ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วรรัตน์ ปัตรประกร
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และรู้จักในชื่อของ
- วรรัตน์ ปัตรประกร,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 ผลกระทบจากสภาวะของแสงและระยะเวลาในการเก็บรักษาต่อคุณสมบัติของน้ำมันที่ผลิตจากขยะพลาสติก
2 การศึกษาแนวทางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาที่สะอาดด้วยวิธีการจัดการพลังงาน
ปี พ.ศ. 2553
3 มูลค่าความสูญเสียเมื่อเกิดไฟฟ้าขัดข้องของผู้ใช้ไฟฟ้าอุตสาหกรรมในประเทศไทย แยกตามประเภทอุตสาหกรรม
4 ศักยภาพการอนุรักษ์พลังงานในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยใช้แบบประเมินอาคารประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
5 ผลกระทบทางเศรษฐกิจของภาคอุตสาหกรรม ในประเทศไทยเมื่อเกิดเหตุการณ์ไฟฟ้าขัดข้อง
ปี พ.ศ. 2552
6 การศึกษาการเพิ่มมูลค่าของเศษซังข้าวโพดโดยการทำเป็นเชื้อเพลิงอัดแท่ง
7 การนำระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ พิจารณาตำแหน่ง และขนาดที่เหมาะสม ในการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพจากมูลโคนมสำหรับสหกรณ์โคนม