ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การพัฒนาตัวชี้วัดเปลี่ยนสีได้สำหรับช่วยการออกแบบกระบวนการผลิตทางความร้อนของอาหาร
ปี พ.ศ. 2556
2 การพัฒนาวัสดุทางการบรรจุแบบแอคตีฟและอินเทลลิเจนท์ฐานอนุภาคนาโน
3 โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจากข้าวไทย
ปี พ.ศ. 2553
4 การพัฒนากระบวนการทำแห้งน้ำเลมอนด้วยเทคนิคเจลบีดและการพ่นฝอย
5 การพัฒนากระบวนการผลิตมะนาวผงด้วยเทคนิคการดูดซับด้วยอนุภาคแป้งและการทำแห้งแบบพ่นฝ่อย
6 การพัฒนากระบวนการแช่เยือกแข็งมะม่วงน้ำดอกไม้สุก โดยเครื่องแช่เยือกแข็งแบบเป่าปะทะไอพ่น
ปี พ.ศ. 2551
7 การเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ขนมอบ (โครงการสร้างขีดความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนาการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมโดยกลไกความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชนและมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2551)
8 แบบจำลองทางองค์ประกอบทางเคมีอาหารที่มีประสิทธิภาพเพื่อการทำนายคุณสมบัติทางกายภาพความร้อนของอาหารแช่แข็ง
ปี พ.ศ. 2550
9 การประเมินความเสี่ยงของ Vibrio parahaemolyticus ในกุ้งสดแช่เย็นและแช่แข็งในประเทศไทยและการพัฒนาและสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์สำหรับการลดปริมาณการปนเปื้อนในกรรมวิธีการผลิต
10 การพัฒนากระบวนการแช่แข็งแบบ Jet Impingement สำหรับกุ้งสดแช่แข็ง
11 การพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์และการประยุกต์เครือข่ายประสาทเทียมของ Vibrio parahaemolyticus ในกุ้งแช่แข็งเพื่อประเมินการตอบสนองต่อการก่อโรค
ปี พ.ศ. 2549
12 กระบวนการผลิตข้าวชาเขียวด้วยกระบวนการอินฟิวชัน