ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วรรณี สินศุภรัตน์
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 1
3 2552 1
4 2551 1
5 2548 2
6 2547 1
7 2540 1
8 543 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 คุณลักษณะของผู้บริหารระดับสูงที่พึงประสงค์ของประชาคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ปี พ.ศ. 2558
2 การพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดของแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม : กรณีศึกษาตลาดน้ำเหล่าตั๊กลัก จ.ราชบุรี
ปี พ.ศ. 2552
3 ติดตามการทำงานของบัณฑิตคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ปีการศึกษา 2550
ปี พ.ศ. 2551
4 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าหัตถกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ไทย กรณีศึกษา : บรรจุภัณฑ์สินค้าที่ระลึกหุ่นโขนไทย
ปี พ.ศ. 2548
5 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าหัตถกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ไทย กรณีศึกษา : บรรจุภัณฑ์สินค้าที่ระลึกหุ่นโขนไทย
6 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าหัตถกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ไทย กรณีศึกษา : บรรจุภัณฑ์สินค้าที่ระลึกหุ่นโขนไทย
ปี พ.ศ. 2547
7 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าหัตถกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ไทย กรณีศึกษา : บรรจุภัณฑ์สินค้าที่ระลึกหุ่นโขนไทย
ปี พ.ศ. 2540
8 สภาพและปัญหาการบริหารงานวิชาการของวิทยาเขตสายบริหาร ธุรกิจตามทัศนะของผู้บริหารและครู-อาจารย์สังกัดสถาบันเทคโนโลยี ราชมงคล ในส่วนกลาง