ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วิโรจน์ พงษ์พันธุ์เลิศ 6
2 อภิรดี เทียมบุญเลิศ 6
3 ศุภมิตร ชุณห์สุทธิวัฒน์ 6
4 ธีรพร ชินชัย 6
5 สิทธิศักดิ์ หรรษาเวก 6
6 สุรางค์ ไตรธีระประภาพ 6
7 ไพศาล เวชชพิพัฒน์ 6
8 กมล สกุลวิระ 6
9 จุฑาทิพย์ เขียวเจริญ 6
10 จินตนา จิรถาวร 6
11 รุ่งโรจน์ ธนาวงษ์นุเวช 6
12 อภิวัฒน์ มุทิรางกูร 6
13 กอบกาญจน์ ทองประสม 6
14 ปิยะศักดิ์ ชะอุ่มพฤกษ์ 6
15 สุชีรา ฉัตรเพริดพราย 6
16 พงษ์พีระ สุวรรณกูล 6
17 ณัฏฐิยา หิรัญกาญจน์ 6
18 ยง ภู่วรวรรณ 6
19 รุจิภัตต์ สำราญสำรวจกิจ 6
20 ศิริวรรณ วนานุกูล 6
21 อภิชัย คงพัฒนะโยธิน 6
22 ไพโรจน์ โชติวิทยธารากร 6
23 สันนิภา สุรทัตต์ 6
24 ทศพร วิมลเก็จ 6
25 อิศรางค์ นุชประยูร 6
26 ทายาท ดีสุดจิต 6
27 คณิศักดิ์ อรวีระกุล 6
28 พรรณทิพา ฉัตรชาตรี 6
29 เผด็จ สิริยะเสถียร 6
30 อลงกร อมรศิลป์ 6
31 พิสิฐ ตั้งกิจวานิชย์ 6
32 วนิดา นพพรพันธุ์ 6
33 นวพรรณ จารุรักษ์ 6
34 วันเพ็ญ ชัยคำภา 4
35 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 3
36 กัญญา ศุภปีติพร 3
37 กีรติ ตระการศิริวานิช 2
38 สมเกียรติ แสงวัฒนาโรจน์ 2
39 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 2
40 Vorasuk Shotelersuk 2
41 สุวิมล สรรพวัฒน์ 2
42 อุษา ทิสยากร 2
43 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 2
44 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
45 สุมิตรา พูลทอง 1
46 กำจัด มงคลกุล 1
47 ชอุ่ม มลิลา 1
48 พรรณี กาญจนพลู 1
49 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
50 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
51 Chakkaphan Sutthirat 1
52 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
53 ชิเทพ งามเจริญ 1
54 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
55 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
56 วรมันต์ ไวดาบ 1
57 กรกมล จิระรัตนวงศ์ 1
58 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
59 สุมา เมืองใย 1
60 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
61 เพชรรัตน์ เลยกลาง 1
62 Phanphen Wattanaarsakit 1
63 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
64 บรรจง คณะวรรณ 1
65 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
66 Ampa Luiengpirom 1
67 มยุรี ตันติสิระ 1
68 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
69 Garnpimol C. Ritthidej 1
70 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
71 Vimolmas Lipipun 1
72 Sompol Sanguanrungsirikul 1
73 Naiyana Chaiyabutr 1
74 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
75 วิมล เหมะจันทร 1
76 สิทธิพร แอกทอง 1
77 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
78 ละอองทิพย์ เหมะ 1
79 Kitpramuk Tantayaporn 1
80 Puttipongse Varavudhi 1
81 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
82 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
83 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
84 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
85 Thada Jirajaras 1
86 เอกชัย อดุลยธรรม 1
87 กมลชนก ยวดยง 1
88 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
89 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
90 Thanathon Sesuk 1
91 สุวดี ยาป่าคาย 1
92 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
93 Pornpimol Muanjai 1
94 ประคอง ชอบเสียง 1
95 ๋Janes, Gavin W. 1
96 รุ่งราวี ทองกันยา 1
97 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
98 วิชิต สุพรศิลป์ชัย 1
99 เนลวัฒก์ กิ่งสุวรรณพงษ์ 1
100 รัชนีกร ธรรมโชติ 1
101 สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ 1
102 ศุกันยา ห้วยผัด 1
103 Pantharee Boonsatorn 1
104 นภสร โกวรรธนะกุล 1
105 วินัย งามแสง 1
106 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
107 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
108 Yeshey Penjor 1
109 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
110 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
111 Chariya Uiyyasathian 1
112 Chonticha Srisawang 1
113 Jittima Chatchawansaisin 1
114 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
115 Acom Sornsute 1
116 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
117 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
118 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
119 Chayaporn Supachartwong 1
120 Anawatch Mitpratan 1
121 Waraporn Siriterm 1
122 Kasidit Nootong 1
123 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
124 สิริพร สิวราวุฒิ 1
125 สมพร พรมดี 1
126 สุวิชา ทองสิมา 1
127 สายฝน ควรผดุง 1
128 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
129 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
130 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
131 วาสนา เสียงดัง 1
132 วัลลภ แย้มเหมือน 1
133 สำเริง แย้มโสภี 1
134 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
135 เทียมจิต ไชยชนะ 1
136 ศิรประภา ทองกอบเพชร 1
137 นิภาศิริ วรปาณิ 1
138 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
139 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
140 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
141 ธวัชชัย สันติสุข 1
142 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
143 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
144 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
145 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
146 Suchin Arunsawatwong 1
147 กระมล ทองธรรมชาติ 1
148 สมชัย วัฒนการุณ 1
149 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
150 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
151 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
152 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
153 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
154 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
155 ไววิทย์ พุทธารี 1
156 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
157 Varunee Padmasankh 1
158 Walaisiri Muangsiri 1
159 อวย เกตุสิงห์ 1
160 ประธาน ดาบเพชร 1
161 Rajalida Lipikorn 1
162 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
163 พิชิต ศิริวรรณ 1
164 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
165 กาญจนา แก้วเทพ 1
166 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
167 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
168 Vanida Chantarateptawan 1
169 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
170 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
171 ศิริชัย ศิริกายะ 1
172 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
173 Jaitip Paiboon 1
174 Panee Boonthavi 1
175 Kittisak Likhitwitayawuid 1
176 Supa Chantharasakul 1
177 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
178 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
179 Wilai Anomasiri 1
180 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
181 วัฒนชัย สมิทธากร 1
182 Srilert Chotpantarat 1
183 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
184 วิไล ชินธเนศ 1
185 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
186 อุทัย บุญประเสริฐ 1
187 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
188 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
189 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
190 คัคนางค์ มณีศรี 1
191 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
192 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
193 Somying Tumwasorn 1
194 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
195 Boonchai Sangpetngam 1
196 Chalermpol Leevailoj 1
197 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
198 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
199 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
200 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
201 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
202 Sumphan Wongseripipatana 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2554 1
3 2553 2
4 2552 1
5 2551 2
6 2550 2
7 2549 1
8 2548 5
9 2547 2
10 2546 3
11 2545 1
12 2543 1
13 543 14
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การตรวจสอบการกลายพันธุ์ของยีน KCNJ11 ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเกิดโรคเบาหวานในเด็กทารก (neonatal diabetes) และโรคระดับน้ำตาลในเลือดต่ำจากระดับอินซูลินที่สูงตั้งแต่แรกเกิด (congenital hyperinsulinism) :
ปี พ.ศ. 2554
2 การวิเคราะห์การทำงานของมิวเทชันใหม่ในยีน AGXT แบบ c.32C>G(p.Pro11Arg) ในครอบครัวชาวไทยที่เป็นโรค PH1
ปี พ.ศ. 2553
3 การศึกษาการกลายพันธุ์ ผลของการกลายพันธุ์และผลของการให้ยาในผู้ป่วยที่เป็นโรคพันธุกรรม
4 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2552
5 การศึกษาความสัมพันธ์ของระดับการแสดงออกของยีน ที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันกับความรุนแรงของโรคติดเชื้อไวรัสเด็งกิว : รายงานผลการวิจัย
ปี พ.ศ. 2551
6 ลักษณะทางคลินิก ชีวเคมีและการกลายพันธุ์ของผู้ป่วยไทยที่มีความพิการแต่กำเนิดหรือเป็นโรคพันธุกรรมเมแทบอลิก
7 การค้นหาปัจจัยเสี่ยงทางพันธุกรรมของโรคงวงช้าง
ปี พ.ศ. 2550
8 การหาลำดับเบสของยีนที่ทำให้เกิดกลุ่มอาการที่มีปากแหว่งหรือเพดานโหว่หรือ เพดานโหว่ในผู้ป่วยปากแหว่งหรือเพดานโหว่ที่ไม่เป็นกลุ่มอาการ
9 ลักษณะทางคลินิก ชีวเคมีและการกลายพันธุ์ ของผู้ป่วยไทยที่มีความพิการแต่กำเนิดหรือเป็นโรคพันธุกรรมเมแทบอลิก
ปี พ.ศ. 2549
10 ความปลอดภัยและผลต่อกระดูกของยา Mentetrenone ในผู้ป่วยเด็กโรค Osteogenesis Imperfecta
ปี พ.ศ. 2548
11 อาการแสดง ธรรมชาติของโรค การตอบสนองต่อการรักษา และการกลายพันธุ์ในผู้ป่วยไทยที่เป็นโรคพร่องเอ็นไซม์กลุ่มคาร์บอกซิเลส
12 ความหลากหลายของลักษณะทางคลินิกที่เกิดจากการกลายพันธุ์ของยีน FGFR: จากการเจริญเติบโตผิดรูปร่างถึงการเกิดมะเร็ง
13 การศึกษาการกลายพันธุ์ของยีน p63 ในผู้ป่วยโรคปากแหว่งเพดานโหว่ที่ไม่มีความพิการอื่นร่วมด้วย
14 ความชุกและค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคพันธุกรรมและความพิการแต่กำเนิดในผู้ป่วยเด็กที่นอนรักษาตัวในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
15 ความสัมพันธ์ระหว่างโรคปากแหว่ง เพดานโหว่กับโพลิมอร์ฟิซึ่มในยีนที่เกี่ยวข้อง
ปี พ.ศ. 2547
16 ความสัมพันธ์ระหว่างอายุมารดาและโพลิมอร์ฟิซึมในยีน 5,10-เมทิลีน เตตราไฮโดรโฟเลท รีดักเทสของมารดาเป็นปัจจัยเสี่ยงของไตรโซมี 21
17 ความโน้มเอียงทางพันธุกรรมของโรคปากแหว่งเพดานโหว่ที่ไม่เกิดร่วมกับกลุ่มอาการ
ปี พ.ศ. 2546
18 ความรู้และพฤติกรรมการรับประทานกรดโฟลิกในหญิงตั้งครรภ์ และบุคลากรด้านการแพทย์ซึ่งเป็นหญิงวัยเจริญพันธุ์
19 การตรวจกรองการกลายพันธุ์ของ KCND3 และ Linkage Analysis ของ KCNA4 และ KCNA5 ในโรคใหลตายที่มีลักษณะของบรูกาดาซินโดรม
20 ความหลากหลายของลักษณะทางคลินิกที่เกิดจากการกลายพันธุ์ของยีน FGFR : จากการเติบโตผิดรูปร่างถึงการเกิดมะเร็ง
ปี พ.ศ. 2545
21 การศึกษาพงศาวลีของผู้ป่วยโรคปากแหว่งเพดานโหว่ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2543
22 แบบแผนการถ่ายทอดทางพันธุกรรมในผู้ป่วยที่เสียชีวิตกระทันหันโดยไม่ทราบสาเหตุ (โรคใหลตาย)