกรีตต่อเนื่องอัดแรงบางส่วน
14 เหล็กปลอกที่เหมาะสมสำหรับเสาคอนกรีตเสริมด้วยเหล็กเส้นข้ออ้อยแรงดึงสูง
ปี พ.ศ. 2547
15 การควบคุมการโก่งตัวของคานโดยใช้วัสดุเพียโซอิเลคทริค
16 การวิเคราะห์แผ่นประกอบภายใต้อุณหภูมิเปลี่ยนแปลงโดยใช้ฟังก์ชันพหุนามกำลังสาม
17 การวิเคราะห์หน่วยแรงเนื่องจากอุณหภูมิในภาวะชั่วครู่ของทรงกระบอกกลวงที่ประกอบด้วยวัสดุเป็นชั้นๆ
ปี พ.ศ. 2534
18 การวิเคราะห์โครงสร้างแผ่นพื้นท้องเรียบ ด้วยวิธีอย่างง่าย
19 การวิเคราะห์โครงสร้างแผ่นพื้นท้องเรียบด้วยวิธีอย่างง่าย
20 การวิเคราะห์โครงสร้างแผ่นพื้นท้องเรียบ ด้วยวิธีอย่างง่าย