ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วสันต์ วรรณจักร์
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- วสันต์ วรรณจักร
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วัลลีย์ อมรพล 8
2 นิลุบล ทวีกุล 7
3 ธำรง เชื้อกิตติศักดิ์ 6
4 สุภาพร สุขโต 6
5 พินิจ กัลยาศิลปิน 6
6 รุ่งรวี บุญทั่ง 6
7 อนุสรณ์ เทียนศิริฤกษ์ 5
8 บุญญาภา ศรีหาตา 5
9 สมฤทัย ตันเจริญ 5
10 วันทนา เลิศศิริวรกุล 5
11 กัญญรัตน์ จำปำทอง 5
12 จงรักษ์ จารุเนตร 4
13 เสาวรี บำรุง 4
14 นรีลักษณ์ วรรณสาย 4
15 ศิวิไล ลาภบรรจบ 4
16 ทักษิณา ศันสยะวิชัย 4
17 ปรีชา กาเพ็ชร 4
18 อนงค์นาฏ พรหมทะสาร 4
19 ประพิศ วองเทียม 3
20 สุธีรา ถาวรรัตน์ 3
21 ปาริฉัตร สังข์สะอาด 3
22 ยุทธจักร วงษ์วัฒนะ 3
23 เทอดศักดิ์ อนากาศ 3
24 จิณณจาร์ หาญเศรษฐสุข 3
25 พัฒน์นรี รักษ์คิด 3
26 อนุชา เหลาเคน 3
27 ปรีชา แสงโสดา 3
28 จารุวรรณ บางแวก 3
29 สุทัศนีย์ วงศ์ศุปไทย 3
30 กิติพร เจริญสุข 3
31 แฉล้ม มาศวรรณา 3
32 นิพนธ์ ภาชนะวรรณ 3
33 วรยุทธ ศิริชุมพันธ์ 3
34 อานนท์ มลิพันธ์ 3
35 ภานุวัฒน์ มูลจันทะ 3
36 สาคร โรจนัย 3
37 หทัยรัตน์ อุไรรงค์ 3
38 ณิชารีย์ มณีชาติ 3
39 จุไรรัตน์ หวังเป็น 3
40 เมธาพร พุฒขำว 3
41 ประสงค์ วงศ์ชนะภัย 3
42 สุรีรัตน์ โตสิรภัทร 3
43 สุภาวดี สมภาค 3
44 กุสุมา รอดแผ้วพาล 3
45 ศิริรัตน์ เถื่อนสมบัติ 3
46 เอมอร เพชรทอง 3
47 ยงศักดิ์ สุวรรณเสน 3
48 จิตติลักษณ์ พลพวก 3
49 อุมาพร รักษาพราหมณ์ 3
50 มณี หาชานนท์ 3
51 สมพงษ์ ทองช่วย 3
52 ศิริลักษณ์ ล้านแก้ว 3
53 อนันต์ ทองภู 3
54 กุลวิไล สุทธิลักษณวนิช 3
55 ศักดา พุทธพาธ 3
56 รัชดา ปรัชเจริญวนิชย์ 3
57 วุฒิพล จันสระคู 3
58 วิทูร อมรพล 3
59 อัมราวรรณ ทิพยวัฒน์ 3
60 ภัสชญภณ หมื่นแจ้ง 3
61 อัจฉรำ ลิ่มศิลา 3
62 อุดม วงศ์ชนะภัย 3
63 สุมนำ งามผ่องใส 3
64 ศุจิรัตน์ สงวนรังศิริกุล 3
65 จำนง ชัญถาวร 3
66 กุลชาติ นำคจันทึก 3
67 โอภำษ บุญเส็ง 3
68 บุญเหลือ ศรีมุงคุณ 3
69 ศรีสุดา ทิพยรักษ์ 3
70 สุวลักษณ์ อะมะวัลย์ 3
71 ชญาดา ดวงวิเชียร 3
72 อิสระ พุทธสิมมา 3
73 วินัย ศรวัต 3
74 สันติ พรหมคำ 3
75 จิราลักษณ์ ภูมิไธสง 3
76 สุชาติ คำอ่อน 3
77 ศุภกาญจน์ ล้วนมณี 3
78 สมควร คล้องช้าง 3
79 ฉลอง เกิดศรี 3
80 โอภาษ บุญเส็ง 3
81 ดาวรุ่ง คงเทียน 3
82 จรุงสิทธิ์ ลิ่มศิลา 3
83 เพียงเพ็ญ ศรวัต 3
84 วีระศักดิ์ เทพจันทร์ 3
85 ประนอม ใจอ้าย 3
86 เหรียญทอง พานสายตา 3
87 ดำวรุ่ง คงเทียน 2
88 ศรีสุดำ ทิพยรักษ์ 2
89 สุภำพร สุขโต 2
90 กาญจนา กิระศักดิ์ 2
91 บุญญภา ศรีหาตา 2
92 อภิชำต เมืองซอง 2
93 เบญจมาศ ค้าสืบ 2
94 มำลัย กล่อมแก้ว 2
95 จงรักษ์ จำรุเนตร 2
96 สุรีรัตน์ แสงนิล 2
97 วัฒนศักดิ์ ชมภูนิช 2
98 ภาวนา ลิกขนานนท์ 2
99 อุบล หินเธาว์ 2
100 กอบเกียรติ ไพศาลเจริญ 2
101 เมธำพร พุฒขำว 2
102 วิภาวรรณ กิติวัชระเจริญ 2
103 เบญจรัตน์ วุฒิกมลชัย 2
104 กอบเกียรติ ไพศำลเจริญ1 2
105 ศุภกำญจน์ ล้วนมณี 2
106 วาสนา วันดี 2
107 อรรถสิทธิ์ บุญธรรม 2
108 ปฏิมำภรณ์ จินจำคำม 2
109 สมชำย บุญประดับ 2
110 วีระพล พลรักดี 2
111 สุรสิทธิ์ อรรถจำรุสิทธิ์ 2
112 วนิดำ โนบรรเทำ 2
113 รัชนี โสภา 2
114 ภาคภูมิ ถิ่นค้า 2
115 สุพัตรา ดลโสภณ 2
116 เหรียญทอง พำนสำยตำ 2
117 พัชรินทร์ นำมวง์ 2
118 นฤทัย วรสถิตย์ 2
119 อัมพร ทองปลิว 2
120 ดารารัตน์ มณีจันทร์ 2
121 นรีลักษณ์ วรรณสำย 2
122 เชำวนำถ พฤทธิเทพ 2
123 กษิดิศ ดิษฐบรรจง 2
124 รัชดำ ปรัชเจริญวนิชยุ์ 2
125 มัทนา วานิชย์ 2
126 เสำวรี บำรุง 2
127 อนุศำสตร์ สุ่มมำตร 2
128 บุญอุ้ม แคล้วโยธา 2
129 อุดมศักดิ์ ดวนมีสุข 2
130 พัชรินทร์ นามวง์ 1
131 วนิดา โนบรรเทา 1
132 กัญญรัตน์ จำปาทอง 1
133 อนุศาสตร์ สุ่มมาตร 1
134 มาลัย กล่อมแก้ว 1
135 เมธาพร พุฒขาว 1
136 ปฏิมาภรณ์ จินจาคาม 1
137 ประชา ถ้ำทอง 1
138 เบญจมาศ คำสืบ 1
139 ประชา ถ้าทอง 1
140 สมชาย บุญประดับ 1
141 เชาวนาถ พฤทธิเทพ 1
142 สุรสิทธิ์ อรรถจารุสิทธิ์ 1
143 วารีย์ ทองมี 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 2
2 2558 1
3 543 7