ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วลัยพร พัชรนฤมล
หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 40
2 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 30
3 กัญจนา ติษยาธิคม 28
4 Walaiporn Patcharanarumol 16
5 จิตปราณี วาศวิท 15
6 ภูษิต ประคองสาย 15
7 สุพล ลิมวัฒนานนท์ 7
8 ฐิติกร โตโพธิ์ไทย 5
9 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 4
10 Chulaporn Limwattananon 4
11 International Health Policy Program (IHPP-Thailand) 4
12 จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ 4
13 อังคณา สมนัสทวีชัย 4
14 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 3
15 จงกล เลิศเธียรดำรง 3
16 จเด็จ ธรรมธัชอารี 3
17 Yaowaluk Wanwong 3
18 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 3
19 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 3
20 จิราพร ขีดดี 3
21 เยาวลักษณ์ แหวนวงษ์ 3
22 ทักษพล ธรรมรังสี 3
23 ชมพูนุท ไทยจินดา 3
24 Angkana Sommanustweechai 3
25 ดารินทร์ อารีย์โชคชัย 3
26 สงครามชัย ลีทองดี 2
27 สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ 2
28 วินัย ลีสมิทธิ์ 2
29 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 2
30 นุศราพร เกษสมบูรณ์ 2
31 กัญจนา ดิษยาธิคม 2
32 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะแพทยศาสตร์ 2
33 ครรชิต สุขนาค 2
34 พินิจ ฟ้าอำนวยผล 2
35 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 2
36 บุญชัย กิจสนาโยธิน 2
37 นุชรี ศรีวิโรจน์ 2
38 Thananan Rattanachodpanich 2
39 จิรบูรณ์ โตสงวน 2
40 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2
41 หทัยชนก สุมาลี 2
42 จังหวัดกำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 2
43 ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ 2
44 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 2
45 Chompoonut Thaichinda 2
46 Darin Areechokechai 2
47 Wantanee Kalpravidh 2
48 ปานเทพ รัตนากร 2
49 Tithikorn Topothai 2
50 Phusit Prakongsai 2
51 จรวยพร ศรีศศลักษณ์ 2
52 David Hughes 2
53 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 2
54 Parntep Ratanakorn 2
55 Swansea university 2
56 วันทนีย์ กัลล์ประวิทธ์ 2
57 องค์การแรงงานระหว่างประเทศ เจนีวา 2
58 ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช 2
59 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2
60 Woranan Witthayapipopsakul 2
61 โสภณ เอี่ยมศิริถาวร 2
62 วรณัน วิทยาพิภพสกุล 2
63 Sopon Iamsirithaworn 2
64 สุรเดช วลีอิทธิกุล 1
65 นุชราภรณ์ เลี้ยงรื่นรมย์ 1
66 สุชาติ สรณสถาพร 1
67 Wichukorn Suriyawongpaisan 1
68 สำนักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ 1
69 Chompoonut Topothai 1
70 ชูฉัตร ประมูลผล 1
71 Nucharapon Liangruenrom 1
72 วิชชุกร สุริยะวงศ์ไพศาล 1
73 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) 1
74 คุณากร เอี้ยวสุวรรณ 1
75 Amonrat Manawatthanawong 1
76 สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 1
77 ชมพูนุท โตโพธิ์ไทย 1
78 ณรงศักดิ์ อังคะสุวพลา 1
79 สุวาณี สุรเสียงสังข์ 1
80 คณิตสรณ์ สัมฤทธิ์เดชขจร 1
81 วราภรณ์ สุวรรณเวลา 1
82 Kanitsorn Sumriddetchkajorn 1
83 กุมารี พัชนี 1
84 Waraporn Suwanwela 1
85 สุรศักดิ์ ไชยสงค์ 1
86 Kumaree Pachanee 1
87 Apichart Thunyahan 1
88 Pohnratchada Mattrasongkram 1
89 กรมการประกันภัย 1
90 Kunakorn Ieawsuwan 1
91 สุณิชา ชานวาทิก 1
92 พรรัชดา มาตราสงคราม 1
93 Sunicha Chanvatik 1
94 อภิชาติ ธัญญาหาร 1
95 วิทยาลัยประชากรศาสตร์ 1
96 Chitpranee Vasvid 1
97 Rapeepong Suphanchaimat 1
98 ระพีพงศ์ สุพรรณไชยมาตย์ 1
99 Rajin Arora 1
100 รายิน อโรร่า 1
101 Jaruayporn Srisasalux 1
102 อานนท์ กุลธรรมานุสรณ์ 1
103 Weerasak putthasri 1
104 สุวรรณา มูเก็ม 1
105 Kanchana Disayathikom 1
106 อาทิตยา เทียมไพรวัลย์ 1
107 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียรกัญจนา ติษยาธิคม 1
108 Chipanee Wasawit 1
109 Wiroj Tangcharoesathien 1
110 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ. โครงการเมธีวิจัยอาวุโสด้านวิจัยระบบและนโยบายสุขภาพ 1
111 Atitaya Thiemphaiwan 1
112 หทัยรัตน์ โกษียาภรณ์ 1
113 Anond Kulthanmanusorn 1
114 อรพรรณ ศรีสุขวัฒนา 1
115 รังสรรค์ ศรีภิรมย์ 1
116 Rangsan Sripirom 1
117 กระทรวงสาธารณสุข 1
118 ทิพิชา โปษยานนท์ 1
119 ชาฮีดา วิริยาทร 1
120 อำพล จินดาวัฒนะ 1
121 สุมนต์ สกลไชย 1
122 Hathairat Kosiyaporn 1
123 นวรัตน์ โอปนพันธ์ 1
124 นิตยา จันทร์เรืองมหาผล 1
125 เอื้องฟ้า คงเอี่ยมตระกูล 1
126 สำนักวิชาการสาธารณสุข 1
127 กรแก้ว จันทภาษา 1
128 Shaheda Viriyathorn 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 1
2 2560 7
3 2557 2
4 2555 1
5 2549 3
6 2548 1
7 2546 1
8 2545 1
9 2540 1
10 543 32
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 การประเมินการถ่ายโอนหน่วยบริการปฐมภูมิไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: สังเคราะห์บทเรียนจากพื้นที่ 51 แห่งและทางเลือกในเชิงนโยบาย
ปี พ.ศ. 2560
2 กระบวนการทางนโยบายและความสำเร็จในการเพิ่มชุดสิทธิประโยชน์ของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ : กรณีการปลูกถ่ายตับในเด็กที่มีภาวะท่อน้ำดีตีบตัน
3 การใช้บริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ในสถานพยาบาลประเภทต่างๆ ของประชากรไทย พ.ศ. 2558
4 ผู้ป่วยด้วย NCD มีพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพอยู่มากน้อยแค่ไหน: รายงานจากการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2558
5 คนไทยใช้พลังงานในกิจกรรมทางกายและพฤติกรรมเนือยนิ่งเท่าไร: ข้อมูลจากการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2558
6 สถานการณ์การเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลและการมีผู้ดูแลในขณะพักฟื้นของผู้สูงอายุในประเทศไทย
7 การผนวกกลไกการติดตามและประเมินความรู้และความตระหนักของประชาชนเกี่ยวกับแบคทีเรียดื้อยาต้านจุลชีพเข้าสู่การสำรวจอนามัยและสวัสดิการ
8 การดูแลรักษาพยาบาลตนเองของประชาชนไทยโดยการซื้อยาจากร้านขายยาแผนปัจจุบัน
ปี พ.ศ. 2557
9 วิวัฒนาการของความร่วมมือภายใต้แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียวในประเทศไทย
10 Thai Health System : Prevention and Control of Diseases and Risk Factors
ปี พ.ศ. 2555
11 การประเมินระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในช่วงทศวรรษแรก 2544-2553
ปี พ.ศ. 2549
12 ชุดวิจัยการเงินการคลังระบบสุขภาพไทย: ตอนที่ 4 พรบ คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถในบริบทของการประกันสุขภาพถ้วนหน้า-ข้อเสนอเพื่อการปฏิรูป
13 ทำอะไร อย่างไร ในการประชุมสมัชชาองค์การอนามัยโลกครั้งที่ 58
14 ชุดวิจัยการเงินการคลังระบบสุขภาพไทย: ตอนที่ 1 แนวทางการปฏิรูปการเงินการคลังหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ปี พ.ศ. 2548
15 ความเป็นธรรมของการใช้บริการสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2546
16 การวิเคราะห์และกำหนดอัตราเหมาจ่ายในโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าสำหรับ ปีงบประมาณ 2547
ปี พ.ศ. 2545
17 ตอบข้อสังเกตจุดอ่อนของที่มา ๑,๒๐๒ บาทต่อคนต่อปี ของนพ.ศุภสิทธิ์ พรรณารุโนทัยและคณะ
ปี พ.ศ. 2540
18 การศึกษาต้นทุนค่าบริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในโรงพยาบาลขอนแก่นปีงบประมาณ 2539