ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วสันต์ วรรณจักร์
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- วสันต์ วรรณจักร
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วัลลีย์ อมรพล 8
2 นิลุบล ทวีกุล 7
3 รุ่งรวี บุญทั่ง 6
4 ธำรง เชื้อกิตติศักดิ์ 6
5 สุภาพร สุขโต 6
6 พินิจ กัลยาศิลปิน 6
7 กัญญรัตน์ จำปำทอง 5
8 สมฤทัย ตันเจริญ 5
9 วันทนา เลิศศิริวรกุล 5
10 อนุสรณ์ เทียนศิริฤกษ์ 5
11 บุญญาภา ศรีหาตา 5
12 ศิวิไล ลาภบรรจบ 4
13 จงรักษ์ จารุเนตร 4
14 ทักษิณา ศันสยะวิชัย 4
15 นรีลักษณ์ วรรณสาย 4
16 ปรีชา กาเพ็ชร 4
17 อนงค์นาฏ พรหมทะสาร 4
18 เสาวรี บำรุง 4
19 ยงศักดิ์ สุวรรณเสน 3
20 ศิริรัตน์ เถื่อนสมบัติ 3
21 จิตติลักษณ์ พลพวก 3
22 อุมาพร รักษาพราหมณ์ 3
23 กุสุมา รอดแผ้วพาล 3
24 ศิริลักษณ์ ล้านแก้ว 3
25 มณี หาชานนท์ 3
26 สมพงษ์ ทองช่วย 3
27 ปาริฉัตร สังข์สะอาด 3
28 ประพิศ วองเทียม 3
29 ภานุวัฒน์ มูลจันทะ 3
30 พัฒน์นรี รักษ์คิด 3
31 ยุทธจักร วงษ์วัฒนะ 3
32 สุทัศนีย์ วงศ์ศุปไทย 3
33 เทอดศักดิ์ อนากาศ 3
34 เอมอร เพชรทอง 3
35 จำนง ชัญถาวร 3
36 โอภำษ บุญเส็ง 3
37 บุญเหลือ ศรีมุงคุณ 3
38 กุลชาติ นำคจันทึก 3
39 สุวลักษณ์ อะมะวัลย์ 3
40 อัจฉรำ ลิ่มศิลา 3
41 ศักดา พุทธพาธ 3
42 ภัสชญภณ หมื่นแจ้ง 3
43 สุธีรา ถาวรรัตน์ 3
44 อุดม วงศ์ชนะภัย 3
45 จุไรรัตน์ หวังเป็น 3
46 หทัยรัตน์ อุไรรงค์ 3
47 เมธาพร พุฒขำว 3
48 สุรีรัตน์ โตสิรภัทร 3
49 สุมนำ งามผ่องใส 3
50 ประสงค์ วงศ์ชนะภัย 3
51 ณิชารีย์ มณีชาติ 3
52 สาคร โรจนัย 3
53 เพียงเพ็ญ ศรวัต 3
54 โอภาษ บุญเส็ง 3
55 ดาวรุ่ง คงเทียน 3
56 จรุงสิทธิ์ ลิ่มศิลา 3
57 วีระศักดิ์ เทพจันทร์ 3
58 สมควร คล้องช้าง 3
59 ประนอม ใจอ้าย 3
60 เหรียญทอง พานสายตา 3
61 ศุภกาญจน์ ล้วนมณี 3
62 อนันต์ ทองภู 3
63 กุลวิไล สุทธิลักษณวนิช 3
64 จิณณจาร์ หาญเศรษฐสุข 3
65 รัชดา ปรัชเจริญวนิชย์ 3
66 วุฒิพล จันสระคู 3
67 วิทูร อมรพล 3
68 อัมราวรรณ ทิพยวัฒน์ 3
69 วินัย ศรวัต 3
70 ศรีสุดา ทิพยรักษ์ 3
71 วรยุทธ ศิริชุมพันธ์ 3
72 กิติพร เจริญสุข 3
73 ปรีชา แสงโสดา 3
74 นิพนธ์ ภาชนะวรรณ 3
75 อนุชา เหลาเคน 3
76 อานนท์ มลิพันธ์ 3
77 อิสระ พุทธสิมมา 3
78 จารุวรรณ บางแวก 3
79 แฉล้ม มาศวรรณา 3
80 สันติ พรหมคำ 3
81 ชญาดา ดวงวิเชียร 3
82 สุชาติ คำอ่อน 3
83 จิราลักษณ์ ภูมิไธสง 3
84 ศุจิรัตน์ สงวนรังศิริกุล 3
85 สุภาวดี สมภาค 3
86 ฉลอง เกิดศรี 3
87 อภิชำต เมืองซอง 2
88 กอบเกียรติ ไพศำลเจริญ1 2
89 ศรีสุดำ ทิพยรักษ์ 2
90 อรรถสิทธิ์ บุญธรรม 2
91 สุภำพร สุขโต 2
92 ศุภกำญจน์ ล้วนมณี 2
93 สุรีรัตน์ แสงนิล 2
94 จงรักษ์ จำรุเนตร 2
95 ดำวรุ่ง คงเทียน 2
96 กาญจนา กิระศักดิ์ 2
97 สุพัตรา ดลโสภณ 2
98 กอบเกียรติ ไพศาลเจริญ 2
99 เหรียญทอง พำนสำยตำ 2
100 พัชรินทร์ นำมวง์ 2
101 บุญญภา ศรีหาตา 2
102 อุบล หินเธาว์ 2
103 วัฒนศักดิ์ ชมภูนิช 2
104 เบญจรัตน์ วุฒิกมลชัย 2
105 วิภาวรรณ กิติวัชระเจริญ 2
106 ภาวนา ลิกขนานนท์ 2
107 วาสนา วันดี 2
108 อุดมศักดิ์ ดวนมีสุข 2
109 วนิดำ โนบรรเทำ 2
110 นฤทัย วรสถิตย์ 2
111 กษิดิศ ดิษฐบรรจง 2
112 ปฏิมำภรณ์ จินจำคำม 2
113 สุรสิทธิ์ อรรถจำรุสิทธิ์ 2
114 เบญจมาศ ค้าสืบ 2
115 อัมพร ทองปลิว 2
116 รัชนี โสภา 2
117 สมชำย บุญประดับ 2
118 บุญอุ้ม แคล้วโยธา 2
119 วีระพล พลรักดี 2
120 เชำวนำถ พฤทธิเทพ 2
121 ภาคภูมิ ถิ่นค้า 2
122 มำลัย กล่อมแก้ว 2
123 อนุศำสตร์ สุ่มมำตร 2
124 มัทนา วานิชย์ 2
125 เมธำพร พุฒขำว 2
126 นรีลักษณ์ วรรณสำย 2
127 รัชดำ ปรัชเจริญวนิชยุ์ 2
128 เสำวรี บำรุง 2
129 ดารารัตน์ มณีจันทร์ 2
130 พัชรินทร์ นามวง์ 1
131 วนิดา โนบรรเทา 1
132 กัญญรัตน์ จำปาทอง 1
133 อนุศาสตร์ สุ่มมาตร 1
134 มาลัย กล่อมแก้ว 1
135 เมธาพร พุฒขาว 1
136 ปฏิมาภรณ์ จินจาคาม 1
137 ประชา ถ้ำทอง 1
138 เบญจมาศ คำสืบ 1
139 ประชา ถ้าทอง 1
140 สมชาย บุญประดับ 1
141 เชาวนาถ พฤทธิเทพ 1
142 สุรสิทธิ์ อรรถจารุสิทธิ์ 1
143 วารีย์ ทองมี 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 2
2 2558 1
3 543 7