ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วสันต์ วรรณจักร์
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- วสันต์ วรรณจักร
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วัลลีย์ อมรพล 8
2 นิลุบล ทวีกุล 7
3 สุภาพร สุขโต 6
4 พินิจ กัลยาศิลปิน 6
5 รุ่งรวี บุญทั่ง 6
6 ธำรง เชื้อกิตติศักดิ์ 6
7 บุญญาภา ศรีหาตา 5
8 วันทนา เลิศศิริวรกุล 5
9 อนุสรณ์ เทียนศิริฤกษ์ 5
10 กัญญรัตน์ จำปำทอง 5
11 สมฤทัย ตันเจริญ 5
12 เสาวรี บำรุง 4
13 อนงค์นาฏ พรหมทะสาร 4
14 ศิวิไล ลาภบรรจบ 4
15 จงรักษ์ จารุเนตร 4
16 นรีลักษณ์ วรรณสาย 4
17 ทักษิณา ศันสยะวิชัย 4
18 ปรีชา กาเพ็ชร 4
19 จิราลักษณ์ ภูมิไธสง 3
20 สันติ พรหมคำ 3
21 สุชาติ คำอ่อน 3
22 สุภาวดี สมภาค 3
23 จารุวรรณ บางแวก 3
24 ชญาดา ดวงวิเชียร 3
25 ศุจิรัตน์ สงวนรังศิริกุล 3
26 อิสระ พุทธสิมมา 3
27 จรุงสิทธิ์ ลิ่มศิลา 3
28 เพียงเพ็ญ ศรวัต 3
29 ปรีชา แสงโสดา 3
30 วีระศักดิ์ เทพจันทร์ 3
31 ประนอม ใจอ้าย 3
32 วินัย ศรวัต 3
33 สมควร คล้องช้าง 3
34 ฉลอง เกิดศรี 3
35 ปาริฉัตร สังข์สะอาด 3
36 เทอดศักดิ์ อนากาศ 3
37 ยุทธจักร วงษ์วัฒนะ 3
38 พัฒน์นรี รักษ์คิด 3
39 สุทัศนีย์ วงศ์ศุปไทย 3
40 สมพงษ์ ทองช่วย 3
41 ศิริลักษณ์ ล้านแก้ว 3
42 เอมอร เพชรทอง 3
43 โอภาษ บุญเส็ง 3
44 ประพิศ วองเทียม 3
45 นิพนธ์ ภาชนะวรรณ 3
46 แฉล้ม มาศวรรณา 3
47 อนุชา เหลาเคน 3
48 อานนท์ มลิพันธ์ 3
49 สุธีรา ถาวรรัตน์ 3
50 จิณณจาร์ หาญเศรษฐสุข 3
51 กิติพร เจริญสุข 3
52 วรยุทธ ศิริชุมพันธ์ 3
53 เมธาพร พุฒขำว 3
54 จุไรรัตน์ หวังเป็น 3
55 สาคร โรจนัย 3
56 สุรีรัตน์ โตสิรภัทร 3
57 ประสงค์ วงศ์ชนะภัย 3
58 อุดม วงศ์ชนะภัย 3
59 สุมนำ งามผ่องใส 3
60 หทัยรัตน์ อุไรรงค์ 3
61 ณิชารีย์ มณีชาติ 3
62 ยงศักดิ์ สุวรรณเสน 3
63 ศิริรัตน์ เถื่อนสมบัติ 3
64 ดาวรุ่ง คงเทียน 3
65 จิตติลักษณ์ พลพวก 3
66 มณี หาชานนท์ 3
67 กุสุมา รอดแผ้วพาล 3
68 อุมาพร รักษาพราหมณ์ 3
69 จำนง ชัญถาวร 3
70 ภานุวัฒน์ มูลจันทะ 3
71 วิทูร อมรพล 3
72 วุฒิพล จันสระคู 3
73 รัชดา ปรัชเจริญวนิชย์ 3
74 ศรีสุดา ทิพยรักษ์ 3
75 ศุภกาญจน์ ล้วนมณี 3
76 เหรียญทอง พานสายตา 3
77 กุลชาติ นำคจันทึก 3
78 อนันต์ ทองภู 3
79 อัมราวรรณ ทิพยวัฒน์ 3
80 สุวลักษณ์ อะมะวัลย์ 3
81 โอภำษ บุญเส็ง 3
82 ภัสชญภณ หมื่นแจ้ง 3
83 อัจฉรำ ลิ่มศิลา 3
84 ศักดา พุทธพาธ 3
85 กุลวิไล สุทธิลักษณวนิช 3
86 บุญเหลือ ศรีมุงคุณ 3
87 ดำวรุ่ง คงเทียน 2
88 ศรีสุดำ ทิพยรักษ์ 2
89 สุภำพร สุขโต 2
90 กาญจนา กิระศักดิ์ 2
91 บุญญภา ศรีหาตา 2
92 อภิชำต เมืองซอง 2
93 เบญจมาศ ค้าสืบ 2
94 มำลัย กล่อมแก้ว 2
95 จงรักษ์ จำรุเนตร 2
96 สุรีรัตน์ แสงนิล 2
97 วัฒนศักดิ์ ชมภูนิช 2
98 ภาวนา ลิกขนานนท์ 2
99 อุบล หินเธาว์ 2
100 กอบเกียรติ ไพศาลเจริญ 2
101 เมธำพร พุฒขำว 2
102 วิภาวรรณ กิติวัชระเจริญ 2
103 เบญจรัตน์ วุฒิกมลชัย 2
104 กอบเกียรติ ไพศำลเจริญ1 2
105 ศุภกำญจน์ ล้วนมณี 2
106 วาสนา วันดี 2
107 อรรถสิทธิ์ บุญธรรม 2
108 ปฏิมำภรณ์ จินจำคำม 2
109 สมชำย บุญประดับ 2
110 วีระพล พลรักดี 2
111 สุรสิทธิ์ อรรถจำรุสิทธิ์ 2
112 วนิดำ โนบรรเทำ 2
113 รัชนี โสภา 2
114 ภาคภูมิ ถิ่นค้า 2
115 สุพัตรา ดลโสภณ 2
116 เหรียญทอง พำนสำยตำ 2
117 พัชรินทร์ นำมวง์ 2
118 นฤทัย วรสถิตย์ 2
119 อัมพร ทองปลิว 2
120 ดารารัตน์ มณีจันทร์ 2
121 นรีลักษณ์ วรรณสำย 2
122 เชำวนำถ พฤทธิเทพ 2
123 กษิดิศ ดิษฐบรรจง 2
124 รัชดำ ปรัชเจริญวนิชยุ์ 2
125 มัทนา วานิชย์ 2
126 เสำวรี บำรุง 2
127 อนุศำสตร์ สุ่มมำตร 2
128 บุญอุ้ม แคล้วโยธา 2
129 อุดมศักดิ์ ดวนมีสุข 2
130 พัชรินทร์ นามวง์ 1
131 วนิดา โนบรรเทา 1
132 กัญญรัตน์ จำปาทอง 1
133 อนุศาสตร์ สุ่มมาตร 1
134 มาลัย กล่อมแก้ว 1
135 เมธาพร พุฒขาว 1
136 ปฏิมาภรณ์ จินจาคาม 1
137 ประชา ถ้ำทอง 1
138 เบญจมาศ คำสืบ 1
139 ประชา ถ้าทอง 1
140 สมชาย บุญประดับ 1
141 เชาวนาถ พฤทธิเทพ 1
142 สุรสิทธิ์ อรรถจารุสิทธิ์ 1
143 วารีย์ ทองมี 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 2
2 2558 1
3 543 7