ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วัฒนชัย สมิทธากร
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- วัฒนชัย สมิทธากร,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 6
2 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 2
3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 2
4 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 2
5 ศศิธร บรรจงกุลลิขิต 2
6 จิราชัย เลาหสมพลเลิศ 2
7 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
8 สิทธิพร แอกทอง 1
9 Jittima Chatchawansaisin 1
10 Chayaporn Supachartwong 1
11 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
12 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
13 Anawatch Mitpratan 1
14 Chonticha Srisawang 1
15 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
16 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
17 Chariya Uiyyasathian 1
18 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
19 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
20 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
21 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
22 Waraporn Siriterm 1
23 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
24 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
25 Kasidit Nootong 1
26 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
27 ประคอง ชอบเสียง 1
28 ชอุ่ม มลิลา 1
29 ๋Janes, Gavin W. 1
30 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
31 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
32 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
33 พรรณี กาญจนพลู 1
34 Chakkaphan Sutthirat 1
35 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
36 รุ่งราวี ทองกันยา 1
37 Acom Sornsute 1
38 นภสร โกวรรธนะกุล 1
39 Phanphen Wattanaarsakit 1
40 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
41 กำจัด มงคลกุล 1
42 สุมิตรา พูลทอง 1
43 Yeshey Penjor 1
44 วินัย งามแสง 1
45 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
46 Pornpimol Muanjai 1
47 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
48 สิริวัฒน์ จุ้ยสุวรรณทัต 1
49 Varunee Padmasankh 1
50 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
51 Rajalida Lipikorn 1
52 เอกชัย อดุลยธรรม 1
53 Walaisiri Muangsiri 1
54 ไววิทย์ พุทธารี 1
55 อัฐพล เตชะรัตนประเสริฐ 1
56 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
57 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
58 วาสนา เสียงดัง 1
59 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
60 เอกราช ประกอบกิจ 1
61 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
62 เอกสิทธิ์ ลิ้มสุวรรณ 1
63 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
64 Thada Jirajaras 1
65 ประธาน ดาบเพชร 1
66 กระมล ทองธรรมชาติ 1
67 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
68 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
69 ศุกันยา ห้วยผัด 1
70 สมชัย วัฒนการุณ 1
71 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
72 สุมา เมืองใย 1
73 Pantharee Boonsatorn 1
74 Thanathon Sesuk 1
75 สุวดี ยาป่าคาย 1
76 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
77 กมลชนก ยวดยง 1
78 อวย เกตุสิงห์ 1
79 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
80 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
81 Suchin Arunsawatwong 1
82 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
83 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
84 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
85 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
86 อุทัย บุญประเสริฐ 1
87 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
88 วิไล ชินธเนศ 1
89 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
90 คัคนางค์ มณีศรี 1
91 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
92 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
93 Somying Tumwasorn 1
94 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
95 Boonchai Sangpetngam 1
96 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
97 Chalermpol Leevailoj 1
98 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
99 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
100 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
101 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
102 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
103 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
104 อิมรอน หะยียูโซะ 1
105 วัลลภ แย้มเหมือน 1
106 สำเริง แย้มโสภี 1
107 ธัญญาภรณ์ วั่นเลี่ยง 1
108 สุวิชา ทองสิมา 1
109 สมพร พรมดี 1
110 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
111 สายฝน ควรผดุง 1
112 สิริพร สิวราวุฒิ 1
113 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
114 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
115 ธีรภัทร สิงห์ประเสริฐ 1
116 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
117 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
118 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
119 นันทวัฒน์ โกสุมภ์สวรรค์ 1
120 พัฒนเทพ เครือชะเอม 1
121 ธวัชชัย สันติสุข 1
122 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
123 Srilert Chotpantarat 1
124 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
125 บรรจง คณะวรรณ 1
126 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
127 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
128 มยุรี ตันติสิระ 1
129 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
130 Vimolmas Lipipun 1
131 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
132 Ampa Luiengpirom 1
133 Sompol Sanguanrungsirikul 1
134 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
135 วิมล เหมะจันทร 1
136 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
137 ละอองทิพย์ เหมะ 1
138 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
139 Naiyana Chaiyabutr 1
140 Kitpramuk Tantayaporn 1
141 Puttipongse Varavudhi 1
142 Garnpimol C. Ritthidej 1
143 Supa Chantharasakul 1
144 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
145 กาญจนา แก้วเทพ 1
146 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
147 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
148 Vanida Chantarateptawan 1
149 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
150 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
151 ศิริชัย ศิริกายะ 1
152 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
153 Jaitip Paiboon 1
154 Kittisak Likhitwitayawuid 1
155 Panee Boonthavi 1
156 Sumphan Wongseripipatana 1
157 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
158 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
159 Wilai Anomasiri 1
160 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
161 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2557 2
3 2555 1
4 2554 2
5 2553 3
6 2551 3
7 2550 2
8 2547 3
9 2534 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การประยุกต์ใช้อัลกอริทึมหิ่งห้อยในการออกแบบอย่างเหมาะสมสำหรับโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
ปี พ.ศ. 2557
2 การออกแบบอย่างเหมาะสมสำหรับอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยอัลกอริทึมการจำลองการอบเหนียว
3 การออกแบบอย่างเหมาะสมที่สุดสำหรับอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยวิธีฮาร์โมนีเสิร์ช
ปี พ.ศ. 2555
4 การวิเคราะห์แบบไร้เชิงเส้นของโครงข้อหมุนสามมิติที่พิจารณาความไม่สมบูรณ์ตั้งต้น
ปี พ.ศ. 2554
5 การวิเคราะห์พฤติกรรมไร้เชิงเส้นทางวัสดุของโครงข้อแข็งคอนกรีตเสริมเหล็ก
6 การวิเคราะห์โครงข้อแข็งคอนกรีตเสริมเหล็กแบบไร้เชิงเส้น ทางเรขาคณิต
ปี พ.ศ. 2553
7 การหาแรงในค้ำยันนอกระนาบของโครงข้อหมุนด้วยการวิเคราะห์แบบไร้เชิงเส้น
8 List assignment problems
9 การหาแรงในค้ำยันนอกระนาบของโครงข้อหมุนด้วยการวิเคราะห์แบบไร้เชิงเส้น
ปี พ.ศ. 2551
10 พฤติกรรมของรอยต่อคานคอนกรีตสำเร็จรูปรับโมเมนต์ดัด
11 การทำนายการแตกร้าวของคานคอนกรีตเสริมเหล็กโดยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์
12 พฤติกรรมของรอยต่อคานคอนกรีตสำเร็จรูปรับโมเมนต์ดัด
ปี พ.ศ. 2550
13 การคำนวณออกแบบอย่างเหมาะสมสำหรับคานคอนกรีตต่อเนื่องอัดแรงบางส่วน
14 เหล็กปลอกที่เหมาะสมสำหรับเสาคอนกรีตเสริมด้วยเหล็กเส้นข้ออ้อยแรงดึงสูง
ปี พ.ศ. 2547
15 การควบคุมการโก่งตัวของคานโดยใช้วัสดุเพียโซอิเลคทริค
16 การวิเคราะห์แผ่นประกอบภายใต้อุณหภูมิเปลี่ยนแปลงโดยใช้ฟังก์ชันพหุนามกำลังสาม
17 การวิเคราะห์หน่วยแรงเนื่องจากอุณหภูมิในภาวะชั่วครู่ของทรงกระบอกกลวงที่ประกอบด้วยวัสดุเป็นชั้นๆ
ปี พ.ศ. 2534
18 การวิเคราะห์โครงสร้างแผ่นพื้นท้องเรียบ ด้วยวิธีอย่างง่าย
19 การวิเคราะห์โครงสร้างแผ่นพื้นท้องเรียบด้วยวิธีอย่างง่าย
20 การวิเคราะห์โครงสร้างแผ่นพื้นท้องเรียบ ด้วยวิธีอย่างง่าย