ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วรัญญากรณ์ โนใจ
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2557 1
3 2554 1
4 2553 2
5 543 19
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 ผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นฐานในรายวิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 2 สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา
ปี พ.ศ. 2557
2 แนวทางที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำปนเปื้อนฟลูออไรด์เกินมาตรฐานที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพคนในชุมชนบ้านสันป่าบง หมู่ที่ 6 ต.สันป่าม่วง อ.เมือง จ.พะเยา
ปี พ.ศ. 2554
3 การดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ตามการรับรู้ของผู้สำเร็จการศึกษา วิทยาลัยพยาบรมราชชนนีพะเยา
ปี พ.ศ. 2553
4 การประเมินผลการดำเนินงานศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพ
5 จิตอาสานักศึกษาวิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนีพะเยา เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพนักเรียนโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน อ.ปง จ.พะเยา