ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วัชรากร หนูทอง
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Watcharakon Noothong 21
2 เจนวิทย์ ศรีหารักษา 11
3 อนุกูล น้อยไม้ 10
4 Janwit Sriharuksa 7
5 ชำนาญ ปัญญาใส 5
6 Anukool Noymai 4
7 วีระชัย จันทร์สุด 4
8 Chumnarn Punyasai 4
9 ปรินันท์ วรรณสว่าง 4
10 ชัยชนะ มิตรพันธ์ 3
11 Weerachai Chansud 3
12 ปราโมทย์ ลือนาม 2
13 Chaichana Mitrpant 2
14 พศิน อิศรเสนา ณ อยุธยา 2
15 อุรัชฎา เกตุพรหม 2
16 ทวีศักดิ์ กออนันตกูล 2
17 อิทธิ ฤทธาภรณ์ 2
18 Itti Rittaporn 2
19 อภิชาติ อินทรพานิชย์ 1
20 Apichart Intarapanich 1
21 กนกวรรณ มกรพงศ์ 1
22 จตุพร นิตย์โฆษกุล 1
23 Juthatip Wisanmongkol 1
24 ณัฐพงศ์ เศียรสวัสดิ์ 1
25 Parinund Varnasavang 1
26 ละออ โควาวิสารัช 1
27 Urachada Ketprom 1
28 La-or Kovavisaruch 1
29 Satien Triamlumlerd, 1
30 วีรชาติ อินต๊ะมี 1
31 Taweesak Sanpechuda 1
32 นภัทร รัตนนาคินทร์ 1
33 ประณต บุญไชยอภิสิทธิ์ 1
34 ณรงค์ บวบทอง 1
35 Napat Rattananakin 1
36 Pranot Boonchai-Apisit 1
37 ศรเทพ วรรณรัตน์ 1
38 Pramote Luenam. 1
39 ศุภสัณห์ วรยศวรงค์ 1
40 พงศ์อาภา อาภากร 1
41 นภดล พริ้งวณิชย์ 1
42 รุ่งกิจ กมลกลาง 1
43 Roongkij Kamolklang 1
44 Pramote Luenam 1
45 เมทินี ศรีสุวรรณชนะ 1
46 ธีรเชษฐ์ สูรพันธุ์ 1
47 มัลลิกา วัฒนาวงศ์ 1
48 ชลดา วามสิงห์ 1
49 จิรายุส ผลทิพย์ 1
50 สุปราณี ธีระวัฒนสุข 1
51 Thaweesak Koanantakool 1
52 รุ่งกานต์ ศิริเจริญไชย 1
53 กนกเวทย์ ตั้งพิมลรัตน์ 1
54 พงศ์พันธ์ จินดาอุดม 1
55 ราชพร เขียนประสิทธิ์ 1
56 กำธร ไกรรักษ์ 1
57 ถนัด เหลืองนฤทัย 1
58 ภาคภูมิ บุญญานันต์ 1
59 วีรวรรณ เจริญทรัพย์ 1
60 ลัญจนา นิตยพัฒน์ 1
61 ชนินทร์ สายน้ำเขียว 1
62 นัฏติยา เตมิยานนท์ 1
63 ชนิดา บุญชรโชติกุล 1
64 อนุกุล น้อยไม้ 1
65 ธนพล แก้วอรัญญิก 1
66 ณัจยา ศรลัมภ์ 1
67 กันต์ปวีร์ ศรีฉ่ำพันธ์ 1
68 เกิดศิริ ขันติกิตติกุล 1
69 เฉลิม คงชอบ 1
70 ศุภรา พันธุ์ติยะ 1
71 อภิรดี ยอดเทียน 1
72 สุทธิศักดิ์ สิทธิพงศ์วรกุล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2552 1
3 2551 4
4 2550 4
5 2549 3
6 2548 4
7 2547 4
8 2546 7
9 2542 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 อาร์เอฟไอดี กลยุทธ์การลดต้นทุน เพิ่มกำไร และสร้างความแตกต่าง
ปี พ.ศ. 2552
2 โครงการพัฒนาต้นแบบเครื่องอ่าน RFID ย่านความถี่ 13.56 MHz ตามมาตรฐาน ISO 15693 และ ISO 14443
ปี พ.ศ. 2551
3 การออกแบบและพัฒนาแอพพลิเคชั่นสำหรับป้ายภาษีรถยนต์อิเล็กทรอนิกส์ด้วยเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดีย่านความถี่สูง
4 การออกแบบและพัฒนาเครื่องรับสัญญาณ GNSS ด้วย Software
5 การประยุกต์ใช้ RFID กับการควบคุมยานพาหนะเข้า-ออก กรณีศึกษา โรงเรียนจ่าอากาศ
6 โปรแกรมตรวจนับครุภัณฑ์ด้วยอาร์เอฟไอดี
ปี พ.ศ. 2550
7 โครงการพัฒนาต้นแบบเครื่องอ่าน RF-ID ย่านความถี่ 13.56 MHz ตามมาตรฐาน ISO 15693 และ ISO 14443
8 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นเรื่อง การเขียนโปรแกรมประยุกต์ใช้งาน RFID เบื้องต้น
9 การออกแบบและพัฒนาเสาอากาศสำหรับเครื่องอ่านอาร์เอฟไอดีระยะใกล้ย่านความถี่สูง
10 A Review and a Practical Test of Active RFID Equipment for Road Access Service
ปี พ.ศ. 2549
11 รู้จักกับเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี
12 รายงานการศึกษา แนวทางการกำหนดรหัสประจำตัวสัตว์ของประเทศไทย
13 เครื่องอ่านเขียนอาร์เอฟไอดีย่านความถี่ต่ำแบบมัลติแท็ก
ปี พ.ศ. 2548
14 รอบรู้ไอที เล่ม 4
15 การเพิ่มระยะการรับ-ส่งข้อมูลของ RFID Reader
16 โครงการออกแบบชิปประมวลผลสัญญาณแบบหลายมาตรฐานของเครื่องอ่าน RFID ย่านความถี่ต่ำ
17 รายงานประจำปี 2548 ศูนย์พัฒนาธุรกิจออกแบบวงจรรวม
ปี พ.ศ. 2547
18 ภาษา VHDL สำหรับออกแบบวงจรดิจิตอล
19 รายงานทางเทคนิคการพัฒนาระบบปฏิบัติการเบื้องต้น (TIDI-COS) สำหรับ TIDI Smart Card
20 โครงการพัฒนาเครื่องอ่าน RFID ย่านความถี่ต่ำสำหรับปศุสัตว์
21 RFID เทคโนโลยีสารพัดประโยชน์
ปี พ.ศ. 2546
22 VHDL กับการออกแบบวงจรดิจิตอล ตอนที่ 1
23 VHDL กับการออกแบบวงจรดิจิตอล ตอนที่ 3
24 VHDL กับการออกแบบวงจรดิจิตอล ตอนที่ 2
25 VHDL กับการออกแบบวงจรดิจิตอล ตอนที่ 4
26 VHDL กับการออกแบบวงจรดิจิตอล ตอนที่ 5
27 VHDL กับการออกแบบวงจรดิจิตอล ตอนที่ 6
28 VHDL กับการออกแบบวงจรดิจิตอล ตอนสุดท้าย
ปี พ.ศ. 2542
29 การออกแบบและสร้างไมโครคอนโทรลเลอร์โดยใช้เอฟพีจีเอ