ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วราภา มหากาญจนกุล
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สิริพร สธนเสาวภาคย์ 9
2 สุดสาย ตรีวานิช 6
3 ชิดชม ฮิรางะ 5
4 รัชนี ฮงประยูร 4
5 สิรี ชัยเสรี 3
6 น้ำฝน ลำดับวงศ์ 3
7 ฉกามาศ วงศ์ข้าหลวง 3
8 กุลนาถ ทองขาว 3
9 สุวรรณา กลัดพันธุ์ 3
10 ธนภูมิ มณีบุญ 3
11 ณัฐา พัฒนากุล 2
12 ปรียา วิบูลย์เศรษฐ์ 2
13 ธนิตย์เทพ หงษ์ดุสิต 2
14 เอกรินทร์ ภัทรธนวดี 2
15 นายภาคภูมิ คูประเสริฐยิ่ง 2
16 อรวรรณ แก้วประกายแสงกูล 2
17 นายจิรพงศ์ แพทย์สมาน 2
18 นายอรรณพ ทัศนอุดม 2
19 ดร.นิภา โชคสัจจะวาที 2
20 อัจฉรา แสนคม 2
21 สุขเกษม สิทธิพจน์ 2
22 นางลักษณ์กนก สินธุ์ประสพชัย 2
23 วิภาวดี อ้นท้วม 2
24 ธงชัย มาลา 1
25 วิจารณ์ วิชชุกิจ 1
26 บดินทร์ รัศมีเทศ 1
27 พัชราพร ฤกษ์หร่าย 1
28 ชัยภูมิ บัญชาศักดิ์ 1
29 เรณุมาศ มาอุ่น 1
30 วารุณี วารัญญานนท์ 1
31 สุวิมล สัจจวาณิชย์ 1
32 นิติ ชูเชิด 1
33 อัศนีย์ ก่อตระกูล 1
34 ปาริชาติ พรมโชติ 1
35 อลงกรณ์ อินทรักษา 1
36 สิริกุล วะสี 1
37 อรอนงค์ นัยวิกุล 1
38 นายกิตติศักดิ์ อินทรเสวก 1
39 พัชยา มาสมบูรณ์ 1
40 อดิลล่า พงศ์ยี่หล้า 1
41 นางสุวรรณา กลัดพันธุ์ 1
42 เบญจวรรณ พุทไธสง 1
43 กนกทิพย์ ทรัพย์เจริญกุล 1
44 เทพณรงค์ นพกรวิเศษ 1
45 อรนัดดา ชิณศรี 1
46 สาโรช โศภีรักข์ 1
47 อนงค์ภัทร สุทธางคกูล 1
48 สิริกร กาญจนสุนทร 1
49 จุฑาทิพย์ ภัทราวาท 1
50 ไพรินทร์ กะทิพรมราช 1
51 รศ. ดร. ประหยัด โภคฐิติยุกต์ 1
52 ศรีหรรษา มลิจารย์ 1
53 (นักวิจัย) นางสาวงามจิตร โล่วิทูร 1
54 น.ส.วราภรณ์ สกลไชย 1
55 ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Ph.Dนางสาวจานุลักษณ์ ขนบดี 1
56 นางสาวยศยา ทุริสุทธิ์ 1
57 กนิฐพร วังใน 1
58 น้ำผึ้ง อนุกูล 1
59 งามจิตร โล่วิทูร 1
60 นายทอม รอส 1
61 ปริศนา สุวรรณาภรณ์ 1
62 มนต์จันท์ คำยา 1
63 จิตศิริ ราชตนะพันธุ์ 1
64 วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์ 1
65 ดร.รุจ วัลยะเสวี 1
66 น.ส.พนม ใสยจิตร์ 1
67 นางสุพัตรา ปรศุพัฒนา 1
68 Jirawan Yamprayoon 1
69 จิราวรรณ แย้มประยูร 1
70 พูลทรัพย์ วิรุฬหกุล 1
71 Poonsap Virulhakul 1
72 Warapa Mahakarnchanakul 1
73 จินตนา อุปดิสสกุล 1
74 Chintana Oupadissakoon 1
75 นางสาวพนม ใสยจิตร์ 1
76 วิเชียร กีรตินิจกาล 1
77 นิตยา พิระภัทรุ่งสุริยา 1
78 ภัทราภรณ์ ชูอินทร์ 1
79 ธนาภรณ์ บริสุทธิ์ 1
80 ทนิฐ หงษ์ดุสิต 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 2
2 2556 5
3 2555 3
4 2553 1
5 2552 2
6 2551 5
7 2550 5
8 2548 1
9 2547 1
10 2544 1
11 2543 1
12 1086 1
13 543 22
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การเพิ่มศักยภาพของชุดตรวจสอบสารพิษเชื้อราซีราลีโนนและอิมมูโนแอฟฟินิตีคอลัมน์สำหรับอะฟลาทอกซินเพื่อการผลิตเชิงพาณิชย์
2 โครงการการเพิ่มศักยภาพของชุดตรวจสอบสารพิษเชื้อราซีราลีโนนและอิมมูโนแอฟฟินิติคอลัมน์สำหรับอะฟลาทอกซินเพื่อการผลิตเชิงพาณิชย์
ปี พ.ศ. 2556
3 Risk profile of aflatoxin producing fungi contaminated in husked and color rice in Thailand: Impoct from climate change
4 การพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อยกระดับคุณภาพของพริกชี้ฟ้าแห้งเพื่อการส่งออก
5 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพริกชี้ฟ้าเพื่อเพิ่มศักยภาพการส่งออกสู่ภูมิภาคอาเซียนและลดปัญหาวัตถุดิบล้นตลาด
6 การพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบสินค้ากษตรและอาหารเพื่อการส่งออก
7 การพัฒนาอุตสาหกรรมไทยให้เป็นครัวอาหารคุณภาพโลก
ปี พ.ศ. 2555
8 Market Access thhrough Competency Based Education and Training in Horticulture Project
9 ผักสดตัดแต่งพร้อมบริโภค
10 การประยุกต์ใช้สารออกซิไดส์ซิ่งในการล้างเพื่อลดสารตกค้างกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตในผักสด
ปี พ.ศ. 2553
11 การปนเปื้อนของซัลโมเนลลาในกระบวนการผลิตขั้นต้นของผักสดส่งออก
ปี พ.ศ. 2552
12 การพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อปรับปรุงคุณภาพและยืดอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์น้ำพริก
13 การพัฒนาอุปกรณ์แอฟฟินิตีคอลัมน์เพื่อลดต้นทุนการตรวจสอบอะฟลาทอกซิน
ปี พ.ศ. 2551
14 การถ่ายทอดองค์ความรู้การผลิตถั่วป่นอนามัยสู่ชุมชน
15 การพัฒนากระบวนการผลิตและการบรรจุของผลิตภัณฑ์น้ำพริก
16 การพัฒนาอุปกรณ์แอฟฟินิตีคอลัมน์เพื่อลดต้นทุนการตรวจสอบอะฟลาทอกซิน
17 แนวทางการพัฒนาศูนย์แห่งความเป็นเลิศทางความปลอดภัยด้านอาหารของประเทศไทย
18 การลด Salmonella Typhimurium ปนเปื้อนในเมล็ดถั่วเขียว และในกระบวนการผลิตถั่วงอกโดยใช้สารฆ่าเชื้อกลุ่มออกซิไดส์ซิง
ปี พ.ศ. 2550
19 การประเมินความเสี่ยงของ Vibrio parahaemolyticus ในกุ้งสดแช่เย็นและแช่แข็งในประเทศไทยและการพัฒนาและสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์สำหรับการลดปริมาณการปนเปื้อนในกรรมวิธีการผลิต
20 การประเมินความเสี่ยงจากซัลโมเนลลาและอีโคไลในผักสดและสิ่งแวดล้อมของโรงคัดบรรจุเพื่อเพิ่มความปลอดภัยอาหารของผักสดเพื่อการส่งออก
21 การวิจัยสถานการณ์ความเสี่ยงของอาหารพร้อมบริโภคยอดนิยมกรณีกรุงเทพมหานคร
22 ประสิทธิภาพของคลอรีนไดออกไซด์และน้ำอิเล็กโทรไลซ์ชนิดกรดในการทำลายฟิล์มชีวภาพของบาซิลลัส ซีเรียส สแตฟฟิโลคอกคัส ออเรียส และสปอร์เกาะติดของบาซิลลัส ซีเรียส บนพื้นผิวสัมผัสอาหาร
23 การสกัดเครื่องเทศของไทยด้วยตัวทำละลายร่วมกับคลื่นเสียงความถี่สูงและประสิทธิภาพของสารสกัดเครื่องเทศร่วมกับ EDTA ในการยับยั้งจุลินทรีย์ในอาหาร
ปี พ.ศ. 2548
24 การประยุกต์ใช้สารสกัดหยาบจากแบคทีเรียกรดแล็กทิก เพื่อลดปริมาณ Salmonella Typhimurium บนผัก
ปี พ.ศ. 2547
25 การศึกษษความปลอดภัยด้านอาหารของประเทศไทยในภาพรวม
ปี พ.ศ. 2544
26 การศึกษาอายุการเก็บรักษากุ้งแห้งในถุงลามิเนตเพื่อการค้า
ปี พ.ศ. 2543
27 ผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องแช่เย็นและแช่เยือกแข็งเสริมกลิ่นหรือกลิ่นรส
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
28 แก้ไขชื่อโครงการ