ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วลัยพร พัชรนฤมล
หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 40
2 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 30
3 กัญจนา ติษยาธิคม 28
4 Walaiporn Patcharanarumol 16
5 จิตปราณี วาศวิท 15
6 ภูษิต ประคองสาย 15
7 สุพล ลิมวัฒนานนท์ 7
8 ฐิติกร โตโพธิ์ไทย 5
9 International Health Policy Program (IHPP-Thailand) 4
10 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 4
11 อังคณา สมนัสทวีชัย 4
12 Chulaporn Limwattananon 4
13 จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ 4
14 ทักษพล ธรรมรังสี 3
15 จเด็จ ธรรมธัชอารี 3
16 ดารินทร์ อารีย์โชคชัย 3
17 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 3
18 ชมพูนุท ไทยจินดา 3
19 จิราพร ขีดดี 3
20 Angkana Sommanustweechai 3
21 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 3
22 เยาวลักษณ์ แหวนวงษ์ 3
23 Yaowaluk Wanwong 3
24 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 3
25 จงกล เลิศเธียรดำรง 3
26 จังหวัดกำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 2
27 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2
28 หทัยชนก สุมาลี 2
29 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 2
30 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 2
31 สงครามชัย ลีทองดี 2
32 จิรบูรณ์ โตสงวน 2
33 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะแพทยศาสตร์ 2
34 ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ 2
35 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 2
36 Tithikorn Topothai 2
37 Chompoonut Thaichinda 2
38 วินัย ลีสมิทธิ์ 2
39 Phusit Prakongsai 2
40 Swansea university 2
41 นุชรี ศรีวิโรจน์ 2
42 David Hughes 2
43 บุญชัย กิจสนาโยธิน 2
44 สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ 2
45 โสภณ เอี่ยมศิริถาวร 2
46 Sopon Iamsirithaworn 2
47 วรณัน วิทยาพิภพสกุล 2
48 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2
49 วันทนีย์ กัลล์ประวิทธ์ 2
50 Parntep Ratanakorn 2
51 พินิจ ฟ้าอำนวยผล 2
52 Darin Areechokechai 2
53 Wantanee Kalpravidh 2
54 Woranan Witthayapipopsakul 2
55 ปานเทพ รัตนากร 2
56 ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช 2
57 ครรชิต สุขนาค 2
58 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 2
59 กัญจนา ดิษยาธิคม 2
60 นุศราพร เกษสมบูรณ์ 2
61 องค์การแรงงานระหว่างประเทศ เจนีวา 2
62 Thananan Rattanachodpanich 2
63 จรวยพร ศรีศศลักษณ์ 2
64 สุณิชา ชานวาทิก 1
65 กรมการประกันภัย 1
66 Kunakorn Ieawsuwan 1
67 Sunicha Chanvatik 1
68 Pohnratchada Mattrasongkram 1
69 วิทยาลัยประชากรศาสตร์ 1
70 อภิชาติ ธัญญาหาร 1
71 พรรัชดา มาตราสงคราม 1
72 ชูฉัตร ประมูลผล 1
73 นุชราภรณ์ เลี้ยงรื่นรมย์ 1
74 Apichart Thunyahan 1
75 สุรเดช วลีอิทธิกุล 1
76 Nucharapon Liangruenrom 1
77 สำนักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ 1
78 Wichukorn Suriyawongpaisan 1
79 คุณากร เอี้ยวสุวรรณ 1
80 Chipanee Wasawit 1
81 Atitaya Thiemphaiwan 1
82 Wiroj Tangcharoesathien 1
83 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ. โครงการเมธีวิจัยอาวุโสด้านวิจัยระบบและนโยบายสุขภาพ 1
84 Kanchana Disayathikom 1
85 สุชาติ สรณสถาพร 1
86 สุวรรณา มูเก็ม 1
87 อาทิตยา เทียมไพรวัลย์ 1
88 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียรกัญจนา ติษยาธิคม 1
89 วราภรณ์ สุวรรณเวลา 1
90 Kanitsorn Sumriddetchkajorn 1
91 กุมารี พัชนี 1
92 Waraporn Suwanwela 1
93 Chitpranee Vasvid 1
94 Kumaree Pachanee 1
95 คณิตสรณ์ สัมฤทธิ์เดชขจร 1
96 Rajin Arora 1
97 นิตยา จันทร์เรืองมหาผล 1
98 Hathairat Kosiyaporn 1
99 นวรัตน์ โอปนพันธ์ 1
100 เอื้องฟ้า คงเอี่ยมตระกูล 1
101 กรแก้ว จันทภาษา 1
102 สุมนต์ สกลไชย 1
103 สำนักวิชาการสาธารณสุข 1
104 Anond Kulthanmanusorn 1
105 หทัยรัตน์ โกษียาภรณ์ 1
106 Rapeepong Suphanchaimat 1
107 ระพีพงศ์ สุพรรณไชยมาตย์ 1
108 รายิน อโรร่า 1
109 Jaruayporn Srisasalux 1
110 อานนท์ กุลธรรมานุสรณ์ 1
111 Weerasak putthasri 1
112 อำพล จินดาวัฒนะ 1
113 รังสรรค์ ศรีภิรมย์ 1
114 สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 1
115 Amonrat Manawatthanawong 1
116 วิชชุกร สุริยะวงศ์ไพศาล 1
117 ณรงศักดิ์ อังคะสุวพลา 1
118 สุวาณี สุรเสียงสังข์ 1
119 ชมพูนุท โตโพธิ์ไทย 1
120 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) 1
121 สุรศักดิ์ ไชยสงค์ 1
122 Rangsan Sripirom 1
123 อรพรรณ ศรีสุขวัฒนา 1
124 กระทรวงสาธารณสุข 1
125 ชาฮีดา วิริยาทร 1
126 Shaheda Viriyathorn 1
127 ทิพิชา โปษยานนท์ 1
128 Chompoonut Topothai 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 1
2 2560 7
3 2557 2
4 2555 1
5 2549 3
6 2548 1
7 2546 1
8 2545 1
9 2540 1
10 543 32
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 การประเมินการถ่ายโอนหน่วยบริการปฐมภูมิไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: สังเคราะห์บทเรียนจากพื้นที่ 51 แห่งและทางเลือกในเชิงนโยบาย
ปี พ.ศ. 2560
2 กระบวนการทางนโยบายและความสำเร็จในการเพิ่มชุดสิทธิประโยชน์ของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ : กรณีการปลูกถ่ายตับในเด็กที่มีภาวะท่อน้ำดีตีบตัน
3 การใช้บริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ในสถานพยาบาลประเภทต่างๆ ของประชากรไทย พ.ศ. 2558
4 ผู้ป่วยด้วย NCD มีพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพอยู่มากน้อยแค่ไหน: รายงานจากการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2558
5 คนไทยใช้พลังงานในกิจกรรมทางกายและพฤติกรรมเนือยนิ่งเท่าไร: ข้อมูลจากการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2558
6 สถานการณ์การเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลและการมีผู้ดูแลในขณะพักฟื้นของผู้สูงอายุในประเทศไทย
7 การผนวกกลไกการติดตามและประเมินความรู้และความตระหนักของประชาชนเกี่ยวกับแบคทีเรียดื้อยาต้านจุลชีพเข้าสู่การสำรวจอนามัยและสวัสดิการ
8 การดูแลรักษาพยาบาลตนเองของประชาชนไทยโดยการซื้อยาจากร้านขายยาแผนปัจจุบัน
ปี พ.ศ. 2557
9 วิวัฒนาการของความร่วมมือภายใต้แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียวในประเทศไทย
10 Thai Health System : Prevention and Control of Diseases and Risk Factors
ปี พ.ศ. 2555
11 การประเมินระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในช่วงทศวรรษแรก 2544-2553
ปี พ.ศ. 2549
12 ชุดวิจัยการเงินการคลังระบบสุขภาพไทย: ตอนที่ 4 พรบ คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถในบริบทของการประกันสุขภาพถ้วนหน้า-ข้อเสนอเพื่อการปฏิรูป
13 ทำอะไร อย่างไร ในการประชุมสมัชชาองค์การอนามัยโลกครั้งที่ 58
14 ชุดวิจัยการเงินการคลังระบบสุขภาพไทย: ตอนที่ 1 แนวทางการปฏิรูปการเงินการคลังหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ปี พ.ศ. 2548
15 ความเป็นธรรมของการใช้บริการสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2546
16 การวิเคราะห์และกำหนดอัตราเหมาจ่ายในโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าสำหรับ ปีงบประมาณ 2547
ปี พ.ศ. 2545
17 ตอบข้อสังเกตจุดอ่อนของที่มา ๑,๒๐๒ บาทต่อคนต่อปี ของนพ.ศุภสิทธิ์ พรรณารุโนทัยและคณะ
ปี พ.ศ. 2540
18 การศึกษาต้นทุนค่าบริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในโรงพยาบาลขอนแก่นปีงบประมาณ 2539