ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วราภรณ์ สกลไชย
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วราภรณ์ กุศลารักษ์ 11
2 จันทนี อุริยะพงศ์สรรค์ 3
3 วราภรณ์ ประเสริฐ 3
4 นิพัฒน์ ลิ้มสงวน 3
5 งามจิตร โล่วิทูร 2
6 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ภายใต้โครงการสร้างกำลังคนเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม (สกว.-สสว.) 1
7 ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านข้าวโพด 1
8 สุภัคชนม์ คล่องดี 1
9 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ปี 2555 1
10 โครงการ “รวมพลังคนรุ่นใหม่เพื่อนวัตกรรมอาหาร” ประจำปี 2554-2555 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 1
11 นางอัญชนา กำลังหาญ 1
12 สมโภชน์ ใหญ่เอี่ยม 1
13 วีรชัย โทบาง 1
14 พิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ 1
15 กัษมาพร ปัญต๊ะบุตร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 2
2 2555 8
3 2554 3
4 2551 2
5 2549 1
6 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การพัฒนากระบวนการผลิตผักผงโดยกระบวนการทำแห้งแบบโฟมแมท
2 การลดปริมาณน้ำที่จุลินทรีย์สามารถใช้ได้โดยสารกลุ่มโพลีไฮดริกแอลกอฮอล์ในผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้แช่อิ่มอบแห้ง
ปี พ.ศ. 2555
3 โครงการพัฒนาวิชาการ เรื่อง การพัฒนาธัญพืชงอก (ถั่วเขียว ลูกเดือย)
4 โครงการพัฒนาวิชาการ เรื่อง เค้กกระป๋อง
5 โครงการพัฒนาวิชาการ เรื่อง การทำขนมขบเคี้ยวอบกรอบจากผลิตภัณฑ์เต้าหู้ในรูปแบบเต้าหู้อบกรอบคลุกสาหร่ายย่าง
6 การพัฒนาผลิตภัณฑ์โจ๊กข้าวโพดและข้าวโพดเปียกพร้อมบริโภคในบรรจุภัณฑ์อ่อนตัว
7 ข้าวกล้องงอกด้วยเครื่องเพาะถั่วงอก
8 ผลิตภัณฑ์ไข่ไก่แปรรูป : ไข่ดองปรุงรส และ พุดดิ้งไข่ครบรสพร้อมบริโภคในบรรจุภัณฑ์อ่อนตัวแบบ Spout Pouch
9 การพัฒนากระบวนการผลิตข้าวกล้องงอกด้วยเครื่องเพาะถั่วงอกอัตโนมัติ
10 ผลิตภัณฑ์ไข่ไก่แปรรูป : ไข่ดองปรุงรส และ พุดดิ้งไข่ครบรสพร้อมบริโภคในบรรจุภัณฑ์อ่อนตัวแบบ Spout Pouch
ปี พ.ศ. 2554
11 "เผือก พืชหัวแหล่งพลังงานผสานเส้นใย” ในวารสารอาหาร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีที่ 41 ฉบับที่ 4 ตุลาคม – ธันวาคม 2554
12 วิทยากรในการจัดฝึกอบรม “การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานอาหารจากหน่อไม้แปรรูป”
13 ยื่นจดอนุสิทธิบัตร เรื่อง หน่อไม้หย็องและวิธีการผลิต ตามเลขที่คำขอ 1103001130 วันที่รับคำขอ 7 ตุลาคม 2554
ปี พ.ศ. 2551
14 “มังคุด : ราชินี...ผิวสีม่วง” ในวารสารเกษตรก้าวหน้า ปีที่ 24 ฉบับที่ 2 เดือน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม พ.ศ. 2554
15 การเกิด Resistant starch โดยการใช้กระบวนการความร้อน และการใช้ทดแทนในผลิตภัณฑ์คุกกี้
ปี พ.ศ. 2549
16 การเกิด Resistant Starch โดยการใช้กระบวนการความร้อน และการใช้ทดแทนในผลิตภัณฑ์คุกกี้