ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วรัญญู รีรมย์
หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 พฤติกรรมสุขภาพและความต้องการสร้างเสริมสุขภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
2 พฤติกรรมสุขภาพและความต้องการสร้างเสริมสุขภาวะองค์รวมของผู้สูงอายุจังหวัดแพร่
ปี พ.ศ. 2555
3 ความต้องการของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนวิชา ศท 013 สุขภาพเพื่อการดำรงชีวิต
ปี พ.ศ. 2553
4 ความต้องการจัดบริการด้านออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้
ปี พ.ศ. 2552
5 ความต้องการการจัดบริการด้านการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของประชาชน อ.ร้องกวาง จ.แพร่
6 ความต้องการการจัดบริการด้านการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของประชาชน อ.ร้องกวาง จ.แพร่
ปี พ.ศ. 2550
7 การศึกษาเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างหายของนักศึกษาโครงการมหาวิทยาลัยแม่โจ้แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จาการฝึกตามกระบวนการเรียนการสอนวิชา ศท013 สุขภาพเพื่อการดำรงชีวิต ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2549
8 การศึกษาเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกายของนักศึกษาโครงการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จากการฝึกตามกระบวนการเรียนการสอนวิชา ศท013 สุขภาพเพื่อการดำรงชีวิต ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2549
ปี พ.ศ. 2534
9 ผลการฝึกด้วยน้ำหนักที่มีต่อเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกาย