ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วรัณทัต ดุลยพฤกษ์
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การศึกษาผลกระทบจากการทบทวนมาตรการห้ามมิให้ผลิต นำเข้า หรือจำหน่ายปลาปักเป้าและอาหารที่มีปลาปักเป้าเป็นส่วนผสม
ปี พ.ศ. 2554
2 การศึกษาข้อมูลเพื่อจัดทำเกณฑ์การปฏิบัติด้านสุขลักษณะที่ดีสำหรับท่าเทียบเรือประมงและตลาดกลางซื้อขายสินค้าสัตว์น้ำ
3 เศรษฐสังคมและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการทรัพยากรชายฝั่ง
4 โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง เพิ่มการทับถมของตะกอนและความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ำโดยภูมิปัญญาชาวบ้านและการมีส่วนร่วมของชุมชนบริเวณจังหวัดสมุทรสาคร-สมุทรสงคราม
5 การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของการเลี้ยงกุ้งกุลาดำมาตรฐานอินทรีย์ระบบพัฒนาโดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อเปรียบเทียบกับการเลี้ยงกุ้งกุลาดำระบบพัฒนาทั่วไป
ปี พ.ศ. 2548
6 การศึกษาคุณภาพน้ำที่มีความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ และการศึกษาวงจรชีวภาพของแพลงค์ตอนพืชและสัตว์ที่มีความสัทพันธ์กับการเกิด (Aigal Blooms) และหอยน้ำจืดที่เกิดตามวัฏจักรและเป็นปัยหาในระบบสูบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล