ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วริศรา ดวงตาน้อย
หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ตุลาพร จันทร์กวี 12
2 สุพรรษา จิตต์มั่น 12
3 นันท์มนัส หอมเพียร 11
4 วิไลวรรณ ศรีหาตา 11
5 กรรณิการ์ ธรรมสรางกูร 11
6 คณะวิทยาการจัดการ 5
7 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 2
8 องค์การบริหาร ส่วนตำบลบ่อเบี้ย อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ 1
9 องค์การบริหาร ส่วนตำบลสองห้อง อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ 1
10 องค์การบริหาร ส่วนตำบลฟากท่า อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ 1
11 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไคร้ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ 1
12 สิริเนตร วรรณจักร์ 1
13 พรรณนภา เชื้อบาง 1
14 ศศิพร สุดใจ 1
15 องค์การบริหารส่วนตำบลนาอิน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 1
16 เทศบาลตำบลหัวดง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 1
17 เทศบาลตำบลพระเสด็จ อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 1
18 องค์การบริหารงานการ บริหารส่วนตำบลน้ำอ่าง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ 1
19 เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 1
20 เทศบาลตำบลจริม อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 1
21 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าปลา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2556 18
3 2549 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนผลิตภัณฑ์วิสาหกิจขุมชนกลุ่มอาชีพผ้านวม-ที่นอน อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตุ์
ปี พ.ศ. 2556
2 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาหลักการบัญชีขั้นต้น ( 3521106A ) ในโปรแกรมวิชาบัญชี คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
3 ความต้องการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาสาขาการบัญชี
4 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาสาขาการบัญชี ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
5 การเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตผ้าห่มนวม-ที่นอนจากฝ้ายและใยสังเคราะห์ กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพผ้าห่มนวม-ที่นอน อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
6 การจัดทำบัญชีครัวเรือนของเกษตรกร อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
7 โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการปฏิบัติงานตามโครงการให้บริการชำระภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2556 ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไคร้ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์
8 โครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการปฏิบัติงานตามโครงการ อบต.สองห้อง เคลื่อนที่บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่และนอกเวลาราชการเพื่อประชาชน ประจำปี 2556 ตำบลสองห้อง อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์
9 โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้มารับบริการต่อโครงการให้บริการรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดินภาษีบำรุงท้องที่สัญจรประจำปีงบประมาณ 2556 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์
10 โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อโครงการออกหน่วยบริการประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลฟากท่าเคลื่อนที่ประจำปี 2556 อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์
11 โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าปลา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ตามโครงการปรับลดขั้นตอนการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล
12 โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อโครงการพัฒนาศักยภาพของการให้บริการด้านสวัสดิการสังคมเชิงรุกของ เทศบาลตำบลจริม อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
13 โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการปฏิบัติงานตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการด้านการขออนุญาต ก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร ประจำปีงบประมาณ 2556 ของเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
14 โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อโครงการ อบต.สัญจรบริการรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. 2556 ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาอิน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
15 โครงการประเมินความพึงพอใจในโครงการการบริการน้ำให้กับประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำอ่าง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2556 ขององค์การบริหารงานการบริหารส่วนตำบลน้ำอ่าง อำเภอตรอน จังหวัด อุตรดิตถ์
16 โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อโครงการปรับปรุงกระบวนการทำงานหรือลดขั้นตอนการบริการและตอบสนอง ความต้องการของประชาชน ด้านงานเก็บภาษีป้าย ประจำงบประมาณ พ.ศ.2556 ของเทศบาลตำบล พระเสด็จ อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
17 โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการปฏิบัติงานตามโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการของประชาชนด้านการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ประจำปีงบประมาณ 2556 ของเทศบาลตำบลหัวดง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
18 การใช้ข้อมูลบัญชีบริหารกับความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจวิสาหกิจชุมชน ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในจังหวัดอุตรดิตถ์
19 การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนกล่มอาชีพผ้านวม-ที่นอน อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
ปี พ.ศ. 2549
20 การวิเคราะห์คุณภาพกำไรของธุรกิจกลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภคในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = Analysis of earning quality of energy and utilities business group in The Stock Exchange of Thailand / วริศรา ดวงตาน้อย
21 การวิเคราะห์คุณภาพกำไรของธุรกิจกลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย