ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วลัยศิริ ม่วงศิริ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- Walaisiri Muangsiri
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Pornpen Werawatganone 4
2 Chulalongkorn University. Faculty of Pharmaceutical Sciences 3
3 Chulalongkorn University. Faculty of Pharmaceutical Science 2
4 Phanphen Wattanaarsakit 2
5 Jittima Chatchawansaisin 2
6 Chonticha Srisawang 2
7 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
8 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
9 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
10 Srilert Chotpantarat 1
11 Vanida Chantarateptawan 1
12 Vimolmas Lipipun 1
13 Garnpimol C. Ritthidej 1
14 Boonchai Sangpetngam 1
15 Sompol Sanguanrungsirikul 1
16 Chalermpol Leevailoj 1
17 มยุรี ตันติสิระ 1
18 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
19 Jaitip Paiboon 1
20 นพพงษ์ บุญจิตราดุลย์ 1
21 Chulalongkorn University.Graduate school 1
22 วิมล เหมะจันทร 1
23 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
24 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
25 Kitpramuk Tantayaporn 1
26 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
27 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
28 ลัดดาวัลย์ บุญรัตนกรกิจ, 1
29 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
30 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
31 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
32 กาญจนา แก้วเทพ 1
33 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์ 1
34 ศิริชัย ศิริกายะ 1
35 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
36 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
37 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
38 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
39 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
40 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
41 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
42 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทย์ศาสตร์ 1
43 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
44 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
45 Kittisak Likhitwitayawuid 1
46 วัฒนชัย สมิทธากร 1
47 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
48 Wilai Anomasiri 1
49 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
50 รัชทิน จันทร์เจริญ 1
51 Sumphan Wongseripipatana 1
52 Panee Boonthavi 1
53 พรรณี กาญจนพลู 1
54 Kasidit Nootong 1
55 นิศา วิชพันธุ์ 1
56 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
57 สิทธิพร แอกทอง 1
58 สุมา เมืองใย 1
59 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
60 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
61 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
62 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
63 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
64 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
65 ๋Janes, Gavin W. 1
66 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
67 รุ่งราวี ทองกันยา 1
68 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
69 กัญญา ศุภปิติพร 1
70 มยุรี จารุปาน 1
71 ประคอง ชอบเสียง 1
72 Chariya Uiyyasathian 1
73 มณีวรรณ กมลพัฒน 1
74 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
75 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
76 ละอองทิพย์ เหมะ 1
77 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
78 ชอุ่ม มลิลา 1
79 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
80 ประคอง สุทธสาร 1
81 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
82 Supa Chantharasakul 1
83 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
84 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
85 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
86 Chakkaphan Sutthirat 1
87 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
88 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
89 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
90 Prakong Tangpraprutkul 1
91 Puttipongse Varavudhi 1
92 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
93 Naiyana Chaiyabutr 1
94 กำจัด มงคลกุล 1
95 บรรจง คณะวรรณ 1
96 สุมิตรา พูลทอง 1
97 Ampa Luiengpirom 1
98 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
99 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
100 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
101 Tadchanon Chuman 1
102 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
103 วินัย งามแสง 1
104 นภสร โกวรรธนะกุล 1
105 กระมล ทองธรรมชาติ 1
106 สุวดี ยาป่าคาย 1
107 Yeshey Penjor 1
108 สมชัย วัฒนการุณ 1
109 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
110 Suchin Arunsawatwong 1
111 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
112 Anawatch Mitpratan 1
113 Rajalida Lipikorn 1
114 Waraporn Siriterm 1
115 Varunee Padmasankh 1
116 ประธาน ดาบเพชร 1
117 Chayaporn Supachartwong 1
118 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
119 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
120 อวย เกตุสิงห์ 1
121 Thanathon Sesuk 1
122 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
123 Chulalongkorn University.Faculty of Arts 1
124 เอกชัย อดุลยธรรม 1
125 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
126 Pornpimol Muanjai 1
127 Siriporn Sriwarakan 1
128 Thada Jirajaras 1
129 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
130 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
131 กมลชนก ยวดยง 1
132 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
133 Narong Punnim 1
134 Laddawan Chuajedton 1
135 Acom Sornsute 1
136 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
137 Pantharee Boonsatorn 1
138 ศุกันยา ห้วยผัด 1
139 Ong, Say Kee 1
140 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
141 Thi Thi San 1
142 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
143 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
144 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
145 ไววิทย์ พุทธารี 1
146 ธวัชชัย สันติสุข 1
147 อุทัย บุญประเสริฐ 1
148 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
149 อุดมลักษณ์ กุลพิจิตร 1
150 วิไล ชินธเนศ 1
151 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
152 สำเริง แย้มโสภี 1
153 คัคนางค์ มณีศรี 1
154 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
155 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
156 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
157 พวงแก้ว ปุณยกนก 1
158 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
159 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
160 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
161 ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล 1
162 Chulalongkorn University. Faculty of Science 1
163 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
164 Chulalongkorn University. Graduate School 1
165 Somying Tumwasorn 1
166 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์ 1
167 พิชญ์วิภา ทรัพย์ศิริสวัสดิ์ 1
168 วัลลภ แย้มเหมือน 1
169 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
170 วาสนา เสียงดัง 1
171 Amaraporn Roopdee 1
172 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
173 Eua-apha Harnvanich 1
174 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
175 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
176 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
177 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
178 Pintip Pongpech 1
179 Wirut Jitphongsaikul 1
180 สายฝน ควรผดุง 1
181 สุนีย์ นัยจรัญ 1
182 กัญญาพัชร บรรจงประเสริฐ 1
183 สุวิชา ทองสิมา 1
184 พัชร์ระพี เผดิมปราชญ์ 1
185 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเภสัชศาสตร์ 1
186 สมพร พรมดี 1
187 Chulalongkorn University, Pharmaceutical Sciences 1
188 สิริพร สิวราวุฒิ 1
189 พรเพ็ญ วีระวัฒกานนท์ 1
190 Chulalongkorn University. Faculty of Engineering 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 5
2 2553 1
3 2551 2