ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วลัยพร พัชรนฤมล
หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 40
2 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 30
3 กัญจนา ติษยาธิคม 28
4 Walaiporn Patcharanarumol 16
5 จิตปราณี วาศวิท 15
6 ภูษิต ประคองสาย 15
7 สุพล ลิมวัฒนานนท์ 7
8 ฐิติกร โตโพธิ์ไทย 5
9 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 4
10 Chulaporn Limwattananon 4
11 International Health Policy Program (IHPP-Thailand) 4
12 จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ 4
13 อังคณา สมนัสทวีชัย 4
14 จงกล เลิศเธียรดำรง 3
15 เยาวลักษณ์ แหวนวงษ์ 3
16 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 3
17 Angkana Sommanustweechai 3
18 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 3
19 Yaowaluk Wanwong 3
20 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 3
21 ดารินทร์ อารีย์โชคชัย 3
22 จเด็จ ธรรมธัชอารี 3
23 จิราพร ขีดดี 3
24 ชมพูนุท ไทยจินดา 3
25 ทักษพล ธรรมรังสี 3
26 โสภณ เอี่ยมศิริถาวร 2
27 วรณัน วิทยาพิภพสกุล 2
28 วันทนีย์ กัลล์ประวิทธ์ 2
29 Sopon Iamsirithaworn 2
30 Darin Areechokechai 2
31 Chompoonut Thaichinda 2
32 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2
33 ปานเทพ รัตนากร 2
34 Parntep Ratanakorn 2
35 จรวยพร ศรีศศลักษณ์ 2
36 นุศราพร เกษสมบูรณ์ 2
37 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 2
38 Tithikorn Topothai 2
39 กัญจนา ดิษยาธิคม 2
40 Thananan Rattanachodpanich 2
41 ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช 2
42 องค์การแรงงานระหว่างประเทศ เจนีวา 2
43 Woranan Witthayapipopsakul 2
44 Wantanee Kalpravidh 2
45 สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ 2
46 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะแพทยศาสตร์ 2
47 ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ 2
48 หทัยชนก สุมาลี 2
49 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 2
50 สงครามชัย ลีทองดี 2
51 Phusit Prakongsai 2
52 ครรชิต สุขนาค 2
53 พินิจ ฟ้าอำนวยผล 2
54 จังหวัดกำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 2
55 วินัย ลีสมิทธิ์ 2
56 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 2
57 Swansea university 2
58 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 2
59 นุชรี ศรีวิโรจน์ 2
60 David Hughes 2
61 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2
62 บุญชัย กิจสนาโยธิน 2
63 จิรบูรณ์ โตสงวน 2
64 Amonrat Manawatthanawong 1
65 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) 1
66 สุรศักดิ์ ไชยสงค์ 1
67 ณรงศักดิ์ อังคะสุวพลา 1
68 ชมพูนุท โตโพธิ์ไทย 1
69 Shaheda Viriyathorn 1
70 วิชชุกร สุริยะวงศ์ไพศาล 1
71 สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 1
72 Rangsan Sripirom 1
73 อำพล จินดาวัฒนะ 1
74 สุวาณี สุรเสียงสังข์ 1
75 รังสรรค์ ศรีภิรมย์ 1
76 อรพรรณ ศรีสุขวัฒนา 1
77 ชาฮีดา วิริยาทร 1
78 กระทรวงสาธารณสุข 1
79 ทิพิชา โปษยานนท์ 1
80 วิทยาลัยประชากรศาสตร์ 1
81 กรมการประกันภัย 1
82 Kunakorn Ieawsuwan 1
83 สุณิชา ชานวาทิก 1
84 พรรัชดา มาตราสงคราม 1
85 สุมนต์ สกลไชย 1
86 อภิชาติ ธัญญาหาร 1
87 คุณากร เอี้ยวสุวรรณ 1
88 สำนักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ 1
89 นุชราภรณ์ เลี้ยงรื่นรมย์ 1
90 สุชาติ สรณสถาพร 1
91 สุรเดช วลีอิทธิกุล 1
92 Nucharapon Liangruenrom 1
93 Wichukorn Suriyawongpaisan 1
94 ชูฉัตร ประมูลผล 1
95 Chompoonut Topothai 1
96 Sunicha Chanvatik 1
97 อาทิตยา เทียมไพรวัลย์ 1
98 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียรกัญจนา ติษยาธิคม 1
99 Chitpranee Vasvid 1
100 Chipanee Wasawit 1
101 Wiroj Tangcharoesathien 1
102 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ. โครงการเมธีวิจัยอาวุโสด้านวิจัยระบบและนโยบายสุขภาพ 1
103 Atitaya Thiemphaiwan 1
104 Kumaree Pachanee 1
105 Waraporn Suwanwela 1
106 Apichart Thunyahan 1
107 Pohnratchada Mattrasongkram 1
108 คณิตสรณ์ สัมฤทธิ์เดชขจร 1
109 Kanitsorn Sumriddetchkajorn 1
110 กุมารี พัชนี 1
111 วราภรณ์ สุวรรณเวลา 1
112 Kanchana Disayathikom 1
113 สุวรรณา มูเก็ม 1
114 นวรัตน์ โอปนพันธ์ 1
115 Anond Kulthanmanusorn 1
116 Hathairat Kosiyaporn 1
117 นิตยา จันทร์เรืองมหาผล 1
118 กรแก้ว จันทภาษา 1
119 เอื้องฟ้า คงเอี่ยมตระกูล 1
120 หทัยรัตน์ โกษียาภรณ์ 1
121 อานนท์ กุลธรรมานุสรณ์ 1
122 ระพีพงศ์ สุพรรณไชยมาตย์ 1
123 Rajin Arora 1
124 Rapeepong Suphanchaimat 1
125 รายิน อโรร่า 1
126 Weerasak putthasri 1
127 Jaruayporn Srisasalux 1
128 สำนักวิชาการสาธารณสุข 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 1
2 2560 7
3 2557 2
4 2555 1
5 2549 3
6 2548 1
7 2546 1
8 2545 1
9 2540 1
10 543 32
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 การประเมินการถ่ายโอนหน่วยบริการปฐมภูมิไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: สังเคราะห์บทเรียนจากพื้นที่ 51 แห่งและทางเลือกในเชิงนโยบาย
ปี พ.ศ. 2560
2 กระบวนการทางนโยบายและความสำเร็จในการเพิ่มชุดสิทธิประโยชน์ของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ : กรณีการปลูกถ่ายตับในเด็กที่มีภาวะท่อน้ำดีตีบตัน
3 การใช้บริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ในสถานพยาบาลประเภทต่างๆ ของประชากรไทย พ.ศ. 2558
4 ผู้ป่วยด้วย NCD มีพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพอยู่มากน้อยแค่ไหน: รายงานจากการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2558
5 คนไทยใช้พลังงานในกิจกรรมทางกายและพฤติกรรมเนือยนิ่งเท่าไร: ข้อมูลจากการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2558
6 สถานการณ์การเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลและการมีผู้ดูแลในขณะพักฟื้นของผู้สูงอายุในประเทศไทย
7 การผนวกกลไกการติดตามและประเมินความรู้และความตระหนักของประชาชนเกี่ยวกับแบคทีเรียดื้อยาต้านจุลชีพเข้าสู่การสำรวจอนามัยและสวัสดิการ
8 การดูแลรักษาพยาบาลตนเองของประชาชนไทยโดยการซื้อยาจากร้านขายยาแผนปัจจุบัน
ปี พ.ศ. 2557
9 วิวัฒนาการของความร่วมมือภายใต้แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียวในประเทศไทย
10 Thai Health System : Prevention and Control of Diseases and Risk Factors
ปี พ.ศ. 2555
11 การประเมินระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในช่วงทศวรรษแรก 2544-2553
ปี พ.ศ. 2549
12 ชุดวิจัยการเงินการคลังระบบสุขภาพไทย: ตอนที่ 4 พรบ คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถในบริบทของการประกันสุขภาพถ้วนหน้า-ข้อเสนอเพื่อการปฏิรูป
13 ทำอะไร อย่างไร ในการประชุมสมัชชาองค์การอนามัยโลกครั้งที่ 58
14 ชุดวิจัยการเงินการคลังระบบสุขภาพไทย: ตอนที่ 1 แนวทางการปฏิรูปการเงินการคลังหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ปี พ.ศ. 2548
15 ความเป็นธรรมของการใช้บริการสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2546
16 การวิเคราะห์และกำหนดอัตราเหมาจ่ายในโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าสำหรับ ปีงบประมาณ 2547
ปี พ.ศ. 2545
17 ตอบข้อสังเกตจุดอ่อนของที่มา ๑,๒๐๒ บาทต่อคนต่อปี ของนพ.ศุภสิทธิ์ พรรณารุโนทัยและคณะ
ปี พ.ศ. 2540
18 การศึกษาต้นทุนค่าบริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในโรงพยาบาลขอนแก่นปีงบประมาณ 2539