ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วราภรณ์ แสงทอง
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- วราภรณ์ แสงทอง,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 การทดสอบผลผลิตภายในสถานีของสายพันธุ์ข้าวไม่ไวต่อช่วงแสง ต้นเตี้ย ข้าวเจ้า/ข้าวเหนียวที่ได้จากการปรับปรุงพันธุ์ข้าว กข15 และขาวดอกมะลิ105
2 การปรับปรุงพันธุ์ข้าว กข15 ขาวดอกมะลิ 105 สังข์หยดพัทลุงให้ปลูกได้ทุกฤดูเพื่อเตรียมรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ปี พ.ศ. 2561
3 การคัดเลือก และการศึกษาพันธุ์ขั้นต้นของสายพันธุ์ข้าวที่ได้จากการปรับปรุงพันธุ์ข้าว กข15 และขาวดอกมะลิ 105 ที่ไม่ไวต่อช่วงแสง ต้นสูง/ต้นเตี้ย ข้าวเจ้า/ข้าวเหนียว
ปี พ.ศ. 2560
4 การคัดเลือก และการศึกษาพันธุ์ขั้นต้นของสายพันธุ์ข้าวที่ได้จากการปรับปรุงพันธุ์ข้าว กข15 ขาวดอกมะลิ 105 และสังข์หยดพัทลุงที่ไม่ไวต่อช่วงแสง ต้นสูง/ต้นเตี้ย ข้าวเจ้า/ข้าวเหนียว
ปี พ.ศ. 2559
5 การศึกษาพันธุ์ขั้นต้นและการทดสอบผลผลิตของข้าวเหนียวหอมจากข้าวเจ้าพันธุ์สุพรรณบุรี 1 และชัยนาท 80 ที่ได้จากวิธีผสมกลับโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลช่วยในการคัดเลือก ปีที่ 2
ปี พ.ศ. 2558
6 การศึกษาพันธุ์ขั้นต้นและการทดสอบผลผลิตของข้าวเหนียวหอมจากข้าวเจ้าพันธุ์สุพรรณบุรี 1 และชัยนาท 80 ที่ได้จากวิธีผสมกลับโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลช่วยในการคัดเลือก
ปี พ.ศ. 2557
7 การพัฒนาพันธุ์ข้าวเหนียวหอมจากข้าวเจ้าพันธุ์สุพรรณบุรี 1 และชัยนาท 80 ด้วยวิธีผสมกลับโดยใช้ เครื่องหมายโมเลกุลช่วยในการคัดเลือก (ปี 2557)
8 การพัฒนาพันธุ์ข้าวเหนียวหอมจากข้าวเจ้าพันธุ์สุพรรณบุรี 1 และชัยนาท 80 ด้วยวิธีผสมกลับโดยใช้ เครื่องหมายโมเลกุลช่วยในการคัดเลือก
9 การปรับปรุงพันธุ์ข้าว กข15 ขาวดอกมะลิ 105 สังข์หยดพัทลุงให้ปลูกได้ทุกฤดูเพื่อเตรียมรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ปี พ.ศ. 2556
10 การปรับปรุงพันธุ์ข้าว กข 15 ขาวดอกมะลิ 105 สังข์หยดพัทลุงให้ปลูกได้ทุกฤดูเพื่อเตรียมรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
11 การปรับปรุงพันธุ์ข้าว กข 15 ขาวดอกมะลิ 105สังข์หยดพัทลุงให้ปลูกได้ทุกฤดูเพื่อเตรียมรับการเปลี่ยน แปลงสภาพภูมิอากาศ
ปี พ.ศ. 2555
12 การศึกษาผลของสภาวะเครียดที่มีต่อการสังเคราะห์แอนโทไซยานินในข้าวและยาสูบที่มีการแสดงออกของยีนสร้างแอนโทไซยานิน
13 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวเหนียวหอมจากข้าวเจ้าด้วยวิธีผสมกลับโดยใช้ เครื่องหมายโมเลกุลช่วยในการคัดเลือก
ปี พ.ศ. 2554
14 การใช้ยีนสร้างแอนโทไซยานินเป็นยีนเครื่องหมายสำหรับการถ่ายยีนในพืชและเป็นยีนเป้าหมายเพื่อเพิ่มมูลค่าพืชเศรษฐกิจ (ปี 2555)
15 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวเหนียวหอมจากข้าวเจ้าด้วยวิธีผสมกลับโดยใช้ เครื่องหมายโมเลกุลช่วยในการคัดเลือก (ปี 2555)
16 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวเหนียวหอมจากข้าวเจ้าด้วยวิธีผสมกลับโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลช่วยในการคัดเลือก
17 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวเหนียวหอมจากข้าวเจ้าด้วยวิธีผสมกลับโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลช่วยในการคัดเลือก
18 การพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลสำหรับการปรับปรุงพันธุ์ให้ข้าวมีเมล็ดต่อรวงมาก
ปี พ.ศ. 2553
19 การศึกษาพันธุ์ขั้นต้น และการทดสอบผลผลิตเบื้องต้นของข้าวเหนียวสายพันธุ์ กข 6 ไม่ไวต่อช่วงแสง
20 ทดสอบผลผลิตของสายพันธุ์ข้าวเหนียว กข 6 ต้นเตี้ยไม่ไวแสงที่ได้จากการปรับปรุงพันธุ์ข้าวเหนียวพันธุ์ กข 6 โดยวิธี marker-assisted backcrossing
21 การศึกษาพันธุ์ขั้นต้น และการทดสอบผลผลิตเบื้องต้นของข้าวเหนียวสายพันธุ์ กข 6 ไม่ไวต่อช่วงแสง
22 ทดสอบผลผลิตของสายพันธุ์ข้าวเหนียว กข 6 ต้นเตี้ยไม่ไวแสงที่ได้จากการปรับปรุงพันธุ์ข้าวเหนียวพันธุ์ กข 6 โดยวิธี marker-assisted backcrossing
23 ผลผลิต และการถ่ายทอดทางพันธุกรรมของยีนไม่ไวต่อช่วงแสงและต้นเตี้ย โดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลของข้าวเหนียวสายพันธุ์ กข 6
ปี พ.ศ. 2552
24 การทดสอบผลผลิตของพันธุ์ข้าวเหนียว กข 6 ต้นเตี้ยไม่ไวแสงที่ได้จากการปรับปรุงพันข้าวเหนียวพันธุ์ กข 6 โดยวิธี molecular marker-assisted backcrossing
25 การทดสอบผลผลิตของพันธุ์ข้าวเหนียว กข 6 ต้นเตี้ยไม่ไวแสงที่ได้จากการปรับปรุงพันข้าวเหนียวพันธุ์ กข 6 โดยวิธี molecular marker-assisted backcrossing
ปี พ.ศ. 2551
26 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวเหนียวพันธุ์ กข 6 ให้ต้นเตี้ยโดยวิธีปรับปรุงพันธุ์แบบผสมกลับโดยใช้โมเลกุลเครื่องหมายช่วยในการคัดเลือก
27 การหาเครื่องหมายโมเลกุลเพื่อใช้ในการปรับปรุงพันธุ์ข้าวเหนียว กข 6 ให้ต้นเตี้ยและศึกษาการถ่ายทอดทางพันธุกรรมของอัลลีล Sd1
ปี พ.ศ. 2550
28 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวเหนียวพันธุ์ กข 6 ให้ไม่ไวแสงโดยวิธี molecular marker-assisted backcrossing เพื่อปลูกในฤดูนาปรัง
29 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวเหนียวพันธุ์ กข 6 ให้ต้นเตี้ยโดยวิธีปรับปรุงพันธุ์แบบผสมกลับโดยใช้โมเลกุลเครื่องหมายช่วยในการคัดเลือก (ปี 2550)
30 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวเหนียวพันธุ์ กข 6 ให้ต้นเตี้ยโดยวิธีปรับปรุงพันธุ์แบบผสมกลับโดยใช้โมเลกุลเครื่องหมายช่วยในการคัดเลือก (ปี 2551)
31 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวเหนียวพันธุ์ กข6 ให้ต้นเตี้ยโดยวิธีปรับปรุงพันธุ์แบบผสมกลับโดยใช้โมเลกุลเครื่องหมายช่วยในการคัดเลือก
32 การคัดเลือกพันธุ์ข้าวไร่ที่มีปริมาณโปรตีน วิตามินอี และธาตุซีลีเนียมสูง เพื่อนำไปใช้ผลิตข้าวกล้องในพื้นที่สูงภาคเหนือของประเทศไทยให้มีมูลค่าเพิ่ม
ปี พ.ศ. 2549
33 การคัดเลือกพันธุ์ข้าวไร่ที่มีปริมาณโปรตีน วิตามินอี และธาตุซีลีเนียมสูง เพื่อนำไปใช้ผลิตข้าวกล้องในพื้นที่สูงภาคเหนือของประเทศไทยให้มีมูลค่าเพิ่ม
ปี พ.ศ. 2548
34 การคัดเลือกพันธุ์ข้าวไร่ที่มีปริมาณโปรตีน วิตามินอี และธาตุซีลีเนียมสูง เพื่อนำไปใช้ผลิตข้าวกล้องในพื้นที่สูงภาคเหนือของประเทศไทยให้มีมูลค่าเพิ่ม (ปี 2548)
35 การคัดเลือกพันธุ์ข้าวไร่ที่มีปริมาณโปรตีน วิตามินอี และธาตุซีลีเนียมสูง เพื่อนำไปใช้ผลิตข้าวกล้องในพื้นที่สูงภาคเหนือของประเทศไทยให้มีมูลค่าเพิ่ม (ปี 2549)
36 การคัดเลือกพันธุ์ข้าวไร่ที่มีปริมาณโปรตีน วิตามินอี และธาตุซีลีเนียมสูงเพื่อนำไปใช้ผลิตข้าวกล้องในพื้นที่สูงภาคเหนือของประเทศไทยให้มีมูลค่าเพิ่ม
ปี พ.ศ. 2547
37 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวเหนียวพันธุ์ กข.6 ให้ไม่ไวแสง โดยวิธี molecular marker-assisted backerossing เพื่อปลูกในฤดูนาปรัง
38 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวเหนียวพันธุ์ กข.6 ให้ไม่ไวแสง โดยวิธี molecular marker-assisted backerossing เพื่อปลูกในฤดูนาปรัง
ปี พ.ศ. 2540
39 การศึกษาความแปรปรวนในชั่วลูกของข้าวโพดสายพันธุ์แท้ Ki21 ที่ได้จากการเพาะเลี้ยงคัพภะอ่อน (ปี 2540)
40 การศึกษาความแปรปรวนในชั่วลูกของข้าวโพดสายพันธุ์แท้ Ki21 ที่ได้จากการเพาะเลี้ยงคัพภะอ่อน
ปี พ.ศ. 2533
41 การพัฒนาและประเมินสายพันธุ์แท้แบบ line per se และ topcross ในข้าวโพดฝักอ่อน