ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สันนิภา สุรทัตต์ 6
2 ทศพร วิมลเก็จ 6
3 ไพโรจน์ โชติวิทยธารากร 6
4 รุ่งโรจน์ ธนาวงษ์นุเวช 6
5 จินตนา จิรถาวร 6
6 สุชีรา ฉัตรเพริดพราย 6
7 อภิวัฒน์ มุทิรางกูร 6
8 อภิชัย คงพัฒนะโยธิน 6
9 ยง ภู่วรวรรณ 6
10 วนิดา นพพรพันธุ์ 6
11 พิสิฐ ตั้งกิจวานิชย์ 6
12 คณิศักดิ์ อรวีระกุล 6
13 อิศรางค์ นุชประยูร 6
14 รุจิภัตต์ สำราญสำรวจกิจ 6
15 ทายาท ดีสุดจิต 6
16 ปิยะศักดิ์ ชะอุ่มพฤกษ์ 6
17 กอบกาญจน์ ทองประสม 6
18 ศิริวรรณ วนานุกูล 6
19 พงษ์พีระ สุวรรณกูล 6
20 จุฑาทิพย์ เขียวเจริญ 6
21 พรรณทิพา ฉัตรชาตรี 6
22 อลงกร อมรศิลป์ 6
23 นวพรรณ จารุรักษ์ 6
24 เผด็จ สิริยะเสถียร 6
25 ณัฏฐิยา หิรัญกาญจน์ 6
26 สุรางค์ ไตรธีระประภาพ 6
27 ไพศาล เวชชพิพัฒน์ 6
28 กมล สกุลวิระ 6
29 อภิรดี เทียมบุญเลิศ 6
30 ศุภมิตร ชุณห์สุทธิวัฒน์ 6
31 ธีรพร ชินชัย 6
32 สิทธิศักดิ์ หรรษาเวก 6
33 วิโรจน์ พงษ์พันธุ์เลิศ 6
34 วันเพ็ญ ชัยคำภา 4
35 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 3
36 กัญญา ศุภปีติพร 3
37 กีรติ ตระการศิริวานิช 2
38 สมเกียรติ แสงวัฒนาโรจน์ 2
39 สุวิมล สรรพวัฒน์ 2
40 Vorasuk Shotelersuk 2
41 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 2
42 อุษา ทิสยากร 2
43 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 2
44 Vimolmas Lipipun 1
45 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
46 มยุรี ตันติสิระ 1
47 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
48 Sumphan Wongseripipatana 1
49 Supa Chantharasakul 1
50 บรรจง คณะวรรณ 1
51 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
52 Garnpimol C. Ritthidej 1
53 Ampa Luiengpirom 1
54 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
55 ละอองทิพย์ เหมะ 1
56 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
57 Puttipongse Varavudhi 1
58 Kitpramuk Tantayaporn 1
59 Kittisak Likhitwitayawuid 1
60 Sompol Sanguanrungsirikul 1
61 Naiyana Chaiyabutr 1
62 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
63 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
64 ศิริชัย ศิริกายะ 1
65 Vanida Chantarateptawan 1
66 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
67 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
68 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
69 Chalermpol Leevailoj 1
70 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
71 Srilert Chotpantarat 1
72 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
73 กาญจนา แก้วเทพ 1
74 วัฒนชัย สมิทธากร 1
75 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
76 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
77 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
78 Wilai Anomasiri 1
79 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
80 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
81 Jaitip Paiboon 1
82 Panee Boonthavi 1
83 วรมันต์ ไวดาบ 1
84 Chariya Uiyyasathian 1
85 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
86 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
87 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
88 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
89 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
90 สิทธิพร แอกทอง 1
91 Kasidit Nootong 1
92 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
93 สมชัย วัฒนการุณ 1
94 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
95 อวย เกตุสิงห์ 1
96 ประธาน ดาบเพชร 1
97 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
98 Suchin Arunsawatwong 1
99 กระมล ทองธรรมชาติ 1
100 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
101 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
102 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
103 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
104 Chakkaphan Sutthirat 1
105 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
106 ชอุ่ม มลิลา 1
107 พรรณี กาญจนพลู 1
108 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
109 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
110 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
111 สุมา เมืองใย 1
112 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
113 สุมิตรา พูลทอง 1
114 เพชรรัตน์ เลยกลาง 1
115 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
116 กรกมล จิระรัตนวงศ์ 1
117 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
118 ชิเทพ งามเจริญ 1
119 กำจัด มงคลกุล 1
120 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
121 Phanphen Wattanaarsakit 1
122 วิมล เหมะจันทร 1
123 นิภาศิริ วรปาณิ 1
124 รุ่งราวี ทองกันยา 1
125 Yeshey Penjor 1
126 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
127 ๋Janes, Gavin W. 1
128 ประคอง ชอบเสียง 1
129 สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ 1
130 วิชิต สุพรศิลป์ชัย 1
131 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
132 นภสร โกวรรธนะกุล 1
133 วินัย งามแสง 1
134 Rajalida Lipikorn 1
135 Walaisiri Muangsiri 1
136 Varunee Padmasankh 1
137 Anawatch Mitpratan 1
138 Chayaporn Supachartwong 1
139 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
140 Chonticha Srisawang 1
141 Jittima Chatchawansaisin 1
142 รัชนีกร ธรรมโชติ 1
143 เนลวัฒก์ กิ่งสุวรรณพงษ์ 1
144 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
145 Pantharee Boonsatorn 1
146 ศุกันยา ห้วยผัด 1
147 Acom Sornsute 1
148 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
149 Waraporn Siriterm 1
150 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
151 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
152 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
153 Thanathon Sesuk 1
154 เอกชัย อดุลยธรรม 1
155 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
156 Pornpimol Muanjai 1
157 Thada Jirajaras 1
158 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
159 สุวดี ยาป่าคาย 1
160 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
161 กมลชนก ยวดยง 1
162 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
163 ไววิทย์ พุทธารี 1
164 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
165 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
166 วิไล ชินธเนศ 1
167 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
168 คัคนางค์ มณีศรี 1
169 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
170 พิชิต ศิริวรรณ 1
171 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
172 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
173 อุทัย บุญประเสริฐ 1
174 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
175 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
176 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
177 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
178 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
179 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
180 Somying Tumwasorn 1
181 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
182 ศิรประภา ทองกอบเพชร 1
183 เทียมจิต ไชยชนะ 1
184 วาสนา เสียงดัง 1
185 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
186 สายฝน ควรผดุง 1
187 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
188 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
189 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
190 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
191 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
192 สิริพร สิวราวุฒิ 1
193 สมพร พรมดี 1
194 ธวัชชัย สันติสุข 1
195 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
196 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
197 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
198 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
199 สุวิชา ทองสิมา 1
200 วัลลภ แย้มเหมือน 1
201 สำเริง แย้มโสภี 1
202 Boonchai Sangpetngam 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2554 1
3 2553 2
4 2552 1
5 2551 2
6 2550 2
7 2549 1
8 2548 5
9 2547 2
10 2546 3
11 2545 1
12 2543 1
13 543 14
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การตรวจสอบการกลายพันธุ์ของยีน KCNJ11 ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเกิดโรคเบาหวานในเด็กทารก (neonatal diabetes) และโรคระดับน้ำตาลในเลือดต่ำจากระดับอินซูลินที่สูงตั้งแต่แรกเกิด (congenital hyperinsulinism) :
ปี พ.ศ. 2554
2 การวิเคราะห์การทำงานของมิวเทชันใหม่ในยีน AGXT แบบ c.32C>G(p.Pro11Arg) ในครอบครัวชาวไทยที่เป็นโรค PH1
ปี พ.ศ. 2553
3 การศึกษาการกลายพันธุ์ ผลของการกลายพันธุ์และผลของการให้ยาในผู้ป่วยที่เป็นโรคพันธุกรรม
4 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2552
5 การศึกษาความสัมพันธ์ของระดับการแสดงออกของยีน ที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันกับความรุนแรงของโรคติดเชื้อไวรัสเด็งกิว : รายงานผลการวิจัย
ปี พ.ศ. 2551
6 ลักษณะทางคลินิก ชีวเคมีและการกลายพันธุ์ของผู้ป่วยไทยที่มีความพิการแต่กำเนิดหรือเป็นโรคพันธุกรรมเมแทบอลิก
7 การค้นหาปัจจัยเสี่ยงทางพันธุกรรมของโรคงวงช้าง
ปี พ.ศ. 2550
8 การหาลำดับเบสของยีนที่ทำให้เกิดกลุ่มอาการที่มีปากแหว่งหรือเพดานโหว่หรือ เพดานโหว่ในผู้ป่วยปากแหว่งหรือเพดานโหว่ที่ไม่เป็นกลุ่มอาการ
9 ลักษณะทางคลินิก ชีวเคมีและการกลายพันธุ์ ของผู้ป่วยไทยที่มีความพิการแต่กำเนิดหรือเป็นโรคพันธุกรรมเมแทบอลิก
ปี พ.ศ. 2549
10 ความปลอดภัยและผลต่อกระดูกของยา Mentetrenone ในผู้ป่วยเด็กโรค Osteogenesis Imperfecta
ปี พ.ศ. 2548
11 อาการแสดง ธรรมชาติของโรค การตอบสนองต่อการรักษา และการกลายพันธุ์ในผู้ป่วยไทยที่เป็นโรคพร่องเอ็นไซม์กลุ่มคาร์บอกซิเลส
12 ความหลากหลายของลักษณะทางคลินิกที่เกิดจากการกลายพันธุ์ของยีน FGFR: จากการเจริญเติบโตผิดรูปร่างถึงการเกิดมะเร็ง
13 การศึกษาการกลายพันธุ์ของยีน p63 ในผู้ป่วยโรคปากแหว่งเพดานโหว่ที่ไม่มีความพิการอื่นร่วมด้วย
14 ความชุกและค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคพันธุกรรมและความพิการแต่กำเนิดในผู้ป่วยเด็กที่นอนรักษาตัวในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
15 ความสัมพันธ์ระหว่างโรคปากแหว่ง เพดานโหว่กับโพลิมอร์ฟิซึ่มในยีนที่เกี่ยวข้อง
ปี พ.ศ. 2547
16 ความสัมพันธ์ระหว่างอายุมารดาและโพลิมอร์ฟิซึมในยีน 5,10-เมทิลีน เตตราไฮโดรโฟเลท รีดักเทสของมารดาเป็นปัจจัยเสี่ยงของไตรโซมี 21
17 ความโน้มเอียงทางพันธุกรรมของโรคปากแหว่งเพดานโหว่ที่ไม่เกิดร่วมกับกลุ่มอาการ
ปี พ.ศ. 2546
18 ความรู้และพฤติกรรมการรับประทานกรดโฟลิกในหญิงตั้งครรภ์ และบุคลากรด้านการแพทย์ซึ่งเป็นหญิงวัยเจริญพันธุ์
19 การตรวจกรองการกลายพันธุ์ของ KCND3 และ Linkage Analysis ของ KCNA4 และ KCNA5 ในโรคใหลตายที่มีลักษณะของบรูกาดาซินโดรม
20 ความหลากหลายของลักษณะทางคลินิกที่เกิดจากการกลายพันธุ์ของยีน FGFR : จากการเติบโตผิดรูปร่างถึงการเกิดมะเร็ง
ปี พ.ศ. 2545
21 การศึกษาพงศาวลีของผู้ป่วยโรคปากแหว่งเพดานโหว่ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2543
22 แบบแผนการถ่ายทอดทางพันธุกรรมในผู้ป่วยที่เสียชีวิตกระทันหันโดยไม่ทราบสาเหตุ (โรคใหลตาย)