ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วสันต์ วรรณจักร์
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- วสันต์ วรรณจักร
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วัลลีย์ อมรพล 8
2 นิลุบล ทวีกุล 7
3 รุ่งรวี บุญทั่ง 6
4 ธำรง เชื้อกิตติศักดิ์ 6
5 สุภาพร สุขโต 6
6 พินิจ กัลยาศิลปิน 6
7 กัญญรัตน์ จำปำทอง 5
8 สมฤทัย ตันเจริญ 5
9 วันทนา เลิศศิริวรกุล 5
10 อนุสรณ์ เทียนศิริฤกษ์ 5
11 บุญญาภา ศรีหาตา 5
12 ทักษิณา ศันสยะวิชัย 4
13 นรีลักษณ์ วรรณสาย 4
14 อนงค์นาฏ พรหมทะสาร 4
15 ปรีชา กาเพ็ชร 4
16 เสาวรี บำรุง 4
17 จงรักษ์ จารุเนตร 4
18 ศิวิไล ลาภบรรจบ 4
19 อุดม วงศ์ชนะภัย 3
20 สุมนำ งามผ่องใส 3
21 จำนง ชัญถาวร 3
22 บุญเหลือ ศรีมุงคุณ 3
23 โอภำษ บุญเส็ง 3
24 ประสงค์ วงศ์ชนะภัย 3
25 กุลชาติ นำคจันทึก 3
26 เมธาพร พุฒขำว 3
27 ภานุวัฒน์ มูลจันทะ 3
28 กุสุมา รอดแผ้วพาล 3
29 สุวลักษณ์ อะมะวัลย์ 3
30 ณิชารีย์ มณีชาติ 3
31 หทัยรัตน์ อุไรรงค์ 3
32 จุไรรัตน์ หวังเป็น 3
33 สาคร โรจนัย 3
34 สุรีรัตน์ โตสิรภัทร 3
35 ศรีสุดา ทิพยรักษ์ 3
36 ดาวรุ่ง คงเทียน 3
37 เหรียญทอง พานสายตา 3
38 ศุภกาญจน์ ล้วนมณี 3
39 โอภาษ บุญเส็ง 3
40 เพียงเพ็ญ ศรวัต 3
41 วีระศักดิ์ เทพจันทร์ 3
42 จรุงสิทธิ์ ลิ่มศิลา 3
43 อุมาพร รักษาพราหมณ์ 3
44 วิทูร อมรพล 3
45 กุลวิไล สุทธิลักษณวนิช 3
46 ภัสชญภณ หมื่นแจ้ง 3
47 อนันต์ ทองภู 3
48 รัชดา ปรัชเจริญวนิชย์ 3
49 อัมราวรรณ ทิพยวัฒน์ 3
50 วุฒิพล จันสระคู 3
51 อัจฉรำ ลิ่มศิลา 3
52 ศักดา พุทธพาธ 3
53 จารุวรรณ บางแวก 3
54 สุภาวดี สมภาค 3
55 ศุจิรัตน์ สงวนรังศิริกุล 3
56 ปรีชา แสงโสดา 3
57 กิติพร เจริญสุข 3
58 วรยุทธ ศิริชุมพันธ์ 3
59 แฉล้ม มาศวรรณา 3
60 สุชาติ คำอ่อน 3
61 จิราลักษณ์ ภูมิไธสง 3
62 สมควร คล้องช้าง 3
63 ประนอม ใจอ้าย 3
64 มณี หาชานนท์ 3
65 วินัย ศรวัต 3
66 อิสระ พุทธสิมมา 3
67 ชญาดา ดวงวิเชียร 3
68 ฉลอง เกิดศรี 3
69 นิพนธ์ ภาชนะวรรณ 3
70 สันติ พรหมคำ 3
71 ศิริลักษณ์ ล้านแก้ว 3
72 สมพงษ์ ทองช่วย 3
73 สุทัศนีย์ วงศ์ศุปไทย 3
74 ศิริรัตน์ เถื่อนสมบัติ 3
75 ยงศักดิ์ สุวรรณเสน 3
76 จิตติลักษณ์ พลพวก 3
77 อนุชา เหลาเคน 3
78 เทอดศักดิ์ อนากาศ 3
79 เอมอร เพชรทอง 3
80 สุธีรา ถาวรรัตน์ 3
81 จิณณจาร์ หาญเศรษฐสุข 3
82 ปาริฉัตร สังข์สะอาด 3
83 ประพิศ วองเทียม 3
84 พัฒน์นรี รักษ์คิด 3
85 ยุทธจักร วงษ์วัฒนะ 3
86 อานนท์ มลิพันธ์ 3
87 จงรักษ์ จำรุเนตร 2
88 สุภำพร สุขโต 2
89 บุญญภา ศรีหาตา 2
90 สุรีรัตน์ แสงนิล 2
91 เมธำพร พุฒขำว 2
92 ดำวรุ่ง คงเทียน 2
93 ภาคภูมิ ถิ่นค้า 2
94 เชำวนำถ พฤทธิเทพ 2
95 มำลัย กล่อมแก้ว 2
96 เบญจมาศ ค้าสืบ 2
97 เบญจรัตน์ วุฒิกมลชัย 2
98 วาสนา วันดี 2
99 วิภาวรรณ กิติวัชระเจริญ 2
100 ภาวนา ลิกขนานนท์ 2
101 มัทนา วานิชย์ 2
102 ศุภกำญจน์ ล้วนมณี 2
103 กอบเกียรติ ไพศำลเจริญ1 2
104 ศรีสุดำ ทิพยรักษ์ 2
105 อภิชำต เมืองซอง 2
106 อรรถสิทธิ์ บุญธรรม 2
107 กาญจนา กิระศักดิ์ 2
108 วนิดำ โนบรรเทำ 2
109 พัชรินทร์ นำมวง์ 2
110 อัมพร ทองปลิว 2
111 รัชนี โสภา 2
112 สมชำย บุญประดับ 2
113 เหรียญทอง พำนสำยตำ 2
114 นรีลักษณ์ วรรณสำย 2
115 วัฒนศักดิ์ ชมภูนิช 2
116 อุบล หินเธาว์ 2
117 กอบเกียรติ ไพศาลเจริญ 2
118 วีระพล พลรักดี 2
119 สุพัตรา ดลโสภณ 2
120 อุดมศักดิ์ ดวนมีสุข 2
121 เสำวรี บำรุง 2
122 ดารารัตน์ มณีจันทร์ 2
123 สุรสิทธิ์ อรรถจำรุสิทธิ์ 2
124 อนุศำสตร์ สุ่มมำตร 2
125 รัชดำ ปรัชเจริญวนิชยุ์ 2
126 บุญอุ้ม แคล้วโยธา 2
127 กษิดิศ ดิษฐบรรจง 2
128 นฤทัย วรสถิตย์ 2
129 ปฏิมำภรณ์ จินจำคำม 2
130 พัชรินทร์ นามวง์ 1
131 วนิดา โนบรรเทา 1
132 กัญญรัตน์ จำปาทอง 1
133 อนุศาสตร์ สุ่มมาตร 1
134 มาลัย กล่อมแก้ว 1
135 เมธาพร พุฒขาว 1
136 ปฏิมาภรณ์ จินจาคาม 1
137 ประชา ถ้ำทอง 1
138 เบญจมาศ คำสืบ 1
139 ประชา ถ้าทอง 1
140 สมชาย บุญประดับ 1
141 เชาวนาถ พฤทธิเทพ 1
142 สุรสิทธิ์ อรรถจารุสิทธิ์ 1
143 วารีย์ ทองมี 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 2
2 2558 1
3 543 7