ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วราลักษณ์ บุญมาชัย
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 กฤษณา ทวีศักดิ์วิชิตชัย 3
2 สายชล แสงแก้ว 3
3 ชลิดา อุณหวุฒิ 3
4 พวงผกา อ่างมณี 3
5 ณิชา โป้ทอง 3
6 อทิติยา แก฾วประดิษฐ 3
7 ธรรมรัตนแ ทองมี 3
8 อัจฉราภรณแ ประเสริฐผล 3
9 อนุวัฒนแ จันทรสุวรรณ 3
10 จรรยา มณีโชติ 3
11 ลักขณา บำรุงศรี 3
12 จิราลักษณ์ ภูมิไธสง 3
13 เสาวรี บำรุง 3
14 เบญจมาศ คำสืบ 3
15 อมรรัชฏ์ คิดใจเดียว 3
16 พลอยชมพู กรวิภาสเรือง 3
17 สุเทพ สหายา 3
18 มานิตา คงชื่นสิน 3
19 เถลิงศักดิ์ วีระวุฒิ 3
20 อัมพร วิโนทัย 3
21 รจนา ไวยเจริญ 3
22 เสาวลักษณ์ บันเทิงสุข 3
23 ปิยะรัตน์ จังพล 3
24 ศศิธร ประพรม 3
25 ยุรวรรณ อนันตนมณี 3
26 สุวลักษณ์ อะมะวัลย์ 3
27 วิมลวรรณ โชติวงศ์ 3
28 ยุทธจักร วงษ์วัฒนะ 3
29 วิสุทธิ์ กีปทอง 3
30 อนุชา เหลาเคน 3
31 วลัยพร ศะศิประภา 3
32 มัตติกา ทองรส 3
33 ชมัยพร บัวมาศ 3
34 สุพัตรา ชาวกงจักร์ 3
35 สิทธิศิโรดม แก้วสวัสดิ์ 3
36 รัศมี สิมมา 3
37 ปรัชญา เอกฐิน 3
38 เมธาพร พุฒขาว 3
39 อิทธิพล บรรณาการ 3
40 สุนัดดา เชาวลิต 3
41 สุรีรัตนแ ทองคำ 3
42 ปรีชา แสงโสดา 3
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 543 2
ผลงานวิจัย