ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วัฒนชัย สมิทธากร
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- วัฒนชัย สมิทธากร,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 6
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 2
3 ศศิธร บรรจงกุลลิขิต 2
4 จิราชัย เลาหสมพลเลิศ 2
5 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 2
6 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 2
7 Pornpimol Muanjai 1
8 สิริวัฒน์ จุ้ยสุวรรณทัต 1
9 Varunee Padmasankh 1
10 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
11 เอกชัย อดุลยธรรม 1
12 Rajalida Lipikorn 1
13 ไววิทย์ พุทธารี 1
14 Walaisiri Muangsiri 1
15 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
16 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
17 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
18 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
19 วาสนา เสียงดัง 1
20 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
21 เอกราช ประกอบกิจ 1
22 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
23 เอกสิทธิ์ ลิ้มสุวรรณ 1
24 Thada Jirajaras 1
25 อัฐพล เตชะรัตนประเสริฐ 1
26 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
27 กระมล ทองธรรมชาติ 1
28 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
29 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
30 ศุกันยา ห้วยผัด 1
31 สมชัย วัฒนการุณ 1
32 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
33 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
34 Pantharee Boonsatorn 1
35 Thanathon Sesuk 1
36 สุวดี ยาป่าคาย 1
37 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
38 กมลชนก ยวดยง 1
39 อวย เกตุสิงห์ 1
40 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
41 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
42 Suchin Arunsawatwong 1
43 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
44 ประธาน ดาบเพชร 1
45 สมพร พรมดี 1
46 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
47 Somying Tumwasorn 1
48 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
49 อุทัย บุญประเสริฐ 1
50 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
51 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
52 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
53 วิไล ชินธเนศ 1
54 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
55 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
56 Chalermpol Leevailoj 1
57 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
58 Srilert Chotpantarat 1
59 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
60 Boonchai Sangpetngam 1
61 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
62 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
63 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
64 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
65 คัคนางค์ มณีศรี 1
66 ธัญญาภรณ์ วั่นเลี่ยง 1
67 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
68 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
69 สำเริง แย้มโสภี 1
70 วัลลภ แย้มเหมือน 1
71 สิริพร สิวราวุฒิ 1
72 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
73 สุวิชา ทองสิมา 1
74 พัฒนเทพ เครือชะเอม 1
75 ธวัชชัย สันติสุข 1
76 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
77 อิมรอน หะยียูโซะ 1
78 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
79 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
80 ธีรภัทร สิงห์ประเสริฐ 1
81 นันทวัฒน์ โกสุมภ์สวรรค์ 1
82 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
83 สายฝน ควรผดุง 1
84 Chariya Uiyyasathian 1
85 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
86 บรรจง คณะวรรณ 1
87 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
88 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
89 มยุรี ตันติสิระ 1
90 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
91 Vimolmas Lipipun 1
92 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
93 Ampa Luiengpirom 1
94 Sompol Sanguanrungsirikul 1
95 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
96 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
97 วิมล เหมะจันทร 1
98 ละอองทิพย์ เหมะ 1
99 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
100 Naiyana Chaiyabutr 1
101 Kitpramuk Tantayaporn 1
102 Puttipongse Varavudhi 1
103 Garnpimol C. Ritthidej 1
104 Supa Chantharasakul 1
105 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
106 กาญจนา แก้วเทพ 1
107 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
108 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
109 Vanida Chantarateptawan 1
110 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
111 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
112 ศิริชัย ศิริกายะ 1
113 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
114 Jaitip Paiboon 1
115 Kittisak Likhitwitayawuid 1
116 Panee Boonthavi 1
117 Sumphan Wongseripipatana 1
118 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
119 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
120 Wilai Anomasiri 1
121 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
122 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
123 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
124 Jittima Chatchawansaisin 1
125 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
126 Chayaporn Supachartwong 1
127 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
128 Chonticha Srisawang 1
129 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
130 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
131 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
132 สิทธิพร แอกทอง 1
133 Anawatch Mitpratan 1
134 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
135 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
136 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
137 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
138 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
139 Kasidit Nootong 1
140 Waraporn Siriterm 1
141 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
142 วินัย งามแสง 1
143 Phanphen Wattanaarsakit 1
144 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
145 ประคอง ชอบเสียง 1
146 ชอุ่ม มลิลา 1
147 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
148 Chakkaphan Sutthirat 1
149 สุมา เมืองใย 1
150 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
151 พรรณี กาญจนพลู 1
152 ๋Janes, Gavin W. 1
153 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
154 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
155 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
156 นภสร โกวรรธนะกุล 1
157 กำจัด มงคลกุล 1
158 Yeshey Penjor 1
159 รุ่งราวี ทองกันยา 1
160 สุมิตรา พูลทอง 1
161 Acom Sornsute 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2557 2
3 2555 1
4 2554 2
5 2553 3
6 2551 3
7 2550 2
8 2547 3
9 2534 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การประยุกต์ใช้อัลกอริทึมหิ่งห้อยในการออกแบบอย่างเหมาะสมสำหรับโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
ปี พ.ศ. 2557
2 การออกแบบอย่างเหมาะสมสำหรับอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยอัลกอริทึมการจำลองการอบเหนียว
3 การออกแบบอย่างเหมาะสมที่สุดสำหรับอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยวิธีฮาร์โมนีเสิร์ช
ปี พ.ศ. 2555
4 การวิเคราะห์แบบไร้เชิงเส้นของโครงข้อหมุนสามมิติที่พิจารณาความไม่สมบูรณ์ตั้งต้น
ปี พ.ศ. 2554
5 การวิเคราะห์พฤติกรรมไร้เชิงเส้นทางวัสดุของโครงข้อแข็งคอนกรีตเสริมเหล็ก
6 การวิเคราะห์โครงข้อแข็งคอนกรีตเสริมเหล็กแบบไร้เชิงเส้น ทางเรขาคณิต
ปี พ.ศ. 2553
7 การหาแรงในค้ำยันนอกระนาบของโครงข้อหมุนด้วยการวิเคราะห์แบบไร้เชิงเส้น
8 List assignment problems
9 การหาแรงในค้ำยันนอกระนาบของโครงข้อหมุนด้วยการวิเคราะห์แบบไร้เชิงเส้น
ปี พ.ศ. 2551
10 พฤติกรรมของรอยต่อคานคอนกรีตสำเร็จรูปรับโมเมนต์ดัด
11 การทำนายการแตกร้าวของคานคอนกรีตเสริมเหล็กโดยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์
12 พฤติกรรมของรอยต่อคานคอนกรีตสำเร็จรูปรับโมเมนต์ดัด
ปี พ.ศ. 2550
13 การคำนวณออกแบบอย่างเหมาะสมสำหรับคานคอนกรีตต่อเนื่องอัดแรงบางส่วน
14 เหล็กปลอกที่เหมาะสมสำหรับเสาคอนกรีตเสริมด้วยเหล็กเส้นข้ออ้อยแรงดึงสูง
ปี พ.ศ. 2547
15 การควบคุมการโก่งตัวของคานโดยใช้วัสดุเพียโซอิเลคทริค
16 การวิเคราะห์แผ่นประกอบภายใต้อุณหภูมิเปลี่ยนแปลงโดยใช้ฟังก์ชันพหุนามกำลังสาม
17 การวิเคราะห์หน่วยแรงเนื่องจากอุณหภูมิในภาวะชั่วครู่ของทรงกระบอกกลวงที่ประกอบด้วยวัสดุเป็นชั้นๆ
ปี พ.ศ. 2534
18 การวิเคราะห์โครงสร้างแผ่นพื้นท้องเรียบ ด้วยวิธีอย่างง่าย
19 การวิเคราะห์โครงสร้างแผ่นพื้นท้องเรียบด้วยวิธีอย่างง่าย
20 การวิเคราะห์โครงสร้างแผ่นพื้นท้องเรียบ ด้วยวิธีอย่างง่าย