ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วรรณี ชัยเฉลิมพงษ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- วรรณี ชัยเฉลิมพงษ์, 2505-
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2553 3
3 2551 1
4 2549 1
5 2547 3
6 543 13
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 รูปแบบในการพัฒนาผู้นำด้านวิชาชีพเภสัชกรรม
ปี พ.ศ. 2553
2 รูปแบบในการพัฒนาผู้นำด้านวิชาชีพเภสัชกรรม
3 โครงการพัฒนามาตรฐานการฝึกปฏิบัติวิชาชีพเภสัชกรรมการตลาดที่ส่งเสริมจริยธรรมวิชาชีพ
4 สมรรถนะที่จำเป็นของผู้บริโภคต่อการตัดสินใจเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ปี พ.ศ. 2551
5 ความพึงพอใจในการทำงานและความผูกพันต่อองค์กรกับความตั้งใจที่จะออกจากงานของเภสัชกรไทย
ปี พ.ศ. 2549
6 ความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่อองค์กรและความพึงพอใจในการทำงานในเภสัชกรไทย
ปี พ.ศ. 2547
7 ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรแฝงอันมีผลต่อลักษณะทางวิชาชีพของนิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์
8 ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรแฝงอันมีผลต่อลักษณะทางวิชาชีพของนิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์
9 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนรู้จากหลักสูตรแฝงอันมีผลต่อลักษณะทางวิชาชีพของนิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
10 แผนธุรกิจของสปาแอนด์เฮลธ์เซนเตอร์
11 การคัดกรองภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุที่มาใช้บริการศูนย์ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุกลางวัน องค์การบริหารส่วนตำบลศิลา จังหวัดขอนแก่น
12 ความต้องการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาในคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นของเภสัชกรโรงพยาบาล ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
13 ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้ากลุ่มงานและหัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรมโรงพยาบาล สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
14 ความเห็นต่อรูปร่างของตนเองและแนวทางที่เลือกใช้เพื่อให้ได้รูปร่างในอุดมคติของนักศึกษาหญิงระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
15 ความเป็นวิชาชีพของเภสัชกรโรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
16 สมรรถนะที่จำเป็นของผู้บริโภคต่อการตัดสินใจเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร