ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วัชรินทร์ รุกขไชยศิริกุล
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เสาวลักษณ์ พงษ์ไพจิตร 42
2 Jariya Sakayaroj 18
3 Vatcharin Rukachaisirikul 17
4 Souwalak Phongpaichit 17
5 ขวัญฤทัย ธาตุเพ็ชร 14
6 จุฑานัฎ แก้วบำรุง 10
7 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 9
8 จิตตรียา ตันสกุล 8
9 เยาวภา สุขพรมา 8
10 Yaowapa Sukpondma 7
11 เยาวภา สุขพรหมา 7
12 พิมพ์จิต ดามพวรรณ 6
13 สิตา ปรีดานนท์ 5
14 Sita Preedanon 5
15 Kwanruthai Tadpetch 4
16 ศักดิ์อนันต์ ปลาทอง 4
17 อุบลทา สมมารถ 4
18 เมตตา องค์สกุล 4
19 Ubonta Sommart 4
20 อรัญ หันพงศ์กิตติกูล 3
21 งบประมาณแผ่นดิน 3
22 นงพร โตวัฒนะ 3
23 ฟียา เดวิด 3
24 Kongkiat Trisuwan 3
25 นันทพงศ์ ข้าทอง 2
26 Nanthaphong Khamthong 2
27 เอกชัย รอดกลิ่น 2
28 Orathai Supaphon 2
29 อรทัย ศุภพล 2
30 จิราพร อรุณพานิชเลิศ 2
31 Nongporn Hutadilok-Towatana 2
32 Jiraporn Arunpanichlert 2
33 Kanyawim Kirtikara 2
34 กัญญวิมว์ กีรติกร 2
35 Jirayu Buatong 2
36 Nattawut Rungjindamai 2
37 กองเกียรติ ไตรสุวรรณ 2
38 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2
39 J. Buatong 2
40 ณัฐวุฒิ รุ่งจินดามัย 2
41 ดวงพร คันธโชติ 1
42 วิบูลย์ วราสิทธิชัย 1
43 วิจิตรา ลีละศุภกุล 1
44 จรีย์ ควรหาเวช 1
45 ฉวีวรรณ จั่นสกุล 1
46 กิติเชษฐ์ ศรีดิษฐ 1
47 มงคล ควรหาเวช 1
48 Aekkachai Rodglin 1
49 Morakot Kaewpet 1
50 มรกต แก้วเพชร 1
51 Wipapan Pongpaichit 1
52 โครงการวิจัย NRU 1
53 สุรพล อารีย์กุล 1
54 วันวิศาข์ งามผ่องใส 1
55 พนาลี ชีวกิดาการ 1
56 วราภรณ์ ตันรัตนกุล 1
57 V. Rukachaisirikul 1
58 พิมพ์ชนก ไสไทย 1
59 ก้องเกียรติ ไตรสุวรรณ 1
60 Pimchanok Saitai 1
61 Wannarat Panwiriyarat 1
62 วิภาพรรณ พงษ์ไพจิตร 1
63 Juthanat Kaeobamrung 1
64 Wipaporn Pongcharoen 1
65 Till Kuhn 1
66 S. Phongpaichit 1
67 Saranyoo Klaiklay 1
68 A. Rodglin 1
69 วิภาพรรณ พงศเจริญ 1
70 Matthias Pelzing 1
71 Walter C. Taylor 1
72 ศรัณยู ใคลคลาย 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 2
2 2559 2
3 2558 2
4 2556 1
5 2555 7
6 2554 3
7 2553 2
8 2552 2
9 2551 4
10 2550 7
11 2549 2
12 2548 1
13 2547 1
14 2546 1
15 2545 1
16 2544 1
17 2542 1
18 543 66
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 เคมีของสารประกอบ a-chloroaldoxime O-methanesulfonates สำหรับการสังเคราะห์สารประกอบวงแหวนยูเรียประเภท imidazolones และ pyridinones จากสารประกอบเอมีนที่ไม่อิ่มตัว
2 การสังเคราะห์และการศึกษาฤทธิ์ททางชีวภาพของ greensporone C dechlorogreensporone A Dechlorogreensporone D และอนุพันธ์
ปี พ.ศ. 2559
3 การสังเคราะห์อนุพันธ์ Oxazolines โดยใช้ อัลฟา-chloroaldoxim O-Methanesulfonates เป็นสารตั้งต้นซึ่งเป็นสารที่มีเสถียรภาพ
4 แอคติโนแบคทีเรียจากทะเลและความสามารถในการสร้างสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ
ปี พ.ศ. 2558
5 สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากราดินที่คัดเลือกและการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่คัดเลือก
6 แอคติโนแบคทีเรียจากทะเลและความสามารถในการสร้างสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ
ปี พ.ศ. 2556
7 การแยกและการศึกษาโครงสร้างของสารเมทาบอไลต์จากเชื้อราดิน Fusarium sp. PSU-RSPG227
ปี พ.ศ. 2555
8 Phthalide and isocoumarin derivatives produced by an Acremonium sp. isolated from a mangrove rhizophora apiculata
9 Bioactive polyketides from the sea fan-derived fungus Penicillium citrinum PSU-F51
10 Tetrahydroanthraquinone and xanthone derivatives from the marine-derived fungus Trichoderma aureoviride PSU-F95.
11 A dimeric chromanone and a phthalide: Metabolites from the seagrass-derived fungus Bipolaris sp. PSU-ES64
12 Chlorinated chromone and diphenyl ether derivatives from the mangrove-derived fungus Pestalotiopsis sp. PSU-MA69
13 Tricycloalternarene derivatives from the endophytic fungus Guignardia bidwellii PSU-G11
14 การคัดเลือกเชื้อจุลินทรีย์ที่สามารถควบคุมเชื้อรา ที่ปนเปื้อนบนแผ่นยางพารา
ปี พ.ศ. 2554
15 Antimicrobial activity of crude extracts from mangrove fungal endophytes
16 α-Pyrone and seiricuprolide derivatives from the mangrove-derived fungi Pestalotiopsis spp. PSU-MA92 and PSU-MA119
17 A Beta-resorcylic macrolide from the seagrass-derived fungus Fusarium sp. PSU-ES73
ปี พ.ศ. 2553
18 สารต้านจุลินทรีย์จากหญ้าทะเลที่คัดเลือกและเชื้อราเอนโดไฟท์จากหญ้าทะเล
19 Furo[3,2-h]isochroman, furo[3,2-h]isoquinoline, isochroman, phenol, pyranone, and pyrone derivatives from the sea fan-derived fungus Penicillium sp. PSU-F40
ปี พ.ศ. 2552
20 สารต้านจุลินทรีย์จากเชื้อราเอนโดไฟท์ที่คัดเลือกจากหญ้าทะเลและพืชป่าชายเลน
21 Pyrone derivatives from the marine-derived fungus Nigrospora sp. PSU-F18
ปี พ.ศ. 2551
22 สารต้านแบคทีเรีย ต้านเชื้อรา และต้านอนุมูลอิสระจากเชื้อรา และพืชที่คัดเลือก
23 Hydronaphthalenones and a dihydroramulosin from the endophytic fungus PSU-N24
24 Metabolites from the endophytic fungus Phomopsis sp. PSU-D15
25 Metabolites from the endophytic fungus Xylaria sp. PSU-D14
ปี พ.ศ. 2550
26 องค์ประกอบทางเคมีจากเชื้อราเอนโดไฟท์
27 เมทาบอไลต์จากเชื้อราเอนโดไฟท์ Botryosphaeria rhodina PSU-M35 และ PSU-M114, Pestalotiopsis sp. PSU-M5, Phomopsis sp. PSU-A57 และเชื้อราที่ยังไม่ได้จำแนก PSU-A13
28 เมทาโบไลต์จากเชื้อรา
29 เมทาบอไลด์จากเชื้อราทะเล Nigrospora sp. PSU-F11 แลPSU-F12, Trichoderma sp. PSU-SF41 และ Xylaria sp.PSU-SF46
30 A new dihydrobenzofuran derivative from the endophytic fungus botryosphaeria mamane PSU-M76
31 A new pyrone derivative from the endophytic fungus Penicillium paxilli PSU-A71
32 Metabolites from the Xylariaceous Fungus PSU-A80
ปี พ.ศ. 2549
33 องค์ประกอบทางเคมีจากเชื้อราที่ยังไม่ได้จำแนก PSU-SF5 และ PSU-SF18
34 Pimarane Diterpene and Cytochalasin Derivatives from Endophytic Fungus Eutypella scoparia PSU-D44.
ปี พ.ศ. 2548
35 องค์ประกอบทางเคมีจากผลชะมวงป่าและชะมวง
ปี พ.ศ. 2547
36 สารต้านแบคทีเรีย Staphylococcus aureus ที่ดื้อต่อยาเมธิซิลลิน (MRSA) จากกิ่งชะมวงเล็ก (Garcinia parvifolia).
ปี พ.ศ. 2546
37 สารต้านแบคทีเรีย Staphylococcus aureus ที่ดื้อต่อยาเมธิซิลลิน (MRSA) จากกิ่งชะมวง (Garcinia nigrolineata)
ปี พ.ศ. 2545
38 สารต้านแบคทีเรียจาก Staphylococcus aureus ที่ดื้อยาเมธิลซิลลินจาก Garcinia scortechinii
ปี พ.ศ. 2544
39 องค์ประกอบทางเคมีของกาฝากชนิด Dendrophtoe pentandra L. และฤทธิ์การลดความดันโลหิต
ปี พ.ศ. 2542
40 ฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์ของสารสกัดจากพืชสกุล Cassia sp.
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
41 สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากราดินที่คัดเลือกและการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่คัดเลือก