ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วราภา มหากาญจนกุล
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สิริพร สธนเสาวภาคย์ 9
2 สุดสาย ตรีวานิช 6
3 ชิดชม ฮิรางะ 5
4 รัชนี ฮงประยูร 4
5 สิรี ชัยเสรี 3
6 น้ำฝน ลำดับวงศ์ 3
7 ฉกามาศ วงศ์ข้าหลวง 3
8 กุลนาถ ทองขาว 3
9 สุวรรณา กลัดพันธุ์ 3
10 ธนภูมิ มณีบุญ 3
11 ปรียา วิบูลย์เศรษฐ์ 2
12 นายจิรพงศ์ แพทย์สมาน 2
13 ณัฐา พัฒนากุล 2
14 อรวรรณ แก้วประกายแสงกูล 2
15 วิภาวดี อ้นท้วม 2
16 ธนิตย์เทพ หงษ์ดุสิต 2
17 นายภาคภูมิ คูประเสริฐยิ่ง 2
18 สุขเกษม สิทธิพจน์ 2
19 เอกรินทร์ ภัทรธนวดี 2
20 นายอรรณพ ทัศนอุดม 2
21 ดร.นิภา โชคสัจจะวาที 2
22 อัจฉรา แสนคม 2
23 นางลักษณ์กนก สินธุ์ประสพชัย 2
24 วารุณี วารัญญานนท์ 1
25 อัศนีย์ ก่อตระกูล 1
26 อลงกรณ์ อินทรักษา 1
27 สิริกุล วะสี 1
28 สุวิมล สัจจวาณิชย์ 1
29 ชัยภูมิ บัญชาศักดิ์ 1
30 ทนิฐ หงษ์ดุสิต 1
31 Poonsap Virulhakul 1
32 พูลทรัพย์ วิรุฬหกุล 1
33 Warapa Mahakarnchanakul 1
34 วิจารณ์ วิชชุกิจ 1
35 นางสุวรรณา กลัดพันธุ์ 1
36 นิติ ชูเชิด 1
37 อรนัดดา ชิณศรี 1
38 จุฑาทิพย์ ภัทราวาท 1
39 สิริกร กาญจนสุนทร 1
40 ไพรินทร์ กะทิพรมราช 1
41 Jirawan Yamprayoon 1
42 พัชยา มาสมบูรณ์ 1
43 เทพณรงค์ นพกรวิเศษ 1
44 สาโรช โศภีรักข์ 1
45 อนงค์ภัทร สุทธางคกูล 1
46 พัชราพร ฤกษ์หร่าย 1
47 บดินทร์ รัศมีเทศ 1
48 เรณุมาศ มาอุ่น 1
49 ปาริชาติ พรมโชติ 1
50 รศ. ดร. ประหยัด โภคฐิติยุกต์ 1
51 ธงชัย มาลา 1
52 น้ำผึ้ง อนุกูล 1
53 วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์ 1
54 จิตศิริ ราชตนะพันธุ์ 1
55 ดร.รุจ วัลยะเสวี 1
56 นายทอม รอส 1
57 น.ส.วราภรณ์ สกลไชย 1
58 งามจิตร โล่วิทูร 1
59 ปริศนา สุวรรณาภรณ์ 1
60 มนต์จันท์ คำยา 1
61 อดิลล่า พงศ์ยี่หล้า 1
62 นายกิตติศักดิ์ อินทรเสวก 1
63 อรอนงค์ นัยวิกุล 1
64 กนกทิพย์ ทรัพย์เจริญกุล 1
65 เบญจวรรณ พุทไธสง 1
66 (นักวิจัย) นางสาวงามจิตร โล่วิทูร 1
67 ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Ph.Dนางสาวจานุลักษณ์ ขนบดี 1
68 ภัทราภรณ์ ชูอินทร์ 1
69 นิตยา พิระภัทรุ่งสุริยา 1
70 ธนาภรณ์ บริสุทธิ์ 1
71 Chintana Oupadissakoon 1
72 จินตนา อุปดิสสกุล 1
73 นางสาวพนม ใสยจิตร์ 1
74 ศรีหรรษา มลิจารย์ 1
75 กนิฐพร วังใน 1
76 นางสาวยศยา ทุริสุทธิ์ 1
77 น.ส.พนม ใสยจิตร์ 1
78 นางสุพัตรา ปรศุพัฒนา 1
79 วิเชียร กีรตินิจกาล 1
80 จิราวรรณ แย้มประยูร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 2
2 2556 5
3 2555 3
4 2553 1
5 2552 2
6 2551 5
7 2550 5
8 2548 1
9 2547 1
10 2544 1
11 2543 1
12 1086 1
13 543 22
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การเพิ่มศักยภาพของชุดตรวจสอบสารพิษเชื้อราซีราลีโนนและอิมมูโนแอฟฟินิตีคอลัมน์สำหรับอะฟลาทอกซินเพื่อการผลิตเชิงพาณิชย์
2 โครงการการเพิ่มศักยภาพของชุดตรวจสอบสารพิษเชื้อราซีราลีโนนและอิมมูโนแอฟฟินิติคอลัมน์สำหรับอะฟลาทอกซินเพื่อการผลิตเชิงพาณิชย์
ปี พ.ศ. 2556
3 Risk profile of aflatoxin producing fungi contaminated in husked and color rice in Thailand: Impoct from climate change
4 การพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อยกระดับคุณภาพของพริกชี้ฟ้าแห้งเพื่อการส่งออก
5 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพริกชี้ฟ้าเพื่อเพิ่มศักยภาพการส่งออกสู่ภูมิภาคอาเซียนและลดปัญหาวัตถุดิบล้นตลาด
6 การพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบสินค้ากษตรและอาหารเพื่อการส่งออก
7 การพัฒนาอุตสาหกรรมไทยให้เป็นครัวอาหารคุณภาพโลก
ปี พ.ศ. 2555
8 Market Access thhrough Competency Based Education and Training in Horticulture Project
9 ผักสดตัดแต่งพร้อมบริโภค
10 การประยุกต์ใช้สารออกซิไดส์ซิ่งในการล้างเพื่อลดสารตกค้างกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตในผักสด
ปี พ.ศ. 2553
11 การปนเปื้อนของซัลโมเนลลาในกระบวนการผลิตขั้นต้นของผักสดส่งออก
ปี พ.ศ. 2552
12 การพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อปรับปรุงคุณภาพและยืดอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์น้ำพริก
13 การพัฒนาอุปกรณ์แอฟฟินิตีคอลัมน์เพื่อลดต้นทุนการตรวจสอบอะฟลาทอกซิน
ปี พ.ศ. 2551
14 การถ่ายทอดองค์ความรู้การผลิตถั่วป่นอนามัยสู่ชุมชน
15 การพัฒนากระบวนการผลิตและการบรรจุของผลิตภัณฑ์น้ำพริก
16 การพัฒนาอุปกรณ์แอฟฟินิตีคอลัมน์เพื่อลดต้นทุนการตรวจสอบอะฟลาทอกซิน
17 แนวทางการพัฒนาศูนย์แห่งความเป็นเลิศทางความปลอดภัยด้านอาหารของประเทศไทย
18 การลด Salmonella Typhimurium ปนเปื้อนในเมล็ดถั่วเขียว และในกระบวนการผลิตถั่วงอกโดยใช้สารฆ่าเชื้อกลุ่มออกซิไดส์ซิง
ปี พ.ศ. 2550
19 การประเมินความเสี่ยงของ Vibrio parahaemolyticus ในกุ้งสดแช่เย็นและแช่แข็งในประเทศไทยและการพัฒนาและสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์สำหรับการลดปริมาณการปนเปื้อนในกรรมวิธีการผลิต
20 การประเมินความเสี่ยงจากซัลโมเนลลาและอีโคไลในผักสดและสิ่งแวดล้อมของโรงคัดบรรจุเพื่อเพิ่มความปลอดภัยอาหารของผักสดเพื่อการส่งออก
21 การวิจัยสถานการณ์ความเสี่ยงของอาหารพร้อมบริโภคยอดนิยมกรณีกรุงเทพมหานคร
22 ประสิทธิภาพของคลอรีนไดออกไซด์และน้ำอิเล็กโทรไลซ์ชนิดกรดในการทำลายฟิล์มชีวภาพของบาซิลลัส ซีเรียส สแตฟฟิโลคอกคัส ออเรียส และสปอร์เกาะติดของบาซิลลัส ซีเรียส บนพื้นผิวสัมผัสอาหาร
23 การสกัดเครื่องเทศของไทยด้วยตัวทำละลายร่วมกับคลื่นเสียงความถี่สูงและประสิทธิภาพของสารสกัดเครื่องเทศร่วมกับ EDTA ในการยับยั้งจุลินทรีย์ในอาหาร
ปี พ.ศ. 2548
24 การประยุกต์ใช้สารสกัดหยาบจากแบคทีเรียกรดแล็กทิก เพื่อลดปริมาณ Salmonella Typhimurium บนผัก
ปี พ.ศ. 2547
25 การศึกษษความปลอดภัยด้านอาหารของประเทศไทยในภาพรวม
ปี พ.ศ. 2544
26 การศึกษาอายุการเก็บรักษากุ้งแห้งในถุงลามิเนตเพื่อการค้า
ปี พ.ศ. 2543
27 ผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องแช่เย็นและแช่เยือกแข็งเสริมกลิ่นหรือกลิ่นรส
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
28 แก้ไขชื่อโครงการ