ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วราภรณ์ ดวงแสง
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- วราภรณ์ ดวงแสง,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง: กรณีบ้านหม้อตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2556
2 การพัฒนานวัตกรรมการจัดระบบบริหารจัดการโฮมสเตย์ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน
3 การพัฒนาและเชื่อมโยงเครือข่ายเยาวชนในการสนับสนุนระบบการบริหารจัดการโฮมสเตย์
ปี พ.ศ. 2554
4 การกำหนดแนวทางการจัดการการส่งเสริมและการตลาดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในจังหวัดน่าน
5 การจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านหม้อ ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
6 การวิเคราะห์ผลกระทบด้านการกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวสู่ครัวเรือน กรณีชุมชนบ้านโปง ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
7 การกำหนดแนวทางการจัดการการส่งเสริมและการตลาดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในจังหวัดน่าน
8 การวิเคราะห์ผลกระทบด้านการกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวสู่ครัวเรือน กรณีชุมชนบ้านโปง ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
9 การจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านหม้อ ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2553
10 การวิจัยและพัฒนาโครงข่ายการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการเพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวและยกระดับมาตราฐานการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน
11 วิจัยและจัดทำแผนแม่บทเพื่อพัฒนาโครงข่ายการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน
ปี พ.ศ. 2546
12 ความเข้มแข็งในการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในเขตอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่