ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วลัยภรณ์ อัตตะนันทน์
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 มานวิภา อินทรทัต 12
2 อัมพร ธํารงลักษณ์ 9
3 ถวิลวดี บุรีกุล 9
4 วันชัย วัฒนศัพท์ 9
5 พัชรี สิโรรส 9
6 อุ่นกัง แซ่ลิ้ม 6
7 โสมสกาว เพชรานนท์ 3
8 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์ 2
9 อารีรัตน์ ภาคพิธเจริญ 2
10 มหาวิทยาลัยรังสิต. วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม 1
11 พัชรนันท์ กลั่นแก้ว 1
12 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.คณะเศรษฐศาสตร์ 1
13 สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 1
14 ญาณิน ถาวรศิลสุระกุล 1
15 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 1
16 ฉัตรชัย วงษ์ขวัญเมือง 1
17 นส.สมลักษณ์ เรืองคง 1
18 นายพิสิฐ ศุกรียพงศ์ 1
19 นายวันชัย วัฒนศัพท์ 1
20 สมหมาย อุดมวิทิต 1
21 วิษณุ อรรถวานิช 1
22 Valaiporn Attanandana 1
23 พิสิฐ ศุกรียพงศ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2555 1
3 2554 1
4 2553 2
5 2551 2
6 2548 2
7 2545 1
8 543 14
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีสรรพสามิตยาสูบที่มีต่อการบริโภคยาสูบ : กรณีประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2555
2 การสูญเสียรายได้ของแรงงานจากการสูบยาสูบ กรณีประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2554
3 การศึกษาพฤติกรรมการสูบบุหรี่และปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเยาวชนในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2553
4 การศึกษาผลของรายจ่ายยาสูบที่มีต่อรูปแบบการใช้จ่ายของครัวเรือนและค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ของครัวเรือนในประเทศไทย
5 ผลกระทบของเครื่องมือนโยบายการเงินภายใต้กรอบเป้าหมายอัตราเงินเฟ้อต่อปริมาณสินเชื่อและอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์
ปี พ.ศ. 2551
6 การพัฒนาตัวชี้วัดธรรมาภิบาลการบริหารจัดการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
7 การศึกษาตลาดตราสารหนี้และปัจจัยที่มีผลต่อการระดมทุนในตลาดตราสารหนี้
ปี พ.ศ. 2548
8 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในเขตภาคกลางตอนบน
9 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในเขตภาคกลางตอนบน (ทุนวิจัยประเภทเครือข่ายภาคกลางตอนบน)
ปี พ.ศ. 2545
10 การศึกษาเพื่อพัฒนาดัชนีวัดผลการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี