ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วสันต์ วรรณจักร์
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- วสันต์ วรรณจักร
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วัลลีย์ อมรพล 8
2 นิลุบล ทวีกุล 7
3 รุ่งรวี บุญทั่ง 6
4 ธำรง เชื้อกิตติศักดิ์ 6
5 สุภาพร สุขโต 6
6 พินิจ กัลยาศิลปิน 6
7 กัญญรัตน์ จำปำทอง 5
8 สมฤทัย ตันเจริญ 5
9 วันทนา เลิศศิริวรกุล 5
10 อนุสรณ์ เทียนศิริฤกษ์ 5
11 บุญญาภา ศรีหาตา 5
12 นรีลักษณ์ วรรณสาย 4
13 ศิวิไล ลาภบรรจบ 4
14 ปรีชา กาเพ็ชร 4
15 ทักษิณา ศันสยะวิชัย 4
16 อนงค์นาฏ พรหมทะสาร 4
17 เสาวรี บำรุง 4
18 จงรักษ์ จารุเนตร 4
19 กุสุมา รอดแผ้วพาล 3
20 อุมาพร รักษาพราหมณ์ 3
21 ภานุวัฒน์ มูลจันทะ 3
22 หทัยรัตน์ อุไรรงค์ 3
23 สาคร โรจนัย 3
24 มณี หาชานนท์ 3
25 ณิชารีย์ มณีชาติ 3
26 ยงศักดิ์ สุวรรณเสน 3
27 สุทัศนีย์ วงศ์ศุปไทย 3
28 เทอดศักดิ์ อนากาศ 3
29 จุไรรัตน์ หวังเป็น 3
30 สมพงษ์ ทองช่วย 3
31 เอมอร เพชรทอง 3
32 ศิริรัตน์ เถื่อนสมบัติ 3
33 ศิริลักษณ์ ล้านแก้ว 3
34 จิตติลักษณ์ พลพวก 3
35 สุวลักษณ์ อะมะวัลย์ 3
36 ศักดา พุทธพาธ 3
37 ภัสชญภณ หมื่นแจ้ง 3
38 อัจฉรำ ลิ่มศิลา 3
39 กุลวิไล สุทธิลักษณวนิช 3
40 อนันต์ ทองภู 3
41 วุฒิพล จันสระคู 3
42 รัชดา ปรัชเจริญวนิชย์ 3
43 ยุทธจักร วงษ์วัฒนะ 3
44 โอภำษ บุญเส็ง 3
45 สุมนำ งามผ่องใส 3
46 สุรีรัตน์ โตสิรภัทร 3
47 อุดม วงศ์ชนะภัย 3
48 จำนง ชัญถาวร 3
49 บุญเหลือ ศรีมุงคุณ 3
50 กุลชาติ นำคจันทึก 3
51 เมธาพร พุฒขำว 3
52 ประสงค์ วงศ์ชนะภัย 3
53 สมควร คล้องช้าง 3
54 ประนอม ใจอ้าย 3
55 วีระศักดิ์ เทพจันทร์ 3
56 วินัย ศรวัต 3
57 อิสระ พุทธสิมมา 3
58 ชญาดา ดวงวิเชียร 3
59 ฉลอง เกิดศรี 3
60 จรุงสิทธิ์ ลิ่มศิลา 3
61 เพียงเพ็ญ ศรวัต 3
62 วิทูร อมรพล 3
63 อัมราวรรณ ทิพยวัฒน์ 3
64 พัฒน์นรี รักษ์คิด 3
65 ศรีสุดา ทิพยรักษ์ 3
66 ศุภกาญจน์ ล้วนมณี 3
67 ดาวรุ่ง คงเทียน 3
68 เหรียญทอง พานสายตา 3
69 สันติ พรหมคำ 3
70 โอภาษ บุญเส็ง 3
71 จิณณจาร์ หาญเศรษฐสุข 3
72 อนุชา เหลาเคน 3
73 นิพนธ์ ภาชนะวรรณ 3
74 สุธีรา ถาวรรัตน์ 3
75 ประพิศ วองเทียม 3
76 ปาริฉัตร สังข์สะอาด 3
77 จิราลักษณ์ ภูมิไธสง 3
78 วรยุทธ ศิริชุมพันธ์ 3
79 อานนท์ มลิพันธ์ 3
80 สุภาวดี สมภาค 3
81 ศุจิรัตน์ สงวนรังศิริกุล 3
82 ปรีชา แสงโสดา 3
83 จารุวรรณ บางแวก 3
84 กิติพร เจริญสุข 3
85 แฉล้ม มาศวรรณา 3
86 สุชาติ คำอ่อน 3
87 วัฒนศักดิ์ ชมภูนิช 2
88 กอบเกียรติ ไพศาลเจริญ 2
89 ภาวนา ลิกขนานนท์ 2
90 อุบล หินเธาว์ 2
91 วาสนา วันดี 2
92 สุพัตรา ดลโสภณ 2
93 ศุภกำญจน์ ล้วนมณี 2
94 กอบเกียรติ ไพศำลเจริญ1 2
95 เบญจรัตน์ วุฒิกมลชัย 2
96 วิภาวรรณ กิติวัชระเจริญ 2
97 วนิดำ โนบรรเทำ 2
98 สุรสิทธิ์ อรรถจำรุสิทธิ์ 2
99 นฤทัย วรสถิตย์ 2
100 กษิดิศ ดิษฐบรรจง 2
101 อรรถสิทธิ์ บุญธรรม 2
102 วีระพล พลรักดี 2
103 สมชำย บุญประดับ 2
104 พัชรินทร์ นำมวง์ 2
105 อัมพร ทองปลิว 2
106 รัชนี โสภา 2
107 เหรียญทอง พำนสำยตำ 2
108 เมธำพร พุฒขำว 2
109 รัชดำ ปรัชเจริญวนิชยุ์ 2
110 ดารารัตน์ มณีจันทร์ 2
111 นรีลักษณ์ วรรณสำย 2
112 มัทนา วานิชย์ 2
113 เสำวรี บำรุง 2
114 อภิชำต เมืองซอง 2
115 ปฏิมำภรณ์ จินจำคำม 2
116 บุญอุ้ม แคล้วโยธา 2
117 อนุศำสตร์ สุ่มมำตร 2
118 เชำวนำถ พฤทธิเทพ 2
119 อุดมศักดิ์ ดวนมีสุข 2
120 สุภำพร สุขโต 2
121 ดำวรุ่ง คงเทียน 2
122 ศรีสุดำ ทิพยรักษ์ 2
123 ภาคภูมิ ถิ่นค้า 2
124 สุรีรัตน์ แสงนิล 2
125 กาญจนา กิระศักดิ์ 2
126 จงรักษ์ จำรุเนตร 2
127 เบญจมาศ ค้าสืบ 2
128 มำลัย กล่อมแก้ว 2
129 บุญญภา ศรีหาตา 2
130 พัชรินทร์ นามวง์ 1
131 วนิดา โนบรรเทา 1
132 กัญญรัตน์ จำปาทอง 1
133 อนุศาสตร์ สุ่มมาตร 1
134 มาลัย กล่อมแก้ว 1
135 เมธาพร พุฒขาว 1
136 ปฏิมาภรณ์ จินจาคาม 1
137 ประชา ถ้ำทอง 1
138 เบญจมาศ คำสืบ 1
139 ประชา ถ้าทอง 1
140 สมชาย บุญประดับ 1
141 เชาวนาถ พฤทธิเทพ 1
142 สุรสิทธิ์ อรรถจารุสิทธิ์ 1
143 วารีย์ ทองมี 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 2
2 2558 1
3 543 7