ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วราภรณ์ วุฑฒะกุล
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 พิมลศรี มิตรภาพอาทร 14
2 รัตนรุจิ พุ่มวิเศษ 14
3 ณัฐวรรณ เสริมวิทยวงศ์ 13
4 งบประมาณแผ่นดิน 8
5 มิ่งขวัญ ยิ่งขจร 4
6 นัฐ ตัณศิลา 4
7 ศักดิ์อนันต์ ปลาทอง 4
8 วนัสนันทน์ ธัญญพาณิชย์ 4
9 กมลวิช เลาประสพวัฒนา 4
10 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 3
11 จำเริญศรี ถาวรสุวรรณ 3
12 Varaporn Vuddhakul 3
13 สาระ บำรุงศรี 3
14 สุปิยนิตย์ ไม้แพ 2
15 วิภาวี นิตยานันทะ 2
16 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 2
17 ศันสรียา วังกุลางกูร 2
18 กนกพร ปางสมบูรณ์ 1
19 ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท์ 1
20 ศิริจิต ทุ่งหว้า 1
21 นุชจรินทร์ เพชรเกลี้ยง 1
22 ณัฐณิชา อิงวิยะ 1
23 สุวิภา อึ้งไพบูลย์ 1
24 กมนนัทธ์ ศิงฆมานันท์ 1
25 ศรัญญู ชูศรี 1
26 ปารมี ทองสุกใส 1
27 ศุภฤกษ์ วัฒนสิทธิ์ 1
28 เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน 1
29 จารุวัฒน์ นภีตะภัฏ 1
30 เสาวลักษณ์ พงษ์ไพจิตร 1
31 แหล่งทุนภายนอก ต่างประเทศ 1
32 สุภาพ เกียรติทับทิว 1
33 นฤบดี ผดุงสมบัติ 1
34 ดวงแข มณีนวล 1
35 วิบุล วงศ์ภูวรักษ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2562 1
2 2561 3
3 2560 1
4 2558 2
5 2557 2
6 2556 1
7 2554 1
8 2553 2
9 2549 1
10 2548 2
11 2546 1
12 2545 3
13 2544 2
14 2543 1
15 543 44
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของ pandemic Vibrio parahemolyticus O1:KUT โดยวิธีการศึกษาลายพิมพ์ดีเอ็นเอ
ปี พ.ศ. 2561
2 Probiotic Lytic Phages and Genome Editing Approaches to Prevent and Restrain Shrim s Early Mortality Syndrome
3 การศึกษาลักษณะการดื้อยาปฏิชีวนะกลุ่ม beta-lactams และ fluoroquinolone ในเชื้อ Enterobacteriaceae ที่แยกจากสิ่งส่งตรวจของผู้ป่วย
4 การกระจายของยีนกลุ่ม hlyA family และความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมในแบคทีเรีย Vibrio spp. ที่คัดแยกจากอาหารทะเล
ปี พ.ศ. 2560
5 คุณลักษณะของเชื้อ Vibrio alginolyticus ที่แยกได้จากสิ่งแวดล้อมและปลาที่เป็นโรค
ปี พ.ศ. 2558
6 การตรวจหาเชื้อ Vibrio parahaemolyticus ที่เป็นสาเหตุของโรค acute hepatopanereatic necrosis ในกุ้งและการบ่งชี้ด้วยวิธี LAMP
7 การพัฒนาเทคนิค LAMP เพื่อการตรวจวินิจฉัยเชื้อ Acinetobacter baumannii ที่รวดเร็ว
ปี พ.ศ. 2557
8 การศึกษาลักษณะการดื้อยาปฏิชีวนะกลุ่ม beta-lactams และ fluoroquinolone ในเชื้อ Enterobacteriaceae ที่แยกจากสิ่งส่งตรวจของผู้ป่วย
9 คุณลักษณะของเชื้อ Vibrio alginolyticus ที่แยกได้จากสิ่งแวดล้อมและปลาที่เป็นโรค
ปี พ.ศ. 2556
10 การกระจายของยีนกลุ่ม hlyA family และความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมในแบคทีเรีย Vibrio spp. ที่คัดแยกจากอาหารทะเล
ปี พ.ศ. 2554
11 Exposure Assessment of Vibrio parahaemolyticus in cultured Shrimp
ปี พ.ศ. 2553
12 การศึกษาความหลากหลายของเชื้อ pandemic Vibrio parahaemolyticus ซีโรไทป์ O1:KUT สายพันธุ์ที่ระบาดทั่วโลกซึ่งแยกได้จากสิ่งส่งตรวจผู้ป่วยในประเทศไทย
13 การศึกษา Vibriophages ในหอยเพื่อใช้ในการทำนาย การระบาดของ V. parahaemolyticus
ปี พ.ศ. 2549
14 Infectious diseases spreading across internationalborders in Southeast Asia:elucidation of area specific features based on multifactorial analysis.
ปี พ.ศ. 2548
15 การศึกษาเปรียบเทียบผลของคลอรีนและไคโตแซนในการลดจำนวน Vibrio parahaemolyticus ในอาหารทะเลแช่เยือกแข็ง
16 การศึกษาความหลากหลายของสายพันธุ์ Vibrio parahaemolyticus ที่แยกจากผู้ป่วยแต่ละคนในภาคใต้
ปี พ.ศ. 2546
17 การศึกษาวิธีการหาปริมาณ Vibrio harveyi ในลูกกุ้ง และบ่อเลี้ยงกุ้ง โดยวิธี most probable number และ polymerase chain reaction.
ปี พ.ศ. 2545
18 การพัฒนา selective medium เพื่อใช้แยกเชื้อ V. hollisae และศึกษาความเป็นไปได้ของการถ่ายทอดจีน tdh โดย bacteriophage
19 การพัฒนาสูตรตำรับน้ำยาบ้วนปากไตรแอมซิโนโลนแอซีโตไนด์และประสิทธิภาพในการรักษาไลเคนเพลนัสในช่องปาก
20 การศึกษาวิธีการหาปริมาณ Vibrio parahaemolyticusที่ก่อโรคในอาหารทะเล
ปี พ.ศ. 2544
21 การพัฒนา selective medium เพื่อใช้แยกเชื้อ V. hollisae และการศึกษาความเป็นไปได้ของการถ่ายทอดยีนส์ tdh โดย bacteriophage
22 การทดสอบสารสกัดจากพืชสมุนไพรต่อการตอบสนองของเซลส์ในระบบภูมิคุ้มกันในหลอดทดลอง
ปี พ.ศ. 2543
23 การพัฒนา selective medium เพื่อใช้แยกเชื้อ V.hollisae และการศึกษาความเป็นไปได้ของการถ่ายทอดยีนส์ tdhโดย bacteriophage
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
24 การตรวจหาไข่พยาธิที่เป็นปรสิตของคนจากผักสดในตลาด เขตเทศบาลเมืองหาดใหญ่